Kratosi Utenos ir siekia steigti Ukmergės apskritį

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės apskritis: ar tai realu, bus sprendžiama. Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės apskritis: ar tai realu, bus sprendžiama.

Mū­sų ra­jo­no va­do­vai ne­pri­ta­ria Vy­riau­sy­bės spren­di­mui Uk­mer­gę pri­jung­ti prie Ute­nos ap­skri­ties. Ša­lies aukš­čiau­sioms ins­ti­tu­ci­joms iš­siųs­ta­me laiš­ke siū­lo­ma steig­ti Uk­mer­gės ap­skri­tį – tam pa­lan­kios is­to­ri­nės bei ge­og­ra­fi­nės ap­lin­ky­bės.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, kad mū­sų, Šven­čio­nių bei Šir­vin­tų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bes pla­nuo­ja­ma pri­skir­ti Ute­nos ap­skri­čiai. Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pri­klau­sy­tų Aly­taus ap­skri­čiai. To­kį pro­jek­tą yra pa­ren­gu­si Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Pa­gal nau­ją­jį pla­ną Elek­trė­nų, Tra­kų sa­vi­val­dy­bės, Vil­niaus mies­tas bei ra­jo­nas lik­tų Vil­niaus ap­skri­ty­je. 

De­ja, mū­sų ra­jo­no va­do­vai apie ga­li­mas per­mai­nas su­ži­no­jo ne iš Vy­riau­sy­bės, o ga­vę laiš­ką iš Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos.

Li­ko nuo­ša­ly­je

Sei­mui ren­gian­tis svars­ty­ti Te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai iš­siun­tė ne­pri­ta­ri­mo raš­tą aukš­čiau­sioms ša­lies ins­ti­tu­ci­joms bei jų at­sto­vams.

„Sa­vi­val­dy­bė ne­pri­ta­ria Vil­niaus ap­skri­ties te­ri­to­ri­jos ri­bų pa­kei­ti­mui nu­sta­tant, kad šiuo me­tu Vil­niaus ap­skri­ty­je esan­ti Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bū­tų pri­skir­ta Ute­nos ap­skri­ties te­ri­to­ri­jai“, – tei­gia­ma raš­te.

Uk­mer­gės ra­jo­no me­ro Ro­lan­do Ja­nic­ko pa­si­ra­šy­ta­me raš­te pri­me­na­ma, kad įsta­ty­miš­kai nu­ma­ty­ta, jog „Vy­riau­sy­bė, teik­da­ma Sei­mui do­ku­men­tus dėl ap­skri­čių stei­gi­mo ar pa­nai­ki­ni­mo, jų te­ri­to­ri­jų ri­bų ir cen­trų nu­sta­ty­mo ar kei­ti­mo, kar­tu pa­tei­kia sa­vi­val­dy­bių, esan­čių ap­skri­ties te­ri­to­ri­jo­je, ta­ry­bų nuo­mo­nę“.

Taip pat ap­gai­les­tau­ja­ma, kad „sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, at­sto­vau­jan­ti vi­sų ra­jo­no gy­ven­to­jų, ku­riuos ši re­for­ma lie­čia tie­sio­giai, in­te­re­sams, eli­mi­nuo­ja­ma iš šio klau­si­mo svars­ty­mo“. Mat ar­ti­miau­sias ta­ry­bos po­sė­dis – spa­lio 29 die­ną.

Pik­ti­na­ma­si, kad Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ofi­cia­liai ne­in­for­ma­vo sa­vi­val­dy­bės apie pla­nuo­ja­mą re­for­mą bei ren­gia­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ne­įtrau­kė į jo ren­gi­mo pro­ce­są.

Nors mi­nis­te­ri­ja tei­gia ko­or­di­nuo­jan­ti įsta­ty­mu nu­ma­ty­tą gy­ven­to­jų ap­klau­są, sa­vi­val­dy­bė jo­kios in­for­ma­ci­jos apie ją ne­tu­ri.

Siū­ly­me – Uk­mer­gės ap­skri­tis

Uk­mer­gės ra­jo­no va­do­vai įsi­ti­ki­nę, kad sa­vi­val­dy­bei siū­lo­ma re­for­ma tu­rės dau­giau nei­gia­mų pa­sek­mių nei tei­gia­mų.

Vie­na iš jų – bū­da­ma Ute­nos ap­skri­ty­je, ver­slo ir in­ves­ti­ci­jų že­mė­la­py­je Uk­mer­gė ne­bus to­kia pa­trauk­li, kaip bū­da­ma Vil­niaus ap­skri­ty­je. Jo­kių ga­ran­ti­jų ne­be­lik­tų ir gau­ti iki šiol ža­dė­tą fi­nan­sa­vi­mą.

„Kas lau­kia pa­gal ap­skri­tis veik­lą or­ga­ni­zuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų pa­da­li­nių? Koks bus li­go­ni­nės sta­tu­sas? Kam pri­klau­sys po­li­ci­ja, prieš­gais­ri­nė tar­ny­ba, ki­tų ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų pa­da­li­niai? Kaip bus spren­džia­mi at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos klau­si­mai? Kaip bus su Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jau at­lik­to­mis in­ves­ti­ci­jo­mis į Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mą?“ – į šiuos klau­si­mus at­sa­ky­mo kol kas nė­ra. 

Vy­riau­sy­bei, Sei­mui bei jo na­riams skir­ta­me raš­te siū­lo­ma steig­ti nau­ją  – 11-ą – Uk­mer­gės ap­skri­tį ir ją for­muo­ti iš Anykš­čių, Šir­vin­tų, Mo­lė­tų ir Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bių.

Ap­skri­ties cen­tru mū­sų sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų va­din­tis dėl di­džiau­sio už­ima­mo plo­to bei gy­ven­to­jų skai­čiaus. Ra­jo­nas ri­bo­ja­si su ki­to­mis siū­lo­mo­mis ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė­mis.

Ar­gu­men­tams pri­ta­ria

Sei­mo na­rys uk­mer­giš­kis Arū­nas Du­dė­nas sa­ko pri­ta­rian­tis mū­sų sa­vi­val­dy­bės va­do­vų prie­kaiš­tams.

„Nors ga­li­ma su­pras­ti, kad Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja no­ri kuo grei­čiau iš­spręs­ti klau­si­mą, ta­čiau be sa­vi­val­dy­bių jį spręs­ti nė­ra ge­rai“, – iš­sa­ko nuo­mo­nę sei­mū­nas.

Pri­ta­ria jis ir sku­biai su­šauk­tam frak­ci­jų se­niū­nų pri­im­tam spren­di­mui steig­ti Uk­mer­gės ap­skri­tį. Tei­gia, kad dar lau­kia dar­bas ap­tar­ti šį klau­si­mą su ko­le­go­mis Sei­me.

Anot Sei­mo na­rio, ši re­for­ma vie­nu ar ki­tu bū­du vis tiek bus vyk­do­ma, nes nuo to pri­klau­sys Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­sa­vi­mas.

Mat ne­da­rant te­ri­to­ri­nių sta­tis­ti­nių vie­ne­tų nu­sta­ty­mo pa­kei­ti­mų, 2021–2028 me­tų fi­nan­si­niu lai­ko­tar­piu Lie­tu­va bū­tų pri­skir­ta per­ei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio re­gio­nų ka­te­go­ri­jai. Dėl to ša­lis gau­tų iki 2,7 mlrd. eu­rų ma­žiau ES fi­nan­si­nės pa­ra­mos, nei gau­na da­bar.

Kaip į šį įsta­ty­mo pro­jek­tą re­a­ga­vo ki­tos „per­stum­dy­ti“ pla­nuo­ja­mos sa­vi­val­dy­bės? „Tiek Uk­mer­gės, tiek ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės ieš­ko ge­riau­sios iš­ei­ties. Kiek ži­nau, pri­ta­ria tam, kad bū­tų stei­gia­ma Uk­mer­gės ap­skri­tis. Ne­pri­eš­ta­rau­ja, kad Uk­mer­gė bū­tų lai­ko­ma ap­skri­ties cen­tru“, – pa­sa­ko­ja A. Du­dė­nas.

***

Uk­mer­gė – vie­nas se­niau­sių Lie­tu­vos mies­tų, tu­rin­tis gi­lias ir se­nas ad­mi­nist­ra­ci­nio cen­tro – ap­skri­ties – tra­di­ci­jas.

***

Is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se Uk­mer­gės ap­skri­tis mi­ni­ma jau 1528 m. 1897–1914 m. ją su­da­rė 5866 kv. km te­ri­to­ri­ja, ku­riai pri­klau­sė be­veik vi­sa Ute­nos ap­skri­tis ir kai ku­rie ki­ti vals­čiai, vė­liau per­ėję Pa­ne­vė­žio, Kė­dai­nių ap­skri­tims.

***

Nuo 1919 m. Uk­mer­gės ap­skri­ties plo­tas ir ri­bos ne kar­tą kei­tė­si. 1940 m. Uk­mer­gės ap­skri­tis bu­vo vie­na di­džiau­sių Lie­tu­vo­je. Nuo 1950 m. ji per­tvar­ky­ta į Uk­mer­gės ra­jo­ną.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų