Beglobius išgelbėtų globos namai

Sa­vi­val­dy­bė ne­se­niai nu­trau­kė su­tar­tį dėl be­glo­bių gy­vū­nų prie­žiū­ros su Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja. Uk­mer­gė­je iš­ki­lo bū­ti­ny­bė kuo sku­biau spręs­ti gy­vū­nų glo­bos na­mų stei­gi­mo klau­si­mą. Pa­tvir­ti­nus nau­ją­jį gy­vū­nų ap­sau­gos įsta­ty­mą, teks keis­ti sa­vi­val­dy­bė­je ga­lio­jan­čias tai­syk­les, to­le­ruo­jan­čias gy­vū­nų nai­ki­ni­mą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ei­tu­me į glo­bos na­mus...

Sa­vi­val­dy­bė­je ant­ra­die­nį įvy­kęs po­sė­dis – re­ak­ci­ja į ša­lies te­le­vi­zi­jo­se nu­skam­bė­ju­sį gy­vū­nų nai­ki­ni­mo skan­da­lą mū­sų ra­jo­ne.

Liu­di­nin­kų bei ra­jo­no ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jų tei­gi­mu, su gy­vū­nais bu­vo su­si­do­ro­ja­ma bru­ta­liais ir ne­le­ga­liais bū­dais. Jie bu­vo šau­do­mi net mies­to cen­tre, o kū­nai me­ta­mi į ne­ra­ki­na­mą duo­bę ne­to­li Uk­mer­gės esan­čia­me „Be­glo­bių gy­vū­nų pri­ėmi­mo punk­te“.

Su­tar­tis su Uk­mer­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja dėl be­glo­bių gy­vū­nų gau­dy­mo bei nai­ki­ni­mo bu­vo su­da­ry­ta prieš dve­jus me­tus. Pa­gal ją, drau­gi­jai, į se­niū­ni­ją pri­sta­čiu­siai šuns ar ka­tės ga­lū­nę, bu­vo mo­ka­ma nuo 60 iki 80 li­tų. Nuo pra­ėju­sių me­tų pra­džios iki šių me­tų ba­lan­džio ra­jo­ne uti­li­zuo­ti 252 gy­vū­nai.

 

Spren­di­mas – kol kas po­pie­ri­nis

 

Po­sė­dy­je da­ly­va­vę ra­jo­no, po­li­ci­jos, mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos, vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro va­do­vai, se­niū­nai iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu. Iš­klau­sy­ti ir gy­vū­nų glo­bos or­ga­ni­za­ci­jos VšĮ „Penk­ta ko­ja“ di­rek­to­rės Ag­nės Vo­loc­ky­tės pa­mąs­ty­mai.

Be­veik vien­bal­siai nu­tar­ta – glo­bos na­mai Uk­mer­gei rei­ka­lin­gi. Ta­čiau iš­ru­tu­lio­ti jų fi­nan­sa­vi­mo, tei­si­nio pa­grin­di­mo bei gy­vū­nų prie­žiū­ros ir iš­lai­ky­mo spren­di­mo kol kas ne­si­ryž­ta.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys pri­mi­nė apie nu­skam­bė­ju­sį skan­da­lą ir pa­ra­gi­no ieš­ko­ti kon­struk­ty­vių spren­di­mų.  Jis ma­no, kad čia ini­cia­ty­vos tu­rė­tų im­tis ra­jo­no ver­sli­nin­kai, ta­čiau sa­vi­val­dy­bė „kaž­kiek pri­si­dės prie to pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka“. Pa­sak di­rek­to­riaus, iki šiol spren­džiant be­glo­bių gy­vū­nų klau­si­mą ne vis­kas bu­vo da­ro­ma tik blo­gai: „Ra­jo­ne pa­da­ry­ta ir daug nau­din­gų da­ly­kų.“

Vis tik su­tar­tis dėl be­glo­bių gy­vū­nų prie­žiū­ros ge­gu­žės 5 die­ną bu­vo nu­trauk­ta. Pa­sak ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko Ro­lan­do Kiš­kio, vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, at­lie­ka­mi in­for­ma­ci­jos pa­tik­ri­ni­mai.

 

Gy­vū­nas – ne žais­liu­kas

 

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas ti­ki­no nė­ra gir­dė­jęs ar ga­vęs pa­reiš­ki­mų raš­tu, kad be­glo­biai gy­vū­nai mū­sų ra­jo­ne bū­tų šau­do­mi. „Nors pas­ta­rai­siais me­tais pa­lai­dų šu­nų ir ka­čių ge­ro­kai su­ma­žė­jo, be­glo­biai gy­vū­nai dar iš­lie­ka ne­ma­ža pro­ble­ma. Ne­re­tai įsi­gy­ja­mas gy­vū­no jau­nik­lis kaip žais­liu­kas vai­kui. Šei­mi­nin­kams pa­bo­dus, iš­me­ta­mas į gat­vę“, – kal­bė­jo jis.

Jei ra­jo­ne vyk­tų gy­vū­nų re­gist­ra­ci­ja, žy­mė­ji­mas, to­kių „iš­trė­mi­mų“ bū­tų kur kas ma­žiau. O su­ga­vus žy­mė­tą ke­tur­ko­jį, kaip ant del­no bū­tų ir jo šei­mi­nin­kas.

Kai ku­rios ki­tų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės yra įstei­gu­sios gy­vū­nų glo­bos na­mus, ki­tos kvie­čia į pa­gal­bą gy­vū­nų glo­bos ir kon­tro­lės tar­ny­bą „Nu­a­ras“.

 

Nai­kin­ti drau­džia­ma

 

Pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vęs Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Ri­čar­das Gleiz­nys įsi­ti­ki­nęs, kad ne kiek­vie­nuo­se na­muo­se tu­ri bū­ti šuo, bet kiek­vie­nas šuo tu­ri tu­rė­ti sa­vo na­mus.

Jau pa­reng­tas nau­jo Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­tas. Jis grei­tai bus svars­to­mas Sei­me. „Ja­me ra­šo­ma, kad gy­vū­nai ne­ga­li bū­ti žu­do­mi. Eu­ta­na­zi­ja ga­li bū­ti tai­ko­ma tik ta­da, jei jie nu­kar­šę, sun­kai ser­ga ar po trau­mos – kaip bū­das pa­leng­vin­ti kan­čias“, – aiš­ki­no  R. Gleiz­nys.

Pa­sak jo, tai dar kar­tą įro­do, kad glo­bos na­mų stei­gi­mas bū­ti­nas. Tai pa­dė­tų at­lik­ti gy­vū­nams ste­ri­li­za­ci­ją bei kast­ra­ci­ją. Šios pro­ce­dū­ros – pa­grin­di­nis ir hu­ma­niš­kiau­sias po­pu­lia­ci­jos ma­ži­ni­mo bū­das. Ne ką ma­žiau svar­bu gy­dy­ti nuo pa­ra­zi­tų – tai sun­kias pa­sek­mes žmo­nėms su­ke­lian­čių li­gų pre­ven­ci­ja.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­jos Ele­nos Mi­ri­na­vi­čie­nės nuo­mo­ne, gy­vū­nų re­gist­ra­ci­ja pa­dė­tų su­rink­ti lė­šų gy­vū­nų ve­džio­ji­mo aikš­te­lių įren­gi­mui.

 

Ir sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las...

 

Uk­mer­gės ra­jo­no gy­vū­nų glo­bos pir­mi­nin­kas Sta­sys Ba­raus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad gy­vū­nų glo­bos na­mų fi­nan­sa­vi­mu tu­ri rū­pin­tis val­diš­kos ins­ti­tu­ci­jos. „Aš, kaip ver­sli­nin­kas, no­rė­čiau bū­ti tik­ras, kad steigdamas globos namus, in­ves­ta­vęs sa­vo pi­ni­gus, tu­rė­čiau ga­ran­ti­jas, kad po me­tų ar ki­tų ra­jo­no val­džios po­žiū­ris ne­pa­si­keis ir ji ne­su­da­rys su­tar­ties su ki­ta įmo­ne“, – sa­ko jis. Įsi­ti­ki­nęs, kad su­tar­tis su ver­sli­nin­kais, stei­gian­čiais gy­vū­nų glo­bos na­mus, tu­rė­tų bū­ti il­ga­lai­kė.

S. Ba­raus­kas ma­no, kad jei bus skel­bia­mas kon­kur­sas dėl glo­bos na­mų stei­gi­mo, kaip bū­ti­ną są­ly­gą rei­kia įtrauk­ti kai ku­riuos punk­tus. Vie­nas jų – pa­slau­gas siū­lan­tis ju­ri­di­nis as­muo tu­ri tu­rė­ti pa­ruoš­tus ap­tva­rus gy­vū­nų lai­ky­mui. „O ne vie­ną ap­tva­rą žu­dy­mui ir duo­bę, kaip                                                                                           yra da­bar“, – sa­ko jis.

Ben­dra­dar­biau­ti su Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­be pa­si­siū­lė gy­vū­nų glo­bos or­ga­ni­za­ci­ja „Penk­ta ko­ja“. Jos di­rek­to­rė Ag­nė Vo­loc­ky­tė tei­gia, kad de­šimt šios or­ga­ni­za­ci­jos na­rių dir­ba be at­ly­gio, ne­re­mia­mi val­džios, bet su­lau­kian­tys au­kų iš gy­ven­to­jų.

Svar­biau­sia, pa­sak jos, su­ras­ti glo­bos na­mams pa­tal­pas. No­rin­čio prie to pri­si­dė­ti sa­va­no­riš­kais ir vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais jau­ni­mo tu­rė­tų at­si­ras­ti ir Uk­mer­gė­je. No­rin­tie­siems pa­si­da­lin­ti min­ti­mis gy­vū­nų glo­bos klau­si­mu ar iš­ki­lus pro­ble­mų, ji siū­lo skam­bin­ti jai te­le­fo­nu 8 685 42471.

 

Tai­syk­lių for­mu­luo­tės – už įsta­ty­mo

 

Mies­to se­niū­nas S. Jac­kū­nas pri­pa­žįs­ta, kad šiuo me­tu be­glo­bių gy­vū­nų klau­si­mas ra­jo­ne lie­ka at­vi­ras. Ar gat­vė­se nuo šiol bū­riais slan­kios pa­lai­di šu­nys ir ka­tės?  Kiek lai­ko gu­lės ant ša­li­gat­vio ma­ši­nos par­trenk­to gy­vū­no gai­še­na ir kas jas pri­va­lo rink­ti? Jis pri­si­pa­ži­no ne­ži­nąs, ką at­sa­ky­ti į šiuos klau­si­mus ir ti­ki­si, kad gy­vū­nų glo­bos na­mų klau­si­mas bus iš­spręs­tas kuo ope­ra­ty­viau.

Tuo tar­pu ra­jo­ne ga­lio­jan­čių Gy­vū­nų lai­ky­mo tai­syk­lių „Be­na­mių (be­glo­bių) gy­vū­nų gau­dy­mas ir nai­ki­ni­mas“ punk­te tei­gia­ma, kad be­na­mių (be­glo­bių) gy­vū­nų gau­dy­mą or­ga­ni­zuo­ja se­niū­nai. Taip pat tai­syk­lė­se  ra­šo­ma, kad už­mig­dy­tus (nu­ma­rin­tus) be­na­mius gy­vū­nus uti­li­zuo­ja be­na­mių (be­glo­bių) gy­vū­nų ka­ran­ti­na­vi­mo tar­ny­ba.

Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas R. Gleiz­nys sa­ko, kad įsi­ga­lio­jus nau­jam Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mui, ku­ria­me gy­vū­nų žu­dy­mas drau­džia­mas, sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­tas tai­syk­les bei kai ku­rias for­mu­luo­tes rei­kės keis­ti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų