Autorės nuotr. Sveikina kolegos medikai. Autorės nuotr. Sveikina kolegos medikai.

Uk­mer­gės li­go­ni­nės Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je šios šven­tės – ypa­tin­gos. Jas sky­rius pa­si­tin­ka vi­siš­kai at­si­nau­ji­nęs. Įstai­gos lau­kia ir ki­ti po­ky­čiai.

Li­go­ni­nės va­do­vas Rim­vy­das Ci­vil­ka sa­ko, jog šis sky­rius ap­skri­tai ne­bu­vo re­gė­jęs jo­kio re­mon­to. Da­bar čia, anot jo, ab­so­liu­čiai vis­kas nau­ja: sie­nos, lu­bos, grin­dys, san­tech­ni­ka, ven­ti­lia­ci­ja, elek­tros lai­dai, ka­be­liai. 

„Kiek­vie­na pa­la­ta da­bar tu­ri po at­ski­rą tu­a­le­tą, įreng­ti spe­cia­lūs du­šai, ku­rie pri­tai­ky­ti ne­įga­lie­siems, trau­mų pa­ty­ru­siems li­go­niams. Prie kiek­vie­nos lo­vos, taip pat ir tu­a­le­tuo­se įreng­ta sig­na­li­za­ci­ja, kad pa­cien­tai pri­rei­kus ga­lė­tų iš­si­kvies­ti per­so­na­lą“, – pa­sa­ko­jo vy­riau­sia­sis li­go­ni­nės gy­dy­to­jas.

Re­no­va­ci­ja iš­griau­ta­me sky­riu­je tru­ko pus­me­tį. Ji at­si­ė­jo apie 168 000 eu­rų, dar­bus fi­nan­sa­vo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Įstai­gos va­do­vas sa­ko, kad da­bar pa­cien­tams su­da­ry­tos pui­kios są­ly­gos gy­dy­tis. Ne­pa­ly­gi­na­mai ge­res­nė­mis dar­bo są­ly­go­mis džiau­gia­si ir Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riaus dar­buo­to­jai.

„Šian­dien tai – pats gra­žiau­sias li­go­ni­nės sky­rius“, – per jo ati­da­ry­mą pra­ėju­sią sa­vai­tę su­si­rin­ku­siems sve­čiams džiau­gė­si R. Ci­vil­ka. Už įgy­ven­din­tą pro­jek­tą dė­ko­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vams, dar­bus at­li­ku­sių įmo­nių „Bal­tuk­mės sta­ty­ba“ ir „Sta­ty­bos mon­ta­vi­mo dar­bai“ va­do­vams bei ko­lek­ty­vams. Me­di­kus svei­ki­no ir do­va­nų įtei­kė Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas, ko­le­gos iš ki­tų li­go­ni­nės sky­rių. 

Re­no­vuo­tas pa­tal­pas pa­šven­ti­no li­go­ni­nės ka­pe­lio­nas ku­ni­gas Ri­man­tas La­niaus­kas.

Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je dir­ba 24 dar­buo­to­jai, yra sep­ty­nios dvi­vie­tės ir dvi vien­vie­tės pa­la­tos. Čia, anot R. Ci­vil­kos, at­vyks­ta gy­dy­tis ne­ma­žai pa­cien­tų iš ki­tų ra­jo­nų, ypa­tin­gai daug – dėl pro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jų. „Sky­riu­je šie­met at­lik­ta 160 ke­lio ir klu­bo są­na­rių kei­ti­mo ope­ra­ci­jų. Per me­tus mū­sų trau­ma­to­lo­gai pa­da­ro 700 ope­ra­ci­jų. Šie­met pra­dė­ti ope­ruo­ti ir pe­čių trau­mas pa­ty­rę pa­cien­tai“, – pa­sa­ko­jo jis.

Ar­ti­miau­siuo­se pla­nuo­se, anot pa­šne­ko­vo, – tvar­ky­ti Vi­daus li­gų sky­rių, ku­ris taip pat vi­siš­kai ne­re­mon­tuo­tas, Ra­dio­lo­gi­jos sky­rių. Šiuo me­tu dar­bai vyks­ta ope­ra­ci­nia­me blo­ke ir re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je – ti­ki­ma­si, kad grei­tai jie bus baig­ti.

Tuo me­tu pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­ty­ti kai ku­rie su li­go­ni­nės pa­slau­go­mis su­si­ję klau­si­mai. Tarp jų – ga­li­my­bė teik­ti nau­jas sta­cio­na­ri­nes me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas. Jas pla­nuo­ja­ma teik­ti prie Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riaus įstei­gus 10 lo­vų me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­da­li­nį pa­cien­tams, tu­rin­tiems ju­da­mo­jo-at­ra­mos apa­ra­to pa­žei­di­mų.

Ta­ry­bos na­riai tam pri­ta­rė.

To­kios pa­slau­gos yra ak­tu­a­lios pa­cien­tams, ku­riems Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je at­lie­ka­mos šlau­ni­kau­lio, blauz­di­kau­lio lū­ži­mų, dau­gy­bi­nių ir stu­bu­ro trau­mų, są­na­rių pro­te­za­vi­mo, ar­tro­zių ope­ra­ci­jos. Po šių ope­ra­ci­jų pa­cien­tai, pa­si­bai­gus ak­ty­vaus gy­dy­mo lai­ko­tar­piui, po 2 sa­vai­čių pa­pras­tai siun­čia­mi tęs­ti me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos į ki­tas spe­cia­li­zuo­tas re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gas. Ta­čiau da­lis pa­cien­tų jos at­si­sa­ko dėl to, kad ne­tu­ri lė­šų ke­lio­nei ar­ba nė­ra ly­din­čio as­mens. Tai pail­gi­na gy­dy­mo pro­ce­są, ga­li pa­blo­gin­ti svei­ki­mo prog­no­zes.

Nau­jos pa­slau­gos pa­ge­rin­tų re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą, pa­cien­tams vie­no­je įstai­go­je bū­tų už­tik­rin­tas gy­dy­mo tęs­ti­nu­mas ir pa­slau­gų kom­plek­siš­ku­mas.


Įtempiamos lubos Vilniuje
Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Komentarai  

0 # nu jau ne 2016-01-23 11:00
LIGONINE GRAZEJA,BET APRARNAVIMAS prasteja,O MUMS SVARBIAU APTARNAVIMAS GREITAS RUPESTINGAS ,IR GERAS,O NE MEN. LAUKTI KOL TAVE KAS PAVIZITUOS,JUK JAI AS EINU PAS SP,GYDITOJA, TAI MAN REIKIA SENDIEN,O NE PO MEN AR 2_JU,KO LIGA NELAUKIA PROGRESUOJA,O TADA PRASIDEDA VISOKIOS KOMPLIKACIJOS ,IR DAR TAVE APSAUKIA ,KAD LAIKU
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų