Bendrijų nariai raštu balsuos pagal naują tvarką

Šią sa­vai­tę įsi­ga­lio­jo ap­lin­kos mi­nist­ro pa­tvir­tin­tas Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ar ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų ben­dri­jos na­rių bal­sa­vi­mo raš­tu dėl pri­ima­mų spren­di­mų tvar­kos ap­ra­šas. Tai – vie­nas iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tų ir pa­tvir­tin­tų nau­jų tei­sės ak­tų, pa­dė­sian­čių įgy­ven­din­ti nau­jos re­dak­ci­jos Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ar ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jos įsta­ty­mą.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Įgy­ven­din­amas nau­jas Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ar ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jos įsta­ty­mas.

Kaip in­for­muo­ja  Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, ben­dri­ja sa­vo įsta­tuo­se tu­ri nu­sta­ty­ti jos na­rių bal­sa­vi­mo raš­tu dėl pri­ima­mų spren­di­mų ben­dri­jos na­rių vi­suo­ti­nio su­si­rin­ki­mo kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mais tvar­ką pa­gal mi­nė­tą­jį Tvar­kos ap­ra­šą.

Jis nu­ma­to, kad bal­sa­vi­mą raš­tu or­ga­ni­zuo­ja ben­dri­jos pir­mi­nin­kas ar­ba val­dy­ba. Or­ga­ni­za­to­rius apie ren­gia­mą bal­sa­vi­mą tu­ri pa­skelb­ti ben­dri­jos skel­bi­mų len­to­je ar­ba ki­to­se ge­rai ma­to­mo­se vie­to­se ir pa­reng­ti ben­dri­jos na­rių bal­sa­vi­mo raš­tu biu­le­te­nį pa­gal nu­sta­ty­tą for­mą. Biu­le­te­nį ben­dri­jos na­riams jis tu­ri ar­ba įteik­ti as­me­niš­kai, o šie tu­ri pa­si­ra­šy­ti, kad ga­vo, ar­ba iš­siųs­ti re­gist­ruo­tu laiš­ku.

Ben­dri­jos na­riui, ne­svar­bu, kiek jis tu­ri nuo­sa­vy­bės ben­dri­jai pri­klau­san­čia­me pa­sta­te ar pa­sta­tuo­se, įtei­kia­mas vie­nas biu­le­te­nis. Kar­tu ga­li bū­ti pri­dė­ti ir pa­pil­do­mi do­ku­men­tai, ku­riuo­se pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja, pa­aiš­ki­nan­ti ar pa­grin­džian­ti siū­lo­mą spren­di­mą ir lau­kia­mus re­zul­ta­tus. Ga­vę biu­le­te­nį, ben­dri­jos na­riai ar jų įga­lio­ti as­me­nys tu­ri ne vė­liau kaip per dvi sa­vai­tes nuo įtei­ki­mo die­nos jį už­pil­dy­ti, pa­žy­mė­ję „pri­ta­riu“ ar­ba „ne­pri­ta­riu“, ir pa­si­ra­šy­tą ar­ba įmes­ti į spe­cia­liai tam įreng­tą bal­sa­dė­žę pa­sta­to ben­dro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­po­se (laip­ti­nė­je, ho­le ir pan.), ar­ba at­siųs­ti paš­tu ar ki­tu biu­le­te­ny­je nu­ro­dy­tu bū­du per­duo­ti bal­sa­vi­mo or­ga­ni­za­to­riui. Biu­le­te­niai iš bal­sa­dė­žės iš­ima­mi ir paš­tu ar ki­tu bū­du gau­ti vo­kai su biu­le­te­niais at­plė­šia­mi da­ly­vau­jant bal­sų skai­čia­vi­mo ko­mi­si­jai. Ji su­da­ro­ma iš ne ma­žiau kaip tri­jų as­me­nų bal­sa­vi­mo or­ga­ni­za­to­riaus spren­di­mu.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai įfor­mi­na­mi bal­sų skai­čia­vi­mo ko­mi­si­jos pro­to­ko­lu. Jis tu­ri bū­ti sau­go­mas ne trum­piau kaip de­šimt me­tų. Pro­to­ko­lo ko­pi­ja vie­šai skel­bia­ma ben­dri­jos na­riams ir pa­tal­pų (pa­sta­tų) sa­vi­nin­kams gy­ve­na­mo­jo na­mo skel­bi­mų len­to­je ar ben­dro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tų val­dy­to­jo in­ter­ne­to tin­kla­la­py­je ir ji tu­ri bū­ti iš­duo­da­ma bet ku­rio ben­dri­jos na­rio rei­ka­la­vi­mu. Bal­sa­vi­mo biu­le­te­niai tu­ri bū­ti sau­go­mi ne trum­piau kaip vie­nus me­tus. Ben­dri­jos na­riams pri­imant dau­gia­bu­čio na­mo at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) spren­di­mus, biu­le­te­niai tu­ri bū­ti sau­go­mi ne trum­piau kaip tre­jus me­tus.

Bal­sa­vi­mas lai­ko­mas ne­įvy­ku­siu, jei­gu iki biu­le­te­niuo­se nu­ro­dy­to jų grą­ži­ni­mo ter­mi­no pa­bai­gos grą­žin­ta ma­žiau kaip pu­sė vi­sų iš­duo­tų biu­le­te­nių. Pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas tuo pa­čiu klau­si­mu ga­li bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mas ne anks­čiau kaip po dvie­jų sa­vai­čių nuo ne­įvy­ku­sio bal­sa­vi­mo die­nos ir lai­ko­mas įvy­ku­siu, jei­gu grą­žin­ta dau­giau kaip ket­vir­ta­da­lis vi­sų iš­duo­tų biu­le­te­nių. Su bal­sa­vi­mu su­si­ję gin­čai spren­džia­mi įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų