Byla dėl balsų pirkimo pasiekė teismą

Šį ket­vir­ta­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me tu­rė­tų bū­ti pra­dė­ta nag­ri­nė­ti va­di­na­mo­ji rin­ki­mų by­la. Prieš teis­mą stos trys kal­ti­na­mie­ji, įta­ria­mi rin­ki­mų bal­sų pir­ki­mu.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį „Truk­dy­mas pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų ar re­fe­ren­du­mo tei­se“ po­li­ci­jo­je bu­vo pra­dė­tas po va­sa­rio 27 die­ną vy­ku­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų.

Po­li­ci­jos su­rink­tą me­džia­gą da­bar nag­ri­nės teis­mas.

Šio­je by­lo­je – trys įta­ria­mie­ji: 49 me­tų įmo­nės di­rek­to­rius V. M., 40 me­tų nie­kur ne­dir­ban­tis, anks­čiau tris kar­tus teis­tas S. R. ir 6 kar­tus teis­tas nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­tis 41 me­tų V. S.

V. M. kal­ti­na­mas tuo, kad vei­kiant gru­pė­je su ki­tais dviem įta­ria­mai­siais, tu­rė­da­mas tiks­lą pa­pirk­ti kuo dau­giau as­me­nų, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę, sie­kė, kad pa­pirk­ti žmo­nės bal­suo­tų už Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­šo Nr. 16 kon­kre­čiai nu­ro­dy­tus ke­tu­rių kan­di­da­tų nu­me­rius.

Ki­ti du įta­ria­mie­ji kal­ti­na­mi tuo, kad iš V. M. ga­vę vie­nas 100, ki­tas – 500 li­tų jais at­si­skai­tė uk­mer­giš­kiams, bal­sa­vu­siems už nu­ro­dy­tą są­ra­šą ir rei­tin­guo­jant nu­ro­dy­tus as­me­nis.

Vi­si trys įta­ria­mie­ji kal­ti­na­mi pa­da­rę nu­si­kal­ti­mą, nu­ma­ty­tą LR Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 172 straips­ny­je (Truk­dy­mas pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų ar re­fe­ren­du­mo tei­se). Ja­me skel­bia­ma, kad tas, kas nau­do­da­mas psi­chi­nę prie­var­tą ar­ba pa­pirk­da­mas, ar­ba ap­gau­lės bū­du truk­dė as­me­niui re­a­li­zuo­ti sa­vo tei­sę rink­ti, bū­ti iš­rink­tam ar­ba da­ly­vau­ti re­fe­ren­du­me, bau­džia­mas vie­šai­siais dar­bais ar­ba bau­da, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki tre­jų me­tų.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu pa­vy­ko nu­sta­ty­ti dau­giau nei de­šimt uk­mer­giš­kių, ku­rie pri­si­pa­ži­no bal­suo­da­mi už Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gą są­ra­še Nr. 16 ir rei­tin­guo­da­mi nu­ro­dy­tus kan­di­da­tus kon­kre­čia ei­lės tvar­ka už tai ga­vę at­ly­gį. Jiems esą bu­vo su­mo­kė­ta nuo 5 iki 10 li­tų ar­ba at­si­skai­ty­ta ci­ga­re­tė­mis bei alu­mi.

Ta­čiau var­gu ar by­la nu­sta­ty­tą da­tą bus pra­dė­ta nag­ri­nė­ti, mat teis­mui ne­si­se­ka su­ras­ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čio V. S.

Dar ma­žes­nė ti­ki­my­bė, kad ka­da nors kaip nors bus nu­baus­ti ar bent ap­klaus­ti tie, ku­rių rin­ki­mi­niai nu­me­riai yra mi­ni­mi šio­je by­lo­je.

Ra­jo­no ta­ry­bos na­rys li­be­ral­cen­tris­tas Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis, ku­rio rin­ki­mi­nis nu­me­riu­kas įvar­di­na­mas tarp tų, už ku­riuos rei­ka­lau­ta bal­suo­ti, pa­klaus­tas, ar  jų par­ti­ja kaip nors re­a­guos į  šią by­lą, tvir­ti­no nie­ko apie jo­kius pir­ki­mus nei gir­dė­jęs, nei ži­nan­tis, o jei kaž­kas kaž­ką iš­pro­vo­ka­vo, tai jis čia tik­rai nie­kuo dė­tas.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas  pa­tvir­ti­no, kad tei­sė­sau­gai la­bai re­tai ka­da pa­vyks­ta įro­dy­ti, kad ta­ry­bos na­riu as­muo ta­po ne­są­ži­nin­gai, tai yra pirk­da­mas bal­sus. Daž­niau nu­sta­to­mi tik as­me­nys, truk­dę bal­suo­ti ar už bal­sus mo­kė­ję pi­ni­gus.

Pa­sak ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, pas­ta­ruo­ju me­tu svars­to­ma, kad rei­kia keis­ti įsta­ty­mus ir siek­ti, kad ne­są­ži­nin­gai Sei­mo ar ta­ry­bos na­riais ta­pę as­me­nys ne­be­ga­lė­tų ei­ti pa­rei­gų.

Ta­čiau Z. Vai­gaus­kas pri­ta­ria, kad to pa­siek­ti la­bai sun­ku, nes prieš rin­ki­mus nie­ka­da ne­ga­li bū­ti at­mes­ta ir pro­vo­ka­ci­jos ga­li­my­bė. „Gal­būt rei­kė­tų įpa­rei­go­ti tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas ves­ti to­kius ty­ri­mus ar­ba, kaip jū­sų at­ve­ju,  siek­ti, kad po­li­ti­kai įro­dy­tų, jog jie nė­ra su­si­ję su bal­sų pa­pir­ki­nė­ji­mais“, – svars­tė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų