Priekaištai – dėl išleistuvių puotos

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Per iš­leis­tu­ves svar­bu ne tik tai, kaip at­ro­dai... Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Per iš­leis­tu­ves svar­bu ne tik tai, kaip at­ro­dai...

Pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­vil­ni­jo abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vės, o po jų – dvi iš­leis­tu­vi­nin­kų sto­vyk­los. Ne vi­si li­ko pa­ten­kin­ti šven­te. Apie duk­ters įspū­džius pa­pa­sa­ko­jo vie­na An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tės ma­ma. Pa­sak jos, po ates­ta­tų tei­ki­mo gra­žių iš­kil­mių kul­tū­ros cen­tre va­ka­ras Tau­jė­nų dva­re la­bai nu­vy­lė.

 

 

 

„Pir­miau­sia, por­ci­jos ne­ati­ti­ko kai­nos – mais­to bu­vo ma­žai, o už du žmo­nes su­mo­kė­jo 80 eu­rų. Grį­žu­si duk­ra pa­sa­ko­jo, jog bu­vo ne­ska­nu, sul­tys – skies­tos“, – var­di­jo uk­mer­giš­kė. Ne­pa­ti­ko abi­tu­rien­tei ir keps­nys, prie ku­rio pa­tiek­tos bul­vės esą bu­vo per­ke­pu­sios.

„Ko vi­sos mo­kyk­los kas­met ver­žia­si į Tau­jė­nų dva­rą? Ar ten iš tie­sų tin­ka­mai pa­ruo­šia­mos vai­šės?“ – sa­kė ji. Tu­rin­ti ir ki­to­kių prie­kaiš­tų šven­tės or­ga­ni­za­to­riams – dėl svai­gių­jų gė­ri­mų. Tvir­ti­no, jog mo­ky­to­jams ir tė­vams bu­vo ga­li­ma var­to­ti al­ko­ho­lį nuo pat pra­džių, o abi­tu­rien­tams – tik po 22 va­lan­dos. Tad dar iki tol, jos tei­gi­mu, ėmė duž­ti stik­li­nės...

Tau­jė­nų dva­ro ka­vi­nės ve­dė­ja El­vy­ra Šlė­de­rie­nė to­kius prie­kaiš­tus sa­ko gir­din­ti pir­mą sy­kį. Pa­na­šūs skun­dai ka­vi­nės dar­buo­to­jų ne­bu­vo pa­sie­kę nė po vie­nų iš­leis­tu­vių. Ta­čiau ve­dė­ja su­ti­ko at­skleis­ti kai ku­rias pra­ėju­sio ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą vy­ku­sio ren­gi­nio sub­ti­ly­bes.

„La­bai daug mais­to ir ne­ga­lė­jo bū­ti, nes vie­nam as­me­niui skir­ta su­ma tik­rai ne­bu­vo iš­skir­ti­nai di­de­lė. Pa­tie­ka­lų bu­vo už­sa­ky­ta už 15 eu­rų vie­nam žmo­gui. Gal kam pa­si­ro­dė per bran­gus keps­nys – ruo­šėm įda­ry­tą viš­tie­nos keps­nį už 7,2 eu­ro. Ta­čiau ga­mi­nant to­kius keps­nius ne­ma­žai dar­bo są­nau­dų, į su­mą ir dar­bo sa­vi­kai­na įskai­čiuo­ta“, – pa­sa­ko­jo ji.

An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos iš­leis­tu­vi­nin­kų po­bū­vy­je, anot pa­šne­ko­vės, da­ly­va­vo dau­giau kaip 260 as­me­nų, ku­riems rei­kė­jo pa­ruoš­ti vai­šes. „Sve­čiai rin­ko­si nuo 19 va­lan­dos. Gal­būt, sku­bant vi­sus juos ap­tar­nau­ti, bu­vo kas da­ro­ma per grei­tai, bul­vy­tes gal ir stip­riau tru­pu­tį už­ke­pėm. Nes kai at­ei­na to­kia di­de­lė gru­pė žmo­nių, ku­rių val­gy­mui skir­tos dvi va­lan­dos, kad ne­reik­tų laukt, gal kiek la­biau ap­skru­di­nom. At­si­pra­šom, jei bu­vo ne­ska­nu“, – sa­ko ve­dė­ja.

Al­ko­ho­lio tie­ki­mo tvar­ka, jos tei­gi­mu, – ne­be ka­vi­nės rū­pes­tis: „Jei bu­vo koks nu­ro­dy­mas, tai – iš tė­vų or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to. Tė­vai ir mais­tu rū­pi­no­si – vai­kai ap­skri­tai ne­ži­no­jo, kas me­niu už­sa­ky­ta.“

Pa­sa­ko­jo, jog at­virkš­čiai – gir­dė­ju­si tik ge­rus at­si­lie­pi­mus, iš­ei­da­mi sve­čiai dė­ko­jo už pa­ti­ku­sias vai­šes.

Dar vie­nos tas pa­čias iš­leis­tu­ves šven­tu­sios mer­gi­nos tė­vai sa­ko jo­kių prie­kaiš­tų ne­tu­rin­tys. „Žmo­gui bu­vo 30 eu­rų, bet į šią su­mą įskai­čiuo­ta mais­tas, al­ko­ho­lis, šven­ti­nė va­ka­ro pro­gra­ma, – at­vi­ra­vo ma­ma. – Be karš­to viš­tie­nos keps­nio bu­vo ke­lių rū­šių mė­sy­tės, miš­rai­nių, žu­vies. Gal­būt mais­to ga­lė­jo bū­ti dau­giau... Už­sa­ki­nė­jant iš­leis­tu­ves, tė­vų ko­mi­te­te bu­vo už­tik­rin­ta, kad mais­to ne­trūks, bet jau­ni­mui gal ir bu­vo kiek ma­žo­ka.“

Ta­čiau anaip­tol ne tai, jos ma­ny­mu, yra svar­biau­sia to­kio­je šven­tė­je. Di­de­lį įspū­dį jos da­ly­viams pa­li­ko fe­jer­ver­kai, kai ku­riems dar ne­ma­ty­ti švy­tin­tys he­lio ba­lio­nai. „Bu­vo at­ski­ras vai­sių, sal­du­my­nų sta­las, siū­ly­ta ša­ko­čio, skruz­dė­ly­no, že­lės de­ser­tų su grie­ti­nė­le. At­si­ger­ti – gai­vaus gė­ri­mo ir van­dens, o sul­čių ne­bu­vo“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė.

Ne­pa­ste­bė­ju­si ir ko­kių nors ne­sklan­du­mų dėl ki­tų gė­ri­mų: „Šam­pa­ną ir bal­tą vy­ną ne­šio­jo iš­kart. Pas­kui bu­vo ati­da­ry­ta ki­ta sa­lė, ku­rio­je – ir dau­giau al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų. Jų nie­kam ne­pri­trū­ko – kaip tik li­ko.“

Tie­sa, sa­ko dar prieš iš­leis­tu­ves gir­dė­ju­si ne­pa­ten­kin­tų nuo­mo­nių, bet – dėl ki­tų da­ly­kų. „Iš ko­mi­te­to bu­vo žmo­nių, ku­riems ne­pa­ti­ko, kad karš­tam pa­tie­ka­lui bū­tų kvie­ti­mai. Taip su­gal­vo­ta, pri­si­mi­nus per­nai reng­tų iš­leis­tu­vių pa­tir­tį. Mat bu­vo pa­leis­ta an­tis, kad be karš­to dau­giau ne­bus mais­to. Tai, pa­vyz­džiui, bu­vo ir taip, kad vie­nas žmo­gus su­val­gė tris keps­nius, o ga­liau­siai pa­aiš­kė­jo, kad per­val­gy­ta dvi­de­šimt... Tiek ir li­ko be keps­nių. To­dėl šie­met bu­vo pa­da­ry­ti to­kie gra­žūs kvie­ti­mai. Pa­si­ro­do, ir jie kaž­kam už­kliu­vo“, – ne­slė­pė nuo­sta­bos ma­ma.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų