Moksleivis pribloškė kulinariniais sugebėjimais

Gedimino Nemunaičio nuotr. Rokas Galvonas surengė savo patiekalų degustaciją. Gedimino Nemunaičio nuotr. Rokas Galvonas surengė savo patiekalų degustaciją.

Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos dva­ro lan­ky­to­jai sa­vait­ga­lį tu­rė­jo pro­gos da­ly­vau­ti ne­ei­li­nia­me ren­gi­ny­je. 16-me­tis tau­jė­niš­kis Ro­kas Gal­vo­nas čia su­ren­gė sa­vo ku­li­na­ri­nių pa­tie­ka­lų pre­zen­ta­ci­ją. Pra­ban­gių res­to­ra­nų ver­ti pa­tie­ka­lai ir sub­ti­lus jų pa­tei­ki­mas įro­dė – moks­lei­vis drą­siai ei­na link už­si­brėž­to tiks­lo.

Tau­jė­nų gim­na­zi­jos ant­ros gim­na­zi­nės kla­sės moks­lei­vis Ro­kas Gal­vo­nas sa­kė, kad šiai pre­zen­ta­ci­jai ren­gė­si be pro­to at­sa­kin­gai. Bū­ta daug stre­so ir be­mie­gių nak­tų.

Juk tai pir­ma­sis toks – pus­šim­čiui sve­čių skir­tas la­bai at­sa­kin­gas pri­sta­ty­mas.

Ro­kas pats ser­vi­ra­vo sta­lus, pats ga­mi­no vi­sus puo­šy­bos ele­men­tus, lanks­tė ser­ve­tė­les. Ir, ži­no­ma, pats ga­mi­no mais­tą.

Vai­ki­nas puo­tai at­si­ve­žė vi­sus pa­ties pirk­tus in­dus, stal­tie­ses, ser­ve­tė­les. Sa­kė in­dų jau yra įsi­gi­jęs šim­tui žmo­nių pa­vai­šin­ti.

Įman­trūs pa­tie­ka­lai

Sa­vo ku­li­na­ri­nio ta­len­to įver­ti­ni­mui 16-me­tis pa­rin­ko la­bai rim­tus, su­dė­tin­gus, gur­ma­no lie­žu­vio ver­tus tris karš­tus pa­tie­ka­lus.

Moks­lei­vis ga­mi­no viš­tie­nos fi­lė suk­ti­nu­kus, įda­ry­tus sau­lė­je džio­vin­tais po­mi­do­rais su fe­tos sū­riu, par­mos kum­piu. Jie pa­tiek­ti su bo­li­vi­nių ba­lan­dų gar­ny­ru ir vy­no pa­da­žu.

Ant­ras karš­tas pa­tie­ka­las – jau­tie­nos suk­ti­nu­kai, įda­ry­ti ma­ri­nuo­tu agur­kė­liu, pa­tiek­ti su žir­ne­lių piu­rė ir gars­ty­čių pa­da­žu. Tre­čias – an­ti­enos krū­ti­nė­lė su ma­ka­ro­nais, bruk­nių ir kriau­šių pa­da­žu.

De­ser­tui pa­tiek­tas karš­tas obuo­lių py­ra­gas su na­mi­niais le­dais ir ka­ra­me­le, šal­tiems už­kan­džiams – leng­vos it pū­kas sa­lo­tos, mė­sos vy­nio­ti­niai, kep­tos kre­ve­tės, su­šis, žu­vis...

„No­rė­jau pa­ro­dy­ti, kad ir la­bai ge­rus pa­tie­ka­lus įma­no­ma pa­ga­min­ti kai­me – ne­bū­ti­nai pres­ti­ži­niuo­se did-mies­čių res­to­ra­nuo­se“, –  sa­ko Ro­kas.

Jis pri­si­pa­žįs­ta: to­kiai va­ka­rie­nei vien mais­to ga­mi­ni­mui pri­rei­kė ke­lių pa­rų. Ne­skai­tant sta­lų ser­vi­ra­vi­mo, puo­šy­bos ele­men­tų ga­mi­ni­mo, puokš­čių kom­po­na­vi­mo.

Ren­gi­nio me­tu kon­cer­ta­vo Ro­ko ben­dra­moks­lė Vik­to­ri­ja Pra­nai­ty­tė. Su­si­rin­ku­sių­jų ap­lo­dis­men­tai liu­di­jo, kad pre­zen­ta­ci­ja pui­kiai pa­vy­ko.

Ke­pa net ša­ko­čius

Ro­kas pa­sa­ko­jo vir­tu­vė­je be­si­su­kio­jan­tis nuo pat vai­kys­tės. Ket­ve­rių jau bū­da­vo pri­li­pęs prie vir­tu­vė­je šei­mi­nin­kau­jan­čios ma­mos. Kad ku­li­na­ri­ja – jo di­džio­ji aist­ra, su­pra­to bū­da­mas de­šim­ties. Nuo ta­da pa­ma­žu ko­pia vir­tu­vės sub­ti­ly­bių pa­ži­ni­mo laip­tais.

Ko ne­su­ge­bė­tų pa­ga­min­ti, vai­ki­nui sun­ku su­gal­vo­ti. Net įman­trių tor­tų ar kon­di­te­ri­jos aukš­tu­ma va­di­na­mo ša­ko­čio ke­pi­mas jam – leng­vai įkan­da­mas rie­šu­tas.

Sa­ko mie­lai žiū­rin­tis te­le­vi­zi­jos lai­das apie ku­li­na­ri­ją. Bet pa­sau­li­nė­mis ku­li­na­ri­jos žvaigž­dė­mis ypa­tin­gai ne­si­ža­vin­tis – ma­no, kad svar­biau­sia gy­ve­ni­me – bū­ti sa­vi­mi.

Vai­ki­nas tu­ri ir sa­vo mo­ky­to­ją. Ku­li­na­ri­nių sub­ti­ly­bių jį mo­ko ka­vi­nės sa­vi­nin­kė kau­nie­tė Da­lia Kva­li­tai­tė. Su ja drau­ge yra ap­lan­kę ne vie­ną res­to­ra­ną Kau­ne. Juk ne­pa­ma­tęs, ne­įver­ti­nęs, ne­iš­mok­si to da­ry­ti pats.  

Įgū­džiai – šei­mo­je

Ro­ko ta­len­tai ir darbš­tu­mas – šei­mos tra­di­ci­ja. Tė­ve­liai Ely­tė ir Sau­lius Gal­vo­nai – ži­no­mi Tau­jė­nų kraš­to ūki­nin­kai, au­gi­nan­tys ja­vus, įvai­rių veis­lių gal­vi­jus, paukš­čius. Uk­mer­giš­kiams ši šei­ma be­ne la­biau­siai ži­no­ma iš mu­gių, įvai­rių šven­čių, ku­rio­se ga­li­ma pa­si­gar­džiuo­ti jų tra­di­ci­ne žir­nie­ne.

Šei­mo­je au­ga trys sū­nūs – 2-ejų me­tu­kų Jo­kū­bas, 11-me­tis Te­odo­ras ir vy­riau­sia­sis Ro­kas.

Dar ma­žas bū­da­mas su tė­vais jis pra­dė­jo da­ly­vau­ti įvai­rio­se mu­gė­se, im­tis ver­slų, pre­kiau­ti su­ve­ny­rais, tad pa­ties už­dirb­ti pi­ni­gai vai­ki­nui se­niai nė­ra nau­jie­na.

Ro­kas jau yra ne kar­tą sa­va­ran­kiš­kai ren­gęs ban­ke­tus. O štai da­bar iš­si­pil­dė ir se­na sva­jo­nė – su­reng­ti sa­vo vir­tu­vės pre­zen­ta­ci­ją ir pa­tie­ka­lų de­gus­ta­ci­ją.

Nors iki abi­tū­ros – dar dve­ji me­tai, Ro­kas jau la­bai aiš­kiai ži­no sa­vo gy­ve­ni­mo ke­lią, ku­riuo no­rė­tų ei­ti – bai­gęs Tau­jė­nų gim­na­zi­ją Kau­ne pla­nuo­ja stu­di­juo­ti mais­to tech­no­lo­gi­ją.

Po­pu­lia­rins dva­rą

Į ren­gi­nį Tau­jė­nų se­niū­ni­jo­je pa­kvie­tu­si Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Vai­du­tė Sa­kol­ni­kie­nė džiau­gė­si ben­dro­mis jė­go­mis įgy­ven­din­tu su­ma­ny­mu, ku­rio ver­tin­to­jais ta­po dva­ro lan­ky­to­jai iš vi­sos Lie­tu­vos.

„Siek­si­me po­pu­lia­rin­ti dva­ro is­to­ri­nį, kul­tū­ri­nį pa­vel­dą. No­ri­me, kad re­no­vuo­ta pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos va­sa­ros re­zi­den­ci­ja tap­tų trau­kos cen­tru, kad čia žmo­nės ga­lė­tų pra­leis­ti vi­są die­ną, ska­nau­ti pre­zi­den­to vir­tu­vės pa­tie­ka­lų“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rė. 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(7 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų