Rengiantis šildymo sezonui – „karštymetis“

Au­to­rės nuotr. V. Pa­knys sa­ko, kad nau­ja­jam šil­dy­mo se­zo­nui pa­si­ruoš­ta 70 pro­cen­tų. Au­to­rės nuotr. V. Pa­knys sa­ko, kad nau­ja­jam šil­dy­mo se­zo­nui pa­si­ruoš­ta 70 pro­cen­tų.

Nors už lan­go vi­dur­va­sa­ris ir dau­ge­lis ne­gal­vo­ja apie šy­lan­čius ra­dia­to­rius, UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Vy­das Pa­knys tei­gia, kad jų įmo­nė­je – pats dar­by­me­tis. Va­sa­rą vyks­ta svar­biau­si pa­si­ren­gi­mo nau­jam šil­dy­mo se­zo­nui dar­bai.

Įmo­nės di­rek­to­rius V. Pa­knys bei vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius Gi­man­tas Ber­no­tas in­for­ma­vo, kad jau įvyk­dy­ta apie 70 pro­cen­tų pa­si­ren­gi­mo šil­dy­mo se­zo­nui dar­bų.

Pa­reng­ta RK-1 ka­ti­li­nė bei ši­lu­mos tra­sos Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­ne, RK-3 ka­ti­li­nė, ap­tar­nau­jan­ti Li­nų gat­vę bei Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­ną, „Ši­lo“ ka­ti­li­nė, ši­lu­mą tie­kian­ti Ant­akal­nio bei Uo­sių gat­vių dau­gia­bu­čiams, iš da­lies – Pa­ši­lės bei Šven­tu­pės ka­ti­li­nės.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ra­jo­no spau­dos at­sto­vams bu­vo su­reng­ta iš­vy­ka į mies­to ka­ti­li­nes bei ki­tus „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ eks­plo­a­tuo­ja­mus ob­jek­tus. Jos me­tu su­pa­žin­din­ta su at­lie­ka­mais dar­bais, api­bū­din­tos įren­gi­nių ap­žiū­ros, pa­tik­ros, re­mon­to bei ši­lu­mos tra­sų iš­ban­dy­mo truk­mės.

Pa­sak di­rek­to­riaus, įmo­nei šis eta­pas – at­sa­kin­gas ir ne ma­žiau svar­bus už ši­lu­mos bei karš­to van­dens kai­nų ta­ri­fų nu­sta­ty­mą.

No­rė­tų trum­pes­nio pa­tik­ri­ni­mo

Var­to­to­jai pa­pras­tai pa­si­ren­gi­mą nau­ja­jam se­zo­nui sie­ja su ne­pa­to­gu­mais – va­sa­rą po­rai sa­vai­čių at­jun­gia­mu karš­tu van­de­niu.

Įmo­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­lau­kia gy­ven­to­jų, klau­sian­čių apie šio lai­ko­tar­pio su­trum­pi­ni­mo ga­li­my­bes, skam­bu­čių. Kai kas pik­ti­na­si, kad są­mo­nin­gai il­gi­na­mas karš­to van­dens at­jun­gi­mo lai­ko­tar­pis, nes įmo­nei va­sa­rą tiek­ti karš­tą van­de­nį nuos­to­lin­ga.

Įmo­nės va­do­vas pa­ti­ki­no, kad vyk­dant pa­si­ren­gi­mo dar­bus, tai sten­gia­ma­si pa­si­da­ry­ti ko­ky­biš­kai ir ma­žiau­sio­mis są­nau­do­mis.

Dar­bų pa­spar­ti­ni­mas esą reikš­tų sku­bo­tu­mą ir ne vi­sų svar­bių punk­tų, įtrauk­tų į pa­tik­ros pla­nus, iš­pil­dy­mą. O tai at­si­liep­tų ši­lu­mos ga­my­bos bei tie­ki­mo ko­ky­bei.

Įpa­rei­go­ja tei­sės ak­tai

„Pri­va­lo­mus dar­bus esa­me iš­si­dė­lio­ję pa­gal tech­no­lo­gi­nius ap­skai­čia­vi­mus. Ir taip vos tel­pa­me į dvie­jų sa­vai­čių lai­ko­tar­pį. Pa­tik­rą bei dau­ge­lį re­mon­to dar­bų at­lie­ka­me sa­vo įmo­nės pa­jė­go­mis. Jei sam­dy­tu­me dau­giau įmo­nių, iš­aug­tų ga­my­bos kaš­tai“, – pa­aiš­ki­no V. Pa­knys.

Pa­brė­žė, jog įmo­nė­je va­do­vau­ja­ma­si nuo­sta­ta, kad ši­lu­mos tie­ki­mas tu­ri bū­ti pa­ti­ki­mas, sau­gus. Tuos pa­čius kri­te­ri­jus iš­ke­lia ir įsta­ty­mai, ki­ti tei­sės ak­tai.

„Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ga­my­bos bei tie­ki­mo pro­ce­se va­do­vau­ja­si net 120 įvai­rių tei­sės ak­tų. Įmo­nė at­sa­ko už sau­gų, pa­ti­ki­mą bei ko­ky­biš­ką ši­lu­mos bei karš­to van­dens tie­ki­mą nuo ka­ti­li­nių iki ši­lu­mos skai­tik­lio, įreng­to pas var­to­to­jus.

Vamz­dy­nams – pus­šim­tis me­tų

„Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pri­žiū­ri 5 zo­nas. Ka­ti­li­nė RK-1 Švie­sos g. ap­tar­nau­ja Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­ną, RK-2 Klai­pė­dos g. – cen­tri­nę mies­to da­lį bei Pra­mo­nės ra­jo­ną, RK-3 Vil­niaus g. šil­do ir karš­tą van­de­nį tie­kia Li­nų g. bei Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­nui, „Ši­lo“ ka­ti­li­nė – Ant­akal­nio ir Uo­sių g.

Įmo­nė eks­plo­a­tuo­ja ir ka­ti­li­nę Šven­tu­pė­je, karš­tą van­de­nį tie­kia Pa­ši­lės ir Del­tu­vos dau­gia­bu­čiams.

Vi­sos tra­sos il­gis – 24 ki­lo­met­rai. Ka­dan­gi vi­sur ei­na po du vamz­džius, iš vi­so įmo­nė eks­plo­a­tuo­ja 48 ki­lo­met­rus vamz­dy­no.

Di­džio­ji da­lis vamz­dy­nų, sklen­džių yra se­ni, įreng­ti be­veik prieš pu­sę am­žiaus. To­kios se­nie­nos rei­ka­lau­ja ypa­tin­gos prie­žiū­ros. „Ne­ga­li­me pa­si­ren­gi­mo dar­bų at­lik­ti at­mes­ti­nai ar pa­grei­tin­ti šio pro­ce­so, su­trum­pi­nant ne­pa­to­gu­mus dėl karš­to van­dens tie­ki­mo nu­trau­ki­mo“, – ti­ki­na V. Pa­knys.  

Va­do­vau­ja­si smul­kiu pla­nu

Vi­sos šios ka­ti­li­nės nė­ra su­jung­tos į vie­ną ben­drą tin­klą, to­dėl vyk­dant pa­si­ren­gi­mą šil­dy­mo se­zo­nui, karš­to van­dens tie­ki­mas yra nu­trau­kia­mas pa­ei­liui kiek­vie­no­je zo­no­je.

Gra­fi­ką, ku­ria­me nu­ma­ty­tas pa­si­ren­gi­mas kiek­vie­no­je zo­no­je, įmo­nė su­da­ro iš anks­to, jį tvir­ti­na sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. Gra­fi­kas skel­bia­mas spau­do­je, dau­gia­bu­čių skel­bi­mų len­to­se.

Var­to­to­jams šis lai­ko­tar­pis ne­pa­tin­ka, nes jis reiš­kia karš­to van­dens tie­ki­mo nu­trau­ki­mą dviem sa­vai­tėms. Ma­žes­nių ka­ti­li­nių ap­tar­na­vi­mo zo­no­je van­duo at­jun­gia­mas trum­pes­niam lai­kui.

V. Pa­knys aiš­ki­no, jog vi­sų dar­bų at­li­ki­mo truk­mę jie yra su­si­pla­na­vę la­bai skru­pu­lin­gai. Tai pa­de­da dar­bus at­lik­ti ne­at­si­lie­kant nuo gra­fi­ko.

Per me­tų ei­go­je vyks­tan­čias pro­fi­lak­ti­nes per­žiū­ras dau­ge­lis re­mon­to dar­bų yra ati­de­da­mi iki pa­si­ren­gi­mo šil­dy­mo se­zo­nui lai­ko­tar­pio.

„Uk­mer­gės ši­lu­mos“ va­do­vas pa­sa­ko­jo apie kiek­vie­no­je zo­no­je vyk­do­mų dar­bų se­ką. Su­stab­džius ka­ti­li­nės dar­bą, ka­ti­las ap­žiū­ri­mas, re­mon­tuo­ja­mas, tik­ri­na­mi ir re­mon­tuo­ja­mi siur­bliai. Di­de­lio dia­met­ro ši­lu­mos skai­tik­liai ve­ža­mi pa­tik­rai į Ta­li­ną. Jų pa­tik­ra už­trun­ka apie sa­vai­tę. Dar po ke­le­tą die­nų su­gaiš­ta­ma juos nuim­ti ir vėl su­dė­ti į vie­tas...

Iš­ban­dy­mas slė­giu

Su­tvar­kius ka­ti­li­nių įran­gą bei vamz­dy­nus, pa­ša­li­nus ge­di­mus, at­lie­ka­mas iš­ban­dy­mas di­des­niu nei įpras­ta hid­rau­li­niu slė­giu. Tai da­ro­ma no­rint iš­veng­ti ava­ri­jų šil­dy­mo se­zo­no me­tu.

Jei pa­pras­tai vamz­dy­nuo­se pa­lai­ko­mas iki 7 Atm slė­gis, juos iš­ban­dant, šal­tas van­duo pa­lei­džia­mas 16 Atm slė­giu. Pa­sak di­rek­to­riaus, kiek­vie­no­je zo­no­je po to­kio iš­ban­dy­mo pa­si­tai­ko 1–5 trū­ki­mai vamz­dy­ne. 

Kai ku­rie var­to­to­jai ne­įžiū­ri lo­gi­kos, ko­dėl įmo­nė po vi­sų pa­tik­rų ir re­mon­tų karš­tą van­de­nį tiek­ti pra­de­da pir­ma­die­nį, o ne penk­ta­die­nį. Juk sa­vait­ga­lį vis tiek nie­kas nė­ra at­lie­ka­ma.

V. Pa­knys pa­aiš­ki­no, jog ener­ge­ti­kams re­ko­men­duo­ja­ma po di­des­nių re­mon­to dar­bų ne­pra­dė­ti tie­ki­mo prieš sa­vait­ga­lį ar šven­tes dėl ga­li­mų ge­di­mų. Šios re­ko­men­da­ci­jos lai­ko­ma­si.

Dau­giau kaip pu­sė – pa­reng­ta

Šiuo me­tu at­lik­ta dau­giau kaip pu­sė dar­bų – pa­tik­rin­ta, su­re­mon­tuo­ta ir pa­reng­ta šil­dy­mo se­zo­nui apie 70 įmo­nės įran­gos, vamz­dy­nų.

Ar at­lie­kant pa­tik­ra pa­tei­kė ne­nu­ma­ty­tų staig­me­nų?

Va­do­vas sa­ko, kad di­džiau­sių ne­ti­kė­tu­mų „pa­py­lė“ ma­žie­ji šil­dy­mo ka­ti­lai, esan­tys Pa­ši­lė­je ir Del­tu­vo­je, šil­dan­tys po vie­ną ar ke­lis na­mus. Vi­si 10 ka­ti­lų – se­ni, ne­eko­no­miš­ki ir ne­ati­tin­kan­tys šiuo­lai­ki­nių stan­dar­tų.

Juos pri­si­ė­jo keis­ti. Įmo­nei tai kai­na­vo apie 80 tūkst. eu­rų. V. Pa­knys pa­ti­ki­no, kad var­to­to­jams šios iš­lai­dos ta­ri­fo ne­pa­keis – lė­šos pa­im­tos iš ben­dros re­mon­tams nu­ro­dy­tos su­mos.

Da­bar įmo­nė­je at­lie­ka­mi skai­čia­vi­mai ir rug­pjū­tį ra­jo­no ta­ry­bai pa­teiks tvir­tin­ti ši­lu­mos ir karš­to van­dens kai­nas. Di­rek­to­rius prog­no­zuo­ja, kad, nors jos tiek, kiek bu­vo pla­nuo­ta, grei­čiau­siai ne­pa­vyks su­ma­žin­ti, ji vis tiek tu­rė­tų bū­ti tru­pu­tį ma­žes­nė nei pra­ei­tą se­zo­ną. 

Bio­ku­ro kie­kiai di­dė­ja

Švie­sos g. esan­čio­je RK-1 ka­ti­li­nė­je 2015–2016 me­tų šil­dy­mo se­zo­ną bio­ku­ras su­da­rys apie 90 pro­cen­tų nau­do­ja­mos ža­lia­vos. Pra­ei­tą se­zo­ną vy­ra­vo du­jos.

RK-3 ka­ti­li­nė­je Vil­niaus gat­vė­je ga­mi­na­mą ir tie­kia­mą ši­lu­mos ener­gi­ją pa­pil­dys iš UAB „Uk­mer­gės ka­ti­li­nė“ per­ka­ma ši­lu­ma. Iš ne­pri­klau­so­mo ga­min­to­jo pla­nuo­ja­ma pirk­ti apie 50 proc. Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no dau­gia­bu­čiuo­se su­var­to­ja­mos ši­lu­mos ener­gi­jos. Ne­se­niai bu­vo pa­si­ra­šy­ta ši­lu­mos ener­gi­jos pir­ki­mo su­tar­tis. „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ją pirks 10 pro­cen­tų ma­žes­ne nei įmo­nės pa­ly­gi­na­mo­ji ga­my­bos kai­na.

Šven­tu­pės ka­ti­li­nė­je ši­lu­mos ener­gi­jos ga­my­bai nau­do­ja­mas bio­ku­ras. Iki se­zo­no pra­džios čia nu­ma­to­ma pa­sta­ty­ti nau­ją bio­ku­ro ka­ti­lą.

Ku­ro rū­šis ne­si­keis RK-2 Klai­pė­dos gat­vė­je bei „Ši­lo“ ka­ti­li­nė­se – bus kū­re­na­ma du­jo­mis.

Ko­kie to­li­mes­ni spren­di­mai dėl Del­tu­vos gat­vė­je anks­čiau pla­nuo­tos bio­ka­ti­li­nės sta­ty­bos? V. Pa­knys pa­aiš­ki­no, kad jos li­ki­mas ra­jo­no ta­ry­bos po­li­ti­kų ran­ko­se – ma­no, kad šis klau­si­mas bus ap­tar­tas ru­de­nį. Taip pat po­li­ti­kai spręs ir apie ga­li­my­bę RK-2 ka­ti­li­nė­je įreng­ti bio­ku­ro ka­ti­lą.

Pa­sak „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ va­do­vo, ra­jo­no ši­lu­mos ūkio per­spek­ty­vos su­tam­pa su ša­lies mas­tu iš­kel­to­mis gai­rė­mis – nuo gam­ti­nių du­jų per­ei­na­ma prie bio­ku­ro.

Ta­čiau at­si­sa­ky­ti gam­ti­nė­mis du­jo­mis kū­re­na­mų ka­ti­lų tik­rai ne­ke­ti­na­ma – sie­kia­ma ide­a­laus va­rian­to, kad kiek­vie­no­je ka­ti­li­nė­je bū­tų dvi­gu­ba ga­li­my­bė.

Ukmergės šiluma

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų