Bal­ti­jos ke­lias nu­si­drie­kė dar kar­tą

 

Tau­ti­niais dra­bu­žiais pa­si­puo­šę žmo­nės, lau­žų lieps­nos, oro ba­lio­nai, vals­ty­bi­nes vė­lia­vas ve­žan­tys mo­to­cik­li­nin­kai – to­kiais ne­kas­die­niais vaiz­dais sek­ma­die­nį bu­vo gy­va vi­sa Lie­tu­va, ku­rio­je pa­mi­nė­tas Bal­ti­jos ke­lio dvi­de­šimt­me­tis. Šven­ti­niai ren­gi­niai šia pro­ga vy­ko ir Uk­mer­gė­je.

Ar­vy­das PĖŠINA,

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Vi­dur­die­nį ant Vy­tau­to gat­vės 49-ojo na­mo, va­di­na­mo meš­kų na­mu, fa­sa­do ati­deng­tas Vy­tis ir me­mo­ria­li­nė len­ta. 1913 me­tais Ka­zio De­vei­kio pa­sta­ty­to na­mo fa­sa­das bu­vo pa­puoš­tas knyg­ne­šio fi­gū­ra. Po ja – sky­das ir Vy­čio at­vaiz­das.

 

 

Su­si­ki­bę ran­ko­mis žmo­nės pa­kar­to­jo ne­pri­klau­so­my­bės sie­kio, vie­ny­bės ir ryž­to sim­bo­liu ta­pu­sį Bal­ti­jos ke­lią.

 

Tri­jų vals­ty­bių-se­sių – Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos – vė­lia­vas bei Bal­ti­jos Asam­blė­jos ug­nį at­ve­žė Uk­mer­gės mo­to­cik­lų klu­bo „Blit­zkrieg Uk­mer­gė“ bai­ke­riai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ca­ro po­li­ci­ja no­rė­jo Vy­tį nuim­ti, bet sa­vi­nin­kas pa­aiš­ki­no, kad tai – šven­tas Jur­gis. Vy­tis ant na­mo fa­sa­do su­lau­kė ne­pri­klau­so­my­bės.

Šian­dien jis vėl at­kur­tas. Skulp­tū­ros au­to­rius – Vik­to­ras Žen­te­lis. Me­mo­ria­li­nė­je len­to­je su­ra­šy­ta na­mo is­to­ri­ja. Ji pri­me­na, kad šia­me na­me 1920–1931 me­tais vei­kė vie­na iš dvie­jų Lie­tu­vo­je bu­vu­sių len­kų gim­na­zi­jų. 1932–1938 me­tais čia bu­vo da­lis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių gim­na­zi­jos pa­tal­pų. Iki Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos pa­sta­te mo­kė­si ama­tų mo­kyk­los mo­ki­niai.

Me­mo­ria­li­nę len­tą ati­den­gė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas, ją pa­šven­ti­no Uk­mer­gės de­ka­nas Gin­tau­tas Ka­ba­šins­kas. Kon­cer­ta­vo Mu­zi­kos mo­kyk­los pu­čia­mų­jų or­kest­ras, va­do­vau­ja­mas Ri­čar­do Ka­ma­raus­ko.

Iš­kil­min­gas ren­gi­nys vy­ko ir prie Lais­vės pa­min­klo, kur su­si­rin­kę uk­mer­giš­kiai lau­kė at­ve­ža­mos ug­nies iš Bal­ti­jos Asam­blė­jos. Iš Ta­li­no ke­liau­jan­ti ug­nis sek­ma­die­nio vi­dur­die­nį tu­rė­jo pa­siek­ti LR Sei­mą, o pa­ke­liui bu­vo įžie­bia­ma ša­lies mies­tuo­se. Ją at­ve­žė bū­rys sve­čių – Bal­ti­jos Asam­blė­jos pir­mi­nin­kas Man­tas Ado­mė­nas, Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos par­la­men­ta­rai, Asam­blė­jos na­riai. Prie Lais­vės pa­min­klo už­deg­ta ug­nis va­ka­re bu­vo nu­vež­ta ki­tų ra­jo­nų Bal­ti­jos ke­lio da­ly­viams. Dvy­li­kai uk­mer­giš­kių įteik­ti Bal­ti­jos Asam­blė­jos pa­dė­kos raš­tai už iš­skir­ti­nius nuo­pel­nus or­ga­ni­zuo­jant Bal­ti­jos ke­lią.

Va­ka­re gau­sus lie­taus bei vė­jo ne­pa­bū­gu­sių uk­mer­giš­kių bū­rys – ra­jo­no va­do­vai, sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, įvai­rių įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, jau­ni­mas – su­si­rin­ko prie ma­gist­ra­lė­je Vil­nius–Pa­ne­vė­žys esan­čio pa­min­kli­nio ak­mens, žy­min­čio Uk­mer­gės ra­jo­ne prieš dvi­de­šimt me­tų nu­si­drie­ku­sio Bal­ti­jos ke­lio vie­tą ir iš­ki­lu­sio mi­nint šio įvy­kio de­šimt­me­tį. Bu­vo už­deg­ta nuo Bal­ti­jos Asam­blė­jos deg­lo at­vež­ta ug­nis, skam­bant dai­noms apie Lie­tu­vą at­vy­ku­sie­ji mo­ja­vo Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro na­rių iš­da­lin­to­mis vė­lia­vė­lė­mis.

Ly­giai sep­tin­tą va­lan­dą nu­skam­bė­jo Bal­ti­jos ke­lio sim­bo­liu ta­pęs him­nas „Bun­da jau Bal­ti­ja“. Tuo pa­čiu me­tu jo įra­šas bu­vo lei­džia­mas ne tik Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je, bet ir to­se pa­sau­lio vie­to­se, ku­rio­se įsi­kū­ru­sios lie­tu­vių ben­druo­me­nės. Dai­nuo­da­mi žmo­nės su­si­ki­bo ran­ko­mis, pa­kar­to­da­mi prieš du de­šimt­me­čius nuo Vil­niaus li­gi Ta­li­no nu­si­drie­ku­sią gy­vą­ją gran­di­nę.

Prieš pat sep­ty­nias lio­vė­si ir lie­tus, o pra­gied­rė­ju­sio­je pa­dan­gė­je nu­švi­to vai­vo­rykš­tė, tar­si at­kar­to­da­ma ryš­kias tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių vė­lia­vo­se esan­čias spal­vas.

Taip pat kon­cer­ta­vo Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Šven­tu­pės fi­lia­lo an­sam­blis, miš­rus cho­ras „Trem­ti­nys“. Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tras pri­sta­tė iš spal­vo­tų ak­me­nė­lių su­dė­lio­tą di­džiu­lę šir­dį Lietuvai.

 

Vie­ny­bės lau­žai sek­ma­die­nio va­ka­rą de­gė vi­so­se prieš du de­šimt­me­čius pa­bu­du­sios Bal­ti­jos ša­ly­se.

 

Jau­ni­mo do­va­na Lietuvai – di­džiu­lė šir­dis.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų