Organizatoriai kaltės neprisiėmė, seniūnija ja dalijasi

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vait­ga­lį pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je vy­ku­sio kon­cer­to me­tu ne­iš­veng­ta ir in­ci­den­tų. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vait­ga­lį pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je vy­ku­sio kon­cer­to me­tu ne­iš­veng­ta ir in­ci­den­tų.

Po sa­vait­ga­lį mies­to pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je šur­mu­lia­vu­sios „Su­per­fies­tos“ į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si uk­mer­giš­kė pa­sa­ko­jo apie jos me­tu nu­ti­ku­sį ne­links­mą įvy­kį. Šven­tės me­tu su­si­ža­lo­jus vy­riš­kiui, te­ko kvies­ti grei­tą­ją pa­gal­bą.

Nu­si­ve­žę į li­go­ni­nę me­di­kai dau­gy­be siū­lių su­siu­vo at­si­vė­ru­sią žaiz­dą.

Ne­lai­mė nu­ti­ko žmo­gui ei­nant til­te­liu per Vil­kmer­gė­lės upe­lį – jis ne­pa­ste­bė­jo ply­šio til­te­ly­je ir įžen­gė tie­siai į jį. Ko­ją ge­ro­kai su­si­ža­lo­jo į til­to me­ta­li­nes kon­struk­ci­jas.

Pats nu­ken­tė­ju­sy­sis šią si­tu­a­ci­ją po ke­le­to die­nų api­bū­di­no kaip or­ga­ni­za­to­rių ne­pa­si­rū­pi­ni­mą ap­lin­ka ir te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je jie ren­gia šven­tę.

Vy­riš­kis sa­ko, kad nu­ve­žę iš ren­gi­nio tie­siai į li­go­ni­nę, me­di­kai be­ne de­vy­nio­mis siū­lė­mis su­siu­vo su­žeis­tą ir skau­dan­čią ko­ją. Nu­ken­tė­jo jis ir ma­te­ria­liai – dėl su­žei­di­mo ta­po lai­ki­nai ne­dar­bin­gu.

„Or­ga­ni­za­to­riai tu­rė­jo pa­si­rū­pin­ti ren­gi­nio lan­ky­to­jų sau­gu­mu. Ma­nau, kad jei ne­pa­da­rė to iš anks­to, tu­rė­tų kom­pen­suo­ti nu­ken­tė­jus jų ren­gi­nio me­tu“, – svars­tė pa­šne­ko­vas.

Kal­tais ne­si­jau­čia

Ren­gi­nį „Su­per­fies­ta“ or­ga­ni­za­vo IĮ „Emi­di­ja“. Įmo­nės di­rek­to­rius Graž­vy­das Ma­žo­nas sa­ko, kad tik­rai ap­žiū­rė­jo te­ri­to­ri­ją, ku­rio­je pla­na­vo su­reng­ti šven­tę. Jo­kio įlū­ži­mo til­te­ly­je ne­ma­tė.

„Prieš pra­si­de­dant „Su­per­fies­tai“ šio­je vie­to­je bu­vo ne­ma­žai pa­si­ren­gi­mo – kios­kus sta­tė pre­ky­bi­nin­kai, ne­šė­me ir sa­vo apa­ra­tū­rą. Daug kar­tų per tą til­te­lį ėjo­me. Vis­kas bu­vo tvar­kin­ga, jo­kio ply­šio ne­bu­vo. Juk tik­rai ne­bū­tu­me taip pa­li­kę, bū­tu­me sku­biai už­den­gę“, – di­rek­to­rius ma­no, kad til­te­lis įlū­žo jau vyks­tant šven­tei.

G. Ma­žo­nas sa­ko la­bai ap­gai­les­tau­jan­tis, kad nu­ken­tė­jo kon­cer­to žiū­ro­vas, ta­čiau kal­tės dėl to ne­pri­si­i­ma. „Juk ne­ga­li­me bū­ti at­sa­kin­gi dėl to, kad gal­būt sta­ty­bi­nin­kai ko­kį bro­ką pa­li­ko ir dėl to ply­šys at­si­ra­do“, – svars­to pa­šne­ko­vas.

Jis sa­ko, kad kal­tę pri­si­im­tų ir apie kaž­ko­kią kom­pen­sa­ci­ją bū­tų ga­li­ma kal­bė­tis tuo at­ve­ju, jei žmo­gų su­ža­lo­tų jų pa­čių mon­tuo­ta įran­ga. Ma­no, kad te­ri­to­ri­jos sau­gu­mu tu­ri pa­si­rū­pin­ti lei­di­mą iš­da­vę mies­to val­džios at­sto­vai.

Ra­gi­na bū­ti pi­lie­tiš­kais

Uk­mer­gės mies­to se­niū­nė Zi­ta Pe­čiu­lie­nė la­bai ap­gai­les­ta­vo, kad taip nu­ti­ko. Se­niū­nė sa­ko, kad šis įvy­kis bus skau­di pa­mo­ka: „Iš da­lies ir ma­no kal­tės yra – ne­rei­kė­jo taip pa­si­kliau­ti or­ga­ni­za­to­riais, prieš ren­gi­nį pa­čiai apei­ti ir pa­si­žiū­rė­ti.“

Z. Pe­čiu­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai iš anks­to bu­vo pri­ža­dė­ję su­si­tvar­ky­ti ap­lin­ką, ap­si­šie­nau­ti ren­gi­nio vie­tą. Ta­čiau ją nu­ste­bi­no or­ga­ni­za­to­rių ap­lai­du­mas – nu­šie­nau­ta tik ne­di­de­lė da­lis te­ri­to­ri­jos, šiukš­lių po ren­gi­nio taip pat ne­su­si­rin­ko.

„Iš da­lies pri­si­i­mu kal­tę, kad ant til­te­lio nu­ti­ko ne­lai­mė. Ta­čiau ne­ga­liu jos vi­sos pri­si­im­ti – tu­rė­tų bū­ti at­sa­kin­gi ir pa­tys or­ga­ni­za­to­riai“, – sa­ko se­niū­nė.

Taip pat ji ma­no, kad pi­lie­tiš­kes­ni tu­rė­tų bū­ti vi­si uk­mer­giš­kiai – jei lū­žis at­si­ra­do dar prieš šven­tę, jį tu­rė­jo pa­ste­bė­ti ir vi­sai ne­to­lie­se pre­kia­vę ver­sli­nin­kai. „Rei­kė­tų vi­siems bū­ti pi­lie­tiš­kes­niems ir ne­pra­ei­ti pro ša­lį“, – svars­to pa­šne­ko­vė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų