Savaitės tėkmėj150

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Pa­gel­tu­sios lie­pų ke­pu­rės lyg per sie­tą mies­te bars­to sal­dų va­sa­ros aro­ma­tą, nu­stel­bian­tį au­to­mo­bi­lių du­jų ir dul­kių smar­vę. Su­si­lie­jęs su pjau­na­mos žo­lės ir lie­taus kva­pu šis aro­ma­tas liū­liuo­ja, ra­mi­na ir, re­gis, til­do mies­tie­tiš­ką triukš­mą…

Lai­kas su­ka vis gi­liau į dos­nų va­sa­ros ver­pe­tą. Ja­me – ar­tė­jan­tys va­sa­riš­ki dar­bai – gar­džių uo­gie­nių vi­ri­mas. Juk lie­pa – braš­kių, že­muo­gių, avie­čių, mė­ly­nių, ser­ben­tų me­tas.

 

Vi­dur­va­sa­ris – pats atos­to­gų įkarš­tis. Per pas­ta­ruo­sius ke­lis mė­ne­sius jau pa­ty­rė­me vė­sos ir šio­kių to­kių liū­čių, pa­na­šu, kad su­lauk­si­me ir karš­čių: atos­to­gau­jan­tiems prie van­dens tel­ki­nių – ma­lo­nu­mo, dir­ban­tie­siems – ge­ro­kai ma­žes­nio, o šir­di­nin­kams – gal net pra­žū­tin­go.

Lie­tu­vo­je šie­met lie­pa pra­si­dės ke­liais ei­li­niams pi­lie­čiams džiu­giais įvy­kiais: Sei­mas iki ki­tų me­tų pa­bai­gos pra­tę­sė leng­va­ti­nį PVM ta­ri­fą šil­dy­mui. Jei­gu leng­va­ta ne­bū­tų pra­tęs­ta, PVM bū­tų iš­au­gęs iki 21 proc.

Džiau­gia­si mi­ni­ma­lų at­ly­gį gau­nan­tie­ji. Nuo lie­pos jiems al­ga di­dė­ja. De­ja, vi­siems, kie­no al­ga bu­vo kiek di­des­nė nei mi­ni­ma­li, – at­virkš­ti­nis jaus­mas – ap­mau­das ir nu­si­vy­li­mas, nes da­bar teks ten­kin­tis mi­ni­ma­liu at­ly­giu ir sto­vė­ti že­miau­sio­je dar­bo rin­kos len­ty­no­je.

Lie­pa ki­taip pra­si­dės Uk­mer­gės bu­tų ūky­je – il­ga­me­tį va­do­vą nuo tre­čia­die­nio kei­čia bu­vęs ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gied­rius Po­cius. Anaip­tol ne vi­si ti­ki jo sėk­me, o opo­zi­ci­ja tuo­jau su­sku­bo pri­min­ti anks­čiau pa­da­ry­tas jau­no­jo po­li­ti­ko klai­das…

Šią sa­vai­tę mi­nė­jo­me ne­ma­žai at­min­ti­nų da­tų.

Bir­že­lio 29-ąją ka­ta­li­kiš­ka­me pa­sau­ly­je mi­nė­ti Kris­taus pa­se­kė­jai: Šv. Pet­ras ir Po­vi­las. Pet­ras už tai, kad sklei­dė krikš­čio­ny­bę, bu­vo nu­kry­žiuo­tas že­myn gal­va. Šv. Po­vi­las ra­šė pa­moks­lus ir da­lį Nau­jo­jo Te­sta­men­to. Ma­no­ma, kad jis bu­vo nu­žu­dy­tas kar­tu su Šv. Pet­ru tą pa­čią die­ną – bir­že­lio 29-ąją.

Bir­že­lio 29-ąją Lie­tu­vo­je mi­nė­ta Lie­tu­vos pa­sie­nie­čių die­na, o lie­pos 1-ąją sa­vo pro­fe­si­nę šven­tę mi­nė­jo pa­sau­lio ar­chi­tek­tai.

Pir­ma­sis lie­pos šeš­ta­die­nis, šie­met tai – lie­pos 4-oji – tarp­tau­ti­nė ko­o­pe­ra­ci­jos die­na. Šią die­ną 1985 m. bu­vo įkur­ta Tarp­tau­ti­nė ko­o­pe­ra­ty­vų są­jun­ga.

Vi­so pa­sau­lio dė­me­sys šią sa­vai­tę pri­kaus­ty­tas prie pra­si­sko­li­nu­sios Grai­ki­jos. Varg­šai su­si­skal­dę grai­kai jau ne­be­ži­no, kas ge­riau: ar verž­tis dir­žus ir lik­ti su Eu­ro­pos Są­jun­ga, ar nu­si­spjau­ti į kre­di­to­rius ir ner­ti į pra­žū­tį.

Ar­tė­ja il­ga­sis sa­vait­ga­lis – pir­ma­die­nį mi­nė­si­me Vals­ty­bės die­ną. Pa­jū­ry­je ir pa­e­že­rė­se lau­kia­ma po­il­siau­to­jų ant­plū­džio. Nie­ko ste­bė­ti­na – tai pir­mas il­ga­sis šios va­sa­ros sa­vait­ga­lis. Po­il­siau­to­jai ra­gi­na­mi bū­ti at­sar­gūs, ne­pul­ti sta­čia gal­va į karš­čio glė­bį.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *