Savivaldybių reitinge – Ukmergės šuolis

Sa­vait­raš­tis „Vei­das“ aš­tun­tą kar­tą su­da­rė Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių rei­tin­gą. 60-ies sa­vi­val­dy­bių są­ra­še Uk­mer­gė – 33-io­ji. Nuo per­nai ji pa­ki­lo aukš­tyn per vie­nuo­li­ka vie­tų. Rei­tin­go su­da­ry­to­jai ge­riau­sia vie­ta gy­ven­ti Lie­tu­vo­je pri­pa­ži­no Klai­pė­dos ra­jo­ną.Jis pa­ki­lo iš penk­to­sios vie­tos ir iš pir­mos po­zi­ci­jos iš­stū­mė Vil­nių.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gė gre­ti­na­ma su di­džiau­sią po­ky­tį pa­da­riu­sio­mis sa­vi­val­dy­bė­mis.


 

Sos­ti­nei šie­met rei­tin­ge ten­ka ant­ro­ji vie­ta. Pa­jū­ry­je įsi­kū­rę mies­tai, tei­gia­ma, gy­ve­ni­mo ko­ky­be ap­skri­tai len­kia di­dži­ą­ją da­lį ki­tų sa­vi­val­dy­bių.

Vie­tos rei­tin­ge bu­vo pa­skirs­ty­tos, įver­ti­nus so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų, nu­si­kal­ti­mų, be­dar­bių skai­čių kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je, taip pat – in­ves­ti­ci­jas, ten­kan­čias gy­ven­to­jams, jų mig­ra­ci­ją. Ty­rė­jai rė­mė­si Lie­tu­vos dar­bo bir­žos, Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to, mi­nis­te­ri­jų, ki­tais duo­me­ni­mis.

Pir­ma­ja­me de­šim­tu­ke taip pat ri­kiuo­ja­si Ne­rin­ga, Klai­pė­dos mies­tas, Kau­nas, Elek­trė­nai, Kau­no ra­jo­nas, Pa­lan­ga, Tra­kai, Kaz­lų Rū­da. Ji į 10 vie­tą pa­ki­lu­si net iš 22-osios. Šiai sa­vi­val­dy­bei daug taš­kų pri­dė­jo tre­čias Lie­tu­vo­je vie­nam gy­ven­to­jui ten­kan­tis už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų kie­kis.

Uk­mer­gė, ly­gi­nant su 2013 m. rei­tin­gu, gre­ti­na­ma su di­džiau­sią po­ky­tį pa­da­riu­sio­mis sa­vi­val­dy­bė­mis. Ji, kaip ir Drus­ki­nin­kai, pa­ki­lo per 11 vie­tų. Pas­ta­rie­ji šių me­tų są­ra­še – aš­tuo­nio­lik­ti. Įspū­din­gas Ak­me­nės šuo­lis – iš 54 į 22 vie­tą, o 47-u bu­vęs Pa­kruo­jis šie­met – 26-as.

Že­miau­siai nu­kri­to Pa­sva­lys (iš 31 į 50 vie­tą), Vi­sa­gi­nas (iš 18 į 32), Šal­či­nin­kai (iš 45 į 59), Ši­la­lė (iš 19 į 30) ir Kai­šia­do­rys (iš 20 į 31).

Są­ra­šo vi­du­ry­je at­si­dū­ru­sią Uk­mer­gę len­kia Vi­sa­gi­nas, Kai­šia­do­rys, Ši­la­lė, Pa­ne­vė­žio ra­jo­nas, Jo­na­va, Šiau­lių ra­jo­nas. Ta­čiau esa­me aukš­čiau už Prie­nus, Šir­vin­tas, Va­rė­ną, Rie­ta­vą, Mo­lė­tus, Tel­šius, Ša­kius, Ro­kiš­kį.

Ver­ti­nant gy­ven­to­jų mig­ra­ci­jos ro­dik­lius, mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je per­nai jų su­ma­žė­jo 1 proc.

La­biau­siai ma­žė­jo Aly­taus mies­to, Vi­sa­gi­no, Skuo­do, Kė­dai­nių, Ak­me­nės, Rie­ta­vo, Ši­lu­tės, Rad­vi­liš­kio, Pa­gė­gių, Pa­sva­lio, Kel­mės, Jo­niš­kio sa­vi­val­dy­bė­se.

Sa­vi­val­dy­bės ver­tin­tos ir pa­gal vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį. Klai­pė­do­je jis, ne­at­skai­čius mo­kes­čių, sie­kia be­veik 2538, Klai­pė­dos ra­jo­ne – 2116, Vil­niaus mies­te – 2714, Kau­ne – 2344, Elek­trė­nuo­se – 2270, Uk­mer­gė­je – 2002 Lt.

Tarp ma­žiau­siai už­dir­ban­čių­jų – šal­či­nin­kie­čiai (1635 Lt), Kal­va­ri­jos (1699), Za­ra­sų (1668), Rad­vi­liš­kio (1758), Prie­nų (1769), Kre­tin­gos (1798), Pa­lan­gos (1767) sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai.

Vie­nam Klai­pė­dos mies­to gy­ven­to­jui 2012 m. te­ko 15 593 Lt tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų, ra­jo­no – 16 951 Lt. Pa­gal šį ro­dik­lį Lie­tu­vo­je pir­mau­ja Ma­žei­kiai, ku­ria­me tie­sio­gi­nės už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos vie­nam gy­ven­to­jui sie­kia 61 867 Lt. Uk­mer­gė­je šis skai­čius – 3233 Lt.

Nors Ne­rin­go­je ir Pa­lan­go­je vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis ne­sie­kia 2 tūkst. Lt ir yra ma­žes­nis nei, pa­vyz­džiui, Vi­sa­gi­ne, Ute­no­je ar Ak­me­nė­je, čia ne­daug gau­nan­čių­jų so­cia­li­nes pa­šal­pas, ma­žai be­dar­bių. Ne­rin­ga pa­si­žy­mi že­mu nu­si­kals­ta­mu­mu.

Bū­tent pas­ta­ra­sis tu­rė­jo įta­kos, Vil­niui už­lei­džiant ly­de­rio po­zi­ci­jas Klai­pė­dos ra­jo­nui šių me­tų rei­tin­ge. Mi­ni­ma­lų Vil­niaus at­si­li­ki­mą nuo pir­mo­sios vie­tos ir lė­mė di­de­lis nu­si­kals­ta­mu­mo ro­dik­lis. Uk­mer­gė­je nu­si­kals­ta­mu­mas skai­čiuo­jant 100 tūkst. gy­ven­to­jų, re­mian­tis šių me­tų sau­sio–­lie­pos duo­me­ni­mis, – 1534. Vil­niu­je – 2021, pir­mau­jan­čio­je sa­vi­val­dy­bė­je – 980.

Ne­dar­bas mū­sų ra­jo­ne per­nai sie­kė apie 10 pro­cen­tų. 1000-iui gy­ven­to­jų 2013 m. te­ko 93 so­cia­li­nės pa­šal­pos ga­vė­jai. Ge­ro­kai dau­giau gau­nan­čių­jų pa­šal­pas – Kė­dai­niuo­se, Kal­va­ri­jo­je, Šal­či­nin­kuo­se, Laz­di­juo­se, Za­ra­suo­se, Ig­na­li­no­je, Skuo­de, Jo­niš­ky­je, Anykš­čiuo­se, Aly­taus ra­jo­ne, Vil­ka­viš­ky­je, Tau­ra­gė­je, Pa­kruo­jy­je.

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė įvar­di­ja­ma ir kaip vie­na tau­piau­sių, ku­rios ad­mi­nist­ra­ci­ja ski­ria ma­žiau­sią da­lį vi­sų lė­šų val­di­nin­ki­jos apa­ra­tui. Čia ji gre­ti­na­ma su pen­kių di­džių­jų mies­tų sa­vi­val­dy­bė­mis bei Ma­ri­jam­po­le, Vil­ka­viš­kiu, Jur­bar­ku, Bir­žais. Šio­se ra­jo­ni­nė­se sa­vi­val­dy­bė­se val­dy­mo iš­lai­dos te­su­da­ro kiek dau­giau kaip 4 proc. vi­so biu­dže­to lė­šų.

Že­miau­sia­me ša­lies sa­vi­val­dy­bių rei­tin­go de­šim­tu­ke – Pa­sva­lys, Kel­mė, Anykš­čiai, Ku­piš­kis, Jo­niš­kis, Skuo­das, Ig­na­li­na, Za­ra­sai, Laz­di­jai, Šal­či­nin­kai ir Kal­va­ri­ja. Jo­se kles­ti ne­dar­bas, gy­ven­to­jai gau­na ma­žiau­sias pa­ja­mas, mo­ka­ma dau­giau­sia so­cia­li­nių pa­šal­pų.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų