Prekybai alkoholiu – daugiau laisvės

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ar patvirtinus naują tvarką alkoholio parduotuvių Ukmergėje padaugės? Gedimino Nemunaičio nuotr. Ar patvirtinus naują tvarką alkoholio parduotuvių Ukmergėje padaugės?

Vėl ren­gia­ma­si keis­ti pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais li­cen­ci­ja­vi­mo tvar­ką Uk­mer­gė­je. Pa­si­kei­tus įsta­ty­mams siū­lo­ma ne­be­ri­bo­ti at­stu­mų nuo pre­ky­vie­tės iki ug­dy­mo įstai­gos.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ren­gė spren­di­mo pro­jek­tą, ku­ria­me nu­ma­to­ma pa­keis­ti kai ku­riuos li­cen­ci­jų pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais iš­da­vi­mo tvar­kos punk­tus. Jei pa­siū­ly­mui pri­tars ra­jo­no ta­ry­ba, ver­sli­nin­kams gau­ti šią li­cen­ci­ją taps pa­pras­čiau – do­ku­men­tų rei­kės pri­sta­ty­ti ma­žiau.

Spren­di­mo pro­jek­te nu­ma­to­ma keis­ti prieš dve­jus me­tus ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą tvar­ką, ku­ria iki šiol bu­vo va­do­vau­ja­ma­si iš­duo­dant li­cen­ci­jas pre­ky­bai al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais. Tuo­met bu­vo nu­spręs­ta, jog se­na­mies­ty­je at­stu­mas nuo al­ko­ho­liu pre­kiau­jan­čios įmo­nės iki ug­dy­mo įstai­gų te­ri­to­ri­jų ga­li bū­ti ne ma­žes­nis kaip 1 met­ras.

Už se­na­mies­čio ri­bų esan­čio­se mies­to bei ki­to­se ra­jo­no vie­to­se ma­žiau­sias at­stu­mas nuo vie­tos, kur pre­kiau­ja­ma al­ko­ho­liu, iki ug­dy­mo įstai­gos te­ri­to­ri­jos bu­vo nu­ma­ty­tas 15 met­rų.

No­rin­tie­ji gau­ti li­cen­ci­ją tu­rė­jo pa­teik­ti pa­žy­mą, nu­ro­dan­čią at­stu­mą iki ar­ti­miau­sios ug­dy­mo įstai­gos. Jas iš­duo­da­vo sa­vi­val­dy­bės Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­riaus spe­cia­lis­tai.

Ben­dro su­ta­ri­mo ieš­ko­jo il­gai

Tuo­met šis spren­di­mas bu­vo pri­im­tas po il­gų svars­ty­mų ir dis­ku­si­jų, nu­si­tę­su­sių per ke­lis ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­džius. Su­da­ry­ta dar­bo gru­pė ana­li­za­vo par­duo­tu­vių, ka­vi­nių ir ug­dy­mo, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, re­li­gi­nės ben­druo­me­nės na­mų tin­klą.

Dar­bo gru­pės pir­mi­nin­kė ra­jo­no ta­ry­bos na­rė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė pri­si­me­na, jog be­ne dau­giau­sia dis­ku­si­jų tuo­met ki­lo dėl Vie­nuo­ly­no gat­vė­je be­si­ku­rian­čių ka­vi­nių. Mat šio­je gat­vė­je net dvi ug­dy­mo įstai­gos – Uk­mer­gės me­no mo­kyk­la bei Uk­mer­gės spor­to cen­tras.

Kė­lė abe­jo­nių ir at­stu­mas nuo vai­kų dar­že­lio-mo­kyk­los „Var­pe­lis“ te­ri­to­ri­jos iki ne­to­lie­se al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais pre­kiau­jan­čios par­duo­tu­vės.

Vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio „Sau­lu­tė“ tvo­ra taip pat – vos ke­li met­rai nuo par­duo­tu­vės ne­to­lie­se, ku­rio­je pre­kiau­ja­ma al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, ne­ma­žai dis­ku­si­jų ki­lo ir dėl kai­mo vie­to­vė­se esan­čių kai ku­rių par­duo­tu­vių, ka­vi­nių ar ba­rų. Dai­na­vos gy­ven­vie­tė­je esan­ti par­duo­tu­vė – vi­sai ša­lia mo­kyk­los ir vai­kų dar­že­lio.

At­stu­mų siū­lo ne­ma­tuo­ti

Da­bar vėl grįž­ta­ma prie šio pre­ky­bą al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lie­čian­čio klau­si­mo. Šį­kart jau siū­lo­ma ne­be­nu­sta­ty­ti jo­kio kon­kre­taus at­stu­mo nuo al­ko­ho­liu pre­kiau­jan­čios įmo­nės iki ug­dy­mo įstai­gos. Jei ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­tins, ver­sli­nin­kams, no­rin­tiems pre­kiau­ti al­ko­ho­liu, ne­be­rei­kės pri­sta­ty­ti pa­žy­mos, nu­ro­dan­čios, koks at­stu­mas jo įmo­nę ski­ria nuo ug­dy­mo įstai­gos. 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Auš­ra Šič­ki­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog šis spren­di­mo pro­jek­tas su­da­ry­tas va­do­vau­jan­tis ne­se­niai pa­si­kei­tu­siais įsta­ty­mais – Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis bei Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­mis pre­ky­bos al­ko­ho­lio pro­duk­tais li­cen­ci­ja­vi­mo tai­syk­lė­mis.

Se­no­ji li­cen­ci­ja­vi­mo tvar­ka sa­vi­val­dy­bė­je kei­čia­ma to­dėl, kad vie­nas iš mi­nė­tų Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tų tai­syk­lių punk­tų nu­ro­do, jog „li­cen­ci­jas vers­tis maž­me­ni­ne pre­ky­ba al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais iš­duo­da sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mo­ji ins­ti­tu­ci­ja, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mu ir Tai­syk­lė­mis“.

Anks­tes­nė­je šio punk­to re­dak­ci­jo­je bu­vo nu­sta­ty­ta, kad iš­duo­dant li­cen­ci­jas rei­kia va­do­vau­tis Lie­tu­vos  Res­pub­li­kos al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mu, Tai­syk­lė­mis ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mai, ku­riais bu­vo nu­sta­ty­ti drau­džia­mi at­stu­mai vyk­dy­ti pre­ky­bą nuo ug­dy­mo įstai­gų, nai­ki­na­mi, ka­dan­gi Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, įsi­ga­lio­ję nuo šių me­tų lap­kri­čio 1 d., ne­be­rei­ka­lau­ja nu­sta­ty­ti vie­no­dų drau­džia­mų at­stu­mų vi­siems ver­slo sub­jek­tams.

Ga­lės skųs­tis

Ta­čiau A. Šič­ki­nie­nė tei­gia, jog ir pa­tvir­ti­nus to­kią tvar­ką, ji ne­už­kirs ke­lio ug­dy­mo, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, po­li­ci­jos, mal­dos na­mų ben­druo­me­nėms prieš­ta­rau­ti, kad ša­lia jų bū­tų par­duo­da­mi al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai.

Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mas įpa­rei­go­ja sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą at­ski­rai svars­ty­ti kiek­vie­ną at­ve­jį, dėl ku­rių bus gau­ta raš­tiš­kų prieš­ta­ra­vi­mų.

Šį spren­di­mo pro­jek­tą ta­ry­bos na­riai svars­tys lap­kri­čio 26 die­ną vyk­sian­čia­me po­sė­dy­je.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų