Norėtų valdyti prezidento A. Smetonos dvarą

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ti­kė­ti­na, kad A. Sme­to­nos dva­ro lau­kia nau­jas gy­ve­ni­mo eta­pas. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ti­kė­ti­na, kad A. Sme­to­nos dva­ro lau­kia nau­jas gy­ve­ni­mo eta­pas.

Iki lie­pos 29-osios, tre­čia­die­nio, vi­dur­die­nio Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo lauk­ta ver­sli­nin­kų, pa­no­ru­sių pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos dva­rą val­dy­ti kon­ce­si­jos pa­grin­dais. Ir lau­ki­mą vai­ni­ka­vo sėk­mė – toks pa­siū­ly­mas pas­ku­ti­nę aki­mir­ką gau­tas.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ag­nė Bal­čiū­nie­nė vie­nin­te­lio kon­kur­so da­ly­vio dar ne­įvar­di­no. Te­pa­sa­kė, kad tai – ne uk­mer­giš­kiai. Jie A. Sme­to­nos dva­ru do­mė­jo­si, da­ly­va­vo ne kar­tą or­ga­ni­zuo­tuo­se sa­vi­val­dy­bės skelb­tuo­se pri­sta­ty­muo­se.

Vie­nin­te­lė kon­kur­sui pa­teik­ta pa­raiš­ka maž­daug sa­vai­tę bus ver­ti­na­ma, jei prie­kaiš­tų do­ku­men­tams ne­bus, kon­ce­si­nin­kas teiks pre­li­mi­na­rų pa­siū­ly­mą. Šis taip pat bus ver­ti­na­mas, po to jau lau­kia­ma ga­lu­ti­nio pa­siū­ly­mo.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos pre­zi­den­to va­sa­ros re­zi­den­ci­ją ir ku­me­ty­ną Užu­gi­ry­je at­sta­tė už 2 mln. eu­rų. Dar­bai bu­vo baig­ti maž­daug prieš pus­an­trų me­tų. Di­džio­ji da­lis šių in­ves­ti­ci­jų – pro­jek­ti­nės ES lė­šos.

Ra­jo­no po­li­ti­kų spren­di­mu dva­rą šie­met bu­vo nu­tar­ta ne tie­siog iš­nuo­mo­ti, o ieš­ko­ti in­ves­tuo­to­jo ir su juo su­da­ry­ti kon­ce­si­jos su­tar­tį.

Ob­jek­tas to­kiu bū­du trauk­tų tu­ris­tus, kon­ce­si­nin­kas gau­tų pel­ną, be to, bū­tų ieš­ko­ma lė­šų ki­tiems dva­ro sta­ti­niams re­konst­ruo­ti.

Iš bū­si­mų dva­ro val­dy­to­jų di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo ne­su­lauk­ta. Šią va­sa­rą kon­ce­si­jos kon­kur­sas skelb­tas du kar­tus. Pir­mą sy­kį – iki lie­pos 3-io­sios, pa­raiš­kų ne­gau­ta, tad kon­kur­sas skelb­tas pa­kar­to­ti­nai.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ag­nė Bal­čiū­nie­nė iki pas­ku­ti­nės aki­mir­kos ne­abe­jo­jo, kad at­si­ras žmo­nių, tu­rin­čių ver­slo pla­ną ir ži­nan­čių, kaip pa­nau­do­ti ra­mią, eže­ro juo­sia­mą dvar­vie­tę.

Šiuo me­tu ob­jek­tas pri­klau­so Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jui.

Dva­re be­veik kas­dien su­lau­kia­ma lan­ky­to­jų. Mu­zie­jaus dar­buo­to­jai jiems ap­ro­do pa­čią pre­zi­den­to va­sa­ros re­zi­den­ci­ją su įreng­ta pre­zi­den­tui A. Sme­to­nai skir­ta mu­zie­ji­ne eks­po­zi­ci­ja.

Ki­tas tu­ris­tus do­mi­nan­tis ob­jek­tas – už po­ros ki­lo­met­rų Užu­lė­ny­je esan­ti pre­zi­den­to sta­ty­ta prieš­ka­rio dva­sia al­suo­jan­ti mo­kyk­la.

Ša­lia jos esan­čio­se re­no­vuo­to­se pa­tal­po­se ren­gia edu­ka­ci­nes duo­nos bei ša­ko­čio ke­pi­mo pro­gra­mas. Bu­vu­sia­me ku­me­ty­ne įreng­tos pa­tal­pos vieš­bu­čiui ir mai­ti­ni­mo įstai­gai.

Val­dy­tų 25 me­tus

Pa­gal pa­reng­tą kon­ce­si­jos su­tar­tį bus su­teik­ta ga­li­my­bė dva­rą val­dy­ti 25 me­tus, ver­sli­nin­kas įsi­pa­rei­go­tų pri­kel­ti da­lį dvar­vie­tės pa­sta­tų bei per pen­ke­rius me­tus in­ves­tuo­ti 1,5 mln. eu­rų. Vie­nas iš kon­ce­si­nin­kui ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų – dva­ro so­dy­bos, kaip kul­tū­ri­nio ir is­to­ri­nio pa­vel­do, iš­sau­go­ji­mas bei pri­tai­ky­mas tu­riz­mo pa­slau­goms teik­ti.

Pri­va­čiam part­ne­riui bū­tų per­duo­tas val­dy­ti ir nau­do­tis apie 8,5 ha plo­to že­mės skly­pas bei ja­me esan­tys Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tys pa­sta­tai, da­lis ku­rių yra įtrauk­ti į kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą.

Sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­tų at­sta­ty­ti li­ku­sius pa­sta­tus, tvar­ky­ti di­dži­ą­ją te­ri­to­ri­jos da­lį.

Uk­mer­gė­je – nau­jo­vė

Kon­ce­si­ja (lot. con­ces­sio – lei­di­mas, nuo­lai­da) – tai pri­va­čiam sub­jek­tui su­tei­kia­ma tei­sė vyk­dy­ti ūki­nę ko­mer­ci­nę veik­lą per­duo­dant jam vie­šų­jų pa­slau­gų tei­ki­mą ar ki­tų vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių funk­ci­jų at­li­ki­mą.

Va­do­vau­jan­tis kon­ce­si­jos su­tar­ti­mi nu­sta­ty­to­mis są­ly­go­mis, kon­ce­si­nin­kui su­tei­kia­mas lei­di­mas vyk­dy­ti ūki­nę veik­lą, su­si­ju­sią su in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tų pro­jek­ta­vi­mu, sta­ty­ba, plėt­ra, at­nau­ji­ni­mu, pa­kei­ti­mu, re­mon­tu, val­dy­mu, nau­do­ji­mu, prie­žiū­ra, taip pat teik­ti vie­šą­sias pa­slau­gas, val­dy­ti ir nau­do­ti vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės tur­tą, eks­plo­a­tuo­ti gam­tos iš­tek­lius. Kon­ce­si­nin­kas pa­gal su­tar­tį pri­si­i­ma vi­są ar di­dži­ą­ją da­lį su to­kia veik­la su­si­ju­sios ri­zi­kos ir ati­tin­ka­mas tei­ses bei pa­rei­gas.

Kon­ce­si­ja ga­li bū­ti vyk­do­ma kuo įvai­riau­sio­se sri­ty­se. Tai in­ves­ta­vi­mo bū­das, kai in­fra­struk­tū­ros pro­jek­tams fi­nan­suo­ti pa­nau­do­ja­mas pri­va­tu­sis ka­pi­ta­las ir vals­ty­bės iš­tek­liai.

Ren­giant to­kias su­tar­tis va­do­vau­ja­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kon­ce­si­jų įsta­ty­mu. Nors šis įsta­ty­mas yra pa­tvir­tin­tas be­maž prieš du de­šimt­me­čius, ne­daug sa­vi­val­dy­bių yra to­kias su­tar­tis pa­si­ra­šiu­sios.

Jei tre­čia­die­nį gau­ta pa­raiš­ka pra­eis vi­sus pa­tik­rų laip­te­lius, pa­si­ra­šy­to­ji su­tar­tis dėl A. Sme­to­nos dva­ro te­ri­to­ri­jos vys­ty­mo ir prie­žiū­ros kon­ce­si­jos taps pir­mą­ja mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų