Šioje pamiškėje ūkininko pakabintą stebėjimo kamerą nuėmė medžiotojai. Šioje pamiškėje ūkininko pakabintą stebėjimo kamerą nuėmė medžiotojai.

Jei iš jū­sų pa­vogs jums pri­klau­san­tį daik­tą ir jį ap­tik­si­te pa­si­sa­vi­nu­sio as­mens au­to­mo­bi­ly­je, šis ga­li bū­ti pri­pa­žin­tas vi­siš­kai ne­kal­tu. O jūs pats su­kel­si­te įta­ri­mų. Bū­tent į to­kią is­to­ri­ją ti­ki­na įsi­vė­lęs Še­šuo­lių se­niū­ni­jos Pa­lau­kė­nė­lių kai­me ūki­nin­kau­jan­tis Au­ri­mas Pa­ške­vi­čius.

28 me­tų vy­ras pa­sa­ko­jo ne­ma­lo­nu­mų pa­ty­ręs dėl sa­vo tė­vo nuo­mo­ja­ma­me skly­pe me­dy­je pa­ka­bin­tos vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros.

Pa­ka­bi­no lie­po­je

Ūki­nin­kas ti­ki­na, kad ka­me­rą pa­ka­bi­no vie­nin­te­lia­me miš­kų ap­sup­ty­je esan­čio ja­vų lau­ko me­dy­je – se­no­je lie­po­je. Sa­ko, kad to pri­rei­kė sie­kiant ste­bė­ti šer­nus, ku­rie ūky­je pri­da­ro daug ža­los.

319 eu­rų kai­na­vu­si ka­me­ra tu­ri funk­ci­ją nuo­trau­kas siųs­ti į elek­tro­ni­nį paš­tą ar mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną re­a­liu lai­ku.

Vy­ras pa­sa­ko­jo, kad per­nai lap­kri­čio 7 d. apie 13 val. pa­žįs­ta­mi Uk­mer­gės ra­jo­no me­džio­to­jų klu­bo „Gi­re­lė“ me­džio­to­jai at­vy­ko į ša­lia skly­po esan­čius sa­vo me­džiok­lės plo­tus.

Ne­to­li me­džio, ku­ria­me bu­vo įmon­tuo­ta ka­me­ra, me­džio­to­jai pa­li­ko tris sa­vo au­to­mo­bi­lius.

Gre­ti­mo­je te­ri­to­ri­jo­je me­džio­to­jai or­ga­ni­za­vo va­ry­mi­nę me­džioklę. Ne­il­gai tru­kus vy­rai su­grį­žo prie au­to­mo­bi­lių.

Ne per to­liau­siai nuo tos vie­tos na­muo­se bu­vęs A. Pa­ške­vi­čius iš kar­to pa­ma­tė, kad ka­me­rą kaž­kas iš­jun­gė.

Pa­ste­bė­jęs, kad iš skly­po pro jų so­dy­bą grįž­ta „Gi­re­lės“ me­džio­to­jai, pa­pra­šė sa­vo bro­lio, kad šis kuo sku­biau pa­tik­rin­tų, ar lie­po­je te­bė­ra ka­me­ra.

Bro­lis te­le­fo­nu pra­ne­šė jos me­dy­je ne­be­ma­tan­tis. Pats A. Pa­ške­vi­čius at­sku­bė­jęs įsi­ti­ki­no – ka­me­ra din­gu­si.

Ra­do au­to­mo­bi­ly­je

Įta­rę, kas ją ga­lė­jo „pri­glaus­ti“, bro­liai nu­se­kė „Gi­re­lės“ me­džio­to­jų pė­do­mis. Jų au­to­mo­bi­lius ra­do jau ki­to­je vie­to­je. Čia pla­na­vo pa­lauk­ti me­džiok­lės pa­bai­gos ir pa­pra­šy­ti vy­rų pa­aiš­kin­ti, ko­dėl pa­si­sa­vi­no sve­ti­mą tur­tą. Ta­čiau pri­ėjus prie vie­no au­to­mo­bi­lio pro ati­da­ry­tą lan­gą pa­ma­tė, kad vi­du­je tarp sė­dy­nių gu­li din­gu­sio­ji ka­me­ra. Ma­ši­na bu­vo ne­už­ra­kin­ta, tad ją pa­si­ė­mė.

„Pa­si­bai­gus me­džiok­lei, pri­ėję vy­rai už­si­puo­lė ma­ne dėl to, kad ka­me­ra pa­ka­bin­ta ne­tei­sė­tai, to­dėl įvyk­dė „tei­sin­gu­mą“ ir ją nu­ka­bi­no“, – pa­sa­ko­jo A. Pa­ške­vi­čius. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad joks čia ne tei­sin­gu­mas – jei ne­bū­tų pats ra­dęs, ka­me­ros jam me­džio­to­jai ir ne­grą­žin­tų.

Krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą

Dėl va­gys­tės vy­ras krei­pė­si į Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą. Ko­dėl ne į po­li­ci­ją? „Kad ty­ri­mas ne­bū­tų ša­liš­kas ar ban­do­mas da­ry­ti po­vei­kis, nes me­džiok­lė­je da­ly­va­vę ir va­gys­tę ste­bė­ję as­me­nys – ra­jo­no kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus ty­rė­jas ir bu­vęs ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas. Dar vie­nas šio me­džio­to­jų klu­bo na­rys dir­ba Šir­vin­tų ra­jo­no po­li­ci­jo­je“, – aiš­ki­no A. Pa­ške­vi­čius.

Ta­čiau į šį jo pra­šy­mą ne­bu­vo at­si­žvelg­ta. Įvy­kio da­ly­viai bu­vo ap­klaus­ti Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, ku­ria­me šiuo me­tu dir­ba vie­nas iš įvy­ky­je da­ly­va­vu­sių me­džio­to­jų.

Po kiek lai­ko A. Pa­ške­vi­čius iš Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ga­vo „Nu­ta­ri­mą at­si­sa­ky­ti pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą“. Tei­gia­ma, kad „nu­sta­ty­tos ap­lin­ky­bės ir pa­grin­das, dėl ku­rių bau­džia­ma­sis pro­ce­sas ne­ga­li­mas“.

Kal­ti­na ne­tei­sė­ta me­džiok­le

Iš iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­si­sa­kiu­sio vyk­dy­ti ty­rė­jo pa­teik­tų iš­va­dų A. Pa­ške­vi­čius ti­ki­na su­pra­tęs, kuo jis pats „Gi­re­lės“ me­džio­to­jų yra kal­ti­na­mas. Esą šie ma­no, kad ka­me­ra bu­vo rei­ka­lin­ga ste­bė­ti šer­nams ir pa­čiam bra­ko­nie­riau­ti.

Ty­ri­mo me­džia­go­je me­džiok­lės bū­re­lio „Gi­re­lė“ me­džiok­lės va­do­vas Vy­tau­tas Ra­ža­nas tei­gia, kad A. Pa­ške­vi­čius ga­li­mai yra nu­šo­vęs ke­lis šer­nus ir bū­re­lio na­riams apie tai ne­pra­ne­šęs.

„Ta­čiau nie­kas anks­čiau man nie­kad nė­ra iš­sa­kęs jo­kių įta­ri­mų“, – ti­ki­na ūki­nin­kas.

Jo įsi­ti­ki­ni­mu, jei jau bu­vo įta­ri­nė­ja­mas ne­tei­sė­ta me­džiok­le, apie tai tu­rė­jo pra­neš­ti kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­joms, o ne pa­si­sa­vin­ti sve­ti­mą tur­tą. „Jei ne­bū­čiau lai­ku su­re­a­ga­vęs, abe­jo­ti­na, ar bū­tų bu­vę pra­neš­ta Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai ir ar ne­bū­tų ka­me­ra par­duo­ta ar nau­do­ja­ma ki­tur sa­vo ar bū­re­lio tiks­lais“, – spė­ja jis.

Pa­ške­vi­čius yra pa­tei­kęs skun­dą dėl ne­pra­dė­to iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ir pra­šo pra­dė­ti ne­ša­liš­ką iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, nu­sta­ty­ti ir nu­baus­ti kal­tuo­sius.

Tir­ti ne­no­rė­jo

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Min­dau­gas Pet­raus­kas ir pats yra įsi­ti­ki­nęs, kad ne jo va­do­vau­ja­ma įstai­ga tu­rė­jo tir­ti šį įvy­kį.

„Kai bu­vo­me su­si­ti­kę su A. Pa­ške­vi­čiu­mi, iš kar­to pats pa­sa­kiau, kad pra­šy­mą jis teik­tų ne mū­sų ko­mi­sa­ria­tui, o pro­ku­ra­tū­rai, ka­dan­gi bu­vo mi­ni­mi mū­sų pa­rei­gū­nai ir aiš­kiai bu­vo ma­ty­ti, kad ga­li­mi in­te­re­sų kon­flik­tai“, – pa­sa­ko­jo vir­ši­nin­kas.

Ta­čiau vė­liau su­ži­no­jo, kad iš Vil­niaus pro­ku­ra­tū­ros me­džia­ga bu­vo per­siųs­ta Uk­mer­gės pro­ku­ro­rams, o šie pa­ve­dė ją tir­ti Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ty­rė­jams. „Ne­ga­lė­jo­me ne­vyk­dy­ti pa­ve­di­mo. Ne­tu­ri­me to­kios tei­sės, – sa­ko M. Pet­raus­kas.

Jo ma­ny­mu, į uk­mer­giš­kio skun­dą bus su­re­a­guo­ta ir me­džia­ga pa­kar­to­ti­nai per­duo­ta ki­to ra­jo­no ty­rė­jams.

No­rė­jo vež­ti ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams

Šio­je is­to­ri­jo­je mi­ni­mas ka­me­ros nu­ė­mi­mu kal­ti­na­mas Vy­tau­tas Ra­ža­nas ir pats šių sa­vo veiks­mų ne­nei­gia. Apie tai me­džio­to­jas pri­si­pa­ži­no ir gruo­džio 11 d. jį ap­klau­su­siam ty­rė­jui.

Ne­nei­gė to ir ben­drau­jant te­le­fo­nu. Ti­ki­na, kad ka­me­rą me­džio­to­jai bū­tų ve­žę ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams, kad šie iš­si­aiš­kin­tų, kas ne­tei­sė­tai me­džio­ja ar ke­ti­na me­džio­ti „Gi­re­lės“ plo­tuo­se.

Esą vi­sai ne­ži­no­ję, kie­no ta ka­me­ra. Bū­tų nu­ve­žę, o ta­da ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai te­gul aiš­ki­na­si. Esą nei me­džiok­lės bokš­te­lių sta­ty­ti, nei ka­me­rų ka­bin­ti ne­su­de­ri­nę su me­džio­to­jais ūki­nin­kai ne­tu­ri tei­sės. 

Ka­me­ra – ne įkal­tis

Pa­klaus­tas, ką da­ry­tų su jam at­ga­ben­ta vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ra, Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Uk­mer­gės ra­jo­no agen­tū­ros vir­ši­nin­kas Jo­nas Či­vas ti­ki­no, jog tik­rai ne­pri­skir­tų jos kaž­ko­kiam įkal­čiui. At­virkš­čiai – įver­tin­tų tai kaip va­gys­tę, juk pa­si­sa­vin­ta sve­ti­ma ka­me­ra.

Či­vas pa­ti­ki­no, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Me­džiok­lės tai­syk­lė­se nė­ra nu­sta­ty­ta drau­di­mų miš­ke ar ša­lia jo skly­pų sa­vi­nin­kams sta­ty­ti vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras.

At­virkš­čiai, skel­bia­ma, kad drau­džia­ma ne­su­si­ta­rus su že­mės skly­pų sa­vi­nin­kais ar val­dy­to­jais, vyk­dy­ti jų že­mė­je bio­tech­ni­nes prie­mo­nes, sta­ty­ti ir eks­plo­a­tuo­ti me­džiok­lės įren­gi­nius, įreng­ti ap­tva­rus me­džio­ja­mie­siems gy­vū­nams lai­ky­ti.

Vir­ši­nin­kas ap­gai­les­tau­ja, kad „Gi­re­lė­je“ jau ne pir­mą kar­tą ky­la įvai­rūs kon­flik­tai, į ku­riuos jau bu­vo įtrauk­ta ir jų tar­ny­ba.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Komentarai  

+7 # nn 2016-01-29 13:22
sansu nera laimeti,nekels bylos,juk savu negalima teisti . cia ukmergei tik tokie istatymai! prie kiskio buvo tvarka!!!
nukentejusiam stiprybes ir kantrybes! imk advokata,rink visus atkazus ir po to visus popierius i strasbura! viesink visus faktus,televizija pajunk.... ir zinok,kad kuo daugiau atkazu,tuo aiskesnis korupcijos vaizdas! sau duobe kasa su tokiais sprendimais .
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+2 # as 2016-02-06 16:00
lietuvoj iesko teisybes cha cha cha.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų