Daugiabutyje veikianti koplyčia kaimynams nepatinka

Ba­le­lių ti­kin­tie­ji kiek­vie­ną sek­ma­die­nį ren­ka­si į šia­me mies­te­ly­je esan­čią kop­ly­čią. Ta­čiau bė­da ta, kad kop­ly­tė­lė įreng­ta dau­gia­bu­ty­je, ku­rio gy­ven­to­jai mal­dos na­mų kai­my­nys­tės ne­pa­gei­dau­ja.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Maldos namai trukdo kaimynams.

Trau­pio pa­ra­pi­jos Ba­le­lių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ap­si­lan­ky­mo kop­ly­čia vei­kia jau 18 me­tų. Nuo­sa­vy­bės tei­se ji pri­klau­so pa­ra­pi­jai. 1995 me­tais Ba­le­lių ti­kin­tie­ji pa­tys už pa­jus iš­pir­ko dau­gia­bu­čia­me na­me esan­čią bu­vu­sio ūkio kon­to­ros sa­lę.

Tuo­met aš­tuo­nių bu­tų na­mo gy­ven­to­jai mal­dos na­mų kai­my­nys­tės ne­si­kra­tė ir jai pri­ta­rė. Bė­go me­tai, gy­ven­to­jai kei­tė­si ir da­bar šia­me na­me gy­ve­nan­čios mo­te­rys kop­ly­čia už bu­to sie­nos ne­pa­ten­kin­tos.

 

Pra­šo iš­kel­din­ti

 

Tri­jų bu­tų gy­ven­to­jos krei­pė­si į Tau­jė­nų se­niū­ni­ją, pra­šy­da­mos, kad kop­ly­tė­lė iš dau­gia­bu­čio bū­tų iš­kel­din­ta. To­kį krei­pi­mą­si mo­te­rys nu­siun­tė ir Uk­mer­gės ra­jo­no me­rui.

„La­biau­siai mums truk­do tai, kad per kiau­ras sie­nas ir du­ris gir­di­me vi­sas mi­šias. Ir tą va­lan­dą tu­ri­me ne­leis­ti mu­zi­kos, sė­dė­ti ty­liai, kad mū­sų vai­kai ne­laks­ty­tų. Ki­taip bū­sim ap­kal­bė­tos, ap­juo­din­tos“, – sa­vo ir kai­my­nių var­du kal­bė­jo prieš ke­lerius me­tus bu­tą kop­ly­čios kai­my­nys­tė­je įsi­gi­ju­si Jur­ga.

Mo­te­ris su­tin­ka – jų pro­ble­ma iš ša­lies at­ro­do lyg ir men­ka, ta­čiau joms pa­čioms – ga­na di­de­lė ir sva­ri. „Juk mes tu­ri­me šei­mas, vai­kus, pas mus bū­na šven­tės, rei­kia mums ir žo­lę kie­me nu­pjau­ti, ir mal­kas su­si­pjau­ti. Ko­dėl tu­rė­tu­mėm de­rin­tis prie mi­šių lai­ko“, – svars­tė mo­te­ris. Pa­sak jos, ka­dan­gi kop­ly­čios pa­tal­pa ne­kū­re­na­ma, nuo šio būs­to sklin­da šal­tis, drėg­mė.

Na­mo gy­ven­to­jos ma­no, kad į jų nuo­mo­nę taip pat tu­ri bū­ti at­si­žvel­gia­ma. Ta­čiau ne­se­niai vy­ku­sio su­si­rin­ki­mo su mal­di­nin­kais me­tu, kuo­met ban­dė pa­si­keis­ti nuo­mo­nė­mis, esą su­si­rin­ku­sių­jų bu­vo tie­siog už­pul­tos, ap­šauk­tos.

 

Ban­dė tar­tis

 

Tau­jė­nų se­niū­nė El­vy­ra Tu­lu­šie­nė pri­ta­ria, kad kol kas iš­spręs­ti pro­ble­mos dėl dau­gia­bu­ty­je esan­čios kop­ly­tė­lės tik­rai ne­pa­vy­ko.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę, sek­ma­die­nį, po mi­šių vi­si su­si­rin­kę ban­dė ap­tar­ti klau­si­mą. Pa­sak se­niū­nės, kop­ly­tė­lę lan­kan­čios mo­te­rys su aša­ro­mis pra­šė ne­si­im­ti jo­kių veiks­mų prieš jų mal­dos na­mus. Esą čia rink­tis la­bai pa­to­gu, mat iki ar­ti­miau­sių Trau­pio ar­ba Tau­jė­nų baž­ny­čių – po ke­lio­li­ka ki­lo­met­rų.

 

Pri­klau­so pa­ra­pi­jai

 

Se­niū­nė pa­ti­ki­no, kad kop­ly­tė­lė nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so Trau­pio pa­ra­pi­jai. 48 kvad­ra­ti­nių met­rų sa­lė re­gist­rų cen­tre įra­šy­ta ne kaip gy­ve­na­mos pa­tal­pos, o kaip sa­lė.

Vi­sus do­ku­men­tus pa­tei­kęs Trau­pio pa­ra­pi­jos ad­mi­nist­ra­to­rius ku­ni­gas Juo­zas Ja­nu­lis pa­ti­ki­no, kad veik­la  kop­ly­tė­lė­je vyk­do­ma tik kar­tą per sa­vai­tę. Sek­ma­die­niais nuo 15 iki 16 va­lan­dos čia au­ko­ja­mos šven­tos mi­šios.

Se­niū­nė tei­ra­vo­si, kad pa­ra­pi­ja ga­lė­tų įsta­ty­ti san­da­res­nes du­ris, tuo­met gar­sai taip ne­sklis­tų. Ta­čiau kle­bo­nas sa­kė, kad to­kių fi­nan­si­nių ga­li­my­bių pa­ra­pi­ja ne­tu­ri.

E. Tu­lu­šie­nė taip pat pa­ti­ki­no, kad jai bu­vo įteik­tas 29 Ba­le­lių gy­ven­to­jų pa­ra­šais pa­tvir­tin­tas pra­šy­mas ne­iš­kel­ti kop­ly­tė­lės iš da­bar­ti­nės vie­tos. Ne­pri­eš­ta­rau­ja to­kiai kai­my­nys­tei ir vie­nas iš dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jų.

Ne­su­ta­ri­mams su­ma­žin­ti kle­bo­nas siū­lo­si pa­au­ko­ti už na­mo gy­ven­to­jus šven­tas mi­šias.

 

Triukš­mo būs­tuo­se ne­ma­tuo­ja

 

Te­oriš­kai dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jos tu­ri tei­sę kreip­tis į po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus ar pra­šy­ti, kad hi­gie­nos spe­cia­lis­tai iš­ma­tuo­tų iš bu­to sklin­dan­tį triukš­mą. Gal jis vir­ši­ja leis­ti­nas nor­mas?

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo kad prieš ke­lerius me­tus dėl triukš­mo bu­te drau­ge su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais lan­kė­si vie­na­me mies­to dau­gia­bu­ty­je. Jo gy­ven­to­jai skun­dė­si dėl iš vie­no bu­to va­ka­rais sklin­dan­čios tran­kios mu­zi­kos.

„Ma­tuo­ti ta­da tik­rai nie­ko ne­ma­ta­vo­me, už­te­ko, kad aš ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­ben­drau­tu­me su bu­te gy­ve­nan­čiais gar­sios mu­zi­kos mė­gė­jais ir pa­aiš­kin­tu­me, ko­dėl ne­ga­li­ma taip da­ry­ti. Pro­ble­ma tuo ir iš­si­spren­dė“, – pa­sa­ko­jo ve­dė­ja.

Pa­sak E. Mi­ri­na­vi­čie­nės, Uk­mer­gė­je kas­met ti­ria­mi gy­ven­to­jų skun­dai dėl triukš­mo. Ta­čiau vi­sais at­ve­jais jie bū­na su­si­ję su įren­gi­nių ke­lia­mu triukš­mu. Pa­vyz­džiui, per­nai tir­tas prie vie­nos ga­myk­los gy­ve­nan­čių žmo­nių skun­das dėl va­ka­rais sklin­dan­čio per­ne­lyg di­de­lio  triukš­mo. Dar anks­čiau su pa­na­šiu pra­šy­mu bu­vo krei­pę­si Klai­pė­dos g. dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai. Jų ra­my­bę drums­tė per­ne­lyg ga­lin­gi oro kon­di­cio­na­vi­mo įren­gi­niai.

Kon­flik­tas Ba­le­liuo­se, ve­dė­jos ma­ny­mu, tik­rai ne­su­si­jęs su gy­ven­to­jų svei­ka­tos pro­ble­mo­mis, ku­rias ke­lia per­ne­lyg di­de­lis triukš­mas. „Ma­nau, žmo­nėms te­rei­kia su­si­tar­ti“, – svars­to ji.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų