Naują statys, o seną valys

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti sta­ty­ti nau­ją­jį ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pa­sta­tą. Jis iš­kils Del­tu­vos gat­vė­je 17A. Tuš­čios grei­čiau­siai ne­liks ir mies­to cen­tre esan­čios gyv­si­dab­riu už­terš­tos bu­vu­sio teis­mo pa­tal­pos, ku­rias už­si­mo­ta iš­va­ly­ti.

 

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, jog per­nai bu­vo pa­reng­tas nau­jo teis­mo pa­sta­to sta­ty­bi­nis tech­ni­nis pro­jek­tas, iš­duo­tas sta­ty­bos lei­di­mas. Sta­ty­boms iš pra­džių pla­nuo­ta iš­leis­ti per 1 mln. 780 tūkst. eu­rų, ta­čiau pa­gal tech­ni­nį pro­jek­tą kai­na pa­ki­lo iki be­veik 2 mln. 500 tūkst.

Vė­liau im­ta svars­ty­ti, jog pro­jek­te nu­ma­ty­tas sta­ti­nys – per bran­gus ir tu­rė­tų bū­ti ma­žes­nis. To­dėl Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si į Tei­sė­jų ta­ry­bą, pra­šy­da­ma pri­tar­ti pro­jek­to spren­di­nių kei­ti­mui.

Dar­bus pra­dės pa­va­sa­rį

Ta­ry­ba, pa­sak Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo Arū­no Stra­vins­ko, ba­lan­džio 24 d. po­sė­dy­je tam pri­ta­rė. „Sie­kia­ma su­ma­žin­ti in­ves­ti­ci­jų pro­jek­to ver­tę ir pa­sta­ty­ti teis­mo op­ti­ma­lius po­rei­kius ati­tin­kan­tį pa­sta­tą, – sa­ko jis. – Ta­čiau nu­ma­ty­tas ben­dra­sis plo­tas bū­tų ko­re­guo­ja­mas mi­ni­ma­liai.“

Sta­ti­nio dy­dis, anot A. Stra­vins­ko, pri­klau­sys nuo tech­ni­nio pro­jek­to nau­jos lai­dos spren­di­nių: „La­bai jo su­ma­žin­ti ne­ke­ti­na­ma ir jis tu­rė­tų iš­lik­ti ar­ti­mas su­pla­nuo­tam 1283 kv. m ben­dra­jam plo­tui.“

Jis taip pat in­for­ma­vo, jog šiuo me­tu vyk­do­mas tech­ni­nio pro­jek­to kei­ti­mo pa­slau­gų vie­ša­sis pir­ki­mas. Pro­jek­to ko­rek­tū­rą pla­nuo­ja­ma pa­baig­ti šių me­tų ru­de­nį ir tuo­met pra­dė­ti sta­ty­bos ran­gos dar­bų vie­šą­jį pir­ki­mą.

Re­a­lius Uk­mer­gės teis­mo nau­jo­jo pa­sta­to sta­ty­bos dar­bus, ve­dė­jo tei­gi­mu, ti­ki­ma­si pra­dė­ti 2016 m. pa­va­sa­rį. Pro­jek­to ver­tė, anot jo, pa­aiš­kė­tų tik pa­kei­tus tech­ni­nio pro­jek­to spren­di­nius ir per­skai­čia­vus sta­ty­bos skai­čiuo­ja­mą­ją kai­ną. Ta­čiau sie­kia­ma, kad mi­nė­ta pro­jek­to ver­tė – be­veik pus­tre­čio mi­li­jo­no – su­ma­žė­tų iki 20 pro­cen­tų.

Sie­ja ir su re­for­ma

Uk­mer­gės teis­mo dar­buo­to­jai ne­abe­jo­ja, jog pa­sta­to ma­ži­ni­mas pro­jek­te su­si­jęs ir su ša­ly­je vyk­do­ma teis­mų re­for­ma. Pla­nuo­ja­ma, kad res­pub­li­ko­je liks 12 teis­mų, vi­si Vil­niaus ap­skri­ties teis­mai bus su­jung­ti į vie­ną. Jie ir to­liau veiks to­se pa­čio­se vie­to­vė­se ir pa­tal­po­se, ta­čiau jų ad­mi­nist­ra­vi­mas bus vyk­do­mas iš pa­grin­di­nių cen­trų.

Teis­mų re­for­ma sie­kia­ma su­re­gu­liuo­ti tei­sė­jų dar­bo krū­vį, op­ti­ma­liau pa­nau­do­ti teis­mams ski­ria­mas lė­šas. Su­ma­ži­nus ad­mi­nist­ra­vi­mui skir­tas iš­lai­das, at­si­ras­tų ga­li­my­bių teis­mams įsi­gy­ti trūks­ta­mos įran­gos, skir­ti lė­šų pa­tal­pų re­no­va­ci­jai, fi­nan­suo­ti pa­pil­do­mus tei­sė­jų pa­dė­jė­jų eta­tus.

Pir­ma­sis Lie­tu­vos teis­mų re­for­mos eta­pas įvy­ko 2013 m., su­jun­gus Vil­niu­je, Kau­ne ir Šiau­liuo­se vei­kian­čius apy­lin­kių teis­mus.

Pa­sta­tu nau­do­sis

Tuo me­tu gyv­si­dab­riu už­terš­to se­no­jo teis­mo pa­sta­to Kęs­tu­čio a. taip pat lau­kia po­ky­čiai. Jį iš­va­ly­ti ir pri­tai­ky­ti nau­do­ti vi­lia­si Tur­to ban­kas. Pa­sta­tas da­bar yra šios vals­ty­bės įmo­nės ži­nio­je.

Ban­ko Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to de­par­ta­men­to pro­jek­tų sky­riaus vir­ši­nin­kas, l. e. p. di­rek­to­rius Lai­mas Da­niū­nas, „Uk­mer­gės ži­nioms“ už­si­mi­nė, jog be­si­do­min­čių­jų juo yra. „Jis ir liks Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės nuo­sa­vy­bė, tik Tur­to ban­kas svars­to dvi al­ter­na­ty­vas: ar­ba duo­ti už nuo­mos mo­kes­tį pa­sta­tu nau­do­tis vals­ty­bės įstai­gai, ar­ba iš­nuo­mo­ti rin­kai“, – sa­kė jis.

Va­ly­ti pri­va­lo  

Pa­sta­to va­ly­mo ke­ti­na­ma im­tis ru­de­nį. „Tai da­rys li­cen­ci­juo­ta įmo­nė, ku­ri tu­ri tei­sę at­lik­ti to­kius dar­bus. Ma­nom, kad per rug­sė­jį–s­pa­lį bus iš­va­ly­ta“, – tei­gė pa­šne­ko­vas.

Kad pa­pil­do­ma dez­in­fek­ci­ja pa­sta­te pri­va­lo­ma, anot jo, pa­ro­dė ir pas­ku­ti­nės pa­tik­ri­ni­mą at­li­ku­sių hi­gie­nos spe­cia­lis­tų pa­teik­tos iš­va­dos. „Ke­lio­se vie­to­se gyv­si­dab­rio kie­kis yra vir­šy­tas“, – sa­ko L. Da­niū­nas.

Kiek Tur­to ban­kui kai­nuo­tų šie dar­bai, ti­ki­na kol kas ne­ga­lin­tis įvar­dy­ti.

Iš se­nų­jų teis­mo rū­mų dar­buo­to­jai bu­vo pri­vers­ti iš­si­kel­ti prieš po­rą me­tų. Nuo 2012 m. gruo­džio vi­du­rio iki 2013 m. ko­vo jo pa­tal­po­se ras­ti trys ki­log­ra­mai gyv­si­dab­rio. Teis­mą po sa­vo sto­gu pri­glau­dė ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų