Dėl šilumos kainos apsisprendė

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ne­ei­li­nia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo grįž­ta prie klau­si­mo, ku­rio ta­ry­ba ne­su­ge­bė­jo iš­nag­ri­nė­ti ei­li­nia­me, – dėl UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­nos pa­tvir­ti­ni­mo.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Uk­mer­gės bu­tų ūkio va­do­vas Jo­nas Rin­ke­vi­čius pa­aiš­ki­no, kad kai­nos siū­lo­mos at­si­žvel­giant į du­jų kai­nų ma­žė­ji­mo ten­den­ci­ją, o įmo­nės pel­no mar­ža nu­ma­ty­ta 3 proc.

Ap­ta­ri­nė­jant šį klau­si­mą, žo­džio pa­si­pra­šė po­sė­džio sve­čiai – Del­tu­vos gy­ven­to­jas Bro­nius Tau­kis ir Bro­nius Ba­ne­vi­čius iš Pa­ši­lės.

B.Tau­kis iš­dės­tė sa­vo bė­dą: Del­tu­vo­je yra ke­li dau­gia­bu­čiai, ku­rie mu­ša mo­kė­ji­mo už šil­dy­mą Uk­mer­gė­je re­kor­dus: kvad­ra­ti­nis met­ras šil­dy­mo čia kai­nuo­ja iki 10 li­tų. Vy­ras  sa­kė, kad jiems daug kar­tų aiš­kin­ta, jog na­mai ne­eko­no­miš­ki, ta­čiau kaipgi to­kiuo­se būs­tuo­se gy­ven­ti? J. Rin­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė mi­nė­tų na­mų ne­eksp­lo­a­tuo­ja, o tik tie­kia ši­lu­mą. Jis taip pat pri­mi­nė gy­ven­to­jams ži­no­mą tie­są – na­mai tik­rai la­bai ne­eko­no­miš­ki.

Ki­tas po­sė­džio sve­čias B. Ba­ne­vi­čius dės­tė Pa­ši­lės gy­ven­to­jų bė­das – di­des­nį nei mies­te mo­kes­tį už šil­dy­mą.

Ser­gan­tį ra­jo­no me­rą Al­gir­dą Ko­pūs­tą pa­va­duo­jan­tis po­sė­džio pir­mi­nin­kas Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas siū­lė apie Pa­ši­lę dau­giau ne­dis­ku­tuo­ti – pro­ble­mų ten yra, o jas spren­džia Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­rius. Kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas kvie­tė sky­riaus dar­bu ne­ap­si­ri­bo­ti ir ta­ry­bo­je su­da­ry­ti dar­bo gru­pę Pa­ši­lės šil­dy­mo pro­ble­moms spręs­ti. Li­be­ra­lų cen­tro at­sto­vas ta­ry­bo­je Ro­mas Pi­vo­ras į pro­ble­mą siū­lė žvelg­ti glo­ba­liau ir do­mė­jo­si, ar ne­ ge­riau bū­tų įreng­ti pi­ges­nio ku­ro ka­ti­li­nę. Ta­čiau J. Rin­ke­vi­čius jį „at­vė­si­no“: tuo­met at­si­ras­tų iš­lai­dos kū­ri­kui, ir jo­kio pi­gu­mo ne­bū­tų. Vie­nin­te­lė iš­ei­tis ma­ži­nant šil­dy­mo są­nau­das gy­ven­to­jams –  de­cen­tra­li­za­vi­mas.

Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius kvie­tė ko­le­gas pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę ir įvar­din­ti: kal­ta pa­ti ta­ry­ba, prieš po­rą me­tų no­rė­ju­si at­ro­dy­ti ge­res­nė, pa­tvir­ti­nu­si pa­ši­liš­kiams že­mes­nę šil­dy­mo kai­ną, o da­bar dėl to at­si­ra­do sko­la. J. Ar­ma­na­vi­čius siū­lė sko­lą pa­deng­ti iš ra­jo­no biu­dže­to. Kon­ser­va­to­rius Eval­das Čir­ba pa­si­pik­ti­no to­kiu siū­ly­mu ir pri­mi­nė, kad gy­ven­to­jai už šil­dy­mą ke­lis se­zo­nus mo­kė­jo ma­žiau, tad ko­kia ga­li bū­ti kal­ba apie kom­pen­sa­vi­mą.

Kai vi­si, kas tik no­rė­jo, pa­si­sa­kė, pri­tar­ta siū­ly­toms kai­noms:

Vy­tau­to g. 3, 49, Ge­di­mi­no g. 15 ir Ute­nos g. 4 na­mų ka­ti­li­nė­se: per­skai­čiuo­ta - 22 ct už vie­ną ki­lo­vat­va­lan­dę (be PVM). Vy­tau­to g. 4 na­mo ka­ti­li­nė­je, Pa­ši­lės ir Del­tu­vos gy­ven­vie­čių ka­ti­li­nė­se: per­skai­čiuo­ta - 24,2 ct už vie­ną ki­lo­vat­va­lan­dę (be PVM). Spren­di­mas įsi­ga­lios nuo sau­sio 1 d.

 

Ap­klaus gy­ven­to­jus

 

Sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Al­do­na Ti­jū­ne­lie­nė pri­sta­tė klau­si­mą „Dėl vie­tos gy­ven­to­jų ap­klau­sos or­ga­ni­za­vi­mo“. Pa­sak pra­ne­šė­jos, ra­jo­no se­niū­ni­jų ri­bo­se gy­ve­nan­tys žmo­nės ne­re­tai at­si­du­ria su­dė­tin­go­je si­tu­a­ci­jo­je: jų na­mas ga­li pri­klau­sy­ti vie­nai, o na­mų val­da – ki­tai se­niū­ni­jai. Tuo­met žmo­gui ky­la daug rū­pes­čių, o do­ku­men­tus ten­ka tvar­ky­tis dvie­jo­se se­niū­ni­jo­se. Ta­ry­bai pa­teik­to klau­si­mo es­mė bū­tent ir yra – nu­sta­ty­ti ir pa­tiks­lin­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čių vie­to­vių ad­mi­nist­ra­ci­jos ri­bas. Tam bū­ti­na ap­klau­sti kuo dau­giau gy­ven­to­jų, o no­rint juos ap­klaus­ti, rei­ka­lin­ga pa­tvir­tin­ta tvar­ka.

Klau­si­mui bu­vo pri­tar­ta, o pra­ne­šė­jai pri­min­ta, kad bū­ti­na pa­tiks­lin­ti ir kai ku­rių kai­mų pa­va­di­ni­mus bei iš­spręs­ti din­gu­sių kai­mų klau­si­mus, vie­nas to­kių – do­ku­men­tuo­se pra­din­gęs Sie­sar­ties kai­mas.

 

„Šla­pias“ klau­si­mas

 

Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius ta­ry­bai iš­dės­tė Šlai­tų ir Ge­di­mi­no gat­vių san­kir­to­je gy­ve­nan­čių uk­mer­giš­kių bė­das. Pas­ta­rai­siais me­tais žmo­nes čia var­gi­na pa­vir­ši­nis grun­ti­nis van­duo. Di­des­ni lie­tūs pa­tvin­do rū­sius, už­mer­kia dar­žus, ga­di­na sta­ti­nių pa­ma­tus. Ko­mi­si­ja ap­lan­kė gy­ven­to­jus ir įsi­ti­ki­no – bė­da di­de­lė ir žmo­nėms ak­tu­a­li. Kai kur van­duo iš že­mių tie­siog ver­žia­si dir­vos pa­vir­šiu­je. No­rint iš­spręs­ti pro­ble­mą, bū­ti­na įreng­ti dre­nus bei dre­na­žus. Tai kai­nuo­tų apie 100 000 li­tų.

Ta­ry­ba nu­bal­sa­vo už tai, kad mi­nė­ti dar­bai bū­tų at­lik­ti, tad ne­tru­kus bus pra­dė­tas reng­ti jų pro­jek­tas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų