Klausimai nesukėlė jokių diskusijų

Vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinta 18 klausimų. Dar du iš darbotvarkės buvo išbraukti. Sprendimai priimti rekordiniu greičiu – mažiau nei per valandą.

Pritarta, kad rajono savivaldybės administracijoje bus vienu etatu daugiau. Nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius – 226. Buvo 225.

Papildoma pareigybė įsteigta Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriuje bendradarbystės centro (BC) „Spiečius“ veiklos administravimui ir paslaugų teikimui.

Rajono savivaldybė ir VšĮ „Versli Lietuva“ šių metų sausį pasirašė sutartį dėl BC „Spiečius“ steigimo ir veiklos. Sutarta, kad „Versli Lietuva“ administruos „Spiečių“ metus – iki 2021-ųjų pabaigos. Po to perduos veiklą savivaldybei, kuri nemokamai teiks paslaugas smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams.

„Spiečiaus“ veikla perduodama savivaldybei iki 2026-ųjų pabaigos. Numatytos nemokamos verslo konsultacijos, įgūdžių mokymai, seminarai, nemokamų ir kompiuterizuotų darbo vietų suteikimas, kitos verslo skatinimo iniciatyvos.

Savivaldybės biudžetui dar vieno specialisto išlaikymas metams kainuos 19–20 tūkst. Eur.

Anksčiau šias paslaugas rajone teikė Turizmo ir verslo informacijos centras. Jį uždarius, turizmo sritis atiteko Ukmergės kraštotyros muziejui, o verslo – „Spiečiui“.

Mobilios paslaugos

Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui leista vietoje Antakalnio, Atkočių, Dainavos, Laičių, Liaušių, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Sližių, Šventupės bendruomenių sveikatos punktuose teiktų sveikatos priežiūros paslaugų teikti mobilias paslaugas namuose.

Ukmergės PSPC vyriausioji gydytoja Gitana Čepienė sakė, kad šiuo klausimu diskutuota ir su darbuotojais, ir su bendruomenėmis.

Apie planus teikti mobilias paslaugas „Ukmergės žiniose“ jau esame rašę. Pokyčių priežastis ta, kad sveikatos punktuose stacionarių paslaugų teikiama labai mažai, daugumai pacientų jau ir dabar jos teikiamos namuose.

Šiuo metu mobilios asmens sveikatos priežiūros paslaugos namuose teikiamos Krikštėnų, Lėno, Petronių ir Tolučių gyventojams.

Pacientai, kuriuos palies šis sprendimas, dėl paslaugų turės kreiptis į šeimos gydytojus ar priskirtus socialinius darbuotojus.

Mobilias paslaugas teiks bendrosios praktikos slaugytojai, aptarnaujantys pagal gyvenamąją zoną. Esant sunkiai ligonio būklei, bus kviečiama greitoji medicinos pagalba.

Pažymėta, kad klausimas, kuriam pritarta, liečia tik sveikatos punktus – ambulatorijos lieka dirbti, kaip ir iki šiol.

Socialiniai poreikiai

Papildytas socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas. Jame aiškiau apibrėžtas laikino atokvėpio paslaugos teikimas, o tiksliau – reglamentuota pakartotinio kreipimosi dėl tos pačios rūšies laikino atokvėpio paslaugos gavimo per 24 mėnesius tvarka.

Laikino atokvėpio paslaugų poreikis asmeniui nustatomas vertinant jį prižiūrinčių artimųjų galimybes derinti asmeninį gyvenimą su artimųjų priežiūra.

Šių paslaugų poreikis nustatomas kartą per 24 mėnesius, jeigu asmens sveikatos būklė ir socialinė situacija per šį laikotarpį nesikeičia.

Techninė klaida

Pakeistas sprendimo „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ vienas papunktis. Jame nurodoma, kad lopšelis-darželis „Buratinas“ turi 33,30 etato.

Prieš tai buvo patvirtinta, kad „Buratine“ didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 30,30, tačiau tai – techninė klaida. Dabar sprendimu ji ištaisyta.

Atlyginimo dydžiai

Patvirtintas Atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą Ukmergės meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašas.

Jame anksčiau vartota sąvoka „mokestis“ pakeista sąvoka „atlyginimo dydis“.

Meno mokyklą lankančių mokinių tėvų mokamas atlyginimo dydis už neformalųjį švietimą gali būti naudojamas mokyklos materialinei bazei gerinti, ūkio ir administravimo išlaidoms padengti.

Aprašas papildytas punktu, kuriame nustatytas akordeono nuomos dydis – 10,80 Eur už pusmetį.

Šių metų I pusmetį instrumentus nuomojosi 45 vaikai. Už nuomą jie sumokėjo 470 Eur.

Aplinkos monitoringo programa

Patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 metų programa.

Ši programa skirta aplinkos kokybei valdyti, kad, atlikus stebėjimus, būtų gauta išsami informacija apie savivaldybės gamtinę būklę.

Sprendimo projekte skelbiama, kad, ja remiantis, bus galima prognozuoti pokyčius bei galimas pasekmes, planuoti neigiamo poveikio mažinimo programas, teikti informaciją specialistams bei visuomenei. Programa parengta atskirai orui, vandeniui, triukšmui.

Aplinkos monitoringo 2021–2026 metų vykdymui preliminarus lėšų poreikis – 175 800 Eur. Programos įgyvendinimas planuojamas rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Ataskaita ir sąmata

Pakeista aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo sąmata.

Vandens telkinių pakrančių valymui ir tvarkymui numatyti 3 000 Eur, savivaldybės aplinkos monitoringo programai – 8 000 Eur.

Pažymėta, kad jau porą metų savivaldybės lėšomis šalinamos Kadrėnų tvenkinio pakrantėje augančios nendrės. Šiais metais jos vėl pradėjo augti, todėl reikia atlikti jų šalinimo darbus.

Gyventojų skaičius

Patvirtinta Ukmergės rajono gyventojų skaičiaus stabilizavimo ir augimo programa, kurios tikslas – stabdyti gyventojų skaičiaus mažėjimą ir skatinti augimą.

Plane numatytos kelios priemonės. Tarp jų – finansinė paskata pirmąjį būstą Ukmergėje įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Tam nutarta kasmet skirti 160 000 Eur.

Kita priemonė – gyventojų pajamų mokesčio lengvatos iki 50 proc. taikymas asmenims, naujai deklaruojantiems gyvenamąją vietą mūsų rajone.

Paskaičiuota, kad tam lėšų poreikis – iki 30 000 Eur kasmet.

Interaktyvaus miesto žemėlapio sukūrimui su gyvenamosios statybos, verslo plėtros zonomis numatyta iki 5 000 Eur.

Dar viena priemonė, kuri kažkokiu įsivaizduojamu būdu turėtų stabilizuoti mūsų rajono gyventojų skaičių – Ukmergės ambasadorių paieška Lietuvoje ir užsienyje. Tam kasmet numatyta skirti 10 000 Eur.

Programos finansavimo apimtis – iki 1 proc. nuo metinio į savivaldybės biudžetą surenkamo gyventojų pajamų mokesčio.

Saulės elektrinės

Ukmergės rajono savivaldybė ketina įgyvendinti projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“.

Yra pateiktos paraiškos nutolusiai saulės elektrinei įrengti / įsigyti administracijos, seniūnijų ir gatvių apšvietimo bei savivaldybės įstaigų elektros energijos poreikiams patenkinti.

Savivaldybės įstaigų gautos subsidijos bus nukreipiamos saulės elektrinei suprojektuoti ir įrengti. Pagaminama energija bus aprūpinamos nurodytos įstaigos bei elektra naudojama gatvių apšvietimui.

Mero potvarkiu sudaryta darbo grupė vertino saulės elektrinės įrengimo galimybes. Jos siūlymuose numatytas saulės elektrinės parko įrengimas.

Politikai projektui pritarė. Jo valdymas pavestas UAB „Ukmergės šiluma“.

Savivaldybės administracijai pavesta suformuoti sklypus saulės elektrinei įrengti.

Pastatų fasadai

Pakeistas Senojo miesto vietoje esančių pastatų fasadų tvarkymo darbų kompensavimo tvarkos aprašas.

Išskiriant tarpukario modernizmo architektūros stilių, puošybos darbus, mažosios architektūros elementus, jame pateikiamos naujos sąvokos ir išbraukiamos senosios. Pavyzdžiui, sąvoka „Senasis miestas“ keičiama „Ukmergės senamiestis“.

Ilginamas prašymų teikimo laikotarpis, nurodomi papildomi dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo, prašantis kompensuoti darbų metu patirtas išlaidas.

Pateikiama informacija, kokią papildomą dokumentaciją privalu pateikti, norint gauti kompensaciją už atliktus puošybos darbus – dekoratyvinio apšvietimo arba mažosios architektūros objektų ar profesionaliosios dailės kūrinių įrengimą senamiesčio zonoje.

Paraiškos, pateiktos iki aprašo naujos redakcijos įsigaliojimo, bus nagrinėjamos vadovaujantis iki tol galiojusia tvarka.

Gatvių pavadinimai

Savivaldybės tarybos sprendimu Pabaisko seniūnijos Deltuvėlės kaime esančioms gatvėms suteikti Gniužos ir Vajų gatvių pavadinimai.

Patikslintos Vidiškių seniūnijos Bernotiškių kaimo Miškų gatvės geografinės charakteristikos.

Atleido nuo mokesčio

Bendrovę ,,Ukmergės šiluma“ nutarta atleisti nuo 2021 m. nekilnojamojo turto mokesčio už nekilnojamojo turto objektus.

Tokį savo prašymą bendrovė motyvavo tuo, kad, įgyvendinant Aukščiausiojo teismo nutartį, iš kredito įstaigos paėmė 1,2 mln. Eur paskolą. Už ją per metus sumoka 48 tūkst. Eur palūkanų.

„Ukmergės šiluma“ turi ir daugiau finansinių įsipareigojimų, už kuriuos kreditoriams per metus iš viso sumoka apie 100 tūkst. Eur palūkanų. Pažymėta, kad jos nėra įskaičiuojamos į šilumos kainą.

Rajono biudžetui atleidimas nuo mokesčio kainuos 60 433 Eur.

Nuo mokesčio neatleido

 UAB „Geras medis“ prašė atleisti jų įmonę nuo 50 proc. žemės nuomos mokesčio už kultūros paveldų objektų reikmėms naudojamą valstybinės žemės sklypą Kurėnų kaime.

Mokesčio suma, nuo kurios bendrovė prašė atleisti, – 3 378 Eur. Balsuojant, prašymas netenkintas.

Turto įkeitimas

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialus turtas gali būti įkeistas įstatymų nustatytais atvejais savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta tvarka. 

Patvirtintas tvarkos aprašas skolinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui.

Perėmė apšvietimo sistemą

UAB „Rivona“ valdo prekybos centrą „Eifelis“ kartu su įrengta automobilių stovėjimo aikštele bei apšvietimo sistema.

Kadangi gatvių apšvietimu rūpinasi savivaldybė, bendrovė kreipėsi, prašydama iš jos perimti sankryžos apšvietimo sistemą. Savivaldybės taryba prašymą tenkino.

Pripažino nereikalingu

Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintos nereikalingomis valstybės funkcijoms įgyvendinti patikėjimo teise valdomos negyvenamos patalpos – archyvas Gedimino g. 11-1 ir Gedimino g. 11-2.

Iš darbotvarkės išbraukė

Posėdyje nutarta atidėti 2 klausimus. Vienu jų ketinta patvirtinti savivaldybei priklausančių patalpų efektyvaus panaudojimo veiksmų 2021–2027 m. planą, kuriame sudėliotos visų pastatų ateities perspektyvos – ketinimai juos renovuoti, parduoti, pritaikyti kitoms reikmėms.

Tačiau politikai posėdyje sutarė, kad prie šio plano dar reikia padirbėti ir kai kuriuos punktus išdiskutuoti.

Atidėtas ir klausimas dėl UAB Ukmergės butų ūkio naujos paslaugos – baldų ir kitokių daiktų bei dėžių su daiktais saugojimo, daiktų pakavimo bei jų transportavimo. Prieš posėdį pakalbintas Ukmergės butų ūkio direktorius Raimondas Baltaduonis sakė, kad viena iš priežasčių, kodėl ketinta teikti tokią paslaugą, – antstolių sprendimu iš socialinių būstų iškeldinami žmonės. Jie neturi kur sandėliuoti daiktų, kol susiranda kitus būstus.

Apie kelionę

Posėdžio pabaigoje savivaldybės tarybos narė Angelė Jokubynienė pateikė informaciją apie  mūsų delegacijos vizitą į Vengriją, Kiškunmajšos miestą.

Rugsėjo pradžioje šiame mieste, kuris yra mūsų savivaldybės partneris, viešėjo administracijos direktorius Darius Varnas, sporto centro direktorius Vitalijus Martikonis, Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė Airida Klevinskienė, tarybos narė A. Jokubynienė.

Ukmergiškiai dalyvavo Kiškunmajšos miesto šventės renginiuose ir stengėsi kuo patraukliau pristatyti savo šalį ir mūsų savivaldybę.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų