Bal­ti­jos ke­lias: vie­ny­bė, eu­fo­ri­ja, už­tvin­dy­tos gat­vės

 

Pra­ėjo 20 me­tų nuo vie­no la­biau­siai tau­tai įsi­mi­nu­sių įvy­kių. Tūks­tan­čius žmo­nių su­jun­gęs Bal­ti­jos ke­lias, nu­si­drie­kęs nuo Vil­niaus li­gi Ta­li­no, ta­po ne­įpras­tu vie­ny­bės, ryž­to, su­si­klau­sy­mo reiš­ki­niu. Apie Bal­ti­jos ke­lią Uk­mer­gės ra­jo­ne kal­bė­jo­mės su tuo­me­ti­nio Są­jū­džio ra­jo­no ta­ry­bos na­riais Kęs­tu­čiu Mo­tie­jū­nu ir Vi­du Kriš­ta­po­niu.

Ar­vy­das PĖŠINA

Or­ga­ni­zuo­da­ma Bal­ti­jos ke­lią res­pub­li­ki­nė Są­jū­džio ta­ry­ba vi­są ke­lią nuo Vil­niaus iki Lat­vi­jos pa­sie­nio su­skirs­tė zo­no­mis. Jo­se tu­rė­jo sto­vė­ti tam tik­rų ra­jo­nų at­sto­vai. Uk­mer­gės ra­jo­ne, au­to­stra­do­je, be uk­mer­giš­kių tu­rė­jo sto­vė­ti žmo­nės iš Šven­čio­nių, Ig­na­li­nos, Ma­ri­jam­po­lės, Vil­ka­viš­kio, Ša­kių, Jur­bar­ko, Ra­sei­nių, Kė­dai­nių, Jo­na­vos ra­jo­nų.

 

 

Žmo­nes vie­ny­bei prieš dvi­de­šimt me­tų tel­kęs Kęs­tu­tis Mo­tie­jū­nas abe­jo­ja, ar šian­dien į Bal­ti­jos ke­lią vėl su­si­rink­tų to­kia jų gau­sy­bė.

 

Bal­ti­jos ke­lią lyg iš va­kar pri­si­me­na ir ki­tu ren­gi­nio ko­or­di­na­to­riu­mi bu­vęs Vi­das Kriš­ta­po­nis.
Au­to­riaus nuotr.

 
Rei­kė­jo su­kvies­ti žmo­nes

K. Mo­tie­jū­nas ir V. Kriš­ta­po­nis bu­vo pa­skir­ti uk­mer­giš­kių ko­or­di­na­to­riais. K. Mo­tie­jū­nui te­ko au­to­stra­dos at­kar­pa ša­lia via­du­ko ties Re­čio­ni­mis, V. Kriš­ta­po­niui – ša­lia Duks­ty­nos. Or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nį bu­vo pa­lai­ko­mi ry­šiai su kau­nie­čiais, o ko­or­di­nuo­ti vi­są Uk­mer­gės ra­jo­no at­kar­pą Są­jū­džio val­džia pa­ve­dė sve­čiams – vil­niš­kiui Arū­nui Gru­ma­dui ir kau­nie­čiui Alek­san­drui Abi­ša­lai.

Pa­grin­di­nis ko­or­di­na­to­rių dar­bas bu­vo už­tik­rin­ti žmo­nių sau­gu­mą ren­gi­ny­je. Nie­kas ne­si­ti­kė­jo, kad su­si­rinks tiek daug en­tu­zias­tų. Ma­nant, kad žmo­nių bus ma­žai, pa­siū­ly­ta at­si­vež­ti tri­spal­ves juos­te­les – jas pa­ė­mus į ran­kas ne­va bū­tų už­pil­dy­ti tar­pai tarp žmo­nių. Ti­kė­ta­si žmo­nių abe­jin­gu­mo, nes per ži­niask­lai­dos prie­mo­nes ša­lies val­džia vi­siems pa­siū­lė bū­ti san­tū­riems.

Ta­čiau, kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, val­džios kvie­ti­mas at­sa­ko ne­su­lau­kė. Bal­ti­jos ke­ly­je vi­sa­me Pa­bal­ti­jy­je da­ly­va­vo dau­giau kaip du mi­li­jo­nai žmo­nių.

Są­jū­die­čiai pa­me­na, kad žmo­nės da­ly­vau­ti Bal­ti­jos ke­ly­je bu­vo kvie­čia­mi per ra­jo­no spau­dą. K. Mo­tie­jū­nas tada ren­gė Są­jū­džio ra­di­jo lai­dą per tuo me­tu po­pu­lia­rų lai­di­nį ra­di­ją. Žmo­nės į ren­gi­nį bu­vo kvie­čia­mi ir per jį, taip pat – per Lie­tu­vos te­le­vi­zi­ją.

Ta­čiau vi­siems bu­vo ne­ra­mu – ar val­džia leis tai da­ry­ti? Tad są­jū­die­čiams te­ko ei­ti į tuo­me­ti­nį Vyk­do­mą­jį ko­mi­te­tą. At­si­klaus­ti. Vis­gi bu­vo ge­ra­no­riš­kai su­si­tar­ta, val­džia pa­ža­dė­jo mi­li­ci­jos pa­gal­bą.

Ren­gi­ny­je – eu­fo­ri­ja

Į nu­ma­ty­tą vie­tą au­to­stra­do­je K. Mo­tie­jū­nas at­vy­ko su ki­tu ak­ty­viu są­jū­die­čiu Ri­mu Aukš­tuo­liu. Ko­or­di­na­to­riai, skirs­ty­da­mi žmo­nes, nau­do­jo­si me­ga­fo­nais, tar­pu­sa­vy­je pa­lai­kė ra­di­jo ry­šį, virš au­to­stra­dos skrai­dė ma­lūns­par­nis. Va­do­vau­jan­tis nu­ro­dy­mais iš jo bu­vo sten­gia­ma­si vė­liau at­vy­ku­siuo­sius nu­kreip­ti į tas vie­tas, ku­rio­se žmo­nių bu­vo ma­žiau.

Pa­lai­ky­ti ry­šį pa­dė­jo mo­to­cik­li­nin­kai, o K. Mo­tie­jū­nui te­ko iš vai­kų sko­lin­tis dvi­ra­tį. Taip dirb­ti ko­or­di­na­to­riams te­ko iki vie­nuo­lik­tos va­lan­dos va­ka­ro.

Su­si­rin­ko dau­gy­bė žmo­nių. Au­to­stra­do­je, ne­to­li mies­to, vi­siems sto­vė­ti te­ko ke­lio­mis ei­lė­mis. Vė­luo­jan­tie­ji nuo Re­čio­nių iki au­to­stra­dos bė­go. Uk­mer­gė­je Vy­tau­to gat­vę už­tvin­dė ma­ši­nų srau­tas. Ne­spė­ję at­va­žiuo­ti iki au­to­stra­dos, žmo­nės tie­siog su­sto­jo ir su­si­ė­mė ran­ko­mis – kas kur be­bu­vo. Ši­taip su­si­da­rė ke­lios Bal­ti­jos ke­lio at­ša­kos.

Da­ly­viai dar ir da­bar pri­si­me­na, su ko­kia ma­ši­na va­žia­vo, kur sto­vė­jo. K. Mo­tie­jū­nui pa­žįs­ta­mie­ji pa­sa­ko­jo tuo­met sa­vo dve­jų me­tų vai­ką pa­li­kę au­to­mo­bi­ly­je mie­go­ti, o pa­tys nu­ė­jo sto­vė­ti ke­ly­je. Už­plū­du­sią vi­suo­ti­nę eu­fo­ri­ją ir ge­ra­no­riš­ku­mą, pa­sak K. Mo­tie­jū­no, ga­li­ma pa­vaiz­duo­ti to­kia sce­na – au­to­bu­sas, va­žiuo­da­mas at­bu­las, už­ka­bi­no ma­ši­ną, ta­čiau jo­kių prie­kaiš­tų dėl ap­ga­din­to au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas ne­su­lau­kė...

Veik­la pa­laips­niui sil­po

To­kie įvy­kiai žmo­gaus at­min­ty­je lie­ka vi­są gy­ve­ni­mą. K. Mo­tie­jū­nas pir­ma­me di­de­lia­me ren­gi­ny­je bu­vo da­ly­va­vęs dar prieš me­tus – 1988 me­tų rug­pjū­čio 23 die­nos mi­tin­ge, mi­nint Mo­lo­to­vo-Ri­ben­tro­po pak­to su­da­ry­mo su­kak­tį. Ta­da Vil­niu­je per mi­tin­gą te­ko dirb­ti ža­lia­raiš­čiu – tvar­kos pa­lai­ky­to­ju.

K. Mo­tie­jū­nas tuo­met Vil­niu­je bu­vo is­to­ri­jos mo­ky­to­jų kur­suo­se. Iš jų mo­ky­to­jai bu­vo pa­kvies­ti į mi­tin­gą. Taip uk­mer­giš­kiai pir­mą kar­tą pa­ma­tė ne­ap­sa­ko­mą gau­sy­bę žmo­nių. Vė­liau se­kė ki­tas svar­bus ir iš­kil­min­gas ren­gi­nys, ku­ria­me te­ko da­ly­vau­ti, – tau­ti­nės vė­lia­vos pir­mas iš­kė­li­mas Uk­mer­gė­je, ant kul­tū­ros na­mų sto­go.

1990 me­tais vėl įvy­ku­sia­me Bal­ti­jos ke­lio pa­mi­nė­ji­me pa­šne­ko­vai ne­da­ly­va­vo – tuo­met ra­jo­nų at­sto­vai sa­vo te­ri­to­ri­jo­se sta­tė kry­žius. Tre­čia­ja­me Bal­ti­jos ke­ly­je bu­vo kū­re­na­mi lau­žai, bet žmo­nių su­lauk­ta žy­miai ma­žiau, eu­fo­ri­ja blė­so...

K. Mo­tie­jū­no nuo­mo­ne, di­džiau­sią ža­lą Są­jū­džiui, jo veik­lai, žmo­nių en­tu­ziaz­mui pa­da­rė pir­mie­ji rin­ki­mai į vie­ti­nes ta­ry­bas. Į jas iš­rin­kus da­lį ak­ty­vių są­jū­die­čių, li­ku­sie­ji ta­po lyg opo­nen­tais, o juk rei­kė­jo dirb­ti kar­tu... Gal tuo­met vis­kas bū­tų klos­tę­si ki­taip...

Pa­šne­ko­vai abe­jo­ja, ar šian­dien į Bal­ti­jos ke­lią vėl su­si­rink­tų to­kia gau­sy­bė žmo­nių. Duok Die­ve, anot jų, kad iš tuo­me­ti­nių or­ga­ni­za­to­rių į Bal­ti­jos ke­lią iš­ei­tų bent du treč­da­liai. Juk ta­da dar nie­kas ne­ži­no­jo, dėl ko­kios Lie­tu­vos ko­vo­ja­ma. Ta­čiau pa­ti idė­ja – ne­pri­klau­so­my­bės sie­kis – įgy­ven­din­ta. Ki­ta ver­tus, šian­dien ir en­tu­ziaz­mas ne­be tas, ir žmo­nių nuo­tai­kos ki­tos...

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų