Dau­giau ap­tva­rų prie­glau­do­je ne­pa­kenk­tų

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ne­se­niai „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ja gavo skai­ty­to­jos laiš­ką, ku­ria­me abe­jo­ja­ma, ar sa­vi­val­dy­bės įsteig­to­je VšĮ „Uk­mer­gės be­glo­bių gy­vū­nų na­mai“ pai­so­ma pa­grin­di­nių gy­vū­nų prie­žiū­ros tai­syk­lių. 

Mo­te­ris klau­sia, koks li­ki­mas į prie­glau­dą pa­te­ku­sių ke­tur­ko­jų lau­kia, pra­ėjus nu­sta­ty­tam ka­ran­ti­nu va­di­na­mam lai­ko­tar­piui. Ar jiems pa­vyks­ta su­ras­ti šei­mi­nin­kus, ar jais pa­pras­čiau­siai at­si­kra­to­ma dras­tiš­kais me­to­dais?

 

Skai­ty­to­jai te­ko gir­dė­ti, kad ste­ri­li­zuo­ti sten­gia­ma­si kuo dau­giau su­gau­tų be­glo­bių, net neat­si­žvel­giant į jų am­žių bei tuo me­tu esan­čią fi­zi­nę būk­lę. Mat ne­ma­žai jų čia pa­ten­ka il­go­kai pa­ba­da­vę ir iš­se­kę.    

Be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­dos ad­mi­nist­ra­to­rius Au­ri­mas Pa­liu­lis sa­ko, kad per me­tus nuo prie­glau­dos įstei­gi­mo čia pa­bu­vo­jo apie 300 šu­nų ir ka­čių. Di­džio­ji jų da­lis iš­da­li­na­ma. Vie­nus lai­ki­nus gy­ven­to­jus at­si­i­ma šei­mi­nin­kai, ki­tiems, pa­mes­ti­nu­kams, nuo­lat ieš­ko­ma nau­jų­jų na­mų.

Pa­pras­tai per sa­vai­tę į lai­ki­nuo­sius na­mus at­va­žiuo­ja po 4–5 ke­tur­ko­jus. Pa­sak ad­mi­nist­ra­to­riaus, yra bu­vę ir „der­lin­ges­nių“ die­nų – kai tiek jų at­si­ve­ža­ma per vie­ną die­ną.

„Va­žiuo­ja­me gau­dy­ti gy­vū­nė­lio, kai apie jį pra­ne­ša gy­ven­to­jai. Ta­čiau iš pra­džių iš­si­aiš­ki­na­me, ar jis tik­rai val­ka­tau­jan­tis. Ne­re­tai pa­aiš­kė­ja, kad tai – pa­bė­gęs kai­my­nų šuo ar ka­tė“, – pa­sa­ko­ja A. Pa­liu­lis.

Tiems, ku­riems rei­kia ne­su­dė­tin­go gy­dy­mo, pa­gal­bą su­tei­kia prie­glau­do­je dir­ban­tis ve­te­ri­na­ras. Ne­ma­žai ser­gan­čių­jų pa­si­i­ma ki­tos gy­vū­nų glo­bos or­ga­ni­za­ci­jos. De­ja, sun­kiai su­žeis­tus ten­ka už­mig­dy­ti.

Uk­mer­giš­kiai nuo­lat ben­drau­ja su vie­šo­sio­mis įstai­go­mis iš ki­tų mies­tų – „Penk­ta ko­ja“, „Na­mi­nu­ku“, „Le­se“.

Į šias įstai­gas iš­ke­liau­ja ke­tur­ko­jai, ku­riems ne­pa­vyks­ta su­ras­ti nau­jų na­mų, ta­čiau ir nė­ra bū­ti­ny­bės už­mig­dy­ti.

Krikš­tė­nų prie­glau­do­je gy­vū­nas lai­ko­mas ma­žiau­siai 14 die­nų – jos ad­mi­nist­ra­to­rius įsi­ti­ki­nęs, kad per tiek lai­ko šei­mi­nin­kas tik­rai ga­li su­si­ras­ti pra­din­gu­sį šei­mos drau­gą.

A. Pa­liu­lis ti­ki­na, kad at­si­ve­žus gy­vū­ną, iš kar­to ste­ri­li­zuo­ti jo ne­puo­la­ma. Tai da­ro­ma pa­gal ei­lę, tad pri­glaus­ta­sis na­tū­ra­liai iš­bū­na prie­glau­do­je ke­le­tą sa­vai­čių. Per jas at­si­gau­na ir su­stip­rė­ja.

Ste­ri­li­zuo­tos ka­tės daž­nai pa­lei­džia­mos į tą pa­čią vie­tą, iš kur bu­vo pa­im­tos. Pa­sak pa­šne­ko­vo, dau­gu­ma iš jų yra lau­ki­nu­kės, ne­pri­si­lei­džian­čios žmo­gaus. To­kių nie­kas ir pri­glaus­ti ne­sku­ba.

Šu­nims šei­mi­nin­kų ieš­ko­ti se­ka­si ge­riau. Vis tik pa­šne­ko­vas pri­pa­žįs­ta, kad va­sa­rą jau­čia­mas tam tik­ras „šti­lius“ – bir­že­lį pas nau­jus šei­mi­nin­kus iš­ke­lia­vo tik ke­li lai­min­giau­sie­ji. Ma­no­ma, kad žmo­nės atos­to­gau­ja, iš­vyks­ta – ne lai­kas nau­ją gy­ven­to­ją į na­mus par­si­ves­ti.

Šiuo me­tu Krikš­tė­nuo­se be­veik vi­si jiems skir­ti nar­vai už­im­ti – čia glau­džia­si 15 šu­nų ir 6 ka­tės. Vie­na jų at­si­ve­dė 5 ka­čiu­kus. Ka­tės daž­nai lai­ko­mos po ke­lias vie­na­me ap­tva­re.

A. Pa­liu­lis sa­ko, jog pa­mes­ti­nu­kai ne­jau­čia ne­pri­tek­liaus. Per mė­ne­sį pa­gal nu­sta­ty­tas nor­mas še­ria­mi prie­glau­du­kai su­ėda apie 100 ki­log­ra­mų sau­so mais­to. Ta­čiau la­biau­siai čia trūks­ta vie­tos – rei­kė­tų dar apie 10 pa­pil­do­mų ap­tva­rų.

In­for­ma­ci­ja apie prie­glau­do­je esan­čius gy­vū­nus, jų nuo­trau­kos publikuojamos Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės tin­kla­py­je.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų