„Miesto energija“ sąskaitų nebesiunčia

Skaitliukas Skaitliukas

Uk­mer­giš­kiai, gy­ve­nan­tys dau­gia­bu­čiuo­se, ga­li leng­viau at­si­kvėp­ti – į jų paš­to dė­žu­tes ne­be­kren­ta UAB „Mies­to ener­gi­ja“ są­skai­tos už karš­to van­dens skai­tik­lius. Ra­jo­no val­džiai pa­vy­ko su­si­tar­ti, kad, vyks­tant sa­vi­val­dy­bės teis­mi­niams pro­ce­sams su įmo­ne, „at­pir­ki­mo ožiais“ ne­bū­tų gy­ven­to­jai.

Są­skai­tų, „Mies­to ener­gi­jos“ siun­čia­mų už karš­to van­dens skai­tik­lius, gy­ven­to­jai ne­be­gau­na nuo gruo­džio.

Jos į paš­to dė­žu­tes by­rė­jo net ir ta­da, kai 2010 me­tais Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nu­trau­kė su­tar­tį su šiuo ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­ku, o ši­lu­mą pra­dė­jo tiek­ti sa­vi­val­dy­bės įmo­nė.

Gy­ven­to­jai pik­ti­no­si: „Mies­to ener­gi­ja“ jo­kios su ši­lu­mos tie­ki­mu veik­los ne­vyk­do, skai­tik­lių ne­ap­tar­nau­ja, o mo­kes­tį ima.

Uk­mer­giš­kių skam­bu­čių su­lauk­da­vo „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ja, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai.

Nors „Mies­to ener­gi­ja“ gąs­di­no net teis­mais, ir esa­ma, ir bu­vu­sios ra­jo­no val­džios ra­gi­no gy­ven­to­jus ne­mo­kė­ti šio mo­kes­čio.

To­kiu at­ve­ju, jei gy­ven­to­jai gau­tų kvie­ti­mą į teis­mą, siū­ly­ta sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kų pa­gal­ba – kon­sul­ta­ci­jos, kaip to­kiu at­ve­ju elg­tis.

Sė­do už de­ry­bų sta­lo

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas sa­ko, kad dar ru­de­nį bu­vo su­sės­ta prie de­ry­bų sta­lo su UAB „Mies­to ener­gi­ja“ va­do­vais.

„Mes iš sa­vo pu­sės pa­tei­kė­me to­kį pra­šy­mą, kad į sa­vi­val­dy­bės ir įmo­nės teis­mi­nius gin­čus jie ne­pai­nio­tų gy­ven­to­jų. Tai teis­mi­nio gin­čo ob­jek­tas“, – sa­ko me­ras.

Pa­sak R. Ja­nic­ko, tai, kad gy­ven­to­jai jau gruo­dį ne­be­ga­vo iš „Mies­to ener­gi­jos“ są­skai­tų, ro­do tam tik­rus žen­klus, kad ša­lys ga­li kai ku­riais klau­si­mais su­si­tar­ti ir pa­čios.

By­los ke­liau­ja po teis­mus

Nuo pat su­tar­ties nu­trau­ki­mo sa­vi­val­dy­bės ir „Mies­to ener­gi­jos“ gin­čiai spren­džia­mi teis­muo­se. Šis teis­mų ma­ra­to­nas be­ne il­giau­sias Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės is­to­ri­jo­je. Jų bū­ta ne vie­nas, ta­čiau dau­gu­ma by­lų yra iš­spręs­tos. Vie­na pa­grin­di­nių – dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo tei­sė­tu­mo – bai­gė­si sa­vi­val­dy­bės nau­dai.

Šiuo me­tu la­biau­siai su­si­kon­cen­truo­ta ties vie­na pa­grin­di­ne by­la. Mat „Mies­to ener­gi­ja“ ban­do pri­si­teis­ti iš Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės apie 4 mln. Eur kaip kom­pen­sa­ci­ją už vi­sus dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo pa­tir­tus pra­ra­di­mus.

By­lą nag­ri­nė­jęs Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas nu­spren­dė, kad  pri­va­čiai ben­dro­vei sa­vi­val­dy­bė tu­ri iš­mo­kė­ti 3,7 mln. Eur – teis­mas jų ieš­ki­nį pa­ten­ki­no tik iš da­lies.

Ta­čiau sa­vi­val­dy­bė ir to­liau tei­sy­bės ieš­ko teis­muo­se. Šiuo me­tu gin­čą spren­džia Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas.

Ja­nic­kas ma­no, kad jau sau­sį tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti teis­mo spren­di­mas. Jei jis ne­bū­tų pa­lan­kus sa­vi­val­dy­bei, iš­lie­ka ga­li­my­bė kreip­tis į Lie­tu­vos Aukš­čiau­si­ą­jį Teis­mą.

Nau­ja­sis va­do­vas ne­at­vi­ra­vo

Pra­ėju­siais me­tais pa­si­kei­tė UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius. Nuo rug­sė­jo 1 die­nos šias pa­rei­gas vie­to­je bu­vu­sio­jo Ar­tū­ro Stra­vins­ko ei­na Jus­ti­nas Ma­čiu­lis.

Pa­si­tei­ra­vus apie tai, ar spren­di­mas ne­be­siųs­ti gy­ven­to­jams są­skai­tų už karš­to van­dens prie­žiū­ros skai­tik­lius su­si­jęs su įmo­nės va­do­vo pa­si­kei­ti­mu, J. Ma­čiu­lis šią si­tu­a­ci­ją ko­men­tuo­ti at­si­sa­kė.

Jis pa­tvir­ti­no, kad Uk­mer­gė­je iš­li­ko „Mies­to ener­gi­jos“ biu­ras.

„Ka­dan­gi įmo­nė cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­ki­mo ne­vyk­do, tu­ri­me ki­to­kios veik­los“, – sa­kė įmo­nės va­do­vas. Ko­kia tai veik­la, at­vi­rau­ti ne­no­rė­jo, teig­da­mas, jog tai – „ver­slo pa­slap­tys“.    

***

Vi­sus pen­ke­rius me­tus, kuo­met siun­tė gy­ven­to­jams są­skai­tas už ne­tei­kia­mas pa­slau­gas, „Mies­to ener­gi­ja“ dangs­tė­si sa­vais ar­gu­men­tais. Aiš­ki­no, kad są­skai­tas siun­čia, nes skai­tik­lių bu­tuo­se nau­jie­ji ši­lu­mos tie­kė­jai iš jų ne­pe­rė­mė.

Įmo­nė ra­gi­no gy­ven­to­jus pra­neš­ti, ka­da jų bu­tuo­se skai­tik­liai jau bus pa­keis­ti. Ta­čiau net ir pra­ne­šus apie tai, są­skai­tas su au­gan­čiais dels­pi­ni­giais vis tiek siųs­da­vo.

***

Šiuo me­tu Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je įsi­kū­ru­si UAB „Mies­to ener­gi­ja“ prieš po­rą me­tų Uk­mer­gė­je su­ren­gė keis­tą „re­fe­ren­du­mą“. Ža­dė­jo, jog jei bus su­rink­ta 3500 pa­ra­šų, ši­lu­mos var­to­to­jai bus „at­leis­ti“ nuo skai­tik­lio mo­kes­čio.

Šio „re­fe­ren­du­mo“ re­zul­ta­tų, ži­no­ma, nie­kas ir ne­tik­ri­no. O pa­ti įmo­nė pa­skel­bė, jog tiek no­rin­čių­jų at­si­kra­ty­ti mo­kes­čio ne­at­si­ra­do.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų