Gyvenimą apvertė sunki dukros liga

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Uk­mer­giš­kės Skais­tės Du­dai­tės pen­kia­me­tei duk­rai Ali­nai gy­do­mas vė­ži­nis na­vi­kas, ku­rio Lie­tu­vos me­di­kai ope­ruo­ti ne­si­ryž­ta. Tai pa­da­ry­ti pla­nuo­ja­ma Vo­kie­ti­jo­je. Skais­tės ar­ti­mie­ji vi­lia­si ge­ros va­lios žmo­nių fi­nan­si­nės pa­ra­mos – du ma­žus vai­kus au­gi­nan­čios vie­ni­šos ma­mos pa­ja­mos šiuo me­tu te­sie­kia 230 eu­rų.

Pas­ta­rą­jį pus­me­tį Skais­tė su Ali­na, ga­li­ma sa­ky­ti, gy­ve­na Na­cio­na­li­nio vė­žio ins­ti­tu­to pa­la­to­je.

Na­muo­se – pas ma­mą Del­tu­vo­je per tą lai­ką bu­vo grį­žu­sios vos dau­giau nei mė­ne­siui... 

Jei ne Skais­tės drau­gų laiš­kas mū­sų laik­raš­čio re­dak­ci­jai, pa­ti jau­na mo­te­ris apie tai ne­bū­tų pra­bi­lu­si. Ji yra iš tų, ku­rie net ir di­džiau­sias ne­lai­mes ban­do iš­gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai. Ban­do, kol tai dar įma­no­ma. Pa­na­šu, kad šį­kart – ne­la­bai. Nes net ke­lio­nė au­to­bu­su iš Vil­niaus į Uk­mer­gę Skais­tei – per bran­gi. O ką jau kal­bė­ti apie gy­dy­mą ir pra­gy­ve­ni­mą Vo­kie­ti­jo­je...

23 me­tų Skais­tė pa­sa­ko­jo kiek-vie­ną die­ną lau­kian­ti, ka­da me­di­kai pra­neš, kad jos duk­rą jau ga­li­ma ope­ruo­ti – gy­dy­mas che­mo­te­ra­pi­ja be­veik baig­tas.

Ži­no­da­mi la­bai su­dė­tin­gą jau­nos ma­mos fi­nan­si­nę būk­lę, me­di­kai, pa­sak jos pa­čios, ir pa­tys ieš­ko vi­so­kių bū­dų, kas ga­lė­tų ly­dė­ti ją ir Ali­ną į Vo­kie­ti­ją, kas ga­lė­tų fi­nan­siš­kai pa­dė­ti.

„Ne­ži­nau, ka­da, man at­ro­do – kiek­vie­ną die­ną ga­li pra­neš­ti, kad jau ruoš­tu­mė­mės ke­lio­nei“, – šią sa­vai­tę te­le­fo­nu iš li­go­ni­nės kal­bė­jo Skais­tė.

Grįž­ti na­mo – šven­tė

Jau­na mo­te­ris pri­si­pa­ži­no, kad pas­ta­rą­jį pus­me­tį, po to, kai duk­rai bu­vo nu­sta­ty­ta la­bai sun­ki li­ga, ne­su­ge­bė­jo su­si­tvar­ky­ti jo­kių do­ku­men­tų ga­li­mai pa­šal­pai gau­ti – tam tie­siog ne­tu­ri lai­ko.

Pen­ke­rių me­tų li­go­niu­kę slau­gan­ti ir tre­jų me­tų sū­nų au­gi­nan­ti mo­te­ris da­bar gy­ve­na iš itin men­kos vals­ty­bės pa­ra­mos – 230 eu­rų duk­ry­tės ne­įga­lu­mo pa­šal­pos. Pra­ėju­sį mė­ne­sį šią pa­šal­pą ga­vo pir­mą sy­kį.

Su vai­kų tė­vu mo­ters ke­liai iš­si­sky­rė prieš me­tus – dar iki duk­ros li­gos. Iš vy­ro ali­men­tų ne­gau­na, dėl jų kreip­tis į teis­mą da­bar ne­tu­ri jo­kių ga­li­my­bių. Nors ir ži­no apie vai­ko li­gą, gy­ve­ni­mo drau­gas nie­kuo ne­pa­de­da.

Per pas­ta­rą­jį pus­me­tį Skais­tė na­muo­se Del­tu­vo­je pra­lei­du­si vos dau­giau kaip mė­ne­sį. Grį­žus pir­miau­siai no­ras – kuo dau­giau lai­ko pra­leis­ti su tri­me­čiu sū­ne­liu. Jį pri­žiū­ri Skais­tės ma­ma. Ki­ta itin svar­bi už­duo­tis bū­nant na­muo­se – sau­go­ti pa­pras­to pa­sau­lio pa­si­il­gu­sią duk­re­lę. Ją na­mie pri­žiū­ri it kiau­ši­nį, kad ne­už­si­gau­tų gal­vy­tės, kad ne­su­sirg­tų, jo­kiu bū­du – kad ne­iš­ei­tų į lau­ką švie­čiant sau­lei. Lai­kan­tis gy­dy­to­jų nu­ro­dy­mų, sten­gia­si lai­ką leis­ti tik kam­ba­ry­je.

Rim­tos li­gos ne­įta­rė

Ka­da pa­ste­bė­jo, kad jos mer­gy­tei kaž­kas ne­ge­rai? Skais­tė sa­ko, kad bu­vęs anks­ty­vas va­sa­ris – ko­vo pra­džia, kai pa­ma­tė, kad duk­ra ta­po ki­to­kia. Mer­gai­tė pra­stai mie­go­jo, bu­vo van­gi, nuo­lat no­rė­jo mie­go.

Jau­na mo­te­ris ti­ki­na ne vie­ną kar­tą ve­žu­si vai­ką pas šei­mos gy­dy­to­ją, ta­čiau jo­kios li­gos me­di­kai ne­įta­rė.

Vie­ną ry­tą iš po nak­ties prie duk­ros au­sy­tės ma­ma pa­ste­bė­jo stai­ga iš­ki­lu­sį gu­zą. Vėl – į po­li­kli­ni­ką. Šį­kart ga­vo siun­ti­mą į On­ko­lo­gi­jos cen­trą, kur sku­biai at­si­dū­rė re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Po ne­il­gai tru­ku­sių ty­ri­mų vai­ko gal­vo­je ša­lia au­sy­tės bu­vo ap­tik­tas na­vi­kas. De­ja, pa­aiš­kė­jo, kad jis – pik­ty­bi­nis.

Me­di­kų tei­gi­mu, aug­lys la­bai su­dė­tin­go­je vie­to­je. Lie­tu­vo­je jo ne­ope­ruos, ke­ti­na siųs­ti į Vo­kie­ti­ją.

Jau be­veik pus­me­tį mer­gai­tė in­ten­sy­viai gy­do­ma che­mo­te­ra­pi­ja. Kiek kur­sų pra­ei­ta, ma­ma ne­be­su­skai­čiuo­ja. Sa­ko – la­bai daug vais­tai lei­džia­mi kas ke­lias die­nas su tam tik­ro­mis per­trau­ko­mis.  Po pir­mų se­an­sų mer­gy­tei iš­slin­ko plau­ku­čiai, ta­čiau, pa­sak ma­mos, ne tai vai­kui sun­kiau­sia. Sun­kiau­sia – nuo­la­ti­nė ali­nan­ti che­mo­te­ra­pi­ja, py­ki­ni­mas po kiek­vie­no kur­so ir la­bai di­de­lis no­ras na­mo...

Ali­nai, ku­rios lau­kia su­dė­tin­ga ope­ra­ci­ja, ir jos ma­mai Skais­tei Du­dai­tei ga­li­te pa­dė­ti fi­nan­siš­kai: AB „Swed­bank“, LT457300010119833725.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(2 balsai)

Komentarai  

0 # Evelina 2015-10-11 18:32
Gal mama turi paypal?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų