Aktualiausias gyventojams – šiukšlių klausimas

Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tei­kė gy­ven­to­jams me­ti­nę dar­bų ata­skai­tą. Be gau­saus bū­rio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jų ir jai pa­val­džių įstai­gų va­do­vų į su­si­ti­ki­mą at­ėjo ke­lios de­šim­tys uk­mer­giš­kių. Me­rui už­duo­da­mi klau­si­mai su­ko­si apie bui­ti­nes at­lie­kas ir ka­na­li­za­ci­ją…

1 straipsnio nuotr.1

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergiškiai uždavė rajono merui įvairių klausimų.


 

„Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, kaip ir bet ku­ri ki­ta, ne­vei­kia izo­liuo­tai nuo pa­sau­lio, jos pa­sie­ki­mus ir pro­ble­mas le­mia ne tik vi­di­niai, bet ir iš­ori­niai fak­to­riai“, – sa­vo kal­bą pra­dė­jo A. Ko­pūs­tas.

Pra­ėju­sius me­tus jis pa­va­di­no ga­na ne­leng­vais tiek po­li­ti­ne, tiek eko­no­mi­ne pras­me. Per me­tus įvy­ko 21 ta­ry­bos po­sė­dis, ku­riuo­se svars­ty­ti ak­tu­a­lūs ra­jo­nui klau­si­mai.

Ak­cen­tuo­ta de­mok­ra­ti­jos svar­ba: gy­ven­to­jams su­da­ry­ta ga­li­my­bė, pri­si­jun­gus per elek­tro­ni­nių pa­slau­gų sis­te­mą, iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę dėl spren­di­mų pro­jek­tų. Tie­sio­giai ga­li­ma ste­bė­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džius, ma­ty­ti bal­sa­vi­mų re­zul­ta­tus.

Prieš pra­si­de­dant kiek­vie­nam ta­ry­bos po­sė­džiui ski­ria­mas lai­kas „Pi­lie­čio tri­bū­nai“. Ja jau pa­si­nau­do­jo 18 pi­lie­čių. Bu­vo ke­lia­mi klau­si­mai dėl gat­vių re­konst­ruk­ci­jos, ap­švie­ti­mo, so­dų ben­dri­jų in­fra­struk­tū­ros tvar­ky­mo, dėl bi­čių lai­ky­mo mie­ste, dėl ne­su­ta­ri­mų su kai­my­nais bei ki­tais klau­si­mais.

Svei­kin­ti­na nau­jo­ve įvar­din­ti iš­va­žiuo­ja­mie­ji sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiai į kai­miš­kas se­niū­ni­jas. Pri­min­ti kai­mo ben­druo­me­nių ini­cia­ty­va pra­dė­ti or­ga­ni­zuo­ti me­ro su­si­ti­ki­mai su ben­druo­me­nių ak­ty­vis­tais.

Prie pa­grin­di­nių ra­jo­no pro­ble­mų me­ras pri­sky­rė per­nai to­liau nag­ri­nė­tą klau­si­mą, su­siju­sį su Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo ir re­no­va­ci­jos su­tar­ties nu­trau­ki­mu. 2012 m. ge­gu­žės 8 d. Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas nu­sta­tė, kad Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­grįs­tai nu­trau­kė ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­tį.

Ne­pai­sant to, „Mies­to ener­gi­ja“ to­liau ren­ka va­di­na­mą­jį skai­tik­lio mo­kes­tį, o sa­vi­val­dy­bė ra­gi­na to ne­da­ry­ti. Ne­ma­žai kai­nuos ir teis­mo iš­lai­dos to­liau be­si­by­li­nė­jant su bu­vu­siu ši­lu­mos nuo­mi­nin­ku.

Kaip ak­tu­a­lią pro­ble­mą me­ras iš­sky­rė si­tu­a­ci­ją Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me, kur bu­vo ras­tas di­de­lis gyv­si­dab­rio kie­kis.

A. Ko­pūs­tas pa­dė­ko­jo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams, įstai­gų va­do­vams, vi­sai ben­druo­me­nei už kiek­vie­no in­dė­lį į sa­vi­val­dy­bės gy­ve­ni­mo aruo­dą.

Apie ra­jo­ne įgy­ven­din­tus, įgy­ven­di­na­mus ir nu­ma­to­mus įgy­ven­din­ti pro­jek­tus su­si­rin­ku­sie­siems pa­pa­sa­ko­jo sa­vi­val­dy­bės Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė.

Po to klau­si­mus pa­tei­kė ra­jo­no gy­ven­to­jai. Vie­nas daž­niau­siai už­duo­tų – su­si­jęs su bui­ti­nių at­lie­kų ve­ži­mu. Bi­mū­nų kai­mo gy­ven­to­jas skun­dė­si, kad kon­tei­ne­ris ten iš­ve­ža­mas tik to pa­pra­šius ve­žė­jų. „Ko­dėl tu­rė­čiau skam­bin­ti, kas man už tai su­mo­kės“, – pik­ti­no­si uk­mer­giš­kis. Ki­tas pra­ne­ši­mas – Dau­man­tiš­kiuo­se kon­tei­ne­ris esą ne­vež­tas nuo spa­lio mė­ne­sio.

Jau­ni­mo gat­vės gy­ven­to­jas pa­si­skun­dė, kad jų gat­vė­je prie 21 na­mo sto­vin­tys bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­riai – an­ti­sa­ni­ta­ri­nės būk­lės, nuo jų sklin­da dvo­kas. Gy­ven­to­jai no­rė­tų, kad aikš­te­lė bū­tų per­kel­ta.

Dėl ne­ma­lo­nios kon­tei­ne­rių kai­my­nys­tės guo­dė­si ir Žie­do gat­vės 3A na­mo gy­ven­to­ja.

Dar vie­na uk­mer­giš­kė pik­ti­no­si pa­kel­ta bui­ti­nių at­lie­kų ve­ži­mo kai­na. To­kias nuos­kau­das iš­sa­kė ir so­dų ben­dri­jo­se gy­ve­nan­tie­ji.

Bui­ti­nių at­lie­kų tvar­ky­mu Uk­mer­gė­je vos prieš ke­lias sa­vai­tes pra­dė­jo rū­pin­tis kon­kur­są lai­mė­ju­si UAB „Eko­no­vus“. Me­ras ža­dė­jo, kad kai įmo­nė įsi­va­žiuos, vi­sos pro­ble­mos bus iš­spręs­tos, o dėl pa­čios mo­kes­čio su­mos ve­žė­jas esą ne­kal­tas – pa­slau­gos kai­na šie­met pa­kel­ta ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu.

Uk­mer­giš­kiai taip pat iš­sa­kė Ukmergės bu­tų ūkiui ad­re­suo­tus prie­kaiš­tus, pa­gei­da­vo vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių, pik­ti­no­si ša­lia au­to­bu­sų sto­ties esan­čiais ap­leis­tais pri­va­čios že­mės plo­tais, klau­sė, ko­dėl kem­ša­si ka­na­li­za­ci­ja ir iš čiau­po il­gai ne­at­bė­ga karš­tas van­duo…

Ne­iš­ven­gė klau­si­mų ne tik me­ras, bet ir kaip tik tą pa­čią die­ną apie ža­da­mą keis­ti val­džią pa­si­skel­bu­si ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja. Jos tei­rau­ta­si, ką ke­ti­na da­ry­ti ge­riau nei esa­mo­ji.

Į ra­jo­no me­ro pos­tą opo­zi­ci­jos siū­lo­mas Vy­das Pa­knys at­sa­kė, kad, jo ma­ny­mu, rei­kia ne tik dirb­ti, bet ir dirb­ti kon­struk­ty­viai. Di­des­nių dis­ku­si­jų šiuo klau­si­mu ne­ki­lo. Mie­liau vėl grįž­ta prie bui­ti­nių rei­ka­lų…

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *