Priimtas sprendimas TVIC-ą uždaryti

Savivaldybės tarybos posėdyje. Autorės nuotr. Savivaldybės tarybos posėdyje. Autorės nuotr.

Praėjusią savaitę vykusiame Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdyje vienas iš aktualiausių priimtų sprendimų – likviduoti Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centrą.

Posėdžio pradžioje tradiciškai pasveikinti gimtadienius šį mėnesį šventę savivaldybės tarybos nariai – Danutė Užkurėlytė, Valdas Kersnauskas, Arūnas Civilka.

Piliečių tribūnoje apie paupio pakrantės zonų tvarkymą pasisakė Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas Julius Kazėnas. Pasakojo, kad bendruomenė jau 10 metų tvarko pakrantę, tačiau vietoje šios veiklos palaikymo yra priversti ieškoti jai reikalingų leidimų.

Pakeistas aprašas

Pakeistas biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas. Pakeitimo prireikė pasikeitus Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui.

 Pasikeitusi nuostata – biudžetinės įstaigos vadovo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į profesinę kvalifikaciją ir keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau iki to įstaigos vadovo kasmetinio vertinimo.

Anksčiau buvo ne ilgiau kaip vieniems metams.

Numato renovuoti

Papildytas Ukmergės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašas.

Į jį įtraukti Maironio g. 2A, Anykščių g. 17, Uosių g. 1, Jaunimo g. 11, Vytauto g. 33, Anykščių g. 31 daugiabučiai Ukmergėje. Taip pat – Darbo g. 5 namas Šventupėje.

Šiuo metu rajone renovuoti 44 daugiabučiai, 28 namus planuojama renovuoti.

Ukmergėje yra maždaug 300 daugiabučių namų, UAB Ukmergės butų ūkis administruoja per 200.

Tačiau kai kuriuose namuose renovacija stringa. Savivaldybės Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Gediminas Narbutas sakė, kad darbai dažniausiai stringa dėl rangovų bankroto.

Posėdžiui pirmininkaujantis rajono meras Rolandas Janickas pažadėjo, kad išsami informacija apie daugiabučių namų renovacijos eigą rajone bus pateikta kitame tarybos posėdyje.

Gatvių pavadinimai

Siesikų seniūnijoje, Toliūnų kaime, esančiai gatvei suteiktas Tyrų gatvės, o Deltuvos seniūnijoje, Kryžiaukos viensėdyje, – Milašiūnų gatvės pavadinimai.

Keis planą

Priimtas sprendimas keisti Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2011 m., sprendinius.

Pažymima, kad jie padėtų išsaugoti ir numatyti tolimesnę kraštovaizdžio arealų plėtrą, jų planavimą, tvarkymą, naudojimą, nustatyti teritorijas, kurioms būtų privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, kad atsirastų galimybė tinkamai nustatyti jų naudojimo, apsaugos prioritetus bei veiklų apribojimus.

Deleguoja

Nutarta deleguoti savivaldybės Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėją Rimą Boškevičienę  į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.

Perėmė turtą

Buvęs Užupio mokyklos bendrabutis 2014 m. perduotas rajono savivaldybei, o šalia esantys inžineriniai statiniai liko valdomi mokyklos.

Atsižvelgiant į tai, nutarta perimti ir šiuos inžinerinius statinius. Jų vertė – 5 543,63 Eur.

Padėti narkomanams

Rajono savivaldybė įgyvendins projektą „Žemo slenksčio paslaugų Ukmergės rajone teikimas asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų“.

Paraiška paramai bus teikiama pagal ES fondų investicijų veiksmų programą. Ketinama steigti kabinetą ir teikti paslaugas asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų.

Gavo baldų

Perimtas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos turtas – baldai, kurių vertė 2 315 Eur.

Baldai skirti Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai plėtojant paslaugų teikimą.                        

Į sąrašą

Rajono savivaldybės taryba pernai patvirtino savivaldybės būsto fondo sąrašą. Į jį dabar įrašytas vasarą savivaldybės įsigytas butas Valų kaime, Žemaitkiemio seniūnijoje.

Neteko galios

Neteko galios 2015 m. patvirtintas rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašas. Jis tvirtintas, atsižvelgiant į dabar jau nebegaliojančius Vyriausybės 2013 m. ir 2001 m. nutarimus.

Dabar rengiamas rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys. Duomenys integruojami į Finansų ministerijos informacinę sistemą.

Patvirtintas aprašas

Patvirtintas naujas rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos aprašas. Pakeitimai buvo reikalingi atsižvelgiant į projektų atrankos konkurso organizavimo metu kildavusius nesklandumus.

Kasmet konkurse dalyvauja apie 60 rajono organizacijų.

Pakeistas sprendimas

Šiemet birželį savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Ukmergės ligoninės stebėtojų taryba. Dabar priimtas šio sprendimo pakeitimas.

Vietoje šios tarybos sudėtyje buvusio visuomenės atstovo Pagyvenusių žmonių asociacijos Ukmergės skyriaus pirmininko Stanislovo Laurinavičiaus įtraukta Balelių kaimo bendruomenės atstovė Ramutė Liubomirskienė.

To prireikė, nes pagal nuostatus į šias tarybas visuomenės atstovus siūlo bendruomenės sveikatos taryba. Jos posėdyje R. Liubomirskienė buvo atrinkta iš trijų kandidatų.

Dėl tos pačios priežasties pakeistas ir savivaldybės sprendimas dėl Ukmergės PSPC stebėtojų tarybos sudarymo.

Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje iš trijų visuomeninių atstovų buvo atrinkta III Antakalnio bendruomenės atstovė Jūratė Savickienė. Į Ukmergės PSPC stebėtojų tarybos sudėtį ji įtraukta vietoje buvusios visuomenės atstovės Zitos Kviklienės.      

Prieš tvirtinant posėdžio darbotvarkę socialdemokratas Arūnas Dudėnas buvo siūlęs šiuos du klausimus dėl minėtų narių pakeitimo iš darbotvarkės išbraukti. Motyvas – tame pačiame posėdyje tvirtinami rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatai, kurie ir nusako atstovų atrinkimo tvarką.

Bet toks siūlymas buvo atmestas. Socialdemokratui Kaziui Grybauskui, klausus, kodėl atsisakyta anksčiau minėtų atstovų, aiškinta, kad nieko asmeniška čia nėra. Tiesiog siūlyti kandidatai, o iš jų ir atrinkti visuomeniniai atstovai.

Nauja tvarka

Rugsėjo 1 d. įsigaliojo Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo straipsnių pakeitimai, kuriuose nustatyta, kad viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis bus nustatomas praėjusių kalendorinių metų jų vadovaujamos įstaigos vieno etato gydytojų ir slaugytojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio svertinį vidurkį dauginant iš koeficiento.

Koeficientas apskaičiuojamas atsižvelgus į šiuos kriterijus: praėjusiais kalendoriniais metais iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto gautų pajamų dydį, gydytojų ir slaugytojų faktiškai užimtų etatų skaičių bei gydytojų ir slaugytojų vieno mėnesio darbo užmokesčio svertinį vidurkį.

Panaikintas sprendimas, pagal kurį savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio atlyginimo pastoviosios dalies dydis buvo nustatomas atsižvelgiant į įstaigos darbuotojų skaičių ir apskaičiuojamas algos bazinį dydį dauginant iš koeficiento.

Keičia

Pakeistas sprendimas „Dėl Nepanaudotų rajono biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti“. Juo papildytas sąrašas sričių, kurioms bus naudojamos nepanaudotos biudžeto lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti.

Be kita ko, lėšos gali būti naudojamos bendruomeninių vaikų globos namų steigimui finansuoti, paslaugų vaikų globos namuose, vaikų dienos centruose plėtrai, vaikų užimtumo programoms, bendruomeninių socialinių paslaugų įstaigų neįgaliems, pagyvenusiems asmenims plėtrai, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugoms socialiai remtiniems asmenims, socialinės rizikos šeimoms, neįgaliesiems organizuoti, transporto paslaugoms neįgaliems, pagyvenusiems asmenims organizuoti bei daugeliui kitų socialinių sričių.

Atidėtas

Į posėdžio darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas, kuriuo būtų tvirtinamas vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas. Tačiau klausimas buvo išbrauktas ir atidėtas gavus Vyriausybės atstovo pastabų.

TVIC-ą likviduos

Taryba pritarė VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro (TVIC) likvidavimui. Sprendimas parengtas vadovaujantis darbo grupės, nagrinėjusios Ukmergės kraštotyros muziejaus ir Ukmergės turizmo ir verslo informacijos cento sujungimo galimybes. Taip siekta įstaigų veiklos optimizavimo geresniam rajono turizmo išteklių panaudojimui bei lėšų taupymui.

„Ukmergės žiniose“ rašėme, kad išvadas darbo grupė buvo pristačiusi rugpjūtį.

Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras įkurtas prieš 17 metų. Tada tokie centrai tuometinės Ūkio ministerijos raginimu buvo steigiami visoje Lietuvoje. Jų pagrindinis tikslas buvo populiarinti šalyje turizmą. Iš pradžių centrai iš dalies finansuoti Vyriausybės lėšomis, tačiau vėliau jų išlaikymas tapo pačių savivaldybių rūpesčiu.

Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Lolita Gerulskienė sako, kad šiuo metu kitų rajonų savivaldybių administracijose turizmo sritį kuruoja labai skirtingos įstaigos. Vienur buvę TVIC-ai funkcionuoja, kitur įkurtos atskiros verslą ir turizmą kuruojančios biudžetinės įstaigos. Yra rajonų, kur turizmas priskirtas muziejams, o patys muziejai pavaldūs kultūros centrams.

Pasak jos, Ukmergėje spendimas veiklas priskirti muziejui logiškas, nes jam priskirti dvarai. Būtent jie yra pagrindinė turistų trauka. Čia vyksta daugybė edukacijų, kuriomis domisi ir užsieniečiai, ir svečiai iš kitų rajonų, ir patys ukmergiškiai.

Ateities užduotis – nustatyti, kokios centro funkcijos išliks nepakitusios  struktūroje, o kokios abiejų įstaigų funkcijos bus transformuotos į naujas.

Centro likvidatore paskirta savivaldybės Personalo ir dokumentų valdymo poskyrio vedėja Kristina Bagdonavičienė. Nustatyta, kad sprendimas dėl likvidavimo įsigalios lapkričio 1 d.               

Atsakydama į tarybos narių klausimus apie centro ateitį L. Gerulskienė sakė, kad jo pastatą perims savivaldybė. Darbo grupės nuomone, verslo sritį iš likviduojamos įstaigos turėtų perimti savivaldybės administracija.

Kategoriškas šiuo klausimu buvo Darbo partijos atstovas Arvydas Pėšina. Pasak jo, naikindama šią įstaigą savivaldybė savo noru atsisako turizmo skatinimo, dalyvavimo respublikinėse ir tarptautinėse turizmo parodose. Socialdemokratas Arūnas Dudėnas abejojo, ar naikindami aukštumoje esančią įmonę sugebėsime išlaikyti per pastaruosius metus gerokai išaugusį turizmo lygį.

Rajono meras R. Janickas ir mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė išreiškė įsitikinimą, kad sprendimas jungti įstaigas atneš naudos ir žengiant šį žingsnį einama teisinga linkme.

Geriausi mokytojai

Patvirtintas sprendimas dėl Ukmergės rajono geriausio 2019 m. mokytojo vardo suteikimo. 

Šis vardas suteiktas Jono Basanavičiaus gimnazijos chemijos mokytojai Gražinai Macijauskaitei, Meno mokyklos dainavimo ir fortepijono mokytojai Daliai Sližytei ir Sporto centro sporto mokytojai Nijolei Vadapalienei.

Deleguos

Nutarta deleguoti į visuomeninės organizacijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ valdybą rajono mero pavaduotoją Agnę Balčiūnienę, savivaldybės tarybos narį Vidmantą Krikštaponį,  Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiąją specialistę Redą Liubomirskienę, Želvos seniūną Saulių Rutavičių, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Dalę Steponavičienę. Šie asmenys valdyboje atstovaus Ukmergės rajono savivaldybės interesams.           

Veiklos reglamentas

Patvirtintas naujas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas. Korekcijos atsirado atsižvelgiant į įvairias iškylančias problemines situacijas bei keičiantis teisės aktams.

Direktoriui – priemoka

Tarybos sprendimu nutarta skirti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui D. Varnui 20 proc. (vietoje buvusių 10 proc.) pareiginės algos dydžio priemoką „už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ir papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą“.

Priemoka bus skiriama nuo spalio iki metų pabaigos.

Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Zina Kurmelienė atkreipė dėmesį, kad šią priemoką galima skirti tik pusę metų.

Socialdemokratas Stasys Jackūnas ta proga teiravosi, ar žadama didinti algas ir savivaldybės administracijos darbuotojams. D. Varnas sakė, kad tai paaiškės po metinio pokalbio.

Taip pat minėjo, kad didesnio priedo paprašė, nes kai kurių skyrių vedėjų alga dabar didesnė nei direktoriaus, o atsakomybė nepalyginamai mažesnė.

  1. Pėšina ironizavo, kad gal vertėtų bent po penkis eurus pridėti ir savivaldybės tarybos nariams už apsilankymą svarbiuose kultūriniuose renginiuose, į kuriuos savaitgaliais ir po darbo einama labai nenoriai.
Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų