Administracijoje bei taryboje – ir nauji veidai

Administracijoje bei taryboje – ir nauji veidai / Prisiekė naujasis tarybos narys Valdas Kersnauskas. Tądien minint Lietuvos šaulių sąjungos įkurtuves

Ketvirtadienį vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pabaigti dalyti svarbiausi rajono valdžios postai bei skambėjo priesaikos.

Posėdyje prisiekė du rajono gyventojų išrinkti politikai. Kiti 23-ys tarybos nario priesaikas jau buvo davę anksčiau.

Viena iš vietų naujosios kadencijos taryboje tapo laisva, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi tapus Dariui Varnui, visuomeninio rinkimų komiteto „Tavo Ukmergė“ lyderiui. Šią vietą užėmė komiteto narys teisininko išsilavinimą turintis advokatas 52 metų Valdas Kersnauskas.

Kitas prisiekusysis – politikos senbuvis 48-erių Valdas Petronis.

Jis žmonių buvo išrinktas ir į šios kadencijos rajono savivaldybės tarybą, dirbančią nuo kovo. Tačiau dėl ligos ankstesniuose jos posėdžiuose negalėjo dalyvauti.

Bendravardžius kolegas tarti priesaikos žodžius pakvietė į posėdį atvykęs LR vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas Andrius Puksas. Jiems įteikti pažymėjimai bei tarybos nario ženklai.

Šios kadencijos rajono savivaldybės taryboje dirba penkių politinių jėgų atstovai. Valdančioji dauguma sudaryta iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei visuomeninio rinkimų komiteto „Tavo Ukmergė“ politikų. Taip pat taryboje – Lietuvos socialdemokratų partijos atstovai ir Darbo partijos nariai. Pastarajai priklauso rajono meras Rolandas Janickas.

Balsavo dauguma

Šiame posėdyje paaiškėjo, kas bus administracijos direktorių D. Varną pavaduojantis asmuo. Jis yra skiriamas savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu ir rajono mero teikimu, o sprendimą priima savivaldybės taryba.

Po slapto tarybos narių balsavimo buvo pranešta, kad naujoji pavaduotoja – Dalė Steponavičienė. Ji ir anksčiau buvo deleguojama į šias pareigas nuo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos. Už jos kandidatūrą balsavo 18, prieš – 6 tarybos nariai. Dar vieno tarybos nario – Arūno Civilkos – tądien posėdyje nebuvo.

D. Steponavičienė – viena iš dviejų kandidatų, kurie buvo pristatyti administracijos direktoriui. Antrasis – savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Salvijus Stimburys. Anot D. Varno, šio skyriaus negalima palikti be tokio vadovo, kuris, teigė direktorius, yra puikus specialistas.

D. Varno pavaduotoja šias pareigas eina nuo liepos 1 dienos. Tarybos sprendimu taip pat nustatytas savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos darbo užmokestis. Pareiginės algos koeficientas – 14 (baziniais dydžiais). Nustatyta, kad pavaduotojos priedą už tarnybos stažą sudaro vienas procentas pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Priedo dydis neturi viršyti 30 procentų pareiginės algos.

Pakviesta tarti žodį D. Steponavičienė sakė, kad jos tikslas – prisidėti prie Ukmergės gerovės kūrimo. Tam reikalinga patirtimi vadina ilgų metų darbą vadovaujant savivaldybės Švietimo ir sporto skyriui, bendraujant su pedagogais, tėvais, įvairiomis kitomis rajono bendruomenėmis. Teigė, jog ketina imtis švietimo, kultūros, tarpinstitucinio bendradarbiavimo, socialinės bei kitų sričių. Kolegos pasveikino pavaduotoją, įteikė jai gėlių.

Sveikinimų bei gėlių posėdyje buvo ir daugiau. Pasveikintas birželio 28 d. savo gimtadienį švenčiantis tarybos narys Juozas Galiauskas – jam suėjo 67-eri. Po visų linkėjimų politikai ėmėsi posėdžio darbotvarkėje numatytų rajono gyventojams aktualių klausimų.

Renovuos

Tarybos narių sprendimu papildytas Ukmergės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašas. Jame – šie Ukmergės mieste esantys namai: S. Daukanto g. 69, Jaunimo g. 42, Vasario 16-osios g. 49 bei 51, Kudirkos skg. 25, J. Basanavičiaus g. 11, Dariaus ir Girėno g. net trys namai – 10, 18 ir 24, Vilniaus g. 96, Miškų g. 54. Kiekvieno iš jų daugiau nei pusė gyventojų renovacijai pritarė.

Planas – suaugusiems

Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019 metų veiksmų planas. Paskirtas jo įgyvendinimo koordinatorius – Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba. Šio sprendimo tikslas – sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims mokytis visą gyvenimą, tenkinti jų pažinimo poreikius, tobulinti kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų, kaip yra reglamentuota Švietimo įstatyme. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programai įgyvendinti Ukmergės rajono savivaldybės biudžete skirtas 6 000 Eur finansavimas.

Perėmė turtą

Savivaldybė perėmė valstybei priklausantį akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“ patikėjimo teise valdytus inžinerinius statinius, esančius Ukmergėje, Vytauto g. 88. Tai – 561,35 kv. m aikštelė, 67,09 kv. m šaligatvis bei 28,67 m tvora. Turtas perimtas vadovaujantis teisės aktais ir gavus „Kelių priežiūros“ raštą dėl jo perdavimo.

Netinkamas naudoti

Pripažintas netinkamu naudoti savivaldybei priklausantis nekilnojamasis turtas: šiluminis mazgas ir sandėlis prie ligoninės, Lyduokių seniūnijoje Kurėjų kaime esantys vandens bokštas, kiaulidės liekanos, paukštidės griuvėsiai bei veršidės griuvėsiai Žemaitkiemio seniūnijoje Antatilčių kaime. Statiniai bus nurašyti ir išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro.

Parduos aukcione

Papildytas viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas. Į jį įtrauktas butas Vilniaus g. 85-1, Siesikų seniūnijoje Daugalių kaime esanti dalis sandėlio, sandėlis Ukmergėje, Vytauto g. 52.

Nuomos sklypus

Nutarta išnuomoti atviro konkurso būdu Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausantį Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą: 0,9807 ha ir 4,3772 ha žemės sklypus, esančius Pijorų kaime Vidiškių seniūnijoje. Bendras pradinis metinis jų nuomos mokestis – 1 335,20 Eur. Nuomos terminas – 40 metų. Nuomininkas privalės juose vykdyti veiklas tik pagal žemės naudojimo paskirtį ir būdą (paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos) – sporto paskirties pastatų ir sporto inžinerinių statinių statybai. Žemės sklypuose nuomininkas gali statyti poilsio paskirties pastatus.

Nepradėjus sklypo naudoti per vienus metus nuo sutarties pasirašymo, nuomos sutartis bus nutraukiama.

Planuoja rekonstruoti

Pritarta projekto „Ukmergės rajono Leonpolio kadastrinės vietovės hidrotechnikos statinio ant Armonos upės ir Deltuvos kadastrinės vietovės tilto per Armonos upę rekonstrukcija“ įgyvendinimui. Rajono savivaldybės administracija planuoja teikti paraišką gauti finansavimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą. Numatomas lėšų poreikis – iki 300 000 Eur. Gavus patvirtinimą dėl finansavimo žadama skirti iš savivaldybės biudžeto ne mažiau kaip 20 proc. reikalingų išlaidų.

Pakeisti nuostatai

Pakeisti rajono savivaldybės tarybos 2008 m. patvirtinti literatūrinės Vlado Šlaito premijos teikimo nuostatai. Anksčiau šios premijos skyrimo komisijos sudėtį, jos darbo reglamentą tvirtino savivaldybės taryba. Tačiau tai, teigiama, darė šios premijos skyrimo procesą pernelyg komplikuotą. Be to, nuostatai numato savivaldybės tarybos nario delegavimą į šią komisiją. Manoma, kad šis sprendimas leis operatyviau vykdyti premijos kandidatų atrankos ir jos įteikimo procedūras.

Kainos

Nustatytos naujos VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainos. To prireikė dėl įsteigto naujo objekto – Tolerancijos centro. Tikimasi, kad čia vykstančios mokamos edukacijos ir pažintiniai užsiėmimai padės pritraukti lėšų šio filialo išlaikymui.

Muziejuje – plėtra

Patvirtinti Ukmergės kraštotyros muziejaus nuostatai. Šioje įstaigoje daugės darbuotojų. To priežastis – naujo muziejaus filialo Siesikų dvare įsteigimas. Jame vykstančios edukacijos ir ekskursijos įtrauktos į muziejaus mokamų paslaugų sąrašą. Be to, didėja kituose muziejaus filialuose teikiamų mokamų paslaugų asortimentas.

Vienas naujas darbuotojas, kuriam bus priskirtos ir ūkvedžio funkcijos, rūpinsis Siesikų dvaro aplinka bei atliks ūkvedžio pareigas. Veiklos šiame dvare tikrai yra užtektinai: šienaujami plotai užima apie 7 ha, ateityje plėsis iki 19 ha. Vejas reikia prižiūrėti, tvarkyti techniką, kompostuoti žalienas, genėti krūmokšnius, šakas.

Kitas darbuotojas rengs Siesikų dvaro edukacines programas, ves edukacijas, dalyvaus ruošiant renginius dvare bei rūpinsis pilies patalpų švara.

Tarybos sprendimu nustatytas Ukmergės kraštotyros muziejaus maksimalus pareigybių skaičius – 28,25.

Vykdys naują funkciją

Nuo liepos 1 d. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims specialiųjų poreikių vertinimo procese dalyvaus žmogus, turintis socialinio darbuotojo išsilavinimą. Asmens savarankiškumo lygio vertinimo specialiųjų poreikių nustatymo procese funkciją pavesta vykdyti Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui. Centro darbuotojai, vertindami asmens savarankiškumą, turės galimybes iš karto nustatyti, kokia pagalba (socialinės, slaugos paslaugos, piniginė parama ar kt.) reikalinga asmeniui ar jo šeimos nariams.

Per metus dėl specialiųjų poreikių nustatymo kreipiasi apie 320 senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų.

Skirta parama

Vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, taryba nutarė skirti 2 637 Eur tikslinę pašalpą pagalbos besikreipusiai šeimai. Finansinė parama reikalinga mažamečiui reabilitacijos išlaidoms Slovakijos medicininiame centre padengti. Mažamečiui nustatytas sunkus neįgalumo lygis, yra nuolatinės priežiūros poreikis.

Šeimoje auga dar 3 vaikai. Šeimos finansinė padėtis sunki, gaunamų lėšų nepakanka vaiko gydymo išlaidoms padengti. Parama šeimai skiriama ne pirmą kartą.

Į komisiją

Nuspręsta deleguoti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narį Arūną Civilką kandidatu į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją.

Iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos birželio 12 d. buvo gautas raštas, kuriame prašoma siūlyti tarybos narį į šią komisiją. Vietos savivaldos įstatyme numatoma, kad išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai priskiriamas savivaldybės tarybos narių delegavimas į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir įgaliojimų jiems suteikimas reglamento nustatyta tvarka. Tarybos nariai deleguojami tarybos sprendimu mero teikimu.

Minėta taikinimo komisija sprendžia ginčus tarp draudžiamųjų, sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir teritorinės ligonių kasos dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo ir sveikatos priežiūros sutarčių vykdymo.

Skirs daugiau

Pakeistas Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos aprašas. Kai kurie jo punktai papildyti, kai kurie – pakeisti.

Tarp pasikeitimų – didesnė nei anksčiau nustatyta maksimali įmonėms skiriama parama – 2 000 Eur. Gali kreiptis verslo subjektai, kurie ne anksčiau kaip 12 mėnesių iki prašymo pateikimo datos įkūrė bent vieną naują (papildomą) darbo vietą ir joje įdarbino darbuotoją (išlaikant įkurtą darbo vietą ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip vienus metus). Vienai įkurtai naujai darbo vietai gali būti skiriamas ne daugiau kaip 2 000 eurų dalinis/visas subsidijavimas.

2019 m. kovą buvo pakeisti SVV rėmimo fondo nuostatai. Juose numatyta, kad fondui skiriama 5 proc. (vietoje 3 proc.) nuo savivaldybės surinkto praėjusių metų nekilnojamojo turto mokesčio. 2019 m. SVV rėmimo fondui papildomai skirta 12,4 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto. Iš viso Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo programai 2019 m. savivaldybės biudžete numatyta 31 000 Eur.

Numatyta, kad parama neteikiama, jei pareiškėjas turi skolų Ukmergės rajono savivaldybės biudžetui (nekilnojamojo turto mokesčio, žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą) ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė

mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *