Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Gė­ly­nų prie­žiū­rai pla­nuo­ja­ma skir­ti dau­giau dė­me­sio. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Gė­ly­nų prie­žiū­rai pla­nuo­ja­ma skir­ti dau­giau dė­me­sio.

Rug­pjū­čio pa­bai­go­je bai­gia­si su­tar­tis su „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ dėl mies­to tvar­ky­mo. Skel­biant nau­ją vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są, ti­kė­ti­nos per­mai­nos – ke­ti­na­ma mies­to tvar­ky­mo bei gė­ly­nų prie­žiū­ros pa­slau­gas iš­skai­dy­ti.

 

Su­tar­tis dėl mies­to cen­tro šie­na­vi­mo, į ku­rią įei­na ir gė­ly­nų prie­žiū­ra, prieš tre­jus me­tus bu­vo su­da­ry­ta su UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

 

 

Tarp ki­tų pa­gal su­tar­tį nu­ma­ty­tų dar­bų – cen­tri­nės mies­to da­lies – nuo Kau­no ir Del­tu­vos gat­vių san­kry­žos iki Vy­tau­to gat­vės pra­džios – šie­na­vi­mas. Per se­zo­ną šie­nau­ja­ma aš­tuo­nis kar­tus. Taip pat so­di­na­mi ir lais­to­mi gė­ly­nai bei gė­li­nės prie kul­tū­ros cen­tro. Šie­met tam bu­vo skir­ta 8000 eu­rų.

„Tai tik­rai nė­ra daug. Gė­ly­nai rei­ka­lau­ja ypa­tin­gos prie­žiū­ros. Pa­vyz­džiui, van­dens iš šu­li­nio ne­pa­sem­si ir ne­pa­lie­si – gė­lės tu­ri bū­ti lais­to­mos pa­šil­dy­tu van­de­niu. Dau­giau pa­slau­gų šiuo me­tu ne­įper­ka­me, kad ir kaip sva­jo­tu­me“, – ap­gai­les­tau­ja Uk­mer­gės mies­to se­niū­nė Zi­ta Pe­čiu­lie­nė.

Se­niū­nė pri­pa­žįs­ta, kad ir jos mies­to gė­ly­nai ne­guo­džia. Jie skur­do­ki dėl lė­šų sto­kos – ne­pa­kan­ka­mai ski­ria­ma pi­ni­gų gė­ly­nams, o, be to, dar iš tų pa­čių se­niū­ni­ja tau­po, no­rė­da­ma iš­si­ka­pa­no­ti iš sko­lų.

Ir tai vi­sai re­a­lu. Mat per­nai sko­los sie­kė per 180 tūkst. eu­rų, o per me­tus jas pa­vy­ko su­ma­žin­ti 60 tūkst. eu­rų.

Pa­slau­gos pir­ki­mą skai­dys

Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­ja ren­gia­si ini­ci­juo­ti du at­ski­rus vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sus – dėl mies­to žel­dy­nų šie­na­vi­mo ir gė­ly­nų prie­žiū­ros.

Pla­nuo­ja­mos Uk­mer­gė­je lig šiol ne­bu­vu­sios per­mai­nos su­si­ju­sios su gė­ly­nų prie­žiū­ra. Mat iki šiol šios pa­slau­gos bū­da­vo per­ka­mos vie­no kon­kur­so me­tu.

Z. Pe­čiu­lie­nė sa­ko, kad da­bar at­lie­ka­mi skai­čia­vi­mai ir ren­gia­ma­si kon­kur­sui.

Ly­gi­na su ki­tais

Uk­mer­giš­kiai ne­re­tai skun­džia­si ny­ko­ku va­sa­rą mies­to vei­du, ly­gi­nant su ki­tais ša­lies mies­tais ir mies­te­liais.

Va­sa­riš­kų spal­vų mū­sų mies­te pa­si­ge­do į re­dak­ci­ją ne­se­niai pa­skam­bi­nu­si kė­dai­niš­kė Jū­ra­tė Gal­kaus­kie­nė.

Mo­te­ris sa­ko daž­nai at­va­žiuo­jan­ti į Uk­mer­gę – lan­ko čia gy­ve­nan­čią ma­mą. Ta­čiau kai tik at­va­žiuo­ja, į akis jai krin­ta Anykš­čių gat­vė­je, prie pre­ky­bos cen­tro  „Ma­xi­ma“ esan­tis gė­ly­nas. Jam aki­vaiz­džiai trūks­ta prie­žiū­ros: jai dar nė kar­to jo ne­te­ko pa­ma­ty­ti iš­ra­vė­to.

Tie­sa, dėl mi­nė­to gė­ly­no se­niū­nė ne­su­tin­ka. „Nors mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je gė­lių ne­so­di­na­me, bet kad vi­sai ne­tvar­ky­tu­me, taip nė­ra. Ma­nau, kad ir „Ma­xi­ma“ ga­lė­tų bū­ti su­in­te­re­suo­ta ša­lia esan­čią te­ri­to­ri­ją pa­gra­žin­ti“, – sa­ko se­niū­nė.

Se­niū­nė su­tin­ka, kad aikš­tė­je prie kul­tū­ros cen­tro esan­čios gė­li­nės mo­ra­liš­kai pa­se­nu­sios – no­rė­tų­si kaž­ko nau­jo. Ver­ti­nant kon­kur­so da­ly­vių pa­siū­ly­mus, bus at­kreip­tas dė­me­sys ir į tai. Ta­čiau pa­si­džiau­gė, kad šie­met at­si­ra­do nau­jas gė­ly­nas pa­čio­je mies­to šir­dy­je – prie­šais sa­vi­val­dy­bę.

Gė­lė­mis ne­be­už­si­ims

UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ma­siu­kas pa­sa­ko­jo, kad gė­ly­nų prie­žiū­rai įmo­nė ski­ria di­de­lį dė­me­sį. Ta­čiau įmo­nė pri­žiū­ri tik su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas te­ri­to­ri­jas – Anykš­čių gat­vė į jas ne­įei­na.

„Kar­tais iš­girs­ta­me prie­kaiš­tų iš uk­mer­giš­kių, jog ne­si­ma­to, kad lais­ty­tu­me gė­ly­nus ar prie kul­tū­ros cen­tro esan­čias gė­li­nes. Ta­čiau kaip ga­li kris­ti į akis, jei tai da­ro­me la­bai anks­ti ry­te? Ko­mu­na­li­nin­kai iš vi­so tu­rė­tų bū­ti ne­ma­to­mi – tik jų dar­bo re­zul­ta­tas“, – svars­to pa­šne­ko­vas.

V. Ma­siu­kas dar ne­ži­no, ar „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ da­ly­vaus kon­kur­suo­se dėl mies­to tvar­ky­mo bei gė­ly­nų prie­žiū­ros. Pa­sak jo, ap­si­spręs tuo­met, kai su­si­pa­žins su vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­so tech­ni­nė­mis są­ly­go­mis. 

Kon­kur­sas stri­go

Sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sas iš­rink­ti mies­tą tvar­kan­čią įmo­nę vy­ko prieš tre­jus me­tus ne itin sklan­džiai – ne­ap­si­ė­jo be teis­mų.

Su ko­mi­si­jos spren­di­mu ne­su­ti­ku­sios įmo­nės krei­pė­si į teis­mą. Skun­dus iš­nag­ri­nė­jęs Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ieš­ki­nius at­me­tė. Tarp UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pra­ėju­si Uk­mer­gės mies­to te­ri­to­ri­jų žel­di­nių ir ki­tų ko­mu­na­li­nio ūkio ob­jek­tų prie­žiū­ros su­tar­tis 2012 me­tais bu­vo pa­si­ra­šy­ta tre­jiems me­tams.

Su­ma, iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ski­ria­ma mies­to tvar­ky­mui tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui, – per 3,5 mi­li­jo­no li­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų