Autorės nuotr. Ne visi šventės dalyviai buvo drąsūs... Autorės nuotr. Ne visi šventės dalyviai buvo drąsūs...

Be­glo­biams gy­vū­nams ne­abe­jin­gi uk­mer­giš­kiai bu­ria­si ben­dram dar­bui. Vie­na to­kių ko­man­dų, ku­rio­je – ke­le­tas šei­mų, pa­si­va­di­no „Gri­kiu“. Pir­mu vie­šu ren­gi­niu jos veik­lo­je ta­po gy­vū­nų die­nai skir­ta po­pie­tė.

Vie­nas „Gri­kio“ tiks­lų – ras­ti šei­mi­nin­kus be­glo­biams gy­vū­nams, apie ku­riuos su­ži­no iš pa­žįs­ta­mų­jų, in­ter­ne­te. „Ir pa­tys pa­si­rū­pi­nam gat­vė­je ras­tais šu­ne­liais, ka­tėm, lai­ki­nai pri­glaus­da­mi juos sa­vo na­muo­se. Sie­kiam ne tik ras­ti jiems glo­bė­jus, bet ir bur­ti sa­va­no­rius, ga­lin­čius mums tal­kin­ti šio­je veik­lo­je ar pri­si­dė­ti pa­re­miant mais­tu, ki­tais rei­ka­lin­gais da­ly­kais“, – pa­sa­ko­jo idė­jos ini­cia­to­rės Vi­da Go­be­rie­nė ir As­ta Mus­tei­kie­nė. 

Pus­me­tį gy­vuo­jan­tį „Gri­kį“ jos va­di­na gy­vū­nus my­lin­čių žmo­nių ben­druo­me­ne. „Pa­tys skam­bi­nam, ieš­kom glo­bė­jų, da­li­ja­mės in­for­ma­ci­ja su kai­my­nais, pa­žįs­ta­mai­siais, de­dam į „Gri­kio“ feis­bu­ką. Štai ir pas mus: at­kly­do ka­ti­nė­lis – ir pri­glau­dėm, nors mū­sų ka­ty­tė pyks­ta, ne­pri­pa­žįs­ta... Ten­ka nuo­mi­nin­ką lai­ky­ti ir mai­tin­ti at­ski­rai“, – šyp­so­si A. Mus­tei­kie­nė. 

Mo­te­rys sa­ko šiai veik­lai da­bar ski­rian­čios dau­giau­sia lai­ko. Per ją ir na­miš­kiai ne­val­gę lie­ka, ir na­mų ruo­ša – ant­roj vie­toj... „Bet jie jau ne­be­pyks­ta, at­virkš­čiai – pa­tys įsi­trau­kė. Ir mū­sų vy­rai la­bai pa­de­da“, – Jo­nui Go­be­riui ir sa­vo Kęs­tu­čiui dė­kin­ga As­ta. Itin ver­ti­na­ma ir ne­at­ly­gin­ti­nai dir­ban­čių sa­va­no­rių, ku­rių po tru­pu­tį dau­gė­ja, pa­gal­ba.  

Dau­giau­sia ke­tur­ko­jų, ku­riuos gel­bė­ja, ran­da tie­siog iš­mes­tų į gat­vę ar­ba krei­pia­si no­rin­tie­ji at­si­kra­ty­ti...

Vi­suo­me­nės pa­gal­ba „Gri­kio“ veik­lo­je la­bai lau­kia­ma. Kvie­čia­mi vi­si ne­abe­jin­gi, no­rin­tys ir ga­lin­tys pri­si­dė­ti. Skam­bin­ti tel. 8 603 72732.

Apie veik­lą pa­sa­ko­ta ir pra­ėju­sį sek­ma­die­nį su­reng­to­je po­pie­tė­je. Ren­gi­nys, skir­tas spa­lio 4-ąją pa­sau­ly­je mi­ni­mai Gy­vū­ni­jos die­nai, vy­ko nau­jo­jo­je šu­nų dre­sa­vi­mo aikš­te­lė­je už po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to. Į šven­tę uk­mer­giš­kiai bu­vo kvie­čia­mi at­vyk­ti su sa­vo au­gin­ti­niais. Bū­ry­je įvai­rių veis­lių šu­nų bū­ta ir ma­žiau­sio jos da­ly­vio – jū­rų kiau­ly­tės. 

Ke­tur­ko­jai ga­lė­jo iš­mė­gin­ti jiems skir­tus aikš­te­lės įren­gi­nius. At­vy­ku­sie­ji kvies­ti fo­to­gra­fuo­tis su gy­vū­nais, siū­ly­ta šven­tės or­ga­ni­za­to­rių kep­tų py­ra­gų, ar­ba­tos, ka­vos. Pa­si­vai­ši­nu­sių­jų pra­šy­ta sim­bo­liš­kai pa­au­ko­ti – pi­ni­gai skir­ti be­glo­bių gy­vū­nė­lių mais­tui. 

Aikš­te­lė šven­tės me­tu bu­vo pa­puoš­ta gy­vū­nų pie­ši­niais – Uk­mer­gės „Ry­to“ spe­cia­lio­sios mo­kyk­los auk­lė­ti­nių dar­bais. Or­ga­ni­za­to­rės džiau­gia­si tą­dien už­si­re­gist­ra­vu­siais sa­va­no­riais, su­ti­ku­siais sa­vo na­muo­se ku­rį lai­ką pri­glaus­ti gy­vū­ną ar­ba ga­lė­sian­čiais sa­va­no­riau­ti „Gri­ky­je“. 

Žiū­ro­vai ste­bė­jo Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to šuns Gro­do pa­si­ro­dy­mą, kaip jis vyk­do pa­klus­nu­mo ir ki­tas ko­man­das. „Svar­bu, kad po­li­ci­jos šuo ne­bi­jo­tų aukš­čio, sli­džių pa­vir­šių, ne­jaus­tų įtam­pos, bū­da­mas tarp žmo­nių, ki­tų šu­nų“, – ke­tur­ko­jį bi­čiu­lį pri­sta­tė ki­no­lo­gas An­drej Pet­ru­ka­nec.

Pen­kia­me­tis Gro­das tal­ki­na pa­rei­gū­nams vyk­dant įvai­rias tar­ny­bi­nes už­duo­tis, da­ly­vau­ja din­gu­sių žmo­nių pa­ieš­ko­se, ieš­ko daik­tų, nar­ko­ti­nių me­džia­gų, va­gys­čių vie­to­se se­ka pėd­sa­kais.

Už pa­gal­bą or­ga­ni­zuo­jant šven­tę pa­šne­ko­vės dė­kin­gos ki­no­lo­gui ir po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, mies­to se­niū­ni­jai, kul­tū­ros cen­trui. Už kvie­ti­mus pa­si­vai­šin­ti, ku­rių vie­nu nu­džiu­gin­tas ir Gro­das, – pi­ce­ri­jai „Fo­cus pi­ca“. Už pi­ni­gi­nę pa­ra­mą dė­ko­ja Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kui Ri­čar­dui Gleiz­niui bei ren­gi­nį glo­bo­ju­siai sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rei Ni­jo­lei Gied­rai­tie­nei, ku­rios pri­glaus­tas šu­ne­lis Gri­kis įkvė­pė ši­taip pa­si­va­din­ti.  

Gy­vū­ni­jos, šven­to Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio, gy­vū­nų glo­bė­jo, die­na pra­dė­ta mi­nė­ti 1931 m. Ita­li­jo­je. Lie­tu­vo­je mi­ni­ma nuo 2000-ųjų. Ta pro­ga or­ga­ni­zuo­ja­mos pa­ro­dos, kon­kur­sai, su­si­ti­ki­mai. Sos­ti­nės Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio (Ber­nar­di­nų) baž­ny­čios šven­to­riu­je tą­dien lai­mi­na­mi na­mi­niai gy­vū­nai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų