Re­mon­tuo­ja­mos gat­vės skriau­džia kai­my­nus

Gat­vių re­mon­to me­tu gy­ven­to­jams ten­ka ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be. Ta­čiau ne vi­sa­da tai pa­vyks­ta. An­tai, re­mon­tuo­jant J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vę, di­džio­ji da­lis au­to­mo­bi­lių srau­to te­ko J. Bi­liū­no gat­vei.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. J. Basanavičiaus gatvės remontą planuojama baigti kitais metais.


 

Jo­je gy­ve­nan­tys uk­mer­giš­kiai skun­džia­si, kad tai „pri­bai­gė“ jos dan­gą, ir ti­ki­si re­mon­to.

J. Bi­liū­no gat­vės gy­ven­to­jai pa­tei­kė pra­šy­mą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, ku­ria­me pra­šo­ma su­re­mon­tuo­ti šią gat­vę. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ra­gi­na­mi at­si­žvelg­ti į itin pras­tą dan­gos būk­lę ir at­ei­ty­je pla­nuo­jant re­mon­tus pir­me­ny­bę teik­ti J. Bi­liū­no gat­vei. Šį pra­šy­mą pa­si­ra­šė 46 žmo­nės.

At­sa­ky­mo sa­vi­val­dy­bė dar ne­pa­tei­kė, ta­čiau jau da­bar aiš­ku, kad ti­kė­tis ka­pi­ta­li­nio šios gat­vės re­mon­to ne­ver­ta.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­gin­tas Du­baus­kas sa­ko, kad ga­li­my­bės pa­ten­kin­ti to­kį gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mą ar­ti­miau­siu me­tu ne­at­si­ras dėl lė­šų sty­giaus.

Net ir 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­sa­vi­mo eta­pe ti­ki­my­bės „pra­stum­ti“ šios gat­vės re­konst­ruk­ci­ją be­veik nė­ra. Pa­grin­di­nė prie­žas­tis – tai ša­lu­ti­nė gat­vė, ku­rio­je pa­pras­tai ne­bū­na di­de­lio au­to­mo­bi­lių srau­to.

V. Du­baus­kas pri­pa­žįs­ta, kad šiuo me­tu J. Bi­liū­no gat­vės būk­lė pras­ta, ta­čiau ge­riau­siu at­ve­ju gy­ven­to­jai ga­li ti­kė­tis tik „kos­me­ti­nio“ jos as­fal­to „lo­py­mo“.

Sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja ki­ta­me eta­pe re­mon­tuo­ti di­džiau­sias, in­ten­sy­viau­sio eis­mo mies­to gat­ves ir šiuos ke­ti­ni­mus ar­ti­miau­siu me­tu de­rins su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos.

Anot V. Du­baus­ko, šiuo me­tu vi­si pri­ori­te­tai ski­ria­mi Klai­pė­dos, Va­sa­rio 16-osios, So­dų, Pau­pio gat­vėms. Jau į pa­bai­gą ei­na jų re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tai.

Pla­nuo­se – ir Ant­akal­nio bei Vil­niaus gat­vės. V. Du­baus­kas sa­ko, kad Vil­niaus gat­vė­je ak­tu­a­liau­sia lie­taus ka­na­li­za­ci­ja. Mat ne­spė­jan­tis nu­bėg­ti van­duo ap­se­mia gy­ven­to­jų kie­mus.

Ta­čiau ga­lu­ti­nis re­mon­tuo­ti­nų gat­vių są­ra­šas pri­klau­sys nuo to, ko­kio dy­džio eu­ro­pi­nė pa­ra­ma bus skir­ta.

J. Ba­sa­na­vi­čiaus ir Baž­ny­čios gat­vių re­konst­ruk­ci­ja pra­dė­ta per­nai lap­kri­tį. Šiuo me­tu jau pa­dė­ti skal­dos pa­grin­dai, Baž­ny­čios gat­vė­je sta­to­mi ša­li­gat­vių bor­te­liai. Abie­jo­se gat­vė­se pra­dė­ti ties­ti van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos, lie­taus nuo­te­kų tin­klai.

Ti­ki­ma­si, kad iki rug­sė­jo 1-osios dar­bus at­lie­kan­ti UAB „Uk­mer­gės ke­liai“ su­spės pa­deng­ti pir­mą­jį as­fal­to sluoks­nį. Iš vi­so jų tu­ri bū­ti du. Ar ant­rą­jį pa­vyks abie­jo­se pa­klo­ti dar šie­met, pri­klau­sys nuo oro są­ly­gų. Mat prieš tai dar bus klo­ja­mos ša­li­gat­vių trin­ke­lės.

J. Ba­sa­na­vi­čiaus ir Baž­ny­čios gat­vių re­konst­ruk­ci­jos pa­baig­tu­vės pa­gal pro­jek­tą nu­ma­to­mos ki­tų me­tų spa­lio mė­ne­sį.

Ben­dra pro­jek­to ver­tė – 7,35 mi­li­jo­no li­tų. Eu­ro­pos Są­jun­ga fi­nan­suo­ja apie 4,2 mi­li­jo­no li­tų. Dar pu­sė mi­li­jo­no gau­na­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to. Sa­vi­val­dy­bei ten­ka li­ku­sio­ji da­lis – apie 2,4 mi­li­jo­no li­tų. Į ją įei­na ir eu­ro­pi­ne pa­ra­ma ne­fi­nan­suo­ja­mos lė­šos van­den­tie­kiui ir ka­na­li­za­ci­jai.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų