Bėdas išdėstė kaimo bendruomenių atstovai

Pra­ėju­sią sa­vai­tę sa­vo rū­pes­čius ra­jo­no va­do­vams iš­sa­kė kai­mo ben­druo­me­nių pir­mi­nin­kai. Po­sė­džius, ku­riuo­se su ra­jo­no val­džia bus ap­ta­ria­mos kai­mo pro­ble­mos, ke­ti­na­ma reng­ti kiek­vie­ną mė­ne­sį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Autorės nuotr. Rajono valdžia nusiteikusi problemas spręsti kartu su bendruomenėmis.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vo 13 ben­druo­me­nių pir­mi­nin­kai, ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys bei Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Val­de­ma­ras Ta­raš­ke­vi­čius.

Iš vi­so ra­jo­ne yra re­gist­ruo­tos 32 kai­mo ben­druo­me­nės, ta­čiau jos ne vi­sos vie­no­dai ak­ty­vios.

 

Pa­si­ge­do mies­te

 

Po­sė­dį pra­dė­jęs R. Ba­ra­vy­kas pa­si­džiau­gė, kad kai­mo gy­ven­to­jai neuž­si­sklen­džia sa­vo kas­die­nė­je ap­lin­ko­je, o do­mi­si, kuo gy­ve­na kai­my­nai. Jo nuo­mo­ne, glau­des­nis sa­vi­val­dy­bės ir ben­druo­me­nių at­sto­vų kon­tak­tas tu­rė­tų duo­ti tei­gia­mų re­zul­ta­tų.

„Mies­te ne­tu­ri­me ak­ty­vių žmo­nių, ku­rie bur­tų­si į at­ski­rų ra­jo­nų ben­dri­jas. Mies­te­lė­nams rei­kė­tų im­ti pa­vyz­dį iš kai­mo gy­ven­to­jų“, – kal­bė­jo jis.

Uk­mer­gės kraš­to ben­druo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė ra­gi­no vi­sus ne tik iš­sa­ky­ti sa­vo pro­ble­mas, bet ir siū­ly­ti jų spren­di­mo bū­dus.

 

Pro­ble­mas skirs­tys te­mo­mis

 

Ba­le­lių kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ro­mas Pi­vo­ras siū­lė reng­ti te­mi­nius po­sė­džius – kiek­vie­ną mė­ne­sį svars­ty­ti pro­ble­mas, su­si­ju­sias su tam tik­ra sri­ti­mi.

Su­si­rin­ku­sie­ji pri­ta­rė kai­mo pro­ble­mų kla­si­fi­ka­ci­jai pa­gal so­cia­li­nę, ke­lių būk­lės, kul­tū­ros, švie­ti­mo, gam­to­sau­gos, me­di­ci­nos, in­fra­struk­tū­ros, sau­gu­mo, ver­slo ska­ti­ni­mo sri­tis.

R. Pi­vo­ras ma­no, kad to­kie ben­dri su­si­rin­ki­mai duo­tų dau­giau nau­dos, jei, svars­tant at­ski­rą sri­tį, juo­se da­ly­vau­tų jas ku­ruo­jan­tys ra­jo­no va­do­vai, ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai, ta­ry­bos na­riai.

 

Už spor­to sa­lę – mo­kes­tis

 

Žel­vos kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Li­na Mon­ke­vi­čie­nė iš­sa­kė žel­viš­kių nuo­gąs­ta­vi­mus dėl itin pra­stos ke­lio Uk­mer­gė–Mo­lė­tai būk­lės. Ji pa­siū­lė svars­tant ra­jo­no ke­lių re­mon­to ei­liš­ku­mą šio klau­si­mo ne­be­ati­dė­lio­ti.

R. Pi­vo­ras ra­jo­no va­do­vams iš­dės­tė, anot jo, „de­gan­tį klau­si­mą“ dėl sa­vi­val­dy­bės ren­gia­mos tvar­kos uni­ver­sa­liuo­se dau­gia­funk­ciuo­se cen­truo­se nu­sta­ty­ti mo­kes­tį už nau­do­ji­mą­si spor­to sa­le.

Jo nuo­mo­ne, tai prieš­ta­rau­ja lo­gi­kai. Ka­dan­gi uni­ver­sa­laus dau­gia­funk­cio cen­tro įkū­ri­mu sie­kia­ma ten­kin­ti kai­mo ben­druo­me­nės po­rei­kius, už­tik­rin­ti jau­nuo­me­nės už­im­tu­mą, ne­tu­rė­tų bū­ti su­da­ro­mos fi­nan­si­nės kliū­tys.

„Be to, jei­gu bib­lio­te­kos ar vai­kų die­nos cen­tro pa­slau­go­mis ga­li­ma nau­do­tis ne­mo­ka­mai, tai ko­dėl spor­to sa­lė tu­rė­tų bū­ti ap­mo­kes­ti­na­ma?“ – klau­sė pir­mi­nin­kas.

Jam bu­vo at­sa­ky­ta, kad uni­ver­sa­lūs dau­gia­funk­ci­niai cen­trai – nau­jas da­ri­nys ne tik ra­jo­ne, bet ir res­pub­li­ko­je, ir tik dis­ku­tuo­jant ga­li­ma ras­ti pa­tį op­ti­ma­liau­sią jų veik­los or­ga­ni­za­vi­mo bū­dą.

 

Prie­kaiš­ta­vo kon­tro­lie­riams

 

Iš­sa­ky­ti prie­kaiš­tai sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos kon­tro­lie­riams. Su­si­rin­ku­sie­ji ra­jo­no va­do­vams skun­dė­si, kad tik­rin­ti veik­los at­vy­kę kon­tro­lie­riai el­gia­si ne­man­da­giai ir iš­šau­kian­čiai. Ben­druo­me­nių pir­mi­nin­kai sa­ko, kad sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ben­drau­ja taip, „tar­si ap­link juos bū­tų po­ten­cia­lūs nu­si­kal­tė­liai“.

Jie įsi­ti­ki­nę, kad kon­tro­lie­riaus dar­bą ga­li­ma dirb­ti ir ne­nu­si­žen­giant man­da­gaus el­ge­sio tai­syk­lėms – ne­ke­liant bal­so prieš tik­ri­na­muo­sius.

Bu­vo pa­ža­dė­ta į ar­ti­miau­sią po­sė­dį pa­si­kvies­ti sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos spe­cia­lis­tus.

 

Aiš­ki­no pro­gra­mą

 

As­bes­ti­nių me­džia­gų tu­rin­čių ga­mi­nių ša­li­ni­mo pro­gra­mos reg­la­men­tus su­pran­ta­mai pa­aiš­ki­no Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas V. Ta­raš­ke­vi­čius.

Ben­druo­me­nių ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­si­rin­ki­mus nu­tar­ta reng­ti kiek­vie­no mė­ne­sio tre­čio­sios sa­vai­tės tre­čia­die­nį. Iš vi­so nu­ma­ty­ti de­vy­ni, pa­lie­kant lie­pą atos­to­goms, o gruo­dį – ka­lė­di­nėms šven­tėms.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų