Paplūdimio neturime – tik švarų vandenį

Uk­mer­gė ne­tu­ri nė vie­no ofi­cia­laus pa­plū­di­mio, įreng­to pa­gal hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mus. Tam kol kas trūks­ta lė­šų. Tie­sa, van­dens ko­ky­bė pa­grin­di­nė­se mau­dyk­lo­se tik­ri­na­ma ir kol kas pa­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Vai­da Puo­džiū­nie­nė pa­sa­ko­jo...

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Van­dens ko­ky­bė tik­ri­na­ma pen­kio­se vie­to­se.


...Jog jie jau ke­le­tą me­tų tik­ri­na van­dens ko­ky­bę ir jo tin­ka­mu­mą mau­dy­tis.

Šie­met pir­mą kar­tą van­duo bu­vo ti­ria­mas lie­pos 1 die­ną. Bir­že­lio mė­ne­sį ty­ri­mai ne­bu­vo at­lie­ka­mi – ne­tu­rė­ta lė­šų. Iki rug­sė­jo pla­nuo­ja­ma at­lik­ti dar tris pa­tik­ri­ni­mus.

Tik­ri­na­mos pen­kios vie­tos

V. Puo­džiū­nie­nė sa­ko, kad van­dens ko­ky­bės ste­bė­se­na yra vyk­do­ma la­biau­siai gy­ven­to­jų pa­mėg­to­se mau­dy­mo­si vie­to­se.

Van­dens mė­gi­niai ima­mi pen­kio­se vie­to­se – iš Šven­to­sios upės prie Šven­tu­pės kem­pin­go ir ties mies­to sta­dio­nu bei Vep­rių, Mū­šios ir Ku­rė­nų eže­ruo­se.

Van­dens ko­ky­bė ver­ti­na­ma pa­gal du mik­ro­bio­lo­gi­nius pa­ra­met­rus – žar­ni­nius en­te­ro­ko­kus ir žar­ni­nes laz­de­les.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras tik už­sa­ko pa­slau­gą – ty­ri­mus at­lie­ka Na­cio­na­li­nė vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­ja. Jos dar­buo­to­jai pa­tys pa­ima ir mė­gi­nius, nes tam rei­ka­lin­ga spe­cia­li ta­ra – mė­gin­tu­vė­liai, ki­tos prie­mo­nės.

In­for­ma­ci­ja – re­ko­men­da­ci­nė

Lie­pos 1 ir 15 die­no­mis at­lik­ti mik­ro­bio­lo­gi­niai van­dens ty­ri­mų re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad mau­dyk­lų van­duo ati­ti­ko Lie­tu­vos hi­gie­nos nor­mos „Pa­plū­di­miai ir jų mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bė“ ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Jie ne­ke­lia grės­mės žmo­nių svei­ka­tai – mi­nė­tuo­se van­dens tel­ki­niuo­se mau­dy­tis ga­li­ma.

Van­dens ko­ky­bės ty­ri­mai at­lie­ka­mi iš Vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šų. Pa­sak di­rek­to­rės, vie­no mė­gi­nio iš­ty­ri­mas kai­nuo­ja apie 12 eu­rų.

Jei nu­sta­to­ma, jog van­dens ko­ky­bė ne­ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mų, apie tai skel­bia­ma spau­do­je, sa­vi­val­dy­bės tin­kla­py­je ar­ba iš­ka­bi­na­ma skel­bi­mų len­to­se, jei to­kios yra.

Anot V. Puo­džiū­nie­nės, prieš tre­jus me­tus Šven­to­jo­je prie mies­to sta­dio­no bu­vo ap­tik­ta nor­mą vir­ši­jan­čių bak­te­ri­jų, su­ke­lian­čių žar­ny­no in­fek­ci­nes li­gas.

Ta­čiau ne­si­mau­dy­ti drau­di­mo nė­ra – in­for­ma­ci­ja yra re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio.

V. Puo­džiū­nie­nė pri­pa­žįs­ta, kad dvie­jų sa­vai­čių in­ter­va­las tarp tik­ri­ni­mų, ku­ris yra nu­ro­do­mas hi­gie­nos nor­mo­se, nė­ra kaž­koks šim­tap­ro­cen­ti­nis ga­ran­tas, kad van­duo vi­siš­kai sau­gus.

„Vie­ną die­ną re­zul­ta­tai ga­li bū­ti ge­ri, jo­kių pa­vo­jin­gų bak­te­ri­jų ga­li ne­bū­ti ar­ba jų kie­kis ne­vir­šy­ti nor­mų, o po ke­lių die­nų, ypač po lie­taus, re­zul­ta­tas ga­li pa­si­keis­ti“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Smė­lį lie­pia si­jo­ti

Nors to­kių uk­mer­giš­kių pa­mėg­tų vie­tų ra­jo­ne yra ne­ma­žai, ofi­cia­laus pa­plū­di­mio ne­tu­ri­me. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus spe­cia­lis­tas Vy­tau­tas Mo­tie­jū­nas sa­ko, kad pa­plū­di­mio, ku­ris ati­tik­tų vi­sus hi­gie­nos nor­mų bei ki­tus rei­ka­la­vi­mus, įren­gi­mas pa­rei­ka­lau­tų di­de­lių ir sa­vi­val­dy­bei šiuo me­tu sun­kiai įkan­da­mų lė­šų.

Daug kai­nuo­ja ne tik pa­tys įren­gi­mai, ku­rie bū­ti­nai tu­ri bū­ti ofi­cia­liai re­gist­ruo­ta­me pa­plū­di­my­je, bet ir jų prie­žiū­ra.

Ja­me tu­ri bū­ti įreng­ta per­si­ren­gi­mo ka­bi­nos, tu­a­le­tas, ne re­čiau kaip kas 25 met­rus sto­vin­čios šiukš­lia­dė­žės. Jie pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką tu­ri bū­ti iš­va­ly­ti bent jau kar­tą per die­ną.

Pa­plū­di­mio te­ri­to­ri­ją rei­kia su­skirs­ty­ti zo­no­mis ir pa­žy­mė­ti po­il­sio, mau­dy­mo­si, spor­to, vai­kų mau­dy­mo­si vie­tas.

Ne re­čiau kaip kar­tą per sa­vai­tę tu­ri bū­ti va­lo­mas bei per­si­jo­ja­mas smė­lis.

Taip pat pa­plū­di­my­je, skir­ta­me dau­giau kaip 100 žmo­nių, rei­kia pa­rū­pin­ti ge­ria­mo van­dens.

Vis tik V. Mo­tie­jū­nas ma­no, kad tai – ne­to­li­mos at­ei­ties klau­si­mas, ku­rį sa­vi­val­dy­bė tu­ri iš­spręs­ti, įreng­da­ma ofi­cia­lų pa­plū­di­mį. Anot jo, be­ne tin­ka­miau­sia vie­ta tam bū­tų prie Mū­šios tven­ki­nio.

„Mies­to te­ri­to­ri­jos nė­ra pa­kan­ka­mai šva­rios pa­plū­di­miui, kol ne­tu­ri­me lie­taus nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių“, – svars­to pa­šne­ko­vas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų