Aptartos neįgaliųjų problemos

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos bei Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to or­ga­ni­zuo­ja­ma­me fo­ru­me „Kar­tu vei­ki­me drą­siai“ ap­tar­ti ne­įga­liuo­sius bei juos vie­ni­jan­čias or­ga­ni­za­ci­jas lie­čian­tys klau­si­mai. Į ren­gi­nį rin­ko­si ne tik mū­sų, bet ir ap­lin­ki­nių ra­jo­nų ne­įga­liuo­sius vie­ni­jan­čių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

2014-12-12-6 straipsnio nuotr

 

Au­to­rės nuotr. Pro­ble­mas iš­sa­kiu­sie­ji su­lau­kė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nist­ro Al­gir­do Še­šel­gio pa­ža­dų.


 

Fo­ru­me da­ly­va­vo So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­ras Al­gir­das Še­šel­gis, Ly­gių ga­li­my­bių sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Čap­li­kie­nė, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus spe­cia­lis­tai.

Vi­ce­mi­nist­ras A. Še­šel­gis pa­brė­žė, kad ne­įga­liuo­sius lie­čian­tys klau­si­mai nuo­lat ke­lia­mi ir de­ri­nant mi­nis­te­ri­jos vyk­do­mą po­li­ti­ką su ki­to­mis mi­nis­te­ri­jo­mis. Taip spen­džia­mi ne­įga­lių­jų me­di­ci­nos prie­žiū­rą, ne­įga­lių­jų įran­gą, or­to­pe­di­nes prie­mo­nes, trans­por­to leng­va­tas lie­čian­tys klau­si­mai.

Pa­sak vi­ce­mi­nist­ro, šiuo me­tu spren­džia­ma, kaip pri­tai­ky­ti pa­gal­bos te­le­fo­no skam­bu­čius, kad ga­lė­tų nau­do­tis tu­rin­tie­ji klau­sos ne­ga­lią.

Iš­nau­do­tos ne vi­sos ga­li­my­bės

Lie­tu­vo­je gy­ve­na 168 tūks­tan­čiai ne­įga­lių­jų. Iš jų apie 45 tūks­tan­čius – dir­ban­tie­ji. Dar­bo bir­žo­je įre­gist­ruo­ta apie 10,7 tūks­tan­čio ne­ga­lią tu­rin­čių be­dar­bių. Pa­sak E. Čap­li­kie­nės, prak­ti­ka ro­do, kad re­gist­ruo­tis dar­bo bir­žo­je tiks­lin­ga – du treč­da­liai ne­įga­lių­jų dar­bą su­si­ran­da. Vals­ty­bė ne­įga­lių­jų už­im­tu­mui per me­tus ski­ria 55 mln. li­tų.

Uk­mer­gės ra­jo­ne ne­įga­lie­ji su­da­ro apie 10 proc. nuo vi­sų gy­ven­to­jų. Ša­lies vi­dur­kis – apie 9 proc.

Pra­ne­šė­ja pa­brė­žė Uk­mer­gė­je įžiū­rin­ti spra­gą, ma­ži­nan­čią ne­įga­lių­jų įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bes – mū­sų ra­jo­ne nė­ra nė vie­nos so­cia­li­nės įmo­nės, ku­rio­je ga­lė­tų dirb­ti žmo­nės su ne­ga­lia.

Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė in­for­ma­vo, kad pa­reng­tas pro­jek­tas, jog re­no­vuo­jant pa­sta­tus bū­tų at­si­žvelg­ta į jų pri­tai­ky­mą ne­įga­lių­jų po­rei­kiams. Anot jos, tik­rai ne­tu­ri taip bū­ti, kad re­no­vuo­ja­ma mo­kyk­la, o jo­je ne­įren­gia­mas lif­tas ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams.

Pri­tai­ko­mi pa­gal pra­šy­mus

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad šie­met ra­jo­ne pen­ki būs­tai pri­tai­ky­ti ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems gy­ven­to­jams. Šios prie­mo­nės įren­gia­mos pa­gal gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mus. Daž­niau­siai pra­šo­ma pra­pla­tin­ti du­ris, įreng­ti du­šo ka­bi­ną, įreng­ti lif­tą ar nuo­žul­nų įva­žia­vi­mą.

Mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je yra įsteig­ta ne­įga­lių­jų rei­ka­lų ko­mi­si­ja.

Fo­ru­me ap­tar­tos ak­tu­a­lios te­mos bei kon­kre­čios si­tu­a­ci­jos.

Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­ga vie­ni­ja 750 įvai­rią ne­ga­lią tu­rin­čių na­rių. Są­jun­gos pir­mi­nin­kė Lio­nė Alek­sie­nė pa­sa­ko­jo, kad pa­slau­gas jie tei­kia ne tik sa­vo na­riams, bet ir vi­so ra­jo­no ne­įga­lie­siems.

Ji iš­sa­kė pro­ble­mą, at­si­ran­dan­čią dėl vyk­do­mo pro­jek­to tei­kiant so­cia­li­nes pa­slau­gas ne­įga­lie­siems fi­nan­sa­vi­mo ap­ra­šo. Jis ne­ati­tin­ka ne­įga­lių­jų spe­cia­lių­jų po­rei­kių – nė­ra įtrauk­ta tų pa­slau­gų, ku­rias ne­ga­lią tu­rin­čiam žmo­gui yra gy­vy­biš­kai svar­bu gau­ti.

„Mes ži­nom, ko rei­kia ne­įga­liam ra­jo­no žmo­gui, bet esa­me ri­bo­ja­mi nu­sta­ty­to fi­nan­sa­vi­mo ap­ra­šo ir ne­ga­lim pa­dė­ti“, – guo­dė­si L. Alek­sie­nė. Jai pri­ta­rė ir ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai pa­ti­ki­no, kad ap­ra­šas bus per­žiū­rė­tas ir pa­ko­re­guo­tas. Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gai taip pat bu­vo pa­ža­dė­ta pa­ieš­ko­ti ga­li­my­bių pa­keis­ti se­ną ir nuo­lat gen­dan­tį au­to­bu­siu­ką. Juo žmo­nės ve­žio­ja­mi į gy­dy­mo įstai­gas, re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­trus, at­lik­ti dia­li­zę.

Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Zi­ta Kvik­lie­nė iš­sa­kė pa­ste­bė­ji­mus apie re­a­lių po­rei­kių ne­ten­ki­nan­čią tvar­ką slau­gant on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­čius li­go­nius.

Ren­gi­niai tu­rė­tų bū­ti ben­dri

Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys do­mė­jo­si, ar daug pa­stan­gų rei­kia įdė­ti or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vams, kad ne­įga­lus žmo­gus įsi­jung­tų į vi­suo­me­ni­nį gy­ve­ni­mą – da­ly­vau­tų mu­zi­ki­niuo­se ko­lek­ty­vuo­se, spor­to ko­man­do­se.

E. Čap­li­kie­nė sa­ko, kad šiuo me­tu ska­ti­na­mos ben­dros in­teg­ruo­tos ko­lek­ty­vų veik­los. Links­ta­ma prie to, kad iš­nyk­tų ne­įga­lių­jų kon­cer­tai, spor­to ren­gi­niai, mu­gės, stu­mian­tys žmo­nes su ne­ga­lia į so­cia­li­nę at­skir­tį. Ji pri­mi­nė, kad sa­vi­val­dy­bė­se or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nius rei­kė­tų pri­si­min­ti ir apie tai, kad ja­me tu­ri bū­ti pa­to­gu da­ly­vau­ti ir ne­įga­lie­siems.  

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *