Bu­tų par­da­vė­jai pra­ran­da vil­tį

 

Bu­tų kai­nos Uk­mer­gė­je pas­ta­rą­jį pus­me­tį nu­kri­to tiek, kad kai ku­rie par­da­vė­jai pra­ra­do vil­tį su­da­ry­ti pel­nin­gą san­do­rį. Dau­ge­lis jų bu­to par­da­vi­mą lai­ki­nai „už­šal­dė“, ti­kė­da­mie­si, kad šti­lis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ko­je tu­rė­tų baig­tis po po­ros me­tų. „Ge­riau mo­kė­ti mo­kes­čius nei bu­tą par­duo­ti pus­vel­čiui“, – įsi­ti­ki­nę par­da­vė­jai.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Re­kla­mi­nio laik­raš­čio „Uk­mer­gė“ skel­bi­muo­se me­tų pra­džio­je nu­ro­dy­tos bu­tų kai­nos per pus­me­tį ge­ro­kai su­bliuš­ko. Ne­par­da­vę bu­tų, vie­ni par­da­vė­jai jas mu­ša iš pe­ties, ki­ti sa­ko nė nebe­si­skel­bian­tys. Skun­džia­si mo­kan­tys di­de­lius mo­kes­čius, bet ma­no, kad rei­kia kaip nors iš­lauk­ti, kol kai­nos vėl pra­dės kop­ti į vir­šų. Be­je, dau­ge­lis par­da­vė­jų ma­no, jog to­kio ze­ni­to, ko­kia­me bu­vo prieš pus­an­trų me­tų, jos ne­be­pa­sieks. Kai ku­rie sa­vi­nin­kai nuo mo­kes­čių „tuš­čia pa­va­ra“ už ne­gy­ve­na­mą bu­tą gi­na­si pri­im­da­mi nuo­mi­nin­kus. „Nors už ši­lu­mą su­mo­ka“, – svars­to jie.

 

 

Kai ku­rie prieš ge­rus me­tus bu­vę ne­įper­ka­mi bu­tai at­pi­go dvi­gu­bai.
Au­to­rės nuotr.

 
Kal­ti­na ban­kus

Už tri­jų kam­ba­rių bu­tą Miš­kų gat­vė­je prieš pus­me­tį 190 tūks­tan­čių pra­šęs vy­riš­kis sa­ko vil­tį par­duo­ti bu­tą už to­kią kai­ną pra­ra­dęs ir kol kas vi­sai nebe­si­skel­bi­ąs. 90 tūks­tan­čių li­tų, ku­riuos vie­nas pir­kė­jas pa­siū­lė už ne­se­niai su­re­mon­tuo­tą bu­tą, sa­vi­nin­kui pa­si­ro­dė „už dy­ką“.

„Pa­lauk­siu po­rą me­tų. Gal kai­nos pa­kils. Par­duo­čiau už 130 tūks­tan­čių. Pi­giau ne­ap­si­mo­ka – į bu­tą daug su­dė­ta“, – pa­šne­ko­vas sa­ko, kad ge­riau su­mo­kė­ti mo­kes­čius ir lauk­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­da­vė­jams ge­res­nių lai­kų. O tie „ge­res­ni lai­kai“, anot jo, pra­si­dės tuo­met, kai ban­kai pra­dės da­lin­ti kre­di­tus su nor­ma­lio­mis pa­lū­ka­no­mis. Dėl šios si­tu­a­ci­jos kal­ti­na ban­kų po­li­ti­ką.

Nuo­mi­nin­kų kra­to­si

Dvie­jų kam­ba­rių bu­to Mai­ro­nio gat­vė­je sa­vi­nin­ko ke­tu­ris mė­ne­sius tru­kę ban­dy­mai par­duo­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą – taip pat ne­sėk­min­gi. Nors kai­ną nuo 110 tūks­tan­čių li­tų žmo­gus nu­mu­šė iki 95 tūks­tan­čių, pir­kė­jų ne­at­si­ra­do. Šiuo me­tu lai­ko bu­tą tuš­čią ir mo­ka mo­kes­čius. Nuo­mo­ti tvar­kin­go bu­to ne­si­ren­gia – sa­ko, kad po lai­ki­nų gy­ven­to­jų bu­to „pre­ki­nė iš­vaiz­da“ ga­li pa­si­keis­ti ne į ge­rą. Vi­sus me­tus pir­kė­jo ne­su­lau­kia ir bu­vu­sio ka­ri­nio mies­te­lio kvar­ta­le par­duo­da­mas dvie­jų kam­ba­rių bu­tas. Jo par­da­vė­ja pri­pa­žįs­ta, kad liau­dy­je „go­ro­do­ku“ va­di­na­mo ra­jo­no re­pu­ta­ci­ja – ne pa­ti ge­riau­sia. Kai­ną nu­me­tė per­pus – iš prieš me­tus pra­šo­mų 90 tūks­tan­čių skel­bi­mo tu­ri­ny­je te­li­ko 45.

„Be­lie­ka ti­kė­tis, kad kas nors nu­pirks. Vie­nin­te­lis bu­to trū­ku­mas – nė­ra bal­ko­no. O tie, ku­rie bai­mi­na­si, kad čia gy­ve­na daug aso­cia­lių šei­mų, ga­li ant jų pa­tai­ky­ti ir nu­si­pir­kę bu­tą ki­tuo­se mik­ro­ra­jo­nuo­se“, – sa­ko pa­šne­ko­vė. Ji iš­var­di­jo ir ke­le­tą pri­va­lu­mų: kai­na, tin­kan­ti ma­žas pa­ja­mas už­dir­ban­tiems žmo­nėms, ar­ti tur­gus, cen­tras.

„Skel­bia­mės jau ke­le­tą mė­ne­sių, bet ne­su­lau­kė­me nė vie­no skam­bu­čio“, – sa­ko vie­no kam­ba­rio bu­to prie „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los par­da­vė­jai. Pra­di­nė bu­to kai­na bu­vo 50 tūks­tan­čių. Da­bar jos be­li­kę tik 38. Sa­vi­nin­kai sa­ko abe­jo­jan­tys, ar be­ver­ta ir par­da­vi­nė­ti...

Par­da­vė­jų vi­lio­ti­niai – ab­sur­diš­ki

Bu­tų par­da­vė­jai ima­si vi­so­kių gud­ry­bių, no­rė­da­mi at­kreip­ti dė­me­sį į sa­vo pre­kę. Tri­jų kam­ba­rių bu­tą Miš­kų gat­vė­je par­duo­dan­ti mo­te­ris skel­bi­me nu­ro­dė aki­vaiz­džiai ne­su­ap­va­lin­tą kai­ną – 129 tūks­tan­čiai li­tų. Pa­šne­ko­vė sa­ko, kad tai spe­cia­liai su­ma­ny­ta op­ti­nė ap­gau­lė, psi­cho­lo­gi­nė gud­ry­bė: 129 – ma­žiau ne­gu 130.

Dar gar­des­nį ma­sa­lą pir­kė­jui ant kab­liu­ko už­nė­rė vie­no Mai­ro­nio gat­vė­je esan­čio bu­to sa­vi­nin­kai. Jų skel­bi­me nu­ro­dy­ta dvie­jų kam­ba­rių bu­to kai­na – 1000 li­tų. Ji – už­ra­šy­ta juo­du ant bal­to – ne­iš­nyks­ta ir ge­ro­kai pa­si­try­nus akis... Pa­skam­bi­nus nu­ro­dy­tu nu­me­riu, mo­te­riš­kas bal­sas pa­aiš­ki­no: „Čia re­dak­ci­joj įsi­vė­lė klai­da. Šiaip pra­šo­me 100 tūks­tan­čių.“ Ir griež­tu to­nu pa­ta­rė taip nai­viai ne­ti­kė­ti to­kiom ne­są­mo­nėm... Tei­sy­bės te­ko ieš­ko­ti „Uk­mer­gės“ laik­raš­čio re­dak­ci­jo­je. Skel­bi­mus pri­iman­tis dar­buo­to­jas pa­sa­ko­jo pui­kiai pri­si­me­nan­tis šį skam­bu­tį. Jis iš tie­sų pa­ma­nė ne­nu­gir­dęs ir ke­lis kar­tus pra­šė už­sa­ko­vę pa­kar­to­ti bu­to kai­ną. Ir tiek pat kar­tų iš­gir­do at­sa­ky­mą: „Tūks­tan­tis li­tų“.

„Nie­kas nie­ko ne­per­ka“

Iš tri­jų Uk­mer­gė­je bu­vu­sių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­rų be­li­ko vie­na. In­di­vi­du­a­lios įmo­nės, už­si­i­man­čios ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­da­vi­mais, sa­vi­nin­kas Ro­ber­tas Stra­gis sa­ko, kad esa­mą si­tu­a­ci­ją ga­li­ma api­bū­din­ti vie­nu sa­ki­niu su tri­mis nei­gi­niais: „Nie­kas nie­ko ne­per­ka.“

Pa­siū­la di­džiu­lė, tik pir­kė­jų nė­ra. Anot jo, aiš­ku, kad pa­dė­tis šio­je sfe­ro­je pa­si­keis tik at­si­ga­vus eko­no­mi­kai, ta­čiau sun­ku prog­no­zuo­ti, ka­da taip at­si­tiks. „Jei ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nos ir pa­sieks bu­vu­sias vir­šu­ti­nes lu­bas, tai at­si­tiks ne­grei­tai. Gal tik po ko­kių pen­ke­rių me­tų“, – at­sar­giai prog­no­zuo­ja R. Stra­gis.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų