Aiškinsis, ar UAB „Izobara“ katilinę įkeitė teisėtai

Ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta tir­ti, ar tei­sė­tai ir ar tik­rai UAB „Izo­ba­ra“ įkei­tė ban­kui Uk­mer­gės li­go­ni­nės ka­ti­li­nę. Tai tirs Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba.

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kol li­go­ni­nė jun­gia­si prie „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ tra­sų, dar­bo gru­pei pa­ves­ta nag­ri­nė­ti li­go­ni­nės ka­ti­li­nės už­sta­ty­mo ban­kui is­to­ri­ją.


 

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, kad Uk­mer­gės li­go­ni­nės ka­ti­li­nė ne­be­eksp­lo­a­tuo­ja­ma, o įstai­gos ši­lu­mos ūkis sku­biai pri­jun­gia­mas prie UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ tin­klų.

Taip nu­ti­ko, nes li­go­ni­nė pra­ra­do ka­ti­li­nę – ją UAB „Izo­ba­ra“ ga­li­mai įkei­tė AB DNB ban­ko li­zin­gui. To­kias iš­va­das pa­da­rė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bo gru­pė, ty­ru­si Uk­mer­gės li­go­ni­nės ir Uk­mer­gės PSPC ap­si­rū­pi­ni­mo ši­lu­ma ir karš­tu van­de­niu bei vie­ti­nės ka­ti­li­nės būk­lės is­to­ri­ją.

Dar­bo gru­pės ata­skai­to­je nu­ro­dy­ta, kad „Izo­ba­ra“ ga­li­mai įkei­tė AB DNB ban­ko li­zin­gui jai nuo­sa­vy­bės tei­se ne­pri­klau­san­tį tur­tą. VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nė ir UAB „Izo­ba­ra“ 2007 me­tais pa­si­ra­šė eks­plo­a­ta­vi­mo su­tar­tį.

Ty­ri­mą at­li­ku­si dar­bo gru­pė re­ko­men­da­vo at­lik­ti Uk­mer­gės li­go­ni­nės ir UAB „Izo­ba­ra“ su­tar­ties su­da­ry­mo ir vyk­dy­mo au­di­tą.

Nu­spręs­ta re­ko­men­duo­ti me­rui Vy­dui Pa­kniui kreip­tis į ra­jo­no ta­ry­bą ir siū­ly­ti pa­ves­ti Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bai at­lik­ti au­di­tą ir iš­si­aiš­kin­ti „koks, kie­no ir ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis tur­tas, ne­pri­klau­san­tis nuo­sa­vy­bės tei­se „Izo­ba­rai“, bu­vo įkeis­tas ban­ko li­zin­gui“.

Ta­ry­bos na­riai to­kiam siū­ly­mui pri­ta­rė. Au­di­tas tu­ri bū­ti at­lik­tas iki spa­lio 31 die­nos.

Šie­met ge­gu­žę Vil­nius apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ti­mi UAB „Izo­ba­ra“ iš­kel­ta ban­kro­to by­la. Lie­pos mė­ne­sį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­ti­mi, ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­riu­mi pa­skir­ta UAB „Ban­kro­tų ad­mi­nist­ra­vi­mo gru­pė“.

Su­tei­kė vien­bal­siai

Jau sep­tin­tus me­tus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tvir­ti­na Uk­mer­gės ra­jo­no ge­riau­sią me­tų mo­ky­to­ją. Pa­gal pa­tvir­tin­tus nuo­sta­tus, kas­met šis var­das su­tei­kia­mas trims ra­jo­no pe­da­go­gams.

Ge­riau­sio ra­jo­no mo­ky­to­jo var­das su­teik­tas Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos an­glų kal­bos mo­ky­to­jai Ri­mai Jakš­tie­nei, Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riaus vio­lon­če­lės da­ly­ko mo­ky­to­jai Ma­ri­jai Vir­gi­ni­jai Ma­žei­kie­nei bei „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los spe­cia­lia­jai pe­da­go­gei-lo­go­pe­dei Mil­dai Pur­ti­kie­nei.

Tra­di­ciš­kai ge­riau­si me­tų mo­ky­to­jai pa­svei­ki­na­mi Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jų die­nos pro­ga. Jiems įtei­kia­mos 10 ba­zi­nių mė­ne­si­nių al­gų dy­džio pi­ni­gi­nės pre­mi­jos – 1220 li­tų.

Aiš­ki­no­si pri­ori­te­tus

Už­stri­gus bio­ku­ro ka­ti­li­nės Del­tu­vos gat­vė­je sta­ty­boms, UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pla­nuo­ja įreng­ti bio­ku­ro ka­ti­lą Švie­sos gat­vė­je esan­čio­je ka­ti­li­nė­je. Įmo­nė krei­pė­si į ta­ry­ba, pra­šy­da­ma lei­di­mo iš ban­kų sko­lin­tis per 7 mi­li­jo­nus li­tų.

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ yra pa­ren­gu­si du in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, ku­riuos jau pa­tvir­ti­no ra­jo­no ta­ry­ba. Vie­nas iš jų – „Gam­ti­nių du­jų pa­kei­ti­mas į bio­ku­rą, įren­giant iki 6,5 MW ga­lios bio­ku­ro ka­ti­lą ka­ti­li­nė­je Švie­sos g. 17 cen­tra­li­zuo­tam ši­lu­mos tie­ki­mui Uk­mer­gė­je“. Šios in­ves­ti­ci­jos ver­tė – apie 7 mln. li­tų.

Ki­tas pro­jek­tas – „Su­si­dė­vė­ju­sių cen­tra­li­zuo­to ši­lu­mos tie­ki­mo tin­klų kei­ti­mas die­giant nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas ka­ti­li­nės Nr. 3 ap­tar­na­vi­mo te­ri­to­ri­jo­je Uk­mer­gė­je“. Ši ka­ti­li­nė yra Vil­niaus gat­vė­je. Pa­gal pro­jek­tą in­ves­ti­ci­jos ver­tė – 2,6 mln. li­tų.

Dar pa­va­sa­rį UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ val­dy­ba pri­ėmė spren­di­mą teik­ti pa­raiš­kas pa­gal Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­ros pa­skelb­tus kvie­ti­mus. Pro­jek­tai iki 50 pro­cen­tų fi­nan­suo­ja­mi pa­gal ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos prie­mo­nes „At­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos iš­tek­lių pa­nau­do­ji­mas ener­gi­jos ga­my­bai“ ir „Ši­lu­mos tie­ki­mo sis­te­mos mo­der­ni­za­vi­mas ir plėt­ra“. Mi­nė­tų in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mui yra pri­ta­ru­si ir ra­jo­no ta­ry­ba.

Anot UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­riaus Rai­mon­do Ra­gaus­ko, ben­dro­vei rei­kia nuo­sa­vų lė­šų in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mui – 7,3 mln. Lt. Jis krei­pė­si į ta­ry­bą, kad bū­tų pri­tar­ta šiam įmo­nės spren­di­mui.

Opo­zi­ci­ja prie­kaiš­ta­vo, kad už­mes­tas Del­tu­vos gat­vės bio­ka­ti­li­nės pro­jek­tas, o jau grie­bia­ma­si ki­tų ka­ti­li­nių per­tvar­kos.

Ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys pa­aiš­ki­no, kad iš­nau­do­ja­mos vi­sos ga­li­my­bės mo­der­ni­zuo­ti ra­jo­no ši­lu­mos ūkį: „Jei Del­tu­vos gat­vė­je – su­sto­ji­mas, ju­da­me ten, kur yra ga­li­my­bės.“ Pa­sak jo, stra­te­gi­nis pla­nas ne­pa­žei­džia­mas – jis ga­li bū­ti kei­čia­mas pri­klau­so­mai nuo ap­lin­ky­bių.

„Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ par­ti­jos na­rys Min­dau­gas Ta­mo­šiū­nas tei­ra­vo­si, ar yra ga­li­my­bių su­si­grą­žin­ti iš UAB „Mies­to ener­gi­ja“ sa­vi­val­dy­bės pa­tir­tus nuos­to­lius.

V. Pa­knys at­sa­kė, kad šiuo me­tu yra ren­gia­mas spren­di­mo pro­jek­tas, lie­čian­tis šį klau­si­mą. Į ta­ry­bą su pa­siū­ly­mu me­ras ke­ti­na kreip­tis spa­lį.

Po dis­ku­si­jų dau­gu­ma na­rių pri­ta­rė UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ke­ti­na­mai im­ti pa­sko­lai.

Pa­tvir­ti­no są­ra­šą

Ant­ra­die­nį vy­kęs ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo su­šauk­tas kiek anks­čiau nei pla­nuo­ta. Sku­bos prie­žas­tis – iki rug­sė­jo 25 die­nos sa­vi­val­dy­bė VšĮ Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­rai tu­rė­jo pa­teik­ti ant­ra­ja­me eta­pe re­no­vuo­ti­nų dau­gia­bu­čių są­ra­šą.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, kad į ant­rą­jį dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos eta­pą bu­vo at­rink­ti 56 na­mai. Ta­čiau kai ku­rių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai vė­liau at­si­sa­kė at­nau­jin­ti būs­tus, tad są­ra­šas su­trum­pė­jo iki 43.

Ma­no­ma, kad ir šis są­ra­šas ne ga­lu­ti­nis – jį dar la­biau pa­trum­pin­ti tu­rė­tų vi­sus duo­me­nis įver­ti­nu­si Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra.

M. Ta­mo­šiū­nas sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų pa­pra­šė at­ei­ty­je pra­neš­ti jam apie ren­gia­mus su­si­ti­ki­mus su dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jais re­no­va­ci­jos klau­si­mais. Anot jo, dau­ge­lis da­ly­kų žmo­nėms nė­ra ge­rai pa­aiš­ki­na­ma.

Pa­vyz­džiui, dau­gu­ma ti­ki­si, kad vi­siems bus kom­pen­suo­ja­ma 40 proc. re­no­va­ci­jos iš­lai­dų. Tuo tar­pu vals­ty­bė gy­ven­to­jams pa­ža­dė­jo iki 40 proc. fi­nan­suo­ti dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos iš­lai­das, jei po re­no­va­ci­jos ši­lu­mos ener­gi­jos bus su­tau­po­ma 40 proc.

M. Ta­mo­šiū­ną pa­sie­kė kal­bos apie šan­ta­žuo­ja­mus gy­ven­to­jus. Ne­va kaž­kas įkal­bi­nė­ja re­no­vuo­ti būs­tą, ant­raip ne­gaus kom­pen­sa­ci­jos už šil­dy­mą.

Sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius pa­aiš­ki­no, kad ge­gu­žės mė­ne­sį pa­keis­ta­me Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­me bū­tent taip ir nu­ro­do­ma.

Jei at­si­sa­ko­ma da­ly­vau­ti būs­to at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mo­je, pir­mą­jį šil­dy­mo se­zo­ną pa­ra­ma ma­ži­na­ma 50 proc., o nuo ki­to – vi­sai ne­ski­ria­ma.

Ti­ki­si fi­nan­sa­vi­mo

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja siū­lo da­rant at­ran­ką la­biau­siai at­si­žvelg­ti į na­mo su­nau­do­ja­mos ši­lu­mos kie­kį. Re­ko­men­duo­ja­ma pir­miau­sia at­nau­jin­ti tuos dau­gia­bu­čius, ku­rių ši­lu­mi­nės ener­gi­jos są­nau­dos per me­tus sie­kia 150 kWh vie­nam kvad­ra­ti­niam met­rui būs­to plo­to.

Li­be­ral­cen­tris­tas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius siū­lo ne­re­no­vuo­ti tų na­mų, ku­rių ne­ap­si­mo­ka pa­gal jų su­nau­do­ja­mą ši­lu­mos kie­kį.

Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas sa­ko, kad jei gy­ven­to­jai pa­tys no­ri, sa­vi­val­dy­bė tos ini­cia­ty­vos ne­slo­pi­na.

Pir­ma­ja­me dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos eta­pe jau da­ly­vau­ja 17 dau­gia­bu­čių. Kol kas sta­ty­bų dar­bai dar ne­pra­dė­ti, de­ri­na­ma tik rei­kia­ma do­ku­men­ta­ci­ja.

Iš­nau­do­ja pro­gą

Sa­vi­val­dy­bės Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė pri­sta­tė spren­di­mo pro­jek­tą, ku­ria­me pra­šo­ma pri­tar­ti Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fon­do (LAAIF) kvie­ti­mu tei­kia­mai pa­raiš­kai „Uk­mer­gės r. Pa­bais­ko pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus pa­sta­to mo­der­ni­za­vi­mas“. Pa­gal ją pa­ra­ma tei­kia­ma pa­gal Kli­ma­to kai­tos spe­cia­liąją pro­gra­mą.

Kul­niš­kių kai­me esan­tis Pa­bais­ko pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus pa­sta­tas pa­sta­ty­tas 1985 me­tais. Nors ja­me ne­se­niai at­lik­tas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas, dau­gu­mos sie­nų ne­ten­ki­na ši­lu­mi­nio lai­du­mo nor­mi­niai rei­ka­la­vi­mai.

Ben­dra pro­jek­to ver­tė – be­veik 276 tūkst. li­tų. Fi­nan­suo­ja­ma 100 proc.

Pa­bais­ko pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nio ug­dy­mo sky­rius šiuo me­tu už­da­ry­tas. Ja­me įsi­kū­rę am­bu­la­to­ri­ja, bib­lio­te­ka, ben­druo­me­nė.

Li­be­ral­cen­tris­tas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas su­abe­jo­jo, ar tiks­lin­ga teik­ti pa­raiš­ką šiam pro­jek­tui. Anot jo, pa­ren­gu­si pro­jek­tą su­si­re­mon­tuo­ti ga­lė­tų ir pa­ti ben­druo­me­nė. Jam pri­ta­rė ki­ti opo­zi­ci­jos na­riai. 

Ta­čiau pa­aiš­kin­ta, kad tai kon­kur­si­nis kvie­ti­mas, o pa­gal LAAIF‘o rei­ka­la­vi­mus šis pa­sta­tas ati­tin­ka kri­te­ri­jus. Pa­tei­kus pa­raiš­ką pa­sta­to ap­šil­ti­ni­mui, di­džiau­sia ga­ran­ti­ja gau­ti vi­są fi­nan­sa­vi­mą.

Su­si­kei­tė vie­to­mis

Po­sė­džių sa­lė­je vi­si ra­jo­no ta­ry­bos na­riai sė­di sa­vo nuo­la­ti­nė­se vie­to­se. Jo­se nu­ro­dy­tos po­li­ti­kų pa­var­dės.

Lig šiol pre­ten­zi­jų dėl sa­vo vie­tų nie­kas ne­reiš­kė. Ta­čiau ke­tu­ri ta­ry­bos na­riai da­bar nu­ta­rė vie­to­mis su­si­keis­ti.

Ne­pri­klau­so­mos frak­ci­jos Vai­da Mi­ke­ly­tė-Smir­no­va su „suo­lo“ drau­gu Arū­nu Ci­vil­ka per­si­kraus­tė į opo­zi­ci­jos na­rių Juo­zo Varž­ga­lio ir Re­gi­man­to Ba­ra­vy­ko vie­tą.

Pa­aiš­kin­ta, kad opo­zi­ci­ja pa­gei­dau­ja sa­lė­je sė­dė­ti ne­to­li vie­ni ki­tų, kad esant rei­ka­lui ga­lė­tų pa­si­tar­ti.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų