Žyma: Klubas

Ukmergės jaunimas pagaliau turės klubą

Jaunimo akimis žvelgiant, Ukmergė šiuo metu – gūdus kaimas, neturintis net klubo.…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Naktiniam klubui teko išsikelti

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vui ne­si­se­ka su nak­ti­nes pra­mo­gas uk­mer­giš­kiams siū­lan­čiais ver­sli­nin­kais. Nak­ti­nio…

Klubo „Danas“ sportininkai dalyvavo stovykloje

Uk­mer­gės tra­di­ci­nio ka­ra­tė klu­bo „Da­nas“ spor­ti­nin­kai rug­pjū­tį da­ly­va­vo spor­to sto­vyk­lo­je Gi­ru­liuo­se.

Ukmergės žinios Ukmergės žinios