Gedimino Nemunaičio nuotr. Savivaldybę nuo riaušininkų saugojo kariai. Gedimino Nemunaičio nuotr. Savivaldybę nuo riaušininkų saugojo kariai.

Šar­vuo­čiai, ka­ri­niai vi­su­rei­giai, šim­tai gin­kluo­tų ka­rių, sprog­me­nys, riau­šės, eva­ku­a­ci­ja. To­kie vaiz­dai šią sa­vai­tę vyks­ta Uk­mer­gė­je. Lai­mei – ne tik­ro­vė­je, o pra­ty­bo­se. Pa­na­šios ka­rių pra­ty­bos lig šiol vyk­da­vo Ruk­lo­je. O da­bar joms pa­si­rink­ta Uk­mer­gė.

MPB „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Al­gir­do me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no or­ga­ni­zuo­ja­mos lau­ko tak­ti­nės pra­ty­bos „Ar­šus vil­kas 2015“ pra­si­dė­jo šį pir­ma­die­nį, o baig­sis penk­ta­die­nį. Tą­dien nuo 11 iki 14 val. aikš­tė­je ša­lia Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro bus de­monst­ruo­ja­ma ka­rių gin­kluo­tė ir tech­ni­ka.

Pra­ty­bų me­tu Lie­tu­vos grei­to­jo re­a­ga­vi­mo pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės (BKG) vie­ne­tai tre­ni­ruo­ja­si vyk­dy­ti sau­gu­mo, sta­bi­li­za­vi­mo ir puo­li­mo ope­ra­ci­jas ap­gy­ven­din­to­je vie­to­vė­je. Pra­ty­bo­se da­ly­vau­ja apie 650 ka­rių.

Pa­gal su­gal­vo­tą le­gen­dą Uk­mer­gė­je su­si­bu­ria me­džio­to­jų drau­gi­jos var­du pri­si­den­gu­si gin­kluo­tų žmo­nių gru­pė, pro­tes­tuo­jan­ti prieš val­džią, nu­tei­ki­nė­jan­ti žmo­nes, pro­vo­kuo­jan­ti pa­rei­gū­nus.

Ant­ra­die­nį gru­puo­tės na­riai prie ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės su­ren­gė tai­kią de­monst­ra­ci­ją, skan­da­vo šū­kius prieš val­džią, de­monst­ra­vo pla­ka­tus, sprog­di­no pe­tar­das. Ins­ce­ni­zuo­tų riau­šių da­ly­viai – ci­vi­lių dra­bu­žiais per­si­ren­gę ka­riai.

Tre­čia­die­nį pro­vo­ka­to­rių veiks­mai in­ten­sy­vė­ja. Prie Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­de­da­mas sprog­muo. Vyks­ta mo­kyk­los dar­buo­to­jų ir moks­lei­vių eva­ku­a­ci­ja.

Vie­na­me pos­te su­lai­ko­ma ma­ši­na, ku­rio­je ras­tas gin­klas. Vė­liau veiks­mas per­si­ke­lia į Ka­rei­vi­nių gat­vę, kur ki­lo gais­ras ir vyks­ta „gin­klų san­dė­lio“ štur­mas.

Ket­vir­ta­die­nį prie ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės – vėl mi­tin­gas, šį kar­tą jis per­ei­na į riau­šes, ku­rias tram­do ka­riai.

Penk­ta­die­nį nu­ma­ty­ta dau­giau­siai in­ten­sy­vių veiks­mų – maiš­ti­nin­kų būs­ti­nės Del­tu­vos gat­vė­je iden­ti­fi­ka­vi­mas, as­me­nų su­lai­ky­mas.

Kaip skel­bia­ma pra­ne­ši­me spau­dai, pa­grin­di­niai šių pra­ty­bų tiks­lai – tre­ni­ruo­ti BKG vie­ne­tus re­a­guo­ti į vie­ti­nio po­bū­džio gin­kluo­tus in­ci­den­tus. Ka­riai tre­ni­ruo­sis at­lik­ti ob­jek­to puo­li­mo, sau­gu­mo ir sta­bi­li­za­vi­mo ope­ra­ci­jų vyk­dy­mą ap­gy­ven­din­to­je vie­to­vė­je, re­a­guo­ti į prie­šo ir ci­vi­lių su­ku­ria­mus in­ci­den­tus, kon­tak­tuo­ti su vie­ti­nės val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis, po­li­ci­ja, ug­nia­ge­siais, vyk­dy­ti ap­gy­ven­din­tos vie­to­vės ver­ti­ni­mą.

Pra­ty­bų da­ly­viai – Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Al­gir­do me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no pa­grin­du su­for­muo­tos ko­vi­nės gru­pės vie­ne­tai iš MPB „Ge­le­ži­nis Vil­kas“, Ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­bos, Juo­zo Vit­kaus in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­no, Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no, Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­no ir Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų 8-osios rink­ti­nės pa­da­li­nių.

BKG – tai ko­vi­nėms už­duo­tims vyk­dy­ti su­for­muo­ti ba­ta­lio­no dy­džio ka­ri­niai vie­ne­tai, sa­vo su­dė­ty­je tu­rin­tys ma­nev­ri­nius ir žval­gy­bos vie­ne­tus, ug­nies pa­ra­mos, ko­vi­nio ap­rū­pi­ni­mo, oro gy­ny­bos, in­ži­ne­ri­nius bei ki­tus pa­jė­gu­mus.

Pra­ty­bų or­ga­ni­za­to­riams tal­ki­na Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro po­li­ci­ja, Uk­mer­gės po­li­ci­jos, Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai, grei­to­sios pa­gal­bos ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai.

Į pra­ty­bas įsi­trau­kė ir mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Šią sa­vai­tę su­reng­tas sa­vi­val­dy­bės eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dis ir ci­vi­li­nės sau­gos funk­ci­nės pra­ty­bos „Uk­mer­gės ra­jo­no eks­tre­ma­lių­jų si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro bei ins­ti­tu­ci­jų ir tar­ny­bų veiks­mai ma­si­nių ne­ra­mu­mų me­tu“.

Mo­de­liuo­ta si­tu­a­ci­ja, kai ra­di­ka­lių pa­žiū­rų par­ti­ja sie­kia pa­im­ti val­džią į sa­vo ran­kas, or­ga­ni­zuo­ja mi­tin­gą, kurs­to ne­ra­mu­mus. Pa­gal pa­teik­tas są­ly­gas Eks­tre­ma­lių­jų si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro na­riai įver­ti­no sa­vo at­sto­vau­ja­mos įstai­gos veiks­mus, kil­sian­čias pro­ble­mas ir jų spren­di­mo bū­dus.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų