„Sinergija“ atiteko kitiems šeimininkams

Au­to­rės nuotr. Ža­da­ma keis­ti ir svei­ka­tin­gu­mo cen­tro vi­dų, ir iš­orę. Au­to­rės nuotr. Ža­da­ma keis­ti ir svei­ka­tin­gu­mo cen­tro vi­dų, ir iš­orę.

Ban­kru­ta­vu­si UAB Uk­mer­gės svei­ka­tin­gu­mo cen­tras ati­te­ko nau­jiems sa­vi­nin­kams. Ją ne­se­niai įsi­gi­jo Kau­ne įsi­kū­ru­si UAB „KDS gru­pė“, ku­riai šiuo me­tu va­do­vau­ja uk­mer­giš­kis, se­niau Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dir­bęs Au­re­li­jus De­viat­ni­ko­vas.

Cen­tro val­dy­tą svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­su va­din­tą „Si­ner­gi­ją“ nau­jie­ji šei­mi­nin­kai nu­pir­ko iš ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­riaus – UAB „Fo­rum re­gis“. Jos ži­nion „Si­ner­gi­ja“ per­ėjo, Uk­mer­gės svei­ka­tin­gu­mo cen­trui prieš ku­rį lai­ką pa­skel­bus ban­kro­tą.

UAB „KDS gru­pė“ va­do­vas A. De­viat­ni­ko­vas at­skleis­ti, kiek in­ves­tuo­ta įsi­gy­jant „Si­ner­gi­ją“, sa­kė ne­no­rin­tis. Tai, jo tei­gi­mu, – kon­fi­den­cia­li in­for­ma­ci­ja: „Nu­si­pir­kom už tą su­mą, ku­rios ir bu­vo pra­šo­ma. Pro­ce­sas vy­ko pa­gal nu­sta­ty­tas tai­syk­les.“

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ anks­čiau ra­šė­me, jog lik­vi­duo­tos už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės Uk­mer­gės svei­ka­tin­gu­mo cen­tro tur­tą ne­sėk­min­gai ban­dy­ta par­duo­ti ne vie­ną kar­tą. Ne­įvy­kus ke­liems auk­cio­nams, bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mos pa­kar­to­ti­nės var­žy­ty­nės.

Apie par­duo­da­mą iš var­žy­ty­nių tur­tą – pa­sta­tą su pri­klau­si­niu Gruo­džio 17-osios gat­vė­je 52A, Uk­mer­gė­je, – bu­vo pa­skel­bęs Įmo­nių ban­kro­to val­dy­mo de­par­ta­men­tas prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos. Pa­sta­tas bu­vo api­bū­din­tas kaip tu­rin­tis spor­to pa­skir­tį. Ben­dras jo plo­tas – 2599,15 kv. m. Pra­di­nė „Si­ner­gi­jos“ par­da­vi­mo kai­na li­tais tuo­met įvar­dy­ta kiek dau­giau nei du mi­li­jo­nai – 2090000.

Ta­čiau A. De­viat­ni­ko­vas su­ti­ko pa­si­da­ly­ti pla­nais, su­si­ju­siais su įsi­gy­tu nau­juo­ju tur­tu. „Ka­dan­gi vie­na iš mū­sų įmo­nių gru­pės įmo­nė už­si­i­ma pa­na­šia veik­la – tu­rim spor­to kom­plek­są, pla­nuo­jam ir čia šią veik­lą plės­ti, – pa­sa­ko­jo jis. – Ap­skri­tai ti­ki­mės at­gai­vin­ti šį kom­plek­są, kad ja­me bū­tų ga­li­ma ir pa­spor­tuo­ti, ir pa­val­gy­ti, jei rei­kia – per­nak­vo­ti.“

Ne­sle­pia, jog ruo­šia­ma­si pa­sta­tą tvar­ky­ti iš es­mės: „Pla­nuo­jam da­ry­ti re­mon­tą, ku­rį tur­būt pra­dė­sim ki­tais me­tais. Tai tu­rė­tų bū­ti ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas, ku­ris apims vi­sus tris aukš­tus, įskai­tant rū­sį. Gal kiek rei­kės pa­keis­ti ir pa­sta­to iš­vaiz­dą. Struk­tū­ros ne­kei­sim, bet tik­rai kei­sis pa­va­di­ni­mas. Kaip ir ko­kie bus, šian­dien ne­ga­liu at­sa­ky­ti.“

Tei­gia kol kas ne­ga­lin­tis įver­tin­ti ir to, ar čia bus kei­čia­ma veik­los kryp­tis. „Pa­sta­tą įsi­gi­jom, o to­liau sprę­sim, kaip bus. Ka­dan­gi mū­sų įmo­nės veik­la la­biau – in­ves­ti­ci­nė, dir­bam ties pro­jek­tais, jei ra­sim pir­kė­ją – jį par­duo­sim“, – at­sklei­dė pa­šne­ko­vas.

Laik­raš­ty­je taip pat esa­me ra­šę, jog Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ban­kro­to by­lą UAB Uk­mer­gės svei­ka­tin­gu­mo cen­trui iš­kė­lė 2012 me­tų lap­kri­čio 30 die­nos nu­tar­ti­mi. Į teis­mą su to­kiu pa­reiš­ki­mu krei­pė­si AB Šiau­lių ban­kas.

Jis nu­ro­dė, kad sko­li­nin­kas neat­si­skai­tė su juo pa­gal kre­di­to su­tar­tį, taip pat – per pa­pil­do­mą 30 die­nų lai­ko­tar­pį, ku­ris bu­vo nu­sta­ty­tas įtei­kiant pra­ne­ši­mą apie ra­gi­ni­mą įvyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus. Teis­mas pa­ten­ki­no pa­reiš­kė­jo pra­šy­mą dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių tai­ky­mo. Bu­vo areš­tuo­tas at­sa­ko­vui nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tis ne­kil­no­ja­ma­sis ir kil­no­ja­ma­sis tur­tas, taip pat ben­dro­vės pi­ni­gi­nės lė­šos ir tur­ti­nės tei­sės.

„Fo­rum re­gis“ ieš­ko­vo pra­šy­mu ban­kru­tuo­jan­čios įmo­nės ad­mi­nist­ra­to­riu­mi bu­vo pa­skir­ta nuo 2012 m. lap­kri­čio 30 die­nos. Po pus­me­čio Uk­mer­gės svei­ka­tin­gu­mo cen­tro įmo­nė bu­vo lik­vi­duo­ta.

Pra­si­dė­jus teis­mi­niams pro­ce­sams, svei­ka­tin­gu­mo cen­tro veik­lą bu­vo pe­rė­mu­si ver­sli­nin­ko, tuo­me­ti­nio ra­jo­no ta­ry­bos na­rio Juo­zo Ar­ma­na­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma UAB „Rim­jus“.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų