Bendradarbiaus su muzikos garsenybėmis

Jau­nie­siems ra­jo­no mu­zi­kams su­teik­ta pro­ga ben­dra­dar­biau­ti su žy­miais kla­si­ki­nės mu­zi­kos at­li­kė­jais. To­kią ga­li­my­bę Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los mu­zi­kos sky­riaus auk­lė­ti­niams pa­siū­lė pa­sau­li­nio gar­so smui­ki­nin­kas Vil­hel­mas Če­pins­kis.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Me­no mo­kyk­lo­je kon­cer­ta­vo smui­ki­nin­kas Vil­hel­mas Če­pins­kis ir gi­ta­ris­tas Ser­ge­jus Kri­ni­ci­nas.

Da­ly­va­vi­mo ne­įpras­ta­me kul­tū­ros pro­jek­te idė­ja bu­vo pa­teik­ta Me­no mo­kyk­los mu­zi­kos sky­riaus ben­druo­me­nei. Dėl fi­nan­sa­vi­mo kreip­ta­si į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę. Pro­jek­to tiks­las – su­bur­ti ta­len­tin­gus įstai­go­je be­si­mo­kan­čius jau­nuo­lius, kad šie ga­lė­tų to­bu­lin­ti įgū­džius pa­de­da­mi di­džio­jo­je sce­no­je įsi­tvir­ti­nu­sių gar­se­ny­bių.

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, jau­nie­ji at­li­kė­jai ir jų pe­da­go­gai ben­dra­dar­biau­tų su V. Če­pins­kio va­do­vau­ja­mu sty­gi­nių or­kest­ru „Ca­me­ra­ta Pa­la­ti­na Vil­nen­sis“. Gro­da­mi kar­tu su or­kest­ru vai­kai, anot smui­ki­nin­ko, įgy­tų ver­tin­gų ži­nių bei ne­įpras­tos pa­tir­ties.

Nu­ma­ty­ta, jog ti­tu­luo­ti mu­zi­kos meist­rai ves meist­riš­ku­mo kur­sus jau­nie­siems mu­zi­kan­tams. Apie ga­li­my­bę dės­ty­ti smui­ko, for­te­pi­jo­no, vio­lon­če­lės, gi­ta­ros pa­mo­kas kal­bė­ta­si su pia­nis­tais Pet­ru Ge­niu­šu, Egi­di­ju­mi Mik­šiu, vio­lon­če­li­nin­ku Ri­man­tu Ar­mo­nu, ki­tais gar­siais kla­si­ki­nės mu­zi­kos at­sto­vais. Jau­nuo­liai ne vien da­ly­vau­tų pro­fe­sio­na­lų pa­mo­ko­se, bet ir kar­tu su jais mu­zi­kuo­tų kon­cer­ti­niuo­se pa­si­ro­dy­muo­se.

Apskaičiuota, kad įgy­ven­din­ti šį kultūros projektą rei­ka­lin­gos iš­lai­dos siek­tų apie ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių li­tų. Į pro­jek­to są­ma­tą įtrauk­ti at­ly­gi­ni­mai kur­sų ve­dė­jams bei or­kest­ro na­riams, at­si­skai­ty­mai už sa­lių, ku­rio­se kon­cer­tuo­ja­ma, nu­omą, trans­por­to, re­kla­mos bei ki­tos iš­lai­dos. Ti­ki­ma­si, kad prie su­ma­ny­mo pri­si­dės Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Iš jos, pa­re­miant pro­jek­tą, pra­šo­ma apie 18 tūkst. li­tų.

Ben­dra­dar­bia­vi­mo tiks­lu mū­sų mies­to jau­nuo­me­nė pa­si­rink­ta ne­at­si­tik­ti­nai. Vai­kys­tę su sa­vo ar­ti­mai­siais Uk­mer­gė­je pra­lei­dęs V. Če­pins­kis ją va­di­na ant­rą­ja sa­vo tė­vy­ne. Su šei­ma po­il­siau­ja Tau­jė­nų se­niū­ni­jo­je tu­ri­mo­je so­dy­bo­je.

Ži­no­mas mu­zi­kan­tas ket­vir­ta­die­nį at­vy­ko į Me­no mo­kyk­los mu­zi­kos sky­rių. Čia kon­cer­ta­vo kar­tu su vie­nu ryš­kiau­sių kla­si­ki­nės gi­ta­ros at­li­kė­jų Lie­tu­vo­je Ser­ge­ju­mi Kri­ni­ci­nu. Pa­si­ro­dy­mą sve­čiams su­ren­gė ir sky­riaus auk­lė­ti­niai.

Pa­si­ta­ri­me, ku­ria­me kal­bė­ta­si apie pro­jek­tą, V. Če­pins­kis pri­sta­tė siū­lo­mas ga­li­my­bes. Ja­me da­ly­va­vo sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė, vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė In­gri­da Krikš­ta­po­nie­nė.

Mu­zi­kos sky­riaus me­to­di­nės ta­ry­bos pa­siū­ly­mus iš­dės­tė Me­no mo­kyk­los di­rek­to­rius Egi­di­jus Pet­ri­kas. Kal­bė­ta­si apie tai, kiek mo­ki­nių ga­lė­tų da­ly­vau­ti pro­jek­te, svars­ty­ta, ko­kio­se Uk­mer­gė­je esan­čio­se sa­lė­se vyk­tų mi­nė­to or­kest­ro bei mū­sų at­li­kė­jų kon­cer­tai. Nu­tar­ta da­ly­tis idė­jo­mis ir im­tis kon­kre­čių už­da­vi­nių.

Su­ži­no­ję apie jau­nų­jų uk­mer­giš­kių mu­zi­ki­nius ga­bu­mus, sve­čiai ne­slė­pė nuo­sta­bos. Ste­bė­jo­si ir tuo, jog šį Me­no mo­kyk­los sky­rių lan­ko tiek daug – be­veik ke­tu­ri šim­tai – mo­ki­nių.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų