Planuose – modernios Ukmergės vizija

Gedimino Nemunaičio nuotr. Dėl Ukmergės perspektyvų savivaldybėje dedama daug šviesių vilčių. Gedimino Nemunaičio nuotr. Dėl Ukmergės perspektyvų savivaldybėje dedama daug šviesių vilčių.

Lau­kiant Eu­ro­pos Są­jun­gos mi­li­jo­nų, sa­vi­val­dy­bė­je dė­lio­ja­mi nau­jo­jo fi­nan­si­nio lai­ko­tar­pio Uk­mer­gės gra­ži­ni­mo pro­jek­tai. Tarp jų – re­no­vuo­ti pa­sta­tai, mo­der­nios aikš­tės ir re­a­bi­li­ta­ci­jai ar net ves­tu­vėms pri­tai­ky­tas li­go­ni­nės par­kas.

Apie ra­jo­no vys­ty­mo per­spek­ty­vas ir li­gi 2020 m. nu­ma­to­mus dar­bus kal­bė­ta pir­ma­die­nį Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me. Ja­me da­ly­va­vo sa­vi­val­dy­bės, įvai­rių įmo­nių va­do­vai, se­niū­nai, or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai. Ke­ti­na­mais įgy­ven­din­ti pla­nais do­mė­jo­si ir Sei­mo na­rys Ka­zys Gry­baus­kas.

Sa­vi­val­dy­bės Stra­te­gi­nės plėtros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė pa­žy­mė­jo, kad Uk­mer­gės mies­tas ta­po tiks­li­ne te­ri­to­ri­ja. Tai reiš­kia, jog ga­li­me ti­kė­tis ES pa­ra­mos pri­ori­te­to tvar­ka. Pro­jek­tai, anot jos, vyk­do­mi pa­gal Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tos 2014–2020 m. Na­cio­na­li­nės pa­žan­gos pro­gra­mos pri­ori­te­tą „Re­gio­ni­nė plėt­ra“. 

Ati­tin­ka­mų mi­nis­te­ri­jų skir­to­mis mū­sų sa­vi­val­dy­bei lė­šo­mis no­ri­ma tvar­ky­ti mies­to erd­ves, at­nau­ji­nant aikš­tes, par­kus, skve­rus, tęs­ti su Uk­mer­gės pi­lia­kal­niu su­si­ju­sius dar­bus. Už­si­mo­ta mo­der­ni­zuo­ti vie­ti­nės reikš­mės trans­por­to in­fra­struk­tū­rą, at­nau­jin­ti trans­por­to par­ką.

Re­no­vuos pa­sta­tus, gat­ves

Pla­nuo­se – re­no­vuo­ti Vla­do Šlai­to vie­šą­ją bib­lio­te­ką, to­liau tvar­ky­ti Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos dva­ro te­ri­to­ri­jo­je esan­čius sta­ti­nius, pri­tai­kant juos tu­riz­mo reik­mėms. Taip pat – plė­to­ti sta­cio­na­rių ir ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų in­fra­struk­tū­rą. 

Vie­nas la­biau­siai uk­mer­giš­kius do­mi­nan­čių ob­jek­tų – bu­vęs ka­ri­nis mies­te­lis. Pa­ža­dus dėl jo ti­ki­ma­si pa­ga­liau įgy­ven­din­ti, mat tarp nu­ma­ty­tų pro­jek­tų – šio mies­te­lio ir ša­lia esan­čių te­ri­to­ri­jų vie­šų­jų erd­vių in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mas. Bus tvar­ko­ma Va­sa­rio 16-osios gat­vė ir par­kas, A. Sme­to­nos gat­vės at­kar­pa, bu­vu­sios dai­lės mo­kyk­los pa­sta­tas.

Pas­ta­ra­ja­me, be­je, gal­vo­ja­ma įkur­ti To­le­ran­ci­jos cen­trą, ku­ria­me, R. Boš­ke­vi­čie­nės tei­gi­mu, įsi­kur­tų žy­dų ben­druo­me­nė. Čia ga­lė­tų bur­tis ir me­ni­nin­kai, ama­ti­nin­kai, da­lį pa­tal­pų, anot jos, nuo­mo­tų­si Me­no mo­kyk­la.

Iš kar­to ne­už­teks

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos lė­šos ski­ria­mos pro­jek­tams, su­si­ju­siems su kraš­to­vaiz­džiu, van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų, lie­taus nuo­te­kų sis­te­mų tvar­ky­mu, kon­tei­ne­rių aikš­te­lių sta­ty­ba, svars­to­ma įsi­gy­ti rū­šia­vi­mo prie­mo­nių. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos – su ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­gų re­no­va­ci­ja, ka­bi­ne­tų ap­rū­pi­ni­mu mo­der­nia įran­ga. Taip pat – vai­kų ir jau­ni­mo ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo­si ga­li­my­bė­mis, Spor­to cen­tro pa­slau­gų plėt­ra.

Tam tik­ri pro­jek­tai, ku­rie su­si­ję su re­no­va­ci­ja, bus įgy­ven­di­na­mi eta­pais, nes iš­da­ly­tų lė­šų vie­nu kar­tu grei­čiau­siai ne­už­teks. Pa­vyz­džiui, at­nau­jin­ti trans­por­to in­fra­struk­tū­rą rei­kia apie 1 mln. 600 000 Eur, re­no­vuo­ti vie­šą­ją bib­lio­te­ką – per 600 000 Eur.

„Dar vie­nas iš tiks­lų – di­din­ti būs­to pri­ei­na­mu­mą pa­žei­džia­moms gy­ven­to­jų gru­pėms. Tam nu­ma­ty­ta pa­ra­ma – dau­giau kaip mi­li­jo­nas, ta­čiau tu­rim pa­siek­ti tam tik­rus ro­dik­lius“, – kal­bė­jo R. Boš­ke­vi­čie­nė. Tai su­si­ję ir su vals­ty­bės vyk­do­ma po­li­ti­ka ma­žin­ti vai­kų na­mų po­rei­kį, kad ne­be­lik­tų ins­ti­tu­ci­nės glo­bos. Mū­sų vai­kų glo­bos na­muo­se Vil­niaus gat­vė­je pa­ra­mos lė­šo­mis ren­gia­ma­si įruoš­ti 32 so­cia­li­nius bu­tus.

Par­ke žy­dė­tų sa­ku­ros   

Su­si­ti­ki­me ne­ma­žai dė­me­sio skir­ta Uk­mer­gės li­go­ni­nės par­kui – 12,6 ha te­ri­to­ri­jai su dviem van­dens tel­ki­niais. Kaip ga­lė­tų at­ro­dy­ti su­tvar­ky­tas par­kas, vaiz­da­vo UAB „Eu­roin­teg­ra­ci­jos pro­jek­tai“ kon­sul­tan­tas Vy­tau­tas Ja­ru­tis.

Siū­lo­ma čia įkur­ti skir­tin­gas zo­nas. Vie­ną jų for­muo­ti kaip rep­re­zen­ta­ci­nę, ki­tą – rek­re­a­ci­nę, ra­maus po­il­sio, dar ki­tas – ak­ty­vaus lais­va­lai­kio pra­lei­di­mui bei ap­lin­ko­sau­gi­niam švie­ti­mui. Ko­mer­ci­nė zo­na tik­tų pri­va­čioms in­ves­ti­ci­joms.

Par­ką puoš­tų įreng­ti ta­kai, pa­vė­si­nės, fon­ta­nas, ro­žy­nai, tarp su­ma­ny­mų – ir žy­din­čių sa­ku­rų so­de­lis. Iš­va­ly­ti ir pri­tai­ky­ti nau­do­ti mi­nė­tus tel­ki­nius, kaip ir čia esan­tį ap­leis­tą ba­sei­ną, – ir­gi siū­lo­mos idė­jos. V. Ja­ru­čio ma­ny­mu, tai tap­tų pa­traukli vie­ta šven­čių, įvai­rių ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riams, ves­tu­vi­nin­kams ar net pa­čiai tuok­tu­vių ce­re­mo­ni­jai.

Sve­čias sa­ko iš li­go­ni­nės va­do­vo iš­gir­dęs ir min­čių apie įstai­gos tei­kia­mų re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gų plėt­rą. Tad par­kas, įren­gus čia ak­me­nu­kų ta­ke­lį ar ki­tų prie­mo­nių, pa­si­tar­nau­tų svei­ka­ti­ni­mo tiks­lais. Dar, anot jo, čia tik­tų lau­ko tre­ni­ruok­liai, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, rei­kė­tų ir au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.

Vi­sos idė­jos „kai­nuo­tų“ per 2 mln. eu­rų. Iš­kart to­kios su­mos taip pat ne­si­ti­ki­ma, to­dėl spren­džia­ma, kaip pro­jek­tą iš­skai­dy­ti eta­pais ir nuo ku­rios par­ko da­lies pra­dė­ti.

Keis­tų aikš­tės vaiz­dą

Į tiks­li­nių te­ri­to­ri­jų są­ra­šą įtrauk­ta ir Vil­kmer­gės aikš­tė, ku­rio­je – vil­ko ir vai­di­lu­tės pa­min­klas, su pri­ei­gom. „Ji nuo so­viet­me­čio ne­tvar­ky­ta, su to me­to už­sta­ty­mu, erd­vės – iš­di­din­tos ir ne­ku­ria es­te­ti­nio vaiz­do. Aikš­tę rei­kia la­biau pri­tai­ky­ti gy­ven­to­jams“, – sa­kė V. Ja­ru­tis. 

Siū­lo kur­ti rep­re­zen­ta­ci­nę erd­vę su mies­to ma­ke­tu, že­mė­la­piu su se­niū­ni­jų, gy­ven­vie­čių pa­va­di­ni­mais. Gre­ta – for­muo­ti ne­di­de­lę rek­re­a­ci­nę zo­ną su žel­di­niais, so­de­liais, ap­švie­ti­mu, gal­būt – grin­di­nio fon­ta­nu. Ša­lia var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo pa­sta­to, jo nuo­mo­ne, gra­žiai at­ro­dy­tų lau­ko ka­vi­nė su stik­lo kon­struk­ci­ja.

Pa­skai­čiuo­ta, jog aikš­tei reik­tų iki 300 000 eu­rų, ta­čiau, anot jo, tech­ni­nio pro­jek­to me­tu su­ma ga­lė­tų ko­re­guo­tis. 

Pa­sak R. Boš­ke­vi­čie­nės, vi­si mi­nė­ti Uk­mer­gės gra­ži­ni­mo pa­siū­ly­mai, ku­rie tei­kia­mi su in­ves­ti­ci­niais pro­jek­tais, pir­miau­sia bus ver­ti­na­mi. Lau­kia­ma ir vi­suo­me­nės nuo­mo­nių, idė­jų.

Pri­klau­sys nuo pri­ori­te­tų

Sa­vi­val­dy­bės su­si­sie­ki­mo in­fra­struk­tū­rą 2016–2020 m. pri­sta­tė Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius. Jis pa­sa­ko­jo apie pla­nus tvar­ky­ti mies­to, ra­jo­no gat­ves ir ke­lius bei in­ves­ti­ci­jų po­rei­kį. Čia fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nis – Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­ma, ta­čiau tvar­ky­ti kon­kre­čius sa­vi­val­dy­bei svar­bius ob­jek­tus kas­met gau­na­ma ir tiks­li­nių lė­šų.

Ren­gia­ma Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės ke­lių (gat­vių) ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jų pro­gra­ma. Lau­kia dar­bai Uk­mer­gės gat­vė­se, kai­mo se­niū­ni­jų ke­liuo­se, o kur pir­miau­sia – pri­klau­sys nuo nu­sta­ty­tų pri­ori­te­tų.

Šie­met ke­ti­na­ma re­konst­ruo­ti Ve­te­ri­na­ri­jos gat­vę, tam rei­kia 1,5 mln. Eur. Svars­to­ma, kaip gel­bė­tis nuo eis­mo įvy­kių Žie­do ir Del­tu­vos gat­vių san­kry­žo­je. Pa­sak K. Jur­ke­vi­čiaus, šio­je vie­to­je bu­vo at­lik­tas sau­gu­mo au­di­tas. Iš­va­das pa­tei­kę eks­per­tai siū­lo įreng­ti 30 m spin­du­liu lai­ki­ną­ją vie­nos eis­mo juos­tos žie­di­nę san­kry­žą. To­kių, anot ve­dė­jo, Lie­tu­vo­je jau yra, ar­ti­miau­sia – Jo­na­vo­je. 

Pro­jek­tai dėl šių ir ki­tų dar­bų ren­gia­mi ir bus tvir­ti­na­mi ra­jo­no ta­ry­bo­je. 

Ve­dė­jas mi­nė­jo, jog vie­nas svar­biau­sių – vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lio Nr. 115 Ukmergė–Molėtai re­konst­ruk­ci­jos – pro­jek­tų tu­rė­tų baig­tis va­sa­rį. Dar­bai ke­lio A2 Vilnius–Panevėžys 72,18 ki­lo­met­re, ša­lia Že­mait­kie­mio san­kry­žos, – ru­de­nį. 

Mū­sų sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nių ke­lių ir gat­vių ben­dras il­gis – 1527,05 km. Iš jų su pa­to­bu­lin­ta dan­ga – 177,37 km, su žvy­ro dan­ga – 1130,65 km, grun­ti­niai ke­liai – 219,03 km.

Po­ky­čiai – ir kai­me

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas pa­si­da­li­jo dar­bų van­dent­var­kos sek­to­riu­je pla­nais. Jie apims van­dens tie­ki­mo, nuo­te­kų tin­klų tie­si­mą, re­konst­ruk­ci­ją, in­fra­struk­tū­ros plėt­rą, pa­vir­ši­nio van­dens sis­te­mų tvar­ky­mą. Tai bus at­lie­ka­ma ne tik mies­te – po­ky­čiai lau­kia ir kai­mo vie­to­vė­se. Nu­ma­ty­ta Pet­ro­nių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių sta­ty­ba, Žei­mių – re­konst­ruk­ci­ja. Šiems ir ki­tiems ob­jek­tams, anot R. Ar­lins­ko, reik­tų per 3 mln. eu­rų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+8 # ert 2016-01-23 23:02
Moderni Ukmergė, kurią sudarys keli šimtai valdininkų, puse gyventojų sudarys pensininkai, o likusieji- bedarbiai arba dirbantys už minimumą.Nėra ko girtis, kad kažkas , kaip vargšams, duoda pinigų kažkiek pasitvarkyti.Moderni ir turtinga Ukmergė- pati užsidirbanti, kurianti darbo vietas, miestas iš kurio niekas nenori išvažiuoti.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+4 # Vardas 2016-01-24 23:20
:-* Moderni Ukmerge: tolerastijos centras, kuriame isikurs zydai ir amatininkai. Kadangi pazeidziamiausia Ukmerges gyventoju grupe yra valdziazmogiai, todel Europos pinigeliai nuses ju kisenelese ir gausis kaip visada gaudavosi. Tegyvuoja Ukmerges islaikytiniai. Europa spausdina jums eurus net suprakaitavusi.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų