Daugiavaikė šeima prašo pagalbos

Va­len­ti­na ir Ri­man­tas Stun­džiai su di­de­liu ne­ri­mu lau­kia pa­va­sa­rio. Jei ne­pa­vyks ras­ti rė­mė­jų būs­tui įsi­gy­ti, pen­kis vai­kus au­gi­nan­čiai po­rai teks ei­li­nį kar­tą rink­tis man­tą ir ieš­ko­ti nau­jos pa­sto­gės.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ri­man­tas ir Va­len­ti­na Stun­džiai puo­se­lė­ja vie­nin­te­lę sva­jo­nę – tu­rė­ti nuo­sa­vą būs­tą.

Va­len­ti­na ir Ri­man­tas da­bar kiek­vie­ną die­ną siun­čia pa­gal­bos pra­šy­mus įmo­nėms, įstai­goms, tur­tin­giems ša­lies ver­sli­nin­kams. Pa­gal­bos krei­pė­si ir į „Bė­dų tur­gų“, Sei­mą ir net į ša­lies Pre­zi­den­tę. Kol kas at­sa­ko ne­su­lau­kia.

Pa­grin­di­nė pra­šy­mo es­mė – pa­au­ko­ti pi­ni­gų. Pen­kis vai­kus au­gi­nan­ti po­ra vi­lia­si, kad at­si­ras žmo­nių, ga­lin­čių jiems pa­dė­ti su­si­mo­kė­ti bent pra­di­nį įna­šą už būs­tą, ku­ria­me jie da­bar gy­ve­na.

 

Vi­sos pa­sto­gės – lai­ki­nos

 

Ne­di­de­lis na­mas Vi­diš­kių se­niū­ni­jo­je Kad­rė­nų kai­me: Stun­džiai ne­be­su­skai­čiuo­ja, ke­lin­tas jiems šis būs­tas. Gy­ve­ni­me nuo­lat kraus­tė­si iš kam­po į kam­pą. Vi­sa­da pa­sto­gės bu­vo lai­ki­nos –  iš pri­va­čių žmo­nių nuo­mo­tos.

Su­tuok­ti­niai pa­sa­ko­jo, kad iš­si­nuo­mo­ti būs­tą dau­gia­vai­kei šei­mai – be ga­lo sun­ku. Šei­mi­nin­kai vi­sa­da pir­miau­siai klau­sia, kiek vai­kų jie tu­ri. „Pa­sa­kom, kad pen­kis, ir iš kar­to pa­de­da ra­ge­lį“, – su nuos­kau­da pa­sa­ko­jo Va­len­ti­na.

Mo­te­riai skau­du, kad dau­gia­vai­kių šei­mų ste­re­o­ti­pas – gir­tuok­liai tė­vai. Ta­čiau jų šei­mo­je al­ko­ho­liui vie­tos nė­ra. Va­len­ti­na ti­ki­na svai­ga­lų net kai­nų ne­ži­nan­ti. Mo­te­ris su di­džiau­siu pa­si­di­džia­vi­mu var­di­na  tri­jų sa­vo duk­rų ir dvie­jų sū­nų pa­sie­ki­mus. Vai­kai, ku­rių vy­riau­siam – dvy­li­ka, o jau­nė­liui – pus­tre­čių, – ir spor­ti­nin­kai, ir dai­ni­nin­kai, ir stro­pūs mo­ki­niai.

 

Trūks­ta tik na­mų

 

„Mes esam ir so­tūs, ir ap­si­ren­gę. Vals­ty­bės pa­šal­pos kiek­vie­nam šei­mos na­riui sie­kia 325 li­tus. Vy­ras iki šiol tu­rė­jo dar­bą. Vis­ko už­ten­ka, tik ne­tu­rim na­mų“, – pa­sa­ko­jo sa­vo pa­gal­bos pra­šy­mą į mū­sų re­dak­ci­ją at­siun­tę uk­mer­giš­kiai.

Tvir­ti­na, kad per ke­lio­li­ka me­tų – tiek jie gy­ve­na kar­tu – sa­vo pa­sto­gei su­si­tau­py­ti ne­bu­vo jo­kių ga­li­my­bių. Ri­man­tas – naš­lai­tis. Nuo pat vai­kys­tės jis glau­dė­si pas se­ne­lius, tė­vas gė­rė, vai­ku ne­si­rū­pi­no ir nie­kuo jam ne­pa­dė­jo. Va­len­ti­nos tė­vai gy­vi, bet pro­ble­ma ta pa­ti: tė­vas – gir­tuok­lis, būs­tas, ku­ria­me jis su žmo­na gy­ve­na, – ne­di­du­kas.

Pa­sak po­ros, kol jų šei­ma bu­vo ma­žes­nė, bu­tą su­si­ras­ti taip su­dė­tin­ga ne­bu­vo. Ta­čiau pas­ta­rai­siais me­tais tai – tik­ras iš­šū­kis.

Be to, jos ber­niu­kai ser­ga bron­chi­ne ast­ma, tad jiems rei­ka­lin­ga ypa­tin­ga glo­ba, sau­si ir šil­ti na­mai.

 

Pra­ra­do svei­ka­tą

 

„Bu­vau iš­vy­kęs už­dar­biau­ti į už­sie­nį, bet vis­kas bai­gė­si la­bai liūd­nai. Ma­ne ap­ga­vo, te­ko pra­šy­ti pa­gal­bos, sko­lin­tis pi­ni­gų ke­lio­nei na­mo“, – pa­sa­ko­jo dėl sa­vo šei­mos at­ei­ties la­bai ne­ri­mau­jan­tis Ri­man­tas.

De­ja, ne­se­niai šei­mos tė­vas pra­ra­do svei­ka­tą. Jam iki pat al­kū­nės ope­ruo­ti ran­kos ner­vai. Li­ga ir il­gai tru­ku­si re­a­bi­li­ta­ci­ja šei­mą įklam­pi­no į sko­las, jau­nas vy­ras abe­jo­ja, ar pa­vyks at­ei­ty­je su­si­ras­ti rim­tes­nį dar­bą ir at­sta­ty­ti svei­ka­tą.

O kaip gi val­diš­ka pa­ra­ma? Po­ra įsi­ti­ki­nu­si, kad dėl jų pra­šy­mų aukš­čiau­siom val­džios ins­ti­tu­ci­jom mū­sų ra­jo­no val­di­nin­kai jų la­bai ne­mėgs­ta. Nors ei­lė­je prie so­cia­li­nio būs­to šei­ma esą bu­vo pir­ma, dau­gia­vai­kei šei­mai tin­kan­čio būs­to taip ir ne­ga­vo.

 

Pra­šan­čių­jų – ei­lė

 

Uk­mer­gės ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Kęs­tu­tis Lu­ko­še­vi­čius sa­ko, kad  šiuo me­tu ei­lė­je prie so­cia­li­nio būs­to lau­kia 303 šei­mos ir vie­ni­ši as­me­nys. Kai ku­rie jų būs­to lau­kia be­veik de­šimt me­tų.

Vi­si so­cia­li­nio būs­to lau­kian­tie­ji yra su­skirs­ty­ti į še­šias at­ski­ras ei­les. Dau­gia­vai­kių šei­mų –25, jau­nų šei­mų są­ra­še – 85 pa­var­dės, naš­lai­čių – 22, ne­įga­lių­jų – 56. Dar yra ap­lan­kas, skir­tas ne­pa­te­ku­sių į anks­čiau mi­nė­tų­jų są­ra­šą. Ja­me dar dau­giau nei šim­tas pa­var­džių.

 

Ki­tiems – ne ge­riau

 

Pa­sak K. Lu­ko­še­vi­čiaus, Stu­ndžiai 2009 me­tais įra­šy­ti va­di­na­ma­ja­me dau­gia­vai­kių są­ra­še. Ja­me jie – apie vi­du­rį. Pir­ma sto­vin­ti šei­ma į są­ra­šą įtrauk­ta 2005 me­tais. Spren­džiant iš to ga­li­ma spė­ti, kad ar­ti­miau­sią pen­kme­tį Ri­man­tas, Va­len­ti­na ir pen­ki jų vai­kai su­lauk­ti val­diš­ko būs­to ne­tu­ri jo­kių šan­sų.

K. Lu­ko­še­vi­čius pa­ste­bi, kad kiek­vie­no­je ei­lė­je įra­šy­tų žmo­nių si­tu­a­ci­ja yra la­bai skir­tin­ga. Vie­ni tu­ri dau­giau pro­ble­mų, ki­ti – ma­žiau. Ta­čiau jo­kios iš­ly­gos lau­kian­tie­siems ne­tai­ko­mos. Pa­sak pa­šne­ko­vo, pa­vyz­džiui, dau­gia­vai­kių šei­mų ei­lė­je lau­kian­ti vie­na šei­ma au­gi­na ke­tu­ris vai­kus su ne­ga­lia. Aš­tuo­ni žmo­nės glau­džia­si mo­čiu­tei pri­klau­san­čia­me dvie­jų kam­ba­rių bu­tu­ke.

 

Pir­mu­mo ne­su­teiks

 

Tai, kad Stun­džiai – tvar­kin­gi, ne­gir­tau­jan­tys, pa­sak kal­bin­to spe­cia­lis­to, nė­ra joks mo­ty­vas su­teik­ti jiems pir­mu­mą so­cia­li­niam būs­tui gau­ti. Ki­ta ver­tus, K. Lu­ko­še­vi­čius ne­nei­gė – yra tarp ei­lė­je lau­kian­čių­jų ir ne­ma­žai so­cia­li­nės ri­zi­kos as­me­nų.

Šiuo me­tu Uk­mer­gės mies­te ir kai­mo vie­to­vė­se yra per 400 so­cia­li­nių būs­tų. Pa­sak pa­šne­ko­vo, dau­giau­siai jų – ma­žes­nės kvad­ra­tū­ros, pri­tai­ky­tų ma­žes­nėms šei­moms. Di­de­lių bu­tų ar na­mų pa­siū­la yra tik­rai ne­di­de­lė, tad sa­vi­val­dy­bė bent jau šiuo me­tu pa­dė­ti pen­kis vai­kus au­gi­nan­čiai Stun­džių šei­mai ne­ga­li.

Tai­gi, dau­gia­vai­kei šei­mai be­lie­ka ti­kė­tis ste­buk­lo. Žmo­nės, ku­rie ga­lė­tų kuo nors pa­dė­ti apie nuo­sa­vą būs­tą sva­jo­jan­čiai šei­mai, ga­li skam­bin­ti te­le­fo­nu 8 340 44270.

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų