Aptarta ekstremalios situacijos pabaiga ir pasirengimas žiemai

Spa­lio 3 d. vy­ko Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dis.

10-11-1 straipsnio nuotr

 

Ja­me da­ly­va­vo ra­jo­no Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros, Vals­ty­bi­nės mais­to ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos, van­dens tie­ki­mo, ke­lių tar­ny­bų, elek­tros, ši­lu­mos tie­ki­mo, prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos, ki­tų stra­te­giš­kai svar­bių įmo­nių va­do­vai, sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jai.

Šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas – sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas.

Po­sė­dy­je ap­tar­ti ši­lu­mos, elek­tros ener­gi­jos, van­dens tie­ki­mo, ko­mu­na­li­nių tar­ny­bų, prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­si­ren­gi­mo šal­ta­jam me­tų pe­ri­odui klau­si­mai. Ap­tar­tos li­gų pre­ven­ci­jos bei so­cia­liai pa­žei­džia­moms gru­pėms pri­klau­san­čių žmo­nių ap­sau­gos nuo ga­li­mos grės­mės šal­tuo­ju me­tų pe­ri­odu prie­mo­nės.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro va­do­vas Rai­mon­das Ra­gaus­kas pa­tei­kė veik­los ata­skai­tą.

Po­sė­dy­je ak­cen­tuo­ta, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu spa­lio 1 d. Uk­mer­gės ra­jo­ne at­šauk­ta prieš tre­jus me­tus pa­skelb­ta eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja.

Ta­čiau iš­lie­ka eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja, pa­skelb­ta dėl Uk­mer­gės apy­lin­kės teis­mo pa­sta­te ras­to gyv­si­dab­rio.

VĮ „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ Uk­mer­gės ke­lių tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Zig­mas Kup­čins­kas in­for­ma­vo, kad tech­ni­ka šal­ta­jam me­tų pe­ri­odui iš­ban­dy­ta, su­da­ry­tos su­tar­tys su drus­kos tie­kė­jais. Tu­ri­ma pa­kan­ka­mai sli­du­mą ma­ži­nan­čių me­džia­gų, pa­ruoš­ti snie­go va­ly­mo ir sli­du­mą ma­ži­nan­čių me­džia­gų bars­ty­mo me­cha­niz­mai.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė at­krei­pė dė­me­sį į mo­kyk­li­nių au­to­bu­sų marš­ru­tų sau­gu­mą – ke­lius pri­žiū­rin­čios įmo­nės tu­rė­tų už­tik­rin­ti sau­gias są­ly­gas vai­kams pa­siek­ti mo­kyk­lą žie­mą.

Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Rim­vy­das Lu­ko­šius pa­tei­kė gais­rin­gu­mo Uk­mer­gės ra­jo­ne ana­li­zę: šie­met ki­lo 62 gais­rai mies­te ir 76 – kai­me; 74 gais­rai ki­lo dėl ne­at­sar­gaus žmo­nių el­ge­sio, 26 – dėl šil­dy­mo įran­gos pro­ble­mų. Jis ak­cen­ta­vo švie­tė­jiš­kos veik­los, ben­dra­dar­bia­vi­mo su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis svar­bą, sie­kiant, kad žmo­nės per trum­piau­sią lai­ką tu­ri gau­ti ge­riau­sią pa­gal­bą. Taip pat ak­cen­ta­vo pro­ble­mą šal­tuo­ju me­tų pe­ri­odu – pri­va­žia­vi­mą prie ato­kių vien­kie­mių.

Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Mo­tie­jū­nas pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie gri­po vak­ci­ną – Uk­mer­gė jos su­lauks apie spa­lio 20 die­ną.

Po­sė­džio da­ly­viai kė­lė ke­lius ir gat­ves pri­žiū­rin­čių tar­ny­bų veiks­mų ko­or­di­na­vi­mo klau­si­mus.

Iš­klau­sius įmo­nių ir įstai­gų va­do­vų, at­sa­kin­gų dar­buo­to­jų pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, pri­ei­ta prie iš­va­dos, kad įmo­nės ir įstai­gos yra pa­si­ren­gu­sios žie­mos se­zo­nui, dir­ba be su­tri­ki­mų.

Da­lia IVAŠKEVIČIENĖ

Sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *