Lenkiškos – pigesnės, lietuviškos – šviežesnės

Lie­tu­viš­kų braš­kių se­zo­nas pa­ly­gin­ti su pra­ei­tais me­tais šie­met vė­la­vo dau­giau nei dvi sa­vai­tes. Be to, au­gin­to­jams ten­ka kon­ku­ruo­ti su tri­gu­bai pi­ges­nė­mis len­kiš­ko­mis uo­go­mis. 

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. V. Gu­ze­liui che­mi­ka­lai – di­des­nė blo­gy­bė nei žo­lės.


Že­ma kai­na pir­kė­jus džiu­gi­na, ta­čiau ko­ky­bė – ne vi­sa­da. Vi­diš­kių se­niū­ni­jo­je, Obe­lių kai­me, braš­ky­ną tu­rin­tis V. Gu­ze­lis sa­ko, kad kiek­vie­nais me­tais šių uo­gų se­zo­ną re­gu­liuo­ja kon­kre­čios oro są­ly­gos.  

O jų per dvi­de­šimt ūki­nin­ka­vi­mo me­tų pri­si­žiū­rė­jo vi­so­kių. Ta­čiau imant vi­dur­kį, ga­li­ma sa­ky­ti, kad šie­met pir­mo­sios braš­kės nu­no­ko ge­ro­kai vė­liau.

„Per­nai pir­mą­sias sky­nė­me ge­gu­žės 27 die­ną, o šie­met – tik bir­že­lio 12 die­ną“, – pa­sa­ko­ja jis.

Sky­ni­mas su­si­vė­li­no dėl ne­pa­lan­kaus pa­va­sa­rio. Pa­sak ūki­nin­ko, ne­gel­bė­jo net ko­vo mė­ne­sį ant lau­kų už­ties­ta ag­rop­lė­ve­lė. „Tik pro lan­gą žiū­rint at­ro­dė, kad ge­ras oras. Pa­va­sa­ris bu­vo šal­tas, vė­juo­tas, ma­žai sau­lė­tų die­nų – kaip tik to­kio oro ir ne­mėgs­ta braš­kės“, – guo­dė­si jis.

Sau­si orai il­go­kai už­si­sto­vė­jo, o tai ir­gi pra­sti­na uo­gų ko­ky­bę – su­sto­ja au­gi­mas, nok­ti pra­de­da per smul­kios, ne­su­bren­du­sios. Tai pa­ken­kia sko­niui, pre­ki­nei iš­vaiz­dai.

Kai­ną mu­ša at­vež­ti­nės

Anot ūki­nin­ko, se­zo­no pra­džio­je di­džiau­sią kon­ku­ren­ci­ją ša­lies ūki­nin­kams ir su­da­ro at­vež­ti­nės uo­gos. Kol lie­tu­viš­kos dar noks­ta, tur­gu­je ant pre­kys­ta­lių jau rau­do­nuo­ja len­kiš­kos. Jos pre­ky­bo­je pa­si­ro­do anks­čiau ir yra žen­kliai pi­ges­nės.

Lie­tu­viš­kos braš­kės bir­že­lio pir­mo­je pu­sė­je kai­na­vo apie 3 eu­rus, o iš ša­lia įsi­tai­siu­sių len­kiš­kų uo­gų par­da­vė­jų bu­vo ga­li­ma nu­si­pirk­ti po 1 eu­rą.

Tie­sa, uk­mer­giš­kiai guo­džia­si, kad iš ry­to nu­si­pir­kę iš­vaiz­džių ir pi­gių len­kiš­kų uo­gų, va­ka­rop nu­si­vy­lė – braš­kės at­ro­dė ge­ro­kai pa­kiu­žu­sios ir ap­trauk­tos pilkš­vu pe­lė­siu.

Ke­liau­ti uo­gos ne­mėgs­ta

Gu­ze­lio toks reiš­ki­nys ne­ste­bi­na. Jis sa­ko, kad pir­mo­sios braš­kės pas mus at­va­žiuo­ja iš pie­ti­nės Len­ki­jos da­lies. Ge­ro­kai pail­gė­ja uo­gų ke­lio­nė nuo braš­ky­no iki pre­kys­ta­lio. Ta­čiau au­gin­to­jai pui­kiau­siai ži­no triu­kus, kaip vi­zu­a­liai pa­trauk­lią pro­duk­ci­ją iš­lai­ky­ti iki re­a­li­za­ci­jos.

Pa­sak ūki­nin­ko, nu­skin­tos uo­gos ke­liau­ja į šal­dy­tu­vus, kur jų pre­ki­nė iš­vaiz­da net ke­le­tą die­nų ga­li ne­si­keis­ti. Ta­čiau iš­im­tos iš vė­si­ni­mo pa­tal­pų tuoj su­drėks­ta, iš­ra­so­ja, su­si­da­ro pa­lan­kios są­ly­gos gry­be­liui plis­ti ir pra­si­de­da uo­gų ge­di­mo pro­ce­sas. V. Gu­ze­lis tei­gia, jog vė­si­ni­mas ir trans­por­ta­vi­mas – di­džiau­si braš­kių prie­šai.

Tuo tar­pu lie­tu­viš­kos uo­gos pir­kė­ją pa­sie­kia tą pa­čią die­ną ar­ba bū­na skin­tos iš va­ka­ro. Ne­at­vė­si­nus uo­gų šal­dy­tu­vuo­se, iš­ven­gia­ma ir uo­goms pra­žū­tin­gos tem­pe­ra­tū­rų kai­tos.

Che­mi­ka­lų pri­rei­kia ma­žiau

Daug vi­so­kių gan­dų sklin­da apie kai­my­nų pro­duk­ci­ją. Ar tie­sa, kad len­kiš­ko­se braš­kė­se „pri­far­ši­ruo­ta“ dau­giau che­mi­ka­lų nei jų ran­da­ma lie­tu­viš­ko­se?

„Len­ki­ja ir Lie­tu­va – du skir­tin­gi re­gio­nai. Ski­ria­si ir jų kli­ma­tas. Lie­tu­vo­je jis at­šiau­res­nis, tai­gi li­gos, ken­kė­jai ma­žiau plin­ta, braš­ky­nus re­čiau purkš­ti rei­kia. Ma­nau, kad che­mi­jos mes nau­do­ja­me ma­žiau“, – sa­ko V. Gu­ze­lis.

Jis ti­ki­na nu­purš­ki­ąs lau­kus nuo pik­tžo­lių tik nu­ė­męs der­lių. Se­zo­no me­tu iš braš­kių sty­ran­čias žo­les ir tarp­va­gius nu­šie­nau­ja. Ma­no, kad che­mi­ja – kur kas blo­giau nei žo­lės.

Che­mi­nės prie­mo­nės ne­pi­giai kai­nuo­ja, tai­gi purkš­ti ir ber­ti be sai­ko į dir­vą jų net ne­ap­si­mo­kė­tų. Ūki­nin­kas mie­liau pa­si­ren­ka li­goms at­spa­res­nes veis­les.

Ta­čiau dar la­biau dis­cip­li­nuo­ja ir tai, kad V. Gu­ze­lio ūkis ser­ti­fi­kuo­tas kaip iš­skir­ti­nės ko­ky­bės pro­duk­ci­jos braš­ky­nas. O tai reiš­kia, kad yra nuo­lat kon­tro­liuo­ja­ma, kad ne­bū­tų pa­žeis­tos leis­ti­nos trą­šų, her­bi­ci­dų bei pes­ti­ci­dų nor­mos. 

At­lie­ka la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus

Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­nės tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Ri­čar­das Gleiz­nys pa­sa­ko­jo, kad jų tar­ny­ba pla­ni­nius tik­ri­ni­mus at­lie­ka pa­gal iš anks­to su­da­ry­tus pla­nus. Res­pub­li­kos mas­tu kiek­vie­nais me­tais yra su­da­ro­ma Au­ga­li­nių mais­to pro­duk­tų tar­šos ste­bė­se­nos pro­gra­ma.

„Braš­kių ir ki­tų uo­gų tik­ri­ni­mas į šią pro­gra­mą įtrauk­tas. Ne­se­niai ėmė­me len­kiš­kų braš­kių bei is­pa­niš­kų treš­nių mė­gi­nius kai ku­riuo­se pre­ky­bos cen­truo­se“, – in­for­ma­vo R. Gleiz­nys.

Mė­gi­niai iš­siųs­ti į Na­cio­na­li­nį mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­tą. Ja­me at­lie­ka­mi la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai. Vir­ši­nin­kas sa­ko, kad re­zul­ta­tai pa­aiš­kės tik po ke­le­to die­nų, ka­dan­gi vie­nu me­tu už­sa­ky­ta iš­tir­ti pro­duk­tą daug po­zi­ci­jų.

Pa­sak vir­ši­nin­ko, mais­to pro­duk­tai ga­li bū­ti tik­ri­na­mi ir ga­vus gy­ven­to­jų skun­dą. Kaip daž­nai į tar­ny­bą krei­pia­si uk­mer­giš­kiai, su­abe­jo­ję tur­gu­je par­duo­da­mų pro­duk­tų ko­ky­be? R. Gleiz­nys sa­ko, kad to­kių skun­dų daž­niau pa­si­tai­ko va­sa­rą – tuo­met ir di­des­nė apy­var­ta, ir pro­duk­tai grei­čiau gen­da.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų