Bedarbiams mielesnės pašalpos

Pa­sak dar­bo bir­žos spe­cia­lis­tų, ne­re­tas be­dar­bis mie­liau ren­ka­si so­cia­li­nes pa­šal­pas nei jam siū­lo­mą dar­bą. Tai – vie­nas ne­ak­ty­vios dar­bo rin­kos veiks­nių. Ar si­tu­a­ci­ją pa­keis pa­di­din­ta mi­ni­ma­lio­ji mė­ne­si­nė al­ga, kol kas abe­jo­ja­ma.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Įrankiai laukia darbo rankų.

Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riu­je re­gist­ruo­tų be­dar­bių per pra­ėju­sius me­tus pa­dau­gė­jo apie 5 proc. Me­tų pra­džio­je jų bu­vo 3320, pa­bai­go­je – 3493.

Anot sky­riaus ve­dė­jos Ra­min­tos Kau­ši­kie­nės, už­si­re­gist­ra­vus dar­bo bir­žo­je, ati­tin­ka­mo re­gist­ra­ci­jos jo­je ter­mi­no lauk­ti, kaip anks­čiau, ne­be­rei­kia – pa­šal­pas be­dar­biams So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius mo­ka iš kar­to.

To­kie as­me­nys taip pat drau­džia­mi pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu vals­ty­bės lė­šo­mis, kad gau­tų ne­mo­ka­mą me­di­ci­nos ap­sau­gą.

Tai, pa­sak ve­dė­jos, – pa­grin­di­nės prie­žas­tys, dėl ku­rių ne­dir­ban­tys gy­ven­to­jai krei­pia­si į jų įstai­gą.

Nuo sau­sio 1 d. mi­ni­ma­lus mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis pa­di­dė­jo nuo 850 li­tų iki 1 tūkst. li­tų. Mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą gau­nan­tis dar­buo­to­jas, at­skai­čius mo­kes­čius ir įmo­kas, į ran­kas gaus 824,5 Lt.

Ko­kios įta­kos tai tu­rės dar­bo rin­kai, dar­bo bir­žos va­do­vė kol kas ne­prog­no­zuo­ja. „Mū­sų ra­jo­ne si­tu­a­ci­jos ne­pa­ge­rins, – svars­to ji. – Al­ga nė­ra pa­ke­lia­ma tiek daug, kad su­ak­ty­vin­tų rin­ką.“

Pa­šne­ko­vės ma­ny­mu, darb­da­viams mi­ni­ma­li al­ga – ne­men­kas rū­pes­tis: „Uk­mer­gės ra­jo­no darb­da­viai nė­ra stip­rūs, o smul­kes­niems ta naš­ta ga­li bū­ti ne­pa­ke­lia­ma.“

Net­gi spė­ja­ma, jog nuo pa­pil­do­mos fi­nan­si­nės naš­tos pri­va­čios įmo­nės ban­dys iš­si­suk­ti, trum­pin­da­mos dar­bo lai­ką ar per­tvar­ky­da­mos eta­tus.

Šiuo me­tu ra­jo­ne leng­viau­sia ras­ti dar­bą ap­tar­na­vi­mo sri­ty, ypač – pre­ky­bos įmo­nė­se. R. Kau­ši­kie­nė pa­sa­ko­jo, jog pre­ky­bos cen­truo­se ne­bė­ra to­kios di­de­lės par­da­vė­jų kai­tos, kaip prieš po­rą me­tų. „Taip pat siu­vė­jų tu­rim pa­klau­są. Da­bar or­ga­ni­zuo­jam su darb­da­viais mo­ky­mus – po jų siu­vė­jos ga­lės iš­kart pra­dė­ti dirb­ti. Dar darb­da­viai no­ri su­vi­rin­to­jų, ati­tin­ka­mų ka­te­go­ri­jų vai­ruo­to­jų – juos ir­gi mo­kom“, – pa­sa­ko­jo ji.

Dar­bo bir­žos klien­tų taip pat dai­ro­si ne mū­sų ra­jo­no darb­da­viai. Pa­gei­dau­ja­ma as­me­nų, ga­lin­čių dirb­ti sar­gais, teik­ti va­ly­mo pa­slau­gas. Ta­čiau „sve­ti­mi“ pa­siū­ly­mai re­tai su­tam­pa su be­dar­bių ga­li­my­bė­mis. „Jei dar­bo vie­ta – Vil­niuj ar ki­tur, jiems su­dė­tin­ga iš­va­žiuo­ti, nes ne vi­si ve­žio­ja ar kom­pen­suo­ja ke­lio­nės iš­lai­das“, – sa­ko ve­dė­ja.

Mū­siš­kių dar­buo­to­jų taip pat ieš­ko sta­ty­bos dar­bus pas mus vyk­dan­tys ki­tų ra­jo­nų darb­da­viai. „Mū­sų pra­šo sta­ty­bi­nin­kų, ta­čiau ir čia žmo­nės lin­kę iš­si­su­ki­nė­ti: siū­lo­mi at­ly­gi­ni­mai – apie mi­ni­mu­mą, o žmo­gus, ypač, jei tu­ri šei­mą, pa­si­skai­čiuo­ja, kad so­cia­li­nės pa­šal­pos ap­si­mo­ka la­biau“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė.

Tai, jog ne vie­nas įstai­gos klien­tas pra­gy­ve­na dar ir iš ne­le­ga­lių pa­ja­mų, sky­riaus dar­buo­to­jams – ne pa­slap­tis. „Jau­čiam, kad yra ir ne­le­ga­laus dar­bo, – tei­gė R. Kau­ši­kie­nė. – Kai įta­riam, da­rom ne­pla­ni­nius kvie­ti­mus. Bū­na, kad „be­dar­biai“, jei pra­de­dam daž­nai kvies­ti, at­si­sa­ko dar­bo bir­žos pa­slau­gų ir įfor­mi­na sa­vo dar­bą.“

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų