Festivalio pažiba – smidrai

ŽŪM nuotr. Prie puo­do ir smid­rų sto­jo špa­ra­gų am­ba­sa­do­rė Be­ata Ni­chol­son (kai­rė­je) ir že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė (de­ši­nė­je). ŽŪM nuotr. Prie puo­do ir smid­rų sto­jo špa­ra­gų am­ba­sa­do­rė Be­ata Ni­chol­son (kai­rė­je) ir že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė (de­ši­nė­je).

Sos­ti­nės Ty­mo tur­gu­je ne­se­niai su­reng­ta smid­rų fes­ti­va­liu pa­va­din­ta šven­tė, skir­ta šiai su pa­va­sa­rio šauk­le ly­gi­na­mai dar­žo­vei. Ren­gi­nio su­ma­ny­to­ja ir vie­na or­ga­ni­za­to­rių – mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kė Ge­no­vai­tė Sa­ka­laus­kie­nė, ku­rios eko­lo­giš­kus smid­rus pa­mė­go ša­lies var­to­to­jai.

Fes­ti­va­lio ren­gė­jai eko­lo­giš­kų gė­ry­bių au­gin­to­jus, pir­kė­jus ir žiū­ro­vus į Ty­mo tur­gų su­kvie­tė šeš­ta­die­nį. Tarp šven­tės or­ga­ni­za­to­rių – špa­ra­gų am­ba­sa­do­re pra­min­ta lai­dų ve­dė­ja, ku­li­na­rė Be­ata Ni­chol­son. Čia pat ga­min­tos sa­lo­tos, om­le­tas ir ki­ti pa­tie­ka­lai su špa­ra­gais, vai­šin­ti šven­tės lan­ky­to­jai. Į ku­li­na­ri­nes pa­mo­kas įsi­trau­kė ir že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė.

Šia­me tur­gu­je sa­vo pro­duk­ci­ją pri­sta­tan­ti G. Sa­ka­laus­kie­nė smid­rais, liau­dy­je va­di­na­mais špa­ra­gais, pre­kiau­ti pra­dė­jo prieš ke­le­rius me­tus. Juos au­gi­na tre­čią se­zo­ną.

Po­pu­lia­rin­ti smid­rų au­gi­ni­mą pa­ska­ti­no ben­dras pro­jek­tas. Jį Ge­nu­tė su vy­ru Min­dau­gu vyk­dė kar­tu su Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tu bei Auk­su­čių ūkiu (Šiau­lių r.). Or­ga­ni­zuo­ti mo­ky­mai, se­mi­na­rai, įreng­ti ban­do­mie­ji smid­rų au­gi­ni­mo lau­ke­liai, vie­nas jų – Sa­ka­laus­kų ūky­je Del­tu­vos se­niū­ni­jo­je, Žal­gi­rių kai­me. 

„Bu­vo su­lauk­ta ne­ma­žo su­si­do­mė­ji­mo šia dar­žo­ve, o da­bar jau yra ir vi­sai ne­blo­gų plan­ta­ci­jų. Di­des­nes tu­rin­čių ūkių ša­ly­je – ke­lio­li­ka“, – pa­sa­ko­ja ūki­nin­kė. Anot jos, no­ri­ma tu­rė­ti dau­giau var­to­to­jų, plės­ti jų ži­nias apie smid­rų nau­dą, au­gin­to­jus. To­dėl nu­spręs­ta su­reng­ti fes­ti­va­lį. Tuo la­biau, jog smid­rų se­zo­nu jų šven­tės su įvai­rio­mis pra­mo­go­mis ir nau­jo der­liaus ska­na­vi­mu vyks­ta vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Fes­ti­va­lio Ty­mo tur­gu­je me­tu par­duo­ta apie 500 ki­log­ra­mų šios dar­žo­vės. Be to, pa­sak špa­ra­gų am­ba­sa­do­rės B. Ni­chol­son, per sa­vai­tę par­da­vus per 200 jos šei­mos pi­ce­ri­jo­se kep­tų pi­cų su Ge­nu­tės špa­ra­gais, už­dirb­ti 800 eu­rų pa­au­ko­ti on­ko­lo­gi­jos cen­trui.

Smid­rų der­lius Sa­ka­laus­kų ūky­je džiu­gi­na nuo ge­gu­žės pra­džios iki bir­že­lio pa­bai­gos. „Tai – dau­gia­me­tis au­ga­las. Su­dė­tin­giau­sia už­veis­ti, nes bran­gūs dai­gai. O ka­dan­gi mū­sų ūkis eko­lo­gi­nis, tai ir trę­ši­mas, prie­žiū­ra ati­tin­ka­mi“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vė.

Smid­rai pjau­na­mi kiek­vie­ną die­ną. Per­dien pri­ski­na­ma apie 20–40 ki­log­ra­mų. Tai pri­klau­so nuo oro są­ly­gų – lau­ke au­gan­tiems špa­ra­gams rei­kia sau­lės ir ši­lu­mos. Sta­bi­les­nis, anot jos, der­lius bū­na nuo penk­tų me­tų.

Iš­ke­liau­ja smid­rai ne tik į sos­ti­nės tur­gų, bet ir eko­lo­giš­kų pro­duk­tų par­duo­tu­vė­les, res­to­ra­nus. Tie­kia Sa­ka­laus­kai ne vien smid­rus – uo­gas, ki­tas gė­ry­bes.

G. Sa­ka­laus­kie­nė va­do­vau­ja aso­cia­ci­jai Ty­mo tur­ge­liui, vie­ni­jan­čiai 39 na­rius. Pa­grin­di­nė aso­cia­ci­jos veik­la – or­ga­ni­zuo­ti ūki­nin­kų tur­gų, ku­ris Vil­niu­je, Už­upy­je, vyks­ta ket­vir­ta­die­niais ir šeš­ta­die­niais. Taip pat – mais­to po at­vi­ru dan­gum ini­cia­ty­va. Jos es­mė – vie­ną die­ną su­tar­to­je mies­to vie­to­je su­si­tin­ka ke­pė­jai, vi­rė­jai, res­to­ra­nų ir ka­vi­nių dar­buo­to­jai ir vai­ši­na pra­ei­vius ska­nės­tais.

***

Lie­tu­vo­je vais­ti­nis smid­ras (špa­ra­gas) nuo se­no ži­no­mas kaip kul­tū­ri­nis au­ga­las. Ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se yra duo­me­nų, kad Lie­tu­vo­je dva­rų lai­kais jis bu­vo pla­čiai nau­do­ja­mas ka­ra­liš­kų pa­tie­ka­lų ga­my­bai. Už­si­me­na­ma, kad smid­rai – pui­kus af­ro­di­zia­kas.

***

Lie­tu­viams jie ir da­bar aso­ci­juo­ja­si su ža­lio­mis plunks­niš­ko­mis ša­ko­mis, pa­rams­ty­to­mis mo­čiu­čių dar­že­liuo­se. Kas ga­lė­jo ži­no­ti, kad vos iš­si­ka­lu­sius stie­be­lius ga­li­ma pjau­ti ir val­gy­ti, ne­lau­kiant, kol jie virs puokš­čių puoš­me­na.

***

Skai­čiuo­ja­ma apie 300 špa­ra­gų rū­šių, o jų spal­va pri­klau­so nuo au­gi­ni­mo bū­do. An­gli­jo­je ir Ame­ri­ko­je mėgs­ta­mi ža­lie­ji, Pran­cū­zi­jo­je po­pu­lia­rūs vio­le­ti­niai, o Is­pa­ni­jo­je, Švei­ca­ri­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je vy­rau­ja švel­nes­nio sko­nio bal­tie­ji špa­ra­gai. Vo­kie­čius ga­li­ma va­din­ti smid­rų val­gy­mo ly­de­riais. Šio­je ša­ly­je ati­da­ry­tas špa­ra­gų mu­zie­jus.

***

Smid­rus ga­li­ma vir­ti, troš­kin­ti, kep­ti, pa­tiek­ti kaip už­kan­dį, gar­ny­rą. Ne­rei­kia per­si­steng­ti su prie­sko­niais – re­ko­men­duo­ja­ma pa­si­mė­gau­ti tik­ruo­ju dar­žo­vės sko­niu.

Smidrų festivalio dalyvės

 

Beatosvirtuve.lt nuotr.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų