Degtukai – ne žaidimams

Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba vai­kus ir jau­nuo­lius kas­met kvie­čia da­ly­vau­ti pie­ši­nių kon­kur­se. Jie ra­gi­na­mi pieš­ti prieš­gais­ri­nės ir ci­vi­li­nės sau­gos te­ma. Ši­taip ug­do­mas vai­kų su­pra­ti­mas apie tai, kaip iš­veng­ti gais­rų ir ne­lai­mių.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Sma­gu nors trum­pam pa­bū­ti ug­nia­ge­siu gel­bė­to­ju.

Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Rim­vy­das Lu­ko­šius sa­ko, jog pa­na­šūs kon­kur­sai ne tik la­vi­na vai­kų įgū­džius. Šis, or­ga­ni­zuo­ja­mas ug­nia­ge­sių, pri­si­de­da for­muo­jant vai­ko gais­ri­nės sau­gos kul­tū­rą.

De­ja, ji, pa­sak pa­rei­gū­no, mū­sų vi­suo­me­nė­je nė­ra aukš­ta, ir tai pa­ro­do dau­gy­bė ša­ly­je ky­lan­čių ne­lai­mių. Dau­giau­sia jų su­si­ju­sios su ne­at­sar­giu el­ge­siu. Di­džio­ji da­lis gais­rų ky­la dėl rū­ky­mo ar ki­tų veiks­nių, ku­rių, vir­ši­nin­ko tei­gi­mu, bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti. Lieps­na su­nai­ki­na būs­tus, au­to­mo­bi­lius, pa­si­glem­žia žmo­nių gy­vy­bes.

R. Lu­ko­šius sa­ko, jog ži­nias apie sau­gų el­ge­sį su ug­ni­mi svar­bu dieg­ti nuo ma­žens. Pieš­da­mi vai­kai taip pat su­si­mąs­to apie gais­rų da­ro­mą ža­lą, lieps­no­se žūs­tan­čius žmo­nes, gy­vū­nus. To­dėl su­vo­kia, kad deg­tu­kai – ne žais­las.

Sa­vo po­žiū­rį jau­nie­ji pie­šė­jai at­sklei­dė kur­da­mi dar­bus. Ru­de­nį or­ga­ni­zuo­ta­me kon­kur­se da­ly­va­vo vi­so ra­jo­no dar­že­lių, mo­kyk­lų ug­dy­ti­niai. Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riui bu­vo pa­teik­ta be­veik 300 pie­ši­nių.

Kū­ri­nius ver­ti­no ir ori­gi­na­liau­sius dar­bus ap­ta­rė ko­mi­si­ja. Nu­tar­ta ne­skir­ti pri­zi­nių vie­tų, nes kiek­vie­nas jų – la­bai in­di­vi­du­a­lus. Iš­rink­ta po ke­le­tą ge­riau­sių pie­ši­nių vi­so­se ke­tu­rio­se am­žiaus gru­pė­se. Jų au­to­riai pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­kvies­ti į Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je vy­ku­sį ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­nį.

02-28-4_straipsnio_2_nuotr

Į ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­nį su­si­rin­ko pie­ši­nių kon­kur­so lau­re­a­tai.


Lau­re­a­tus at­ly­dė­jo auk­lė­to­jos, mo­ky­to­jos, tė­ve­liai. Kon­kur­san­tus ap­do­va­no­jo R. Lu­ko­šius, pa­svei­ki­no ver­ti­nant jų dar­bus da­ly­va­vęs Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus mo­ky­to­jas Dai­nius Ti­jū­nė­lis. Tar­ny­bos sve­čiai bu­vo pa­kvies­ti ap­žiū­rė­ti ug­nia­ge­sių au­to­mo­bi­lių, ki­tos įran­gos.

Pe­da­go­gams dė­ko­ta už tai, jog pa­de­da la­vin­ti ma­žų­jų gais­ri­nės sau­gos kul­tū­rą. Ver­ti­na­ma ver­sli­nin­kų – UAB „Nar­bu­tas Fur­ni­tu­re Com­pa­ny“ at­sto­vų – pa­ra­ma. Jų dė­ka kon­kur­so lau­re­a­tai džiau­gia­si do­va­nė­lė­mis.

Jau­nuo­sius uk­mer­giš­kius R. Lu­ko­šius pa­kvie­tė da­ly­vau­ti dar vie­na­me kon­kur­se.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas kar­tu su ap­skri­čių prieš­gais­ri­nė­mis gel­bė­ji­mo val­dy­bo­mis nuo ko­vo 1 d. ren­gia mo­ki­nių pie­ši­nių ir nuo­trau­kų kon­kur­są ,,Iš­mo­ki­me pa­dė­ti sau ir ki­tiems“. Jis skir­tas Tarp­tau­ti­nei vai­kų gy­ni­mo die­nai.

Kon­kur­so tiks­las – su­pa­žin­din­ti moks­lei­vius su pa­vo­jais, skie­py­ti jiems sau­gaus el­ge­sio įgū­džius, ska­tin­ti ne­lai­mės at­ve­ju pa­dė­ti ki­tiems.

Ja­me ga­li da­ly­vau­ti ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų 1–12 kla­sių mo­ki­niai. 1–5 kla­sių moks­lei­viai kon­kur­sui ga­lės pa­teik­ti pie­ši­nius, 6–12 kla­sių mo­ki­niai – nuo­trau­kas.

Dar­buo­se tu­rės bū­ti pa­vaiz­duo­ta, kaip rei­kė­tų sau­giai elg­tis pa­tiems ir pa­dė­ti ki­tiems įvy­kus ne­lai­mei. Jie bus ver­ti­na­mi at­si­žvel­giant į te­mos ak­tu­a­lu­mą, idė­jos ori­gi­na­lu­mą, iš­ra­din­gu­mą, jos įgy­ven­di­ni­mą bei me­ni­nę raiš­ką.

Kon­kur­sas vyks trim eta­pais. Iki ba­lan­džio 15 d. da­ly­viai dar­bus siųs ap­skri­čių prieš­gais­ri­nėms gel­bė­ji­mo val­dy­boms. Ten bus nu­sta­ty­ti I–III vie­tų lai­mė­to­jai, o jų dar­bai iki ba­lan­džio 23 d. bus pa­teik­ti Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tui.

Iki ge­gu­žės 13 d. de­par­ta­men­te bus eks­po­nuo­ja­mi iš ap­skri­čių PGV gau­ti dar­bai ir nu­sta­ty­ti I–III vie­tų lai­mė­to­jai. Ge­gu­žės 15 d. kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai bus pa­skelb­ti Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.vpgt.lt. Nu­ga­lė­to­jai bus ap­do­va­no­ti di­plo­mais ir at­mi­ni­mo do­va­no­mis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų