Beglobiai gyvūnai keliaus į prieglaudą

Be­glo­bių gy­vū­nų pro­ble­ma Uk­mer­gė­je, re­gis, pa­ga­liau iš­spręs­ta. Grei­tai šei­mi­nin­kų lauk me­ta­miems gy­vū­nams bus at­ver­tos prie­glau­dos du­rys. Šios nau­jos veik­los ėmė­si UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis. Su sa­vi­val­dy­be jau pa­si­ra­šy­ta veik­lą reg­la­men­tuo­jan­ti su­tar­tis.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ne­ati­duok ma­nęs...

Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius pri­pa­žįs­ta – be­glo­bių gy­vū­nų ka­ran­ti­na­vi­mo pa­slau­ga jų įmo­nei – vi­siš­kai nau­ja veik­los sri­tis. Daug ko ten­ka mo­ky­tis, daug nau­ja su­ži­no­ti.

Šiems dar­bams at­lik­ti bus pa­sam­dy­ti trys dar­bi­nin­kai. Jie prireikus tu­rės pa­gau­ti be­glo­bį gy­vū­ną, nu­ga­ben­ti į prie­glau­dą Krikš­tė­nuo­se, ati­tin­ka­mą lai­ką juo rū­pin­tis.

Gau­dy­mui bus nau­do­ja­mos spe­cia­lios kil­pos ir tin­klas, ve­ži­mui – spe­cia­liai tik šiems po­rei­kiams pri­tai­ky­tas au­to­mo­bi­lis.

Gy­vū­nų lai­ky­mui iš pri­va­ti­nin­kų iš­nuo­mo­tos la­bai pui­kiai įreng­tos pa­tal­pos Krikš­tė­nuo­se. UAB „Šu­nų kai­mas“ čia bu­vo įkū­ręs gy­vū­nų vieš­bu­tį. Pa­si­tu­rin­tys lie­tu­viai į jį at­vež­da­vo sa­vo au­gin­ti­nius lai­ki­nai glo­bai. Ta­čiau pa­na­šu, kad veik­la nepa­si­tvir­ti­no, tad vieš­bu­tis bu­vo už­da­ry­tas.

Pa­sak J. Rin­ke­vi­čiaus, bu­vu­sios fer­mos pa­tal­pos la­bai šiuo­lai­kiš­kai su­re­mon­tuo­tos, ap­šil­tin­tos, jo­se yra ap­tva­rai. Iš­skir­ti­nes są­ly­gas api­bū­di­na tai, kad gy­vū­nams lai­ky­ti skir­ti ap­tva­rai – šil­do­mo­mis grin­di­mis...

Tie­sa, pa­gal nu­ma­ty­tą tvar­ką šu­nys ir ka­tės prie­glau­do­je ga­lės gy­ven­ti tik 14 die­nų. Jei per tą lai­ką ne­at­si­ras nau­jas šei­mi­nin­kas, gy­vū­ną teks nu­ma­rin­ti. Šią pro­ce­dū­rą at­liks ve­te­ri­na­rai, su ku­riais bus pa­si­ra­šy­ta part­ne­rys­tės su­tar­tis. J. Rin­ke­vi­čius ti­ki­si, kad dvie­jų sa­vai­čių ter­mi­no ne­bus lai­ko­ma­si la­bai skru­pu­lin­gai – gal gy­vū­ną ir il­giau pa­vyks iš­lai­ky­ti...

Vie­nu me­tu prie­glau­do­je bus ga­li­ma pri­glaus­ti iki 20 šu­nų ir ka­čių. Jo­kie ki­to­kie na­mi­niai gy­vū­nai čia ne­bus pri­ima­mi.

Pa­gal nu­ma­ty­tą su­tar­tį į prie­glau­dą gy­vū­nai ga­lės pa­tek­ti skir­tin­gais ke­liais. Juos čia pa­lik­ti tu­rės tei­sę to­kį spren­di­mą pri­ėmę uk­mer­giš­kiai. Val­ka­tau­jan­tį gy­vū­ną, ga­vus to­kį skun­dą, teks pa­gau­ti ir at­vež­ti pa­tiems pa­slau­gos tei­kė­jams.

Iš po­kal­bių su to­kią veik­lą vyk­dan­čiais ko­le­go­mis ki­tuo­se mies­tuo­se aiš­ku, kad pa­gau­ti šu­nį ar ka­tę nė­ra la­bai pa­pras­ta. Pa­ne­vė­žie­čiai pa­sa­ko­jo kar­tą vie­ną šu­nį ne­sėk­min­gai gau­dę be­veik pus­me­tį.

Bu­tų ūkio di­rek­to­rius, ner­da­mas į ne­pa­tir­tus veik­los ba­rus, ti­ki­si, kad pa­vyks už­megz­ti kon­tak­tus su vi­suo­me­ni­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ku­rios pa­dės pri­glaus­tiems be­glo­biams ras­ti nau­jus na­mus.

Kad taip ga­li pa­si­sek­ti jau­niems gy­vū­nė­liams – ne­abe­jo­ti­na, ta­čiau se­nus, pa­lie­gu­sius vis dėlto teks mig­dy­ti.

Kū­ne­lių lai­do­ti ne­lei­džia­ma, tad jie bus de­da­mi į šal­dy­mo ka­me­rą. Pa­gal veik­los su­tar­tį juos iš­si­veš uti­li­za­vi­mu už­si­i­man­čios įmo­nės.

Į šal­dik­lius teks dė­ti ir mies­te su­ras­tas gai­še­nas – tai nuo šiol taip pat Bu­tų ūkio pa­rei­ga.

Ko la­biau­siai bai­mi­na­si at­sa­ko­my­bę už vi­siš­kai nau­ją veik­lą pri­si­i­man­tis di­rek­to­rius? J. Rin­ke­vi­čius pri­pa­žįs­ta, kad la­biau­siai ne­ri­mau­ja dėl be­si­kei­čian­čių po­li­ti­nių vė­jų – ar da­bar­ti­niams ra­jo­no va­do­vams ­ėmus kar­di­na­liai spręs­ti be­glo­bių pro­ble­mą, vė­liau ne­bus nu­tar­ta į ją nu­mo­ti ran­ka.

Ir pats big­lių veis­lės šu­nį lai­kan­tis pa­šne­ko­vas įsi­ti­ki­nęs, kad reik­tų la­bai smar­kiai griež­tin­ti na­mi­nių gy­vū­nų šei­mi­nin­kų at­sa­ko­my­bę, šu­nis ir ka­tes griež­tai žen­klin­ti. Ta­da be­glo­bių ar­mi­ja ne­di­dės.

Be­glo­bių gy­vū­nų pro­ble­ma Uk­mer­gė­je iki šiol dar nie­kad ne­bu­vo do­rai spren­džia­ma. Ku­rį lai­ką šu­nis nai­ki­no me­džio­to­jai. Ta­čiau po to, kai vie­šai nu­skam­bė­jo is­to­ri­jos apie ne­žmo­niš­ką ke­tur­ko­jų nai­ki­ni­mą ir pa­si­bai­sė­ti­ną kū­nų uti­li­za­vi­mą, ra­jo­no val­džia su­sku­bo spręs­ti šį opų ir bran­gų klau­si­mą.

Mū­sų ra­jo­no biu­dže­te Be­glo­bių šu­nų ir ka­čių kon­tro­lės pro­gra­mai šiems me­tams nu­ma­ty­ta 50 000 li­tų. Ta­čiau jau da­bar aiš­ku, jog ši veik­la kai­nuos ge­ro­kai dau­giau.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų