Daugiausiai ginčų – dėl kelių

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ne­ei­li­nia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je di­džiau-­
sias dė­me­sys bu­vo skir­tas ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų są­ra­šo pa-­
tvir­ti­ni­mui.
 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų mū­sų ra­jo­nui šie­met nu­ma­ty­ta ge­ro-­
kai dau­giau nei per­nai – 2 mi­li­jo­nai 147 tūks­tan­čiai li­tų. Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky-­
riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius sa­ko, kad šias lė­šas pa­skirs­ty­ti – sun­ki už­duo-­
tis: ne kar­tą rin­kos šio klau­si­mo ap­tar­ti su se­niū­nais. Pa­grin­di­nis in­di­ka­to­rius,
skirs­tant lė­šas ke­lių prie­žiū­rai, – jų il­gis. Gau­tie­ji pi­ni­gai nau­do­ja­mi žvy­ra­vi­mo,
grei­de­ria­vi­mo ir duo­bių tai­sy­mo dar­bams at­lik­ti mies­te bei kai­muo­se. La­bai ne-­
di­de­lė da­lis lė­šų skir­ta pro­jek­tų ren­gi­mui.

 

Pri­ori­te­tas – grei­de­ria­vi­mo dar­bai

Svars­tant klau­si­mą dėl ke­lių re­mon­to, pa­si­sa­kan­čių­jų ta­ry­bos na­rių ne­trū­ko.
Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas tei­ra­vo­si, ka­da bus pra­dė­ta Vaiž­gan­to gat­vės re­konst-­
ruk­ci­ja, Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius kri­ti­ka­vo pras­tą gat­vių re­mon­to ko­ky­bę, An­ta-­
nas Damb­raus­kas do­mė­jo­si, ar ne­eko­no­miš­kiau bū­tų as­fal­tuo­ti iš­ti­sus gat­vių
plo­tus, o ne kas­met lo­py­ti tas pa­čias sky­les, Val­das Pet­ro­nis pri­mi­nė len­dan­tį Kau-­
no gat­vės re­konst­ruk­ci­jos bro­ką.
At­sa­ky­da­mas į ta­ry­bos na­rių klau­si­mus K. Jur­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad Vaiž­gan­to
gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pra­džia jau čia pat – šią sa­vai­tę tu­rė­tų vyk­ti su­si­ti­ki­mai
su ran­go­vais. Sky­riaus ve­dė­jas ap­gai­les­ta­vo, kad Uk­mer­gės gat­vių as­fal­to dan­ga
yra la­bai se­na: 80 proc. gat­vių – 30-40 me­tų se­nu­mo, o ka­dan­gi pra­stas pa­grin­das, ne-­
si­lai­ko ir lo­pai. Dėl Kau­no gat­vės – bro­ko tik­rai esa­ma, bet kol yra ga­ran­ti­niai ter-­
mi­nai, ran­go­vai jį tai­so.
Apie tai, kiek kar­tų dėl pra­stos gat­vių re­mon­to ko­ky­bės bu­vo kreip­ta­si į ran­go­vus,
K. Jur­ke­vi­čius ti­ki­no, kad vien ran­go­vai sa­vo pa­čių ne­ko­ky­biš­ką dar­bą tai­sė tris
kar­tus.
An­ge­lė Ja­ku­by­nie­nė pri­mi­nė, kad se­niū­ni­jo­se ke­lių re­mon­to pla­nai ne­bu­vo
su­de­rin­ti su se­niū­nai­čiais, Ro­mas Pi­vo­ras at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad ne­to­li miš-­
kų esan­čius ke­lius ga­di­na miš­ki­nin­kai. Dis­ku­si­ją šiuo klau­si­mu pa­siū­lęs už­baig-­
ti po­sė­džio pir­mi­nin­kas pa­siū­lė at­ei­ty­je į re­mon­tuo­ti­nų gat­vių są­ra­šą įtrauk­ti
Pa­ši­lės gat­vę. Taip bū­tų bent iš da­lies kom­pen­suo­ta skriau­da dėl nu­ma­to­mos įreng­-
ti dum­blo aikš­te­lės.

 

Gel­to­na­sis au­to­bu­sas

Į Uk­mer­gę šie­met iš Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos at­rie­dės dar vie­nas gel­to­na­
sis au­to­bu­sas, skir­tas moks­lei­vių pa­vė­žė­ji­mui. Re­čio­nių vai­kai juo bus ve­ža­mi į
Duks­ty­nos pa­grin­di­nę mo­kyk­lą.
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, įgy­ven­din­da­ma Mo­kyk­lų ap­rū­pi­ni­mo gel­to-­
nai­siais au­to­bu­sais pro­gra­mą, nu­pir­ko 38 mo­kyk­li­nius au­to­bu­sus IVECO DAILY
50C17V.
Vie­nas iš jų bus skir­tas Uk­mer­gės Duks­ty­nos pa­grin­di­nei mo­kyk­lai.
Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­-
nė sa­ko, kad ši gel­to­nų­jų au­to­bu­sė­lių pro­gra­ma skir­ta re­or­ga­ni­zuo­toms mo­-
kyk­loms. To­kia yra Re­čio­nių pa­grin­di­nė mo­kyk­la, nuo rug­sė­jo 1-osios re­or­ga­ni-­
zuo­ja­ma į Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių.
Ga­vu­si au­to­bu­są mo­kyk­la veš ne tik sa­vo, bet ir An­ta­no Sme­to­nos bei Jo­no Ba­sa-­
na­vi­čiaus gim­na­zi­jų gim­na­zis­tus, gy­ve­nan­čius Re­čio­nių, Ku­rė­nų, Obe­lių, Pad-­
ba­riš­kių kai­muo­se. Šio­mis pa­slau­go­mis nau­do­sis per 20 mo­ki­nių. Iki šiol jie va­ži­-
nė­jo marš­ru­ti­niu au­to­bu­su. „Tu­rint mo­kyk­li­nį au­to­bu­są, jo lai­ką ga­li­ma lanks-­
čiai de­rin­ti prie vi­sų mo­ki­nių po­rei­kių. Ka­dan­gi marš­ru­ti­nis au­to­bu­sas va­žiuo-­
ja tik iki Obe­lių, pen­kiems gim­na­zi­jų mo­ki­niams ten­ka ry­te at­ei­ti iš Var­žų ir Ba­ra­-
vy­kų kai­mų 2-3 ki­lo­met­rus. Mo­kyk­li­niu au­to­bu­su juos ga­li­ma bus pa­im­ti iš na-­
mų“, – sa­ko D. Ste­po­na­vi­čie­nė.
Ra­jo­no mo­kyk­los iš vi­so tu­ri 15 gel­to­nų­jų au­to­bu­sė­lių. Jais į mo­kyk­lą ir iš jos
va­ži­nė­ja 494 moks­lei­viai.
Ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no gel­to­no­jo au­to­bu­so pe­rė­mi­mą sa­vi­val­dy­bės nuo­
sa­vy­bėn.

 

Pe­rė­mė tur­tą

Teis­mas ge­gu­žės 31 d. nu­tar­ti­mi per­da­vė sa­vi­val­dy­bei val­dy­ti vi­są Uk­mer-­
gės ra­jo­no ši­lu­mos ūkio iš­nuo­mo­tą ir UAB „Mies­to ener­gi­ja“ nau­jai su­kur­tą tur-­
tą. Šiuo me­tu šį tur­tą ap­ra­ši­nė­ja ir at­ski­rais ob­jek­tais sa­vi­val­dy­bei val­dy­ti per­
duo­da ant­sto­liai.
Ka­dan­gi teis­mas nu­tar­ti­mi per­da­vė tur­tą sa­vi­val­dy­bei, rei­ka­lin­ga su­teik­ti tei-­
sę jį nau­do­ti ir eks­plo­a­tuo­ti sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­moms įmo­nėms. Tam bū-­
ti­nas ta­ry­bos su­ti­ki­mas
Pri­sta­ty­da­mas klau­si­mą Ju­ri­di­nio sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis pri­mi­nė,
kad šis spren­di­mas – tik for­ma­lu­mas ir ap­si­drau­di­mas nuo at­ei­ty­je gre­sian­čių ne­
ma­lo­nu­mų.
Ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą per­duo­ti nau­do­ti ir eks­plo­a­tuo­ti iš UAB „Mies­to ener-­
gi­ja“ pe­ri­ma­mą ši­lu­mos ūkio tur­tą sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­moms įmo­nėms:
UAB „Dai­na­vos ener­ge­ti­ka“ – Dai­na­vo­je esan­tį tur­tą, o UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“
– Uk­mer­gės mies­te ir Šven­tu­pė­je esan­tį tur­tą.
Ta­čiau pa­skel­bus šį klau­si­mą vie­to­je ne­nu­sty­go kon­ser­va­to­rius An­drius Ka-­
les­ni­kas. Jis pa­rei­ka­la­vo ra­jo­no va­do­vų pa­teik­ti iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie ši-­
lu­mos ūkio pe­rė­mi­mą ir apie tai, ka­da gy­ven­to­jai pa­ga­liau gaus karš­tą van­de­nį.
Apie ši­lu­mos ūkio pe­rė­mi­mo žy­gius su­si­rin­ku­siuosius la­ko­niš­kai in­for­ma­vo
Ju­ri­di­nio sky­riaus ve­dė­jas R. Jur­gi­lai­tis ir vi­ce­me­ras Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas.
Šis ne­ei­li­nis ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis pir­mą kar­tą bu­vo fil­muo­ja­mas. Tam sa­lė-­
je įmon­tuo­tos ke­lios ka­me­ros. At­ei­ty­je po­sė­džių įra­šus ga­li­ma bus ma­ty­ti sa­vi-­
val­dy­bės tin­kla­py­je.


Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų