Po egzaminų – ir džiaugsmas, ir apmaudas

Gedimino Nemunaičio nuotr. Jaunuoliams prieš akis – studijos... Gedimino Nemunaičio nuotr. Jaunuoliams prieš akis – studijos...

Pa­skel­bus bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jos re­zul­ta­tus, jos da­ly­viams – vėl ki­tos nau­jie­nos: su­ži­no­jo, ar įsto­jo, ką stu­di­juos. Ta­čiau se­si­ja bu­vo sėk­min­ga ne vi­siems mū­sų abi­tu­rien­tams. Dėl ne­ten­ki­nan­čių re­zul­ta­tų iš ra­jo­no teik­ta de­šimt ape­lia­ci­jų.

Na­cio­na­li­nio eg­za­mi­nų cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Pa­vel Ču­chons­ki in­for­ma­vo, jog dau­giau­sia – de­vy­nių – ape­lia­ci­jų su­lauk­ta dėl vals­ty­bi­nio lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­no. Po vie­ną pa­tei­kė kan­di­da­tai iš Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus bei Žel­vos gim­na­zi­jų, sep­ty­nias – An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai. Iš pas­ta­ro­sios taip pat gau­ta ape­lia­ci­ja dėl vals­ty­bi­nio ge­og­ra­fi­jos eg­za­mi­no re­zul­ta­tų.

Pa­sak pa­va­duo­to­jo, nė vie­na iš šių ape­lia­ci­jų, pa­kar­to­ti­nai įver­ti­nus dar­bus, ne­bu­vo pa­ten­kin­ta.    

Per­nai po se­si­jos mū­sų ra­jo­no abi­tu­rien­tai pa­tei­kė sep­ty­nias ape­lia­ci­jas, vi­sas – dėl vals­ty­bi­nio lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­no. Skun­dė še­ši An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos mo­ki­niai bei vie­na Sie­si­kų gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė. Jos vie­nin­te­lės eg­za­mi­no įver­ti­ni­mas bu­vo pa­di­din­tas – re­zul­ta­tas nuo 39 ba­lų pa­ki­lo li­gi 71.

Prieš tei­kiant ape­lia­ci­jas su­da­ro­ma ga­li­my­bė elek­tro­ni­nė­je sis­te­mo­je su­si­pa­žin­ti su sa­vo ne­ver­tin­to dar­bo elek­tro­ni­ne ko­pi­ja. Mo­ki­niai, ra­šy­da­mi pra­šy­mus dėl ape­lia­ci­jų nag­ri­nė­ji­mo, ga­li nu­ro­dy­ti jų tei­ki­mo ar­gu­men­tus.

Iš vi­so šiais me­tais pa­teik­tos 802 ape­lia­ci­jos dėl pa­grin­di­nės se­si­jos vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų, 12 – dėl pa­kar­to­ti­nės. Per­nai – 1007, 2013-ai­siais – 1339 ape­lia­ci­jos. Šie­met po jų nag­ri­nė­ji­mo pa­keis­ti 142 mo­ki­nių dar­bų įver­ti­ni­mai.

Pa­si­žy­mė­jo­me

Ap­skri­tai šie­met, Na­cio­na­li­nio eg­za­mi­nų cen­tro duo­me­ni­mis, ma­žiau ne­pa­vy­ku­sių eg­za­mi­nų – ne­iš­lai­ky­ta 4,8 proc. Per­nai – 7,36 proc., 2013 m. – 5,78 proc.

Uk­mer­gės ra­jo­nas šie­met kaip nie­kad pa­si­žy­mė­jo ge­riau­siai eg­za­mi­nus iš­lai­kiu­siais šim­tu­ki­nin­kais. Gau­ti 24 to­kie įver­ti­ni­mai. Vie­nuo­li­ka jų pri­klau­so Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus, de­vy­ni – An­ta­no Sme­to­nos, ke­tu­ri – Tau­jė­nų gim­na­zi­joms. Pen­ki abi­tu­rien­tai ga­vo po du šim­tu­kus.

Per­nai gau­ta 15, 2013 me­tais – 10 šim­tu­kų.

Be trik­džių – ne vi­sur

Eg­za­mi­nų se­si­ja įvai­rio­se ša­lies mo­kyk­lo­se, ku­rio­se jie lai­ky­ti, ne­pra­ėju­si ir be nesu­si­pra­ti­mų. Tarp jų – švar­raš­čiams skir­ti la­pai, ku­rių kai kur pri­trū­kę, per an­glų kal­bos eg­za­mi­no klau­sy­mo už­duo­tį stri­gu­si tech­ni­ka.

Pa­si­gir­do ir įvai­rių nuo­mo­nių apie abi­tu­rien­tų ži­nių pa­tik­ri­ni­mo bū­dus. Is­to­ri­jos eg­za­mi­nas lai­ko­mas dirb­ti­nai pa­leng­vin­tu, kad is­to­ri­kai esą ne­lik­tų be dar­bo, nes po sun­kaus per­nykš­čio jo nie­kas ne­si­rinks. Iš­tai­sius lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no dar­bus, juos ra­šiu­sie­ji ap­skri­tai iš­va­din­ti be­raš­čiais.

Pas mus eg­za­mi­nų lai­ky­mo cen­truo­se, anot Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­to Arū­no Au­gus­ti­no, jie pra­ėjo be ne­sklan­du­mų. Tuo me­tu ana­li­zę, kaip ra­jo­no mo­ki­niai šie­met pa­si­ro­dė bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jo­je, ke­ti­na­ma pa­teik­ti ru­de­niop. Ją bus ga­li­ma ras­ti sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je.

No­ri me­di­ci­nos, tech­no­lo­gi­jų

Iš­leis­tu­ves at­šo­kę jau­nuo­liai jau su­ži­no­jo ir pri­ėmi­mo į ša­lies aukš­tą­sias mo­kyk­las pir­mo­jo eta­po re­zul­ta­tus. Juos pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skel­bė Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų aso­cia­ci­ja ben­dra­jam pri­ėmi­mui or­ga­ni­zuo­ti (LAMA BPO). Šie­met pri­ėmi­me da­ly­vau­ja 43 aukš­to­sios mo­kyk­los.

Pa­aiš­kė­jo, kad 61 proc. sto­jan­čių­jų aukš­čiau­siu pri­ori­te­tu rin­ko­si uni­ver­si­te­tų stu­di­jų pro­gra­mas, 39 proc. – ko­le­gi­jų. La­biau­siai pa­gei­dau­ja­mo­mis stu­di­jų sri­ti­mis iš­ski­ria­mi so­cia­li­niai, bio­me­di­ci­nos, tech­no­lo­gi­jų moks­lai.

Vyks­ta ant­ras eta­pas

Skel­bia­ma, jog iš pra­šy­mus pa­tei­ku­sių 33 198 as­me­nų stu­di­juo­ti vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mo­se ir su stu­di­jų sti­pen­di­jo­mis vie­to­se pa­kvies­ti 14 516, į ne­fi­nan­suo­ja­mas vie­tas – 12 443 sto­jan­tie­ji.

2015 me­tų stu­di­joms pa­skirs­ty­ta apie 8 mln. eu­rų. Pre­li­mi­na­rus vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų vie­tų skai­čius uni­ver­si­te­ti­nėms stu­di­joms šie­met yra 7 408, ko­le­gi­nėms – 6 668.

Šią sa­vai­tę bai­gė­si stu­di­jų su­tar­čių su­da­ry­mas aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se. Po pa­grin­di­nio pri­ėmi­mo pir­mo­jo eta­po li­ku­sios lais­vos vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mos vie­tos jau pa­skelb­tos LAMA BPO tin­kla­la­py­je. Ant­ro­jo eta­po kvie­ti­mai stu­di­juo­ti bus skel­bia­mi rug­pjū­čio 3 d. iki 17 val.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų