Dantų protezų prireikia vis jaunesniam pacientui

Uk­mer­gės li­go­ni­nės Odon­to­lo­gi­jos pa­slau­gų sky­rius dau­ge­liui aso­ci­juo­ja­si tik su sen­jo­rų pro­ble­mo­mis.

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sky­riaus ve­dė­jai L. Pet­ro­vai (de­ši­nė­je) pa­de­da gy­dy­to­jo odon­to­lo­go pa­dė­jė­ja Hen­dri­ka Vait­ke­vi­čie­nė.


Ta­čiau sky­riaus ve­dė­ja gy­dy­to­ja Lau­ra Pet­ro­va sa­ko, jog pas­ta­ruo­ju me­tu dan­tų pro­te­zų pri­rei­kia vis jau­nes­niems pa­cien­tams. Ja­me lan­ko­si ir vai­kai.

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės Odon­to­lo­gi­jos pa­slau­gų sky­rius gy­vuo­ja dau­giau kaip pus­šim­tį me­tų. Ne kar­tą kei­tė­si pa­tal­pos – sky­rius „ke­lia­vo“ per Va­sa­rio 16-osios, Ge­di­mi­no, Vy­tau­to gat­ves. Jau try­lik­ti me­tai, kai „ap­si­sto­jo“ Uk­mer­gės li­go­ni­nės pa­tal­po­se.

Gal­būt kai kam šis sky­rius aso­ci­juo­ja­si su pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių pro­ble­mo­mis, kuo­met ten­ka na­tū­ra­lius dan­tis keis­ti dirb­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis, nak­tį lai­ko­mo­mis stik­li­nė­se su van­de­niu.

Ta­čiau Odon­to­lo­gi­jos pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­ja Lau­ra Pet­ro­va tik nu­si­juo­kė iš­gir­du­si apie to­kias aso­cia­ci­jas: jos la­bai pra­si­len­kia su tie­sa. Pas juos ga­mi­na­mi ne tik iš­ima­mi pro­te­zai – pra­ra­dus dan­tį, vie­toj jo ga­mi­na­mas ne­iš­ima­mas pro­te­zas.

Yra ką veik­ti šia­me sky­riu­je net ir vai­kams. Mat kar­tą per mė­ne­sį čia at­va­žiuo­ja or­to­don­tai iš Kau­no pri­va­čios gy­dy­mo įstai­gos. Ve­dė­ja pa­aiš­ki­no, kad šie spe­cia­lis­tai ga­mi­na prie­mo­nes dan­tu­kų tie­si­ni­mui – bre­ke­tus bei plokš­te­les.

Per pus­šim­tį sky­riaus gy­va­vi­mo me­tų kei­tė­si ne tik vie­ta – ne­iš­ven­gia­mai to­bu­lė­jo ir įran­ga, ir me­džia­gos. Nors, anot L. Pet­ro­vos, čia nau­do­ja­mi ne pa­tys nau­jau­si moks­lo iš­ra­di­mai, bet ko­ky­biš­kais juos tik­rai ga­li­ma pa­va­din­ti. Ga­mi­na­mi pro­te­zai iš me­ta­lo ke­ra­mi­kos, me­ta­lo plas­ti­ko bei lie­ti.

Pa­slau­gos yra mo­ka­mos, iš­sky­rus pen­si­nin­kus, ne­įga­liuo­sius, vai­kus iki 18 me­tų. Tie­sa, kau­niš­kių or­to­don­tų pa­ga­min­ti bre­ke­tai bei plokš­te­lė yra mo­ka­mi vi­siems.

Ta­čiau, pa­sak ve­dė­jos, pa­slau­gų kai­nos čia be­ne ma­žiau­sios Uk­mer­gė­je. Jas kom­pen­suo­ja ne tik Vil­niaus te­ri­to­ri­nė li­go­nių ka­sa, bet da­lį lė­šų ski­ria ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Ei­lė­se ne­už­strin­ga

Sky­riu­je nė­ra ir iš anks­to su­da­ro­mų ei­lių – at­ėju­sį­jį su pro­ble­mo­mis žmo­gų gy­dy­to­jas ap­žiū­ri iš kar­to. „Jei pa­ma­to­me, kad at­ve­jis sku­bus, ne­dels­da­mi pra­de­da­me pa­si­ren­gi­mo pro­te­za­vi­mui pro­ce­dū­ras. Ki­tu at­ve­ju pa­ski­ria­me ki­to vi­zi­to lai­ką“, – pa­sa­ko­ja va­do­vė.

Kiek lai­ko tu­ri pra­ei­ti nuo ap­si­lan­ky­mo pas gy­dy­to­ją, kad pa­cien­tas ga­lė­tų džiaug­tis nau­jais „dan­ti­mis“? Gy­dy­to­ja L. Pet­ro­va pa­aiš­ki­no, kad pa­pras­tai pro­te­zai pa­ga­mi­na­mi per po­rą–t­re­je­tą sa­vai­čių.

Pa­sak ve­dė­jos, kai ku­rių ki­tų ra­jo­nų pen­si­nin­kai kom­pen­suo­ja­mų pro­te­zų lau­kia po 5–7 me­tus, tuo tar­pu uk­mer­giš­kiai ei­lės su­lau­kia grei­čiau – per 3–4 me­tus. Vai­kams ir pa­aug­liams ne­mo­ka­mai pro­te­zai pa­ga­mi­na­mi per ke­le­tą mė­ne­sių.

Pa­cien­tų – mak­si­ma­lus skai­čius

Nors ve­dė­ja sky­riu­je dir­ba ne­se­niai, ne­ma­žai ki­tų ko­le­gų dar­buo­ja­si jau ne vie­ną de­šimt­me­tį. Be ve­dė­jos čia – pen­ki spe­cia­lis­tai.

Kas die­ną sky­riu­je ap­si­lan­ko apie 30 lan­ky­to­jų. Ve­dė­ja sa­ko, kad ap­tar­nau­ja­mas mak­si­ma­lus pa­cien­tų skai­čius – kiek spe­cia­lis­tams fi­ziš­kai įma­no­ma pri­im­ti, ap­žiū­rė­ti ir pa­ga­min­ti pro­te­zus.

„Kaip die­na nuo nak­ties“

L. Pet­ro­va dve­jus me­tus pa­tir­ties sė­mė­si pri­va­čio­je Nor­ve­gi­jos kli­ni­ko­je. Ko­kius skir­tu­mus ji ma­to tarp tos ša­lies ir mū­sų li­go­ni­nės odon­to­lo­go ka­bi­ne­to?

Gy­dy­to­ja pri­pa­žįs­ta, kad įstai­gos ski­ria­si „kaip die­na nuo nak­ties“. „Vi­sų pir­ma, Nor­ve­gi­jos kli­ni­ko­je, ku­rio­je dir­bau, nau­do­ja­ma pa­ti nau­jau­sia įran­ga. Me­džia­gos, iš ku­rių ga­mi­na­mi pro­te­zai, – nau­jau­si moks­lo pa­sie­ki­mai“, – ne­sle­pia, kad ly­gi­nant net tru­pu­tį pa­vy­du už­sie­nie­čiams ko­le­goms.

An­tra ver­tus, pa­slau­gų kai­nos aukš­tos ne tik pa­gal mū­sų, bet ir pa­gal nor­ve­gų kri­te­ri­jus. O su ne­at­vy­ku­siais pas gy­dy­to­ją nu­sta­ty­tu lai­ku el­gia­ma­si itin griež­tai – už tuš­čiai iš­eik­vo­tą me­di­ko lai­ką ski­ria­ma bau­da. Jos dy­dis pri­klau­so nuo to, kaip yra įver­tin­tas vie­nos ar ki­tos įstai­gos gy­dy­to­jo va­lan­di­nis už­mo­kes­tis.

„Mes to­le­ran­tiš­kai žiū­ri­me ir į to­kius „užuo­mar­šas“. Aiš­ku, kad pa­cien­tas tu­rė­tų pra­neš­ti, jei ne­ga­li at­vyk­ti. Juk tuo me­tu gy­dy­to­jas ga­li pri­im­ti ki­tą, lau­kian­tį ei­lė­je. Bet bū­na vi­saip – gal žmo­gus su­sir­go“, – svars­to L. Pet­ro­va.

Sky­riaus dar­buo­to­jai žval­go­si į ki­tus re­no­vuo­ja­mus li­go­ni­nės sky­rius ir vi­lia­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu at­eis ei­lė ir jų pa­tal­pų at­nau­ji­ni­mui, gal įstai­gai pa­vyks gau­ti lė­šų ir mo­der­nes­nei įran­gai.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ


reklama: dantų protezavimas

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų