Kario skulptūrą išveš, o „Vėliavnešiai“ lieka

„Vėliavnešiai“ liks stovėti. „Vėliavnešiai“ liks stovėti.

Praėjusią savaitę vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje daugiausia diskusijų sukėlė klausimas dėl „Vėliavnešių“ skulptūros.

Balsuoti prireikė net du kartus. Rezultatas – skulptūra lieka stovėti savo vietoje.

Posėdis prasidėjo ypatingais sveikinimais – Vidiškių seniūnijos Rečionių seniūnaitijos seniūnaitė Janina Stancikaitė-Strikienė apdovanota Mero padėkos ženklu. Už aktyvią visuomeninę veiklą ir vietos bendruomenės telkimą jai ženklas skirtas Vietos savivaldos dienos proga. Tačiau tada jo atsiimti negalėjo.

Tiesa, apdovanojimą ūkininkė atsiėmė išrėždama kategoriškus pastebėjimus apie visuomeniniais pagrindais atliekamus darbus, kurie reikalingi, reikšmingi ir taupiai įgyvendinami. Tačiau patys visuomenininkai atlygio negauna. Už apdovanojimą dėkojo, bet sakė, kad jis „dūšios nepaveikė“.

Meras Rolandas Janickas pritarė, kad bendruomenės už mažiausią kainą generuoja didelius projektus ir linkėjo, kad lyderiai nepailstų. Vicemerė Agnė Balčiūnienė priminė, kad pati su meru yra bendruomenininkai – tenka nemažai ir savo laiko, ir lėšų tam skirti, taigi gerai supranta šį pasirinkimą.

Melioracijos darbai

Nutarta pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų melioracijos darbų programą. Metų pradžioje ją rengiant neįvertintas elektros energijos sąnaudų pabrangimas, todėl polderių priežiūrai ir eksploatacijai reikalingos didesnės lėšos nei buvo numatytos. Kai kuriems melioracijos objektams, vykdomiems iš valstybės investicijų programos lėšų, buvo pasirašyti papildomi susitarimai dėl reikalingų papildomų darbų, atsisakant nereikalingų. Be to, dėl paslaugų teikėjų technikos gedimų, sudėtingų darbo sąlygų durpžemiuose bei siekiant išvengti rizikos, kad bus neatlikti numatyti programoje darbai, nutarta sumažinti melioracijos priežiūros darbų apimtį ir lėšas panaudoti melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontui.

Patvirtinti įkainiai

Posėdyje patvirtinti UAB Ukmergės autobusų parko, kuriai pavesta teikti buitinių atliekų tvarkymo paslaugą, įkainiai: mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo fiksuotas įkainis – 42 064,79 Eur per mėn.; įkainis už konteinerio ištuštinimą – 0,97 Eur; tonos mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo įkainis – 72,03 Eur, didelio gabarito ir kitų komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo  – 143,16 Eur už t.

Pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo įkainiai: tonos surinkimo ir vežimo – 122,11 Eur; vieno pakėlimo – 1,46 Eur; vieno kilometro – 3,87 Eur.

Sprendimas įsigaliojo lapkričio 1 d. Pažymima, kad atliekų surinkimo ir vežimo kaštai ženkliai didėja dėl didėjančių kuro sąnaudų, darbo užmokesčio. Tačiau paslaugos kainos ukmergiškiams nekyla.

Prieš tvirtinant klausimą socialdemokratas Arūnas Dudėnas pasidžiaugė, kad savivalda pagaliau perima atliekų tvarkymą ir tai darys savarankiškai, o ne samdys rangovus. Priminė, kad prieš kelerius metus pats buvo kėlęs šį klausimą. Linkėjo, kad ir kitose srityse, pavyzdžiui, miesto tvarkymo, būtume sau šeimininkai.

Taip pat posėdyje pakeisti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai. Pripažinta netekusi galios lengvata, kuria negalėjo pasinaudoti visi pageidaujantys, o tik besinaudojantys internetu.

Patikslintas biudžetas

Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į įstaigų pateiktus prašymus skirti papildomų lėšų, vertindama biudžeto galimybes bei išaugusias energetinių išteklių kainas, nutarė skirti papildomų lėšų tik būtinoms įstaigų reikmėms.

Įgyvendinus projektą „Būstų nuotekų sistemų prijungimas prie Ukmergės centralizuotų buitinių nuotekų tinklų“, šiemet kompensuota dalis šio projekto finansavimui pernai panaudotų lėšų. Jas nutarta skirti socialinės globos finansavimui.

Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui skyrus dalinį finansavimą Ukmergės kultūros centrui tautinių kostiumų dalims įsigyti, kita dalis lėšų skirta iš savivaldybės biudžeto. Įsigyti tautinių kostiumų sijonai, batai, juostos bus skirti liaudiškos muzikos kolektyvams ,,Eglūnas“ ir ,,Pyniava“.

Bazinė šilumos kaina

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pakeitė šilumos kainų nustatymo metodiką. Rajono savivaldybė yra nustačiusi bendrovės „Ukmergės šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams, todėl, vadovaujantis teisės aktų pakeitimais, teko pakeisti sprendimą.

Nurašė

Pripažintas netinkamu naudoti savivaldybei priklausantis, Ukmergės kraštotyros muziejaus patikėjimo teise valdomas turtas – Vasario 16-osios gatvėje, prie Tolerancijos centro, esantis medinis ūkinis pastatas. Jis trukdo tvarkyti teritoriją, tad bus nugriautas.

Kolumbariumas nekainuos

Pagal įsigaliojusį Žmonių palaikų laidojimo įstatymą numatyta, kad kapinėse savivaldybės lėšomis įrengtos kolumbariumo nišos skiriamos neatlygintinai. Atsižvelgiant į tai, panaikintas rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas „Dėl Ukmergės miesto Dukstynos kapinių kolumbariumo nišos nuomos mokesčio nustatymo“. Savivaldybė dėl to neteks lėšų, už kurias buvo įrengiami nauji kolumbariumai. Kol kas nėra tiksliai apskaičiuota, kiek savivaldybei kainuoja įrengti vieną kapavietę. Planuojant plėsti Dukstynos kapines, tai bus paskaičiuota. Tada taps aiškiau, kas labiau apsimoka: ar biudžeto lėšomis statyti kolumbariumus, ar plėsti kapines.

Pavėžėjimo paslaugos

Savivaldybės administracija partnerio teisėmis dalyvaus asociacijos Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos projekte „Pavėžėjimo paslaugos socialinės atskirties mažinimui Ukmergės rajone“. 

Projektas įgyvendinamas pagal LEADER priemonę. Jo tikslas – teikti specialiojo transporto pavėžėjimo paslaugas asmenims, kurie turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Tam numatoma įsigyti mikroautobusą, pritaikytą neįgaliesiems, sukuriant naują darbo vietą. Bendra projekto vertė – iki  49 tūkst. Eur. Savivaldybė prisidėtų 14 tūkst. Eur.

Išlaidų finansavimas

Rajono savivaldybė akredituoja vis daugiau įstaigų, kurios nori teikti socialinės priežiūros paslaugas gyventojams.

Asmens, gaunančio šias paslaugas, mokėjimo dalis nepadengia visos paslaugų kainos, todėl savivaldybės administracija dengia skirtumą tarp socialinės priežiūros paslaugų kainos ir asmens mokamos sumos.

Kiekviena socialinių paslaugų įstaiga pati nusistato kainas, tad nutarta nustatyti maksimalius socialinės priežiūros paslaugų, kurios teikiamos rajone, išlaidų finansavimo dydžius gyventojams. Lig šiol jie nebuvo nustatyti.

Manoma, kad bus aiškiai reglamentuota, kiek savivaldybė gali kompensuoti socialinės priežiūros paslaugų kainos.

Kario skulptūrą išveš

Kario skulptūrą, esančią Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje, Pašilėje, savivaldybės tarybos sprendimu be jokių diskusijų nutarta perduoti klubui „Miško broliai“.

Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba neseniai panaikino šios skulptūros teisinę apsaugą, kadangi ji nėra autentiškas kapinių elementas.

Kopūstėliuose įsikūręs klubas „Miško broliai“ yra pateikęs prašymą dėl skulptūros – žada, kad ji taps kuriamo muziejaus eksponatu.

„Vėliavnešiai“ lieka

Dėl skulptūros „Vėliavnešiai“ likimo Ukmergės rajono politikų nuomonės išsiskyrė. Vieni specialiai šiam klausimui spręsti sudarytos Darbo grupės nariai siūlė organizuoti menininkų bei architektų idėjų konkursą naujam šios skulptūros įprasminimui, aktualizuojant meninę skulptūros vertę ir eliminuojant sovietmečio ideologiją. Kiti nariai pasisakė už skulptūros iškėlimą.

Kadangi vieningos nuomonės nebuvo, darbo grupė siūlė savivaldybės tarybai priimti politinį sprendimą dėl pritarimo ar nepritarimo skulptūrą iškelti.

Kęstutis Zinkevičius (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) pasiūlė pirmiausia balsuoti už skulptūros iškėlimą. Tačiau balsuojant sprendimui nepritarta.

Kitas balsavimas vyko pagal iš anksto suformuluotą sprendimo projektą – nepritarti „Vėliavnešių“ iškėlimui, o organizuoti konkursą naujam šios skulptūros įprasminimui.

Socialdemokratas Valdas Petronis abejojo, ar sovietinę skulptūrą įmanoma naujai įprasminti – bus tik be reikalo išleistos lėšos. Tada jau geriau palikti taip, kaip buvo...

Paskelbus balsavimą už projektą, kai kurie tarybos nariai nesuprato už ką balsuojama. Nesupratusieji nebalsavo, bet subruzdo ne iki balsavimo, o kai jis jau buvo paskelbtas.

Susiklosčius neeilinei situacijai, kuri net nenumatyta savivaldybės tarybos reglamente, nutarta dėl „Vėliavnešių“ likimo balsuoti pakartotinai.

Prieš pakartotiną balsavimą vicemerė A. Balčiūnienė apgailestavo dėl noro išsaugoti sovietinį režimą primenančią skulptūrą. Priminė ukmergiškių apklausą internetu šiuo klausimu, kurioje iš 600 dalyvių dauguma pasisakė už skulptūros iškėlimą. Romas Pivoras (Valstiečių ir žaliųjų sąjunga)  sakė, kad paminklai dažniausiai kelia pasididžiavimo jausmus, bet „Vėliavnešiai“ tokio jausmo nekelia. „Užkonservuosim problemą, jei jos neišspręsim“, – sakė jis.

A.Dudėnas pastebėjo, kad lengvesne ranka priimami sprendimai, kurie verti didesnių diskusijų, pavyzdžiui, dėl ligoninės Akušerijos skyriaus uždarymo. Gal tada reikėjo ir dėl to surengti gyventojų apklausą? O štai paminklas, kuris jam asmeniškai jokių emocijų nesukelia, taip smarkiai sureikšminamas.

Po pasisakymų vyko pakartotinas balsavimas dėl „Vėliavnešių“  pagal projektinį pasiūlymą (nepritarti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – skulptūros „Vėliavnešiai“ – iškėlimui iš Kauno ir Deltuvos gatvių skvero. Pavesti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti idėjų konkursą skulptūros naujam įprasminimui).  „Už“ balsavo 9 iš dalyvavusių 24-ių posėdžio dalyvių, „prieš“ – 6, „susilaikė“ 9. Dėl tokių rezultatų paskelbta, kad sprendimas nepriimtas, tad lieka dabartinė situacija – „Vėliavnešiai“ tokie, kokie yra dabar, stovės savo vietoje.

Savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas sakė, kad kaip tik dabar vykdomi Deltuvos gatvės rekonstrukcijos projektavimo darbai. Tad galima būtų įtraukti skverą į tą patį projektą.

Daugiau etatų

Pakeistas sprendimas „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“. To prireikė, nes Pašilės progimnazijoje pradėjo mokytis mokinys, kuriam reikalinga socialinė pagalba ir mokytojo padėjėjas visam dienos ugdymo laikui. Įstaigoje buvo patvirtinta 47,31 pareigybės, o bus 48,66.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

-1 # Aha 2022-11-09 13:07
Kai paminklas buvo nudazytas Ukrainos veliavos spalvomis - jis tapo Ukrainos palaikymo simboliu.

Seniai reikejo ji isvezti i Gruto savartyna - dabar ji versti butu neetiska ukrainieciu pabegeliu atzvilgiu,ka Ukrainos pabegeliai galvos kai pamatys verciama paminkla nudazyta ju salies veliavos spalvomis??? Kad jau viskas...baigesi ukmergiskiu gerumas ir palaikymas.

Mano nuomone,kol vyksta karas ir kol paminklas nudazytas Ukrainos veliavos spalvomis - jis turi likti. Po karo tada pirmiausiai nutrinti Ukrainos veliava ir tik tada nukelti.

Nesvarbu kada ir kokiu tikslu sitas paminklas buvo statytas - dabar jis tapo Ukrainos palaikymo simboliu.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # b 2022-11-19 10:42
Man šis paminklas labai patinka. Skoningas, gera vieta, geras dydis, daug prasmių.

Slava Ukraini!!!
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų